Indeks 
Protokół
PDF 221kWORD 143k
Wtorek, 24 marca 2009 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Zielona księga w sprawie spójności terytorialnej i stan debaty na temat przyszłej reformy polityki spójności - Najlepsze praktyki w dziedzinie polityki regionalnej i przeszkody w korzystaniu z funduszy strukturalnych - Miejski wymiar polityki spójności w nowym okresie programowania - Komplementarność i koordynacja polityki spójności ze środkami w zakresie rozwoju obszarów wiejskich - Wykonanie rozporządzenia w sprawie funduszy strukturalnych 2007 - 2013: wyniki negocjacji dotyczących strategii i programów operacyjnych w ramach polityki spójności - Europejska inicjatywa na rzecz rozwoju mikrokredytów dla wsparcia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia - (debata)
 4.Głosowanie
  4.1.Umowa WE/Nepal dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  4.2.Kołowe ciągniki rolnicze lub leśne (wersja ujednolicona) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  4.3.Wspólnotowy system zwolnień celnych (wersja ujednolicona) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  4.4.Zbieranie informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  4.5.Priorytety UE na 64. sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  4.6.W rok po Lizbonie: partnerstwo UE-Afryka w praktyce (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  4.7.Umowy MCR (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  4.8.Studia artystyczne w Unii Europejskiej (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  4.9.Aktywny dialog z obywatelami na temat Europy (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  4.10.Prace Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE w 2008 r. (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  4.11.Najlepsze praktyki w dziedzinie polityki regionalnej i przeszkody w korzystaniu z funduszy strukturalnych (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  4.12.Komplementarność i koordynacja polityki spóności ze środkami w zakresie rozwoju obszarów wiejskich (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  4.13.Produkty kosmetyczne (przekształcenie) ***I (głosowanie)
  4.14.Wprowadzanie do obrotu produktów biobójczych ***I (głosowanie)
  4.15.Struktura i stawki akcyzy stosowane do wyrobów tytoniowych * (głosowanie)
  4.16.Walka z okaleczeniami organów płciowych kobiet dokonywanymi w UE (głosowanie)
  4.17.Wielojęzyczność: atut dla Europy i wspólne zobowiązanie (głosowanie)
  4.18.Zielona księga w sprawie spójności terytorialnej i stan debaty na temat przyszłej reformy polityki spójności (głosowanie)
  4.19.Miejski wymiar polityki spójności w nowym okresie programowania (głosowanie)
  4.20.Wykonanie rozporządzenia w sprawie funduszy strukturalnych 2007 - 2013: wynikI negocjacji dotyczących strategii i programów operacyjnych w ramach polityki spójności (głosowanie)
  4.21.Europejska inicjatywa na rzecz rozwoju mikrokredytów dla wsparcia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (głosowanie)
 5.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 6.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 7.Przygotowania do szczytu G20 w dniu 2 kwietnia 2009 r. (debata)
 8.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 9.Roczne sprawozdania EBI i EBOiR za rok 2007 - Gwarancja wspólnotowa dla EBI ***I (debata)
 10.Narzędzie zarządzania dla przydzielania środków budżetowych - Przegląd śródokresowy ram finansowych 2007-2013 (debata)
 11.Przyszłość przemysłu motoryzacyjnego(debata)
 12.Osiągnięcia i długotrwałość europejskiego systemu lotniczego ***I - Lotniska, zarządzanie ruchem lotniczym i służby żeglugi powietrznej ***I (debata)
 13.Skład Parlamentu
 14.Interoperacyjność ładowarek i telefonów komórkowych (debata)
 15.Wspólne instrukcje konsularne: identyfikatory biometryczne i wnioski wizowe ***II (debata)
 16.Nowa żywność ***I (debata)
 17.Substancje zubożające warstwę ozonową (przekształcenie) ***I (debata)
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia
 19.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Mechtild ROTHE
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.00.


2. Składanie dokumentów

Rada i Komisja złożyły następujące dokumenty:

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia […] r. zmieniającego konwencję wykonawczą do układu z Schengen i rozporządzenie (WE) nr 562/2006 w zakresie dotyczącym przepływu osób posiadających wizy długoterminowe (COM(2009)0091 - C6-0076/2009 - 2009/0028(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 95/93 w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty (COM(2009)0121 - C6-0097/2009 - 2009/0042(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 03/2009 - Sekcja III - Komisja (N6-0006/2009 - C6-0098/2009 - 2009/2023(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 07/2009 - Sekcja III - Komisja (N6-0007/2009 - C6-0099/2009 - 2009/2024(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC04/2009 - Sekcja III - Komisja (N6-0008/2009 - C6-0100/2009 - 2009/2025(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Protokołu w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań alimentacyjnych (COM(2009)0081 - C6-0101/2009 - 2009/0023(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

JURI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (wersja ujednolicona) (COM(2009)0129 - C6-0102/2009 - 2009/0043(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI


3. Zielona księga w sprawie spójności terytorialnej i stan debaty na temat przyszłej reformy polityki spójności - Najlepsze praktyki w dziedzinie polityki regionalnej i przeszkody w korzystaniu z funduszy strukturalnych - Miejski wymiar polityki spójności w nowym okresie programowania - Komplementarność i koordynacja polityki spójności ze środkami w zakresie rozwoju obszarów wiejskich - Wykonanie rozporządzenia w sprawie funduszy strukturalnych 2007 - 2013: wyniki negocjacji dotyczących strategii i programów operacyjnych w ramach polityki spójności - Europejska inicjatywa na rzecz rozwoju mikrokredytów dla wsparcia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia - (debata)

Sprawozdanie w sprawie zielonej księgi w sprawie spójności terytorialnej i stanu debaty na temat przyszłej reformy polityki spójności [2008/2174(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Lambert van Nistelrooij (A6-0083/2009)

Sprawozdanie w sprawie najlepszych praktyk w dziedzinie polityki regionalnej i przeszkód w korzystaniu z funduszy strukturalnych [2008/2061(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Constanze Angela Krehl (A6-0095/2009)

Sprawozdanie w sprawie miejskiego wymiaru polityki spójności w nowym okresie programowania [2008/2130(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Oldřich Vlasák (A6-0031/2009)

Sprawozdanie w sprawie komplementarności i koordynacji polityki spójności ze środkami w zakresie rozwoju obszarów wiejskich [2008/2100(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Wojciech Roszkowski (A6-0042/2009)

Sprawozdanie w sprawie wykonania rozporządzenia w sprawie funduszy strukturalnych 2007 - 2013: wyniki negocjacji dotyczących strategii i programów operacyjnych w ramach polityki spójności [2008/2183(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Miroslav Mikolášik (A6-0108/2009)

Sprawozdanie w sprawie zaleceń dla Komisji w sprawie europejskiej inicjatywy na rzecz rozwoju mikrokredytów dla wsparcia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia [2008/2122(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Zsolt László Becsey (A6-0041/2009)

Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl, Oldřich Vlasák, Wojciech Roszkowski, Miroslav Mikolášik i Zsolt László Becsey przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrała Danuta Hübner (członkini Komisji).

Głos zabrali: Gary Titley (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Nathalie Griesbeck (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej BUDG), Atanas Paparizov (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Neena Gill (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej JURI), Zita Pleštinská (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Emmanouil Angelakas w imieniu grupy PPE-DE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy PSE, Grażyna Staniszewska w imieniu grupy ALDE, Mieczysław Edmund Janowski w imieniu grupy UEN, Elisabeth Schroedter w imieniu grupy Verts/ALE, Pedro Guerreiro w imieniu grupy GUE/NGL, Peter Baco niezrzeszony, James Nicholson, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Elspeth Attwooll, Giovanni Robusti, Gisela Kallenbach, Georgios Toussas, Kathy Sinnott, Carl Lang, Markus Pieper, Evgeni Kirilov, Jean Marie Beaupuy, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jim Allister, Jan Olbrycht, Mia De Vits, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ambroise Guellec, Pierre Pribetich, Rolf Berend, Miloš Koterec i Mariela Velichkova Baeva.

PRZEWODNICTWO: Luisa MORGANTINI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Margie Sudre, Gábor Harangozó, Rumiana Jeleva, Jamila Madeira, Iosif Matula, Andrzej Jan Szejna, Czesław Adam Siekierski, Emanuel Jardim Fernandes, Maria Petre, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Silvia-Adriana Ţicău i Eoin Ryan.

°
° ° °

Przewodnicząca powitała delegację młodzieży uczestniczącej w europejskim programie FLARE, dotyczącym zwalczania przestępczości zorganizowanej.

°
° ° °

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrała Erna Hennicot-Schoepges.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ewa Tomaszewska, Den Dover, Zita Pleštinská i Sérgio Marques.

Przewodniczący przypomniał zasady procedury pytań z sali.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zuzana Roithová, Andreas Mölzer, Alexandru Nazare, Ljudmila Novak, James Nicholson, Francesco Ferrari i Czesław Adam Siekierski.

Głos zabrali: Danuta Hübner, Constanze Angela Krehl, Oldřich Vlasák, Wojciech Roszkowski, Miroslav Mikolášik, Zsolt László Becsey i Lambert van Nistelrooij.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.18 protokołu z dnia 24.03.2009, pkt 4.11 protokołu z dnia 24.03.2009, pkt 4.19 protokołu z dnia 24.03.2009, pkt 4.12 protokołu z dnia 24.03.2009, pkt 4.20 protokołu z dnia 24.03.2009 i pkt 4.21 protokołu z dnia 24.03.2009.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11.50 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz. 12.05.)


PRZEWODNICTWO: Luigi COCILOVO
Wiceprzewodniczący

4. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


4.1. Umowa WE/Nepal dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Nepalu dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych [COM(2008)0041 - C6-0041/2009 - 2008/0017(CNS)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Paolo Costa (A6-0071/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „ Wyniki głosowania” , pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0146)


4.2. Kołowe ciągniki rolnicze lub leśne (wersja ujednolicona) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych części i cech kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (wersja ujednolicona) [COM(2008)0690 - C6-0414/2008 - 2008/0213(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0130/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0147)


4.3. Wspólnotowy system zwolnień celnych (wersja ujednolicona) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (wersja ujednolicona) [COM(2008)0842 - C6-0019/2009 - 2008/0235(CNS)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0129/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0148)


4.4. Zbieranie informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. w sprawie zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny [13411/2008 - C6-0351/2008 - 2008/0807(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Sirpa Pietikäinen (A6-0119/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

ZALECENIE CENRALNEGO BANKU EUROPEJSKIEGO, POPRAWKI I PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0149)


4.5. Priorytety UE na 64. sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie priorytetów UE na 64. sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ [2009/2000(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Alexander Graf Lambsdorff (A6-0132/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT ZALECENIA

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0150)


4.6. W rok po Lizbonie: partnerstwo UE-Afryka w praktyce (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie zatytułowane W rok po Lizbonie: partnerstwo UE-Afryka w praktyce [2008/2318(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Maria Martens (A6-0079/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0151)


4.7. Umowy MCR (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie umów MCR [2008/2128(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Alain Hutchinson (A6-0085/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0152)


4.8. Studia artystyczne w Unii Europejskiej (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie studiów artystycznych w Unii Europejskiej [2008/2226(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Maria Badia i Cutchet (A6-0093/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0153)


4.9. Aktywny dialog z obywatelami na temat Europy (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie aktywnego dialogu z obywatelami na temat Europy [2008/2224(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Gyula Hegyi (A6-0107/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Gyula Hegyi (sprawozdawca) zabrał głos na podstawie art. 110a ust. 4 Regulaminu.

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0154)


4.10. Prace Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE w 2008 r. (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie prac Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE w 2008 r. [2008/2303(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Thierry Cornillet (A6-0081/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0155)


4.11. Najlepsze praktyki w dziedzinie polityki regionalnej i przeszkody w korzystaniu z funduszy strukturalnych (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie najlepszych praktyk w dziedzinie polityki regionalnej i przeszkody w korzystaniu z funduszy strukturalnych [2008/2061(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Constanze Angela Krehl (A6-0095/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0156)


4.12. Komplementarność i koordynacja polityki spóności ze środkami w zakresie rozwoju obszarów wiejskich (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie komplementarności i koordynacji polityki spójności ze środkami w zakresie rozwoju obszarów wiejskich [2008/2100(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Wojciech Roszkowski (A6-0042/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0157)


4.13. Produkty kosmetyczne (przekształcenie) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produktów kosmetycznych (przekształcenie) [COM(2008)0049 - C6-0053/2008 - 2008/0035(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Dagmar Roth-Behrendt (A6-0484/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2008)0158)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0158)


4.14. Wprowadzanie do obrotu produktów biobójczych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 98/8/WE dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych w odniesieniu do przedłużenia niektórych terminów [COM(2008)0618 - C6-0346/2008 - 2008/0188(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Daciana Octavia Sârbu (A6-0076/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2008)0159)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0159)


4.15. Struktura i stawki akcyzy stosowane do wyrobów tytoniowych * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywy 92/79/EWG, 92/80/EWG i 95/59/WE w zakresie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych [COM(2008)0459 - C6-0311/2008 - 2008/0150(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Zsolt László Becsey (A6-0121/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2008)0160)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0160)

Wystąpienia:

Zsolt László Becsey (sprawozdawca) zabrał głos przed głosowaniem.


4.16. Walka z okaleczeniami organów płciowych kobiet dokonywanymi w UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie walki z okaleczeniami organów płciowych kobiet dokonywanymi w UE [2008/2071(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawca: Cristiana Muscardini (A6-0054/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupy ALDE, PPE-DE, UEN)

Przyjęto (P6_TA(2008)0161)

Wystąpienia:

Lissy Gröner w imieniu grupy PSE uściśliła punkt preambuły G.


4.17. Wielojęzyczność: atut dla Europy i wspólne zobowiązanie (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wielojęzyczności: atut dla Europy i wspólne zobowiązanie [2008/2225(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Vasco Graça Moura (A6-0092/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupy PSE, ALDE, Verts/ALE)

Przyjęto (P6_TA(2008)0162)

Wystąpienia:

Vasco Graça Moura (sprawozdawca) w sprawie zastępczego projektu rezolucji, Ignasi Guardans Cambó, aby przedstawić techniczne szczegóły w tej kwestii oraz Cristiana Muscardini w sprawie przepisów dotyczących zastępczych projektów rezolucji (art. 151 ust. 4 Regulaminu).


4.18. Zielona księga w sprawie spójności terytorialnej i stan debaty na temat przyszłej reformy polityki spójności (głosowanie)

Sprawozdanie dotyczące zielonej księgi w sprawie spójności terytorialnej i stan debaty na temat przyszłej reformy polityki spójności [2008/2174(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Lambert van Nistelrooij (A6-0083/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0163)


4.19. Miejski wymiar polityki spójności w nowym okresie programowania (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie miejskiego wymiaru polityki spójności w nowym okresie programowania [2008/2130(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Oldřich Vlasák (A6-0031/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0164)


4.20. Wykonanie rozporządzenia w sprawie funduszy strukturalnych 2007 - 2013: wynikI negocjacji dotyczących strategii i programów operacyjnych w ramach polityki spójności (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wykonania rozporządzenia w sprawie funduszy strukturalnych 2007 - 2013: wyniki negocjacji dotyczących strategii i programów operacyjnych w ramach polityki spójności [2008/2183(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Miroslav Mikolášik (A6-0108/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0165)


4.21. Europejska inicjatywa na rzecz rozwoju mikrokredytów dla wsparcia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (głosowanie)

Sprawozdanie dotyczące zalecenia dla Komisji w sprawie europejskiej inicjatywy na rzecz rozwoju mikrokredytów dla wsparcia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia [2008/2122(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Zsolt László Becsey (A6-0041/2009)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 21)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0166)


5. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Maria Martens - A6-0079/2009

David Sumberg, Nirj Deva, Syed Kamall, Philip Claeys, Czesław Adam Siekierski, Gay Mitchell i Richard Corbett

Sprawozdanie Alexander Graf Lambsdorff - A6-0132/2009

Charles Tannock

Sprawozdanie Alain Hutchinson - A6-0085/2009

Zuzana Roithová i Nirj Deva

Sprawozdanie Maria Badia i Cutchet - A6-0093/2009

David Sumberg, Hannu Takkula, Ewa Tomaszewska i Avril Doyle

Sprawozdanie Gyula Hegyi - A6-0107/2009

Dimitar Stoyanov, David Sumberg, Marian Harkin, Hannu Takkula, Nirj Deva, Ewa Tomaszewska, Martin Callanan, Syed Kamall, Jim Allister i Neena Gill

Sprawozdanie Wojciech Roszkowski - A6-0042/2009

Jim Allister

Sprawozdanie Dagmar Roth-Behrendt - A6-0484/2008

Kathy Sinnott i Neena Gill

Sprawozdanie Daciana Octavia Sârbu - A6-0076/2009

Kathy Sinnott

Sprawozdanie Zsolt László Becsey - A6-0121/2009

Avril Doyle

Sprawozdanie Cristiana Muscardini - A6-0054/2009

Marian Harkin, Eleonora Lo Curto i Kathy Sinnott

Sprawozdanie Vasco Graça Moura - A6-0092/2009

Milan Gaľa, Michl Ebner, Hannu Takkula, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Mario Borghezio, Eleonora Lo Curto i Avril Doyle

Sprawozdanie Lambert van Nistelrooij - A6-0083/2009

Michl Ebner, Rumiana Jeleva, Marusya Ivanova Lyubcheva i Marian Harkin

Sprawozdanie Miroslav Mikolášik - A6-0108/2009

Marian Harkin

Sprawozdanie Zsolt László Becsey - A6-0041/2009

Zuzana Roithová, Marian Harkin i Syed Kamall


6. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie uaktualniana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

°
° ° °

Poul Nyrup Rasmussen poinformował, że chciał głosować za sprawozdaniami wpisanymi na mocy art. 131 Regulaminu.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13.35 i wznowione o 15.05.)

PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING
Przewodniczący

7. Przygotowania do szczytu G20 w dniu 2 kwietnia 2009 r. (debata)

Przygotowania do szczytu G20 w dniu 2 kwietnia 2009 r. z udziałem Gordona Browna, premiera Zjednoczonego Królestwa, członka Rady Europejskiej (debata)

Przewodniczący wygłosił oświadczenie wprowadzające do debaty nad przygotowaniami do szczytu G20.

Głos zabrał Gordon Brown (premier Zjednoczonego Królestwa).

Głos zabrał José Manuel Barroso (przewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE-DE, Martin Schulz w imieniu grupy PSE, Graham Watson w imieniu grupy ALDE, Brian Crowley w imieniu grupy UEN, Monica Frassoni w imieniu grupy Verts/ALE, Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy IND/DEM, i Daniel Hannan niezrzeszony.

Głos zabrał Gordon Brown.

Przewodniczący podziękował Gordonowi Brownowi za obecność w Parlamencie Europejskim i życzył mu powodzenia w przygotowywaniu i zakończeniu szczytu G20.

Debata została zamknięta.


PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

8. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Marian Harkin poinformowała, że była obecna, ale jej nazwisko nie figuruje na liście obecności.

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


9. Roczne sprawozdania EBI i EBOiR za rok 2007 - Gwarancja wspólnotowa dla EBI ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju za rok 2007 [2008/2155(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Gay Mitchell (A6-0135/2009)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami i gwarancjami udzielonymi na zabezpieczenie pożyczek na potrzeby projektów poza granicami Wspólnoty [COM(2008)0910 - C6-0025/2009 - 2008/0268(COD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Esko Seppänen (A6-0109/2009) /

Esko Seppänen i Gay Mitchell przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrał Joaquín Almunia (członek Komisji).

Głos zabrali: Gabriele Stauner (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CONT), Zsolt László Becsey w imieniu grupy PPE-DE, Udo Bullmann w imieniu grupy PSE, Wolf Klinz w imieniu grupy ALDE, Sepp Kusstatscher w imieniu grupy Verts/ALE, Konstantinos Droutsas w imieniu grupy GUE/NGL, John Whittaker w imieniu grupy IND/DEM, Laima Liucija Andrikienė, Paulo Casaca i Margarita Starkevičiūtė.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jean-Pierre Audy i Czesław Adam Siekierski.

Głos zabrał Thomas Mirow (prezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju).

PRZEWODNICTWO: Adam BIELAN
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Philippe Maystadt (Prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego), Joaquín Almunia, Gay Mitchell i Esko Seppänen.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 3.19 protokołu z dnia 25.03.2009 i pkt 3.2 protokołu z dnia 25.03.2009.


10. Narzędzie zarządzania dla przydzielania środków budżetowych - Przegląd śródokresowy ram finansowych 2007-2013 (debata)

Sprawozdanie w sprawie metodologii ABB-ABM jako narzędzia zarządzania dla przydzielania środków budżetowych [2008/2053(INI)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Kyösti Virrankoski (A6-0104/2009)

Sprawozdanie w sprawie przeglądu śródokresowego ram finansowych 2007-2013 [2008/2055(INI)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Reimer Böge (A6-0110/2009)

Kyösti Virrankoski i Reimer Böge przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrała Dalia Grybauskaitė (członkini Komisji).

Głos zabrali: Michael Gahler (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Herbert Bösch (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Paul Rübig (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Rumiana Jeleva (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Esther De Lange (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AGRI), Ingeborg Gräßle w imieniu grupy PPE-DE, Gary Titley w imieniu grupy PSE, Silvana Koch-Mehrin w imieniu grupy ALDE, Wiesław Stefan Kuc w imieniu grupy UEN, Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE, Pedro Guerreiro w imieniu grupy GUE/NGL, Nils Lundgren w imieniu grupy IND/DEM, Salvador Garriga Polledo, Göran Färm, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Janusz Lewandowski, Catherine Guy-Quint i Margaritis Schinas.

PRZEWODNICTWO: Mario MAURO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Costas Botopoulos.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Alexandru Nazare.

Głos zabrali: Kyösti Virrankoski i Reimer Böge.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 3.7 protokołu z dnia 25.03.2009.


11. Przyszłość przemysłu motoryzacyjnego(debata)

Oświadczenie Komisji: Przyszość przemysłu motoryzacyjnego

Günter Verheugen (wiceprzewodniczący Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Werner Langen w imieniu grupy PPE-DE, Robert Goebbels w imieniu grupy PSE, Jorgo Chatzimarkakis w imieniu grupy ALDE, Antonio Mussa w imieniu grupy UEN, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Roberto Musacchio w imieniu grupy GUE/NGL, Sergej Kozlík niezrzeszony, Amalia Sartori, Hannes Swoboda, Gianluca Susta, Mario Borghezio, Ilda Figueiredo, Carl Lang, Gunnar Hökmark, Monica Giuntini, Lena Ek, Roberta Angelilli, Ivo Belet, Matthias Groote, Mia De Vits i Richard Howitt.

PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Antolín Sánchez Presedo.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicodim Bulzesc, Inés Ayala Sender, Reinhard Rack, Zuzana Roithová i Alojz Peterle.

Głos zabrał Günter Verheugen.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Roberta Angelilli, Mario Borghezio i Antonio Mussa w imieniu grupy UEN, w sprawie przyszłości przemysłu samochodowego (B6-0152/2009),

- Werner Langen, Giles Chichester, Stefano Zappalà, Amalia Sartori i Ivo Belet w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie przyszłości przemysłu motoryzacyjnego (B6-0153/2009),

- Jorgo Chatzimarkakis w imieniu grupy ALDE, w sprawie przyszłości przemysłu samochodowego (B6-0154/2009),

- Martin Schulz i Robert Goebbels w imieniu grupy PSE, w sprawie przyszłości przemysłu motoryzacyjnego (B6-0155/2009),

- Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie przyszłości przemysłu samochodowego w Europie (B6-0156/2009).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 3.20 protokołu z dnia 25.03.2009.


12. Osiągnięcia i długotrwałość europejskiego systemu lotniczego ***I - Lotniska, zarządzanie ruchem lotniczym i służby żeglugi powietrznej ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 549/2004, (WE) nr 550/2004, (WE) nr 551/2004 oraz (WE) nr 552/2004 w celu poprawienia skuteczności działania i zrównoważonego rozwoju europejskiego systemu lotnictwa [COM(2008)0388 - C6-0250/2008 - 2008/0127(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A6-0002/2009)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 216/2008 w zakresie lotnisk, zarządzania ruchem lotniczym i służb żeglugi powietrznej oraz uchylającego dyrektywę 2006/23/WE [COM(2008)0390 - C6-0251/2008 - 2008/0128(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A6-0515/2008)

Marian-Jean Marinescu przedstawił swoje sprawozdania.

Głos zabrał Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Teresa Riera Madurell (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE), Georg Jarzembowski w imieniu grupy PPE-DE, Ulrich Stockmann w imieniu grupy PSE, Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE, Roberts Zīle w imieniu grupy UEN, Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, Michael Henry Nattrass w imieniu grupy IND/DEM, Luca Romagnoli niezrzeszony, Reinhard Rack, Jörg Leichtfried i Robert Evans.

Głos zabrali: Antonio Tajani i Marian-Jean Marinescu.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 3.3 protokołu z dnia 25.03.2009 i pkt 3.4 protokołu z dnia 25.03.2009.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 20.00 i wznowione o 21.00.)

PRZEWODNICTWO: Martine ROURE
Wiceprzewodnicząca

13. Skład Parlamentu

Właściwe organy łotyskie powiadomiły o powołaniu Liene Liepiņej w miejsce Valdisa Dombrovskisa na stanowisko posłanki do Parlamentu Europejskiego, ze skutkiem od dnia 19 marca 2009 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Liene Liepiņa bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem, że przedstawiła uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdziła, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posłanki do Parlamentu Europejskiego.


14. Interoperacyjność ładowarek i telefonów komórkowych (debata)

Pytanie ustne (O-0057/2009) zadane przez Marka Cappaty w imieniu grupy ALDE, do Komisji: Interoperacyjność ładowarek do telefonów komórkowych (B6-0225/2009)

Marco Cappato zadał pytanie ustne.

Günter Verheugen (wiceprzewodniczący Komisji) odpowiedział na pytanie ustne.

Głos zabrali: Paul Rübig w imieniu grupy PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău w imieniu grupy PSE i Toine Manders w imieniu grupy ALDE.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Paul Rübig.

Głos zabrał Günter Verheugen.

Debata została zamknięta.


15. Wspólne instrukcje konsularne: identyfikatory biometryczne i wnioski wizowe ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Wspólne Instrukcje Konsularne dla misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych dotyczące wiz w związku z wprowadzeniem technologii biometrycznych, łącznie z przepisami dotyczącymi organizacji przyjmowania i rozpatrywania wniosków wizowych [05329/1/2009 - C6-0088/2009 - 2006/0088(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Sarah Ludford (A6-0143/2009)

Sarah Ludford przedstawiła zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrała Androulla Vassiliou (członkini Komisji).

Głos zabrali: Ewa Klamt w imieniu grupy PPE-DE, Roselyne Lefrançois w imieniu grupy PSE, Tatjana Ždanoka w imieniu grupy Verts/ALE, Sylvia-Yvonne Kaufmann w imieniu grupy GUE/NGL, Gerard Batten w imieniu grupy IND/DEM, Carlos Coelho, Corina Creţu, Hubert Pirker, Silvia-Adriana Ţicău i Dushana Zdravkova.

Głos zabrały: Androulla Vassiliou i Sarah Ludford.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 3.1 protokołu z dnia 25.03.2009.


16. Nowa żywność ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nowej żywności i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr XXX/XXXX [jednolita procedura] [COM(2007)0872 - C6-0027/2008 - 2008/0002(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Kartika Tamara Liotard (A6-0512/2008)

Kartika Tamara Liotard przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Androulla Vassiliou (członkini Komisji).

Głos zabrali: Zuzana Roithová (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Philip Bushill-Matthews w imieniu grupy PPE-DE, Åsa Westlund w imieniu grupy PSE, Magor Imre Csibi w imieniu grupy ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański w imieniu grupy UEN, Hiltrud Breyer w imieniu grupy Verts/ALE, Renate Sommer, Csaba Sándor Tabajdi, Mojca Drčar Murko, Satu Hassi i Avril Doyle.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Czesław Adam Siekierski.

Głos zabrały: Androulla Vassiliou i Kartika Tamara Liotard.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 3.5 protokołu z dnia 25.03.2009.


17. Substancje zubożające warstwę ozonową (przekształcenie) ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (przekształcenie) [COM(2008)0505 - C6-0297/2008 - 2008/0165(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Johannes Blokland (A6-0045/2009)

Johannes Blokland przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Stavros Dimas (członek Komisji).

Głos zabrali: Eija-Riitta Korhola w imieniu grupy PPE-DE, Leopold Józef Rutowicz w imieniu grupy UEN, Satu Hassi w imieniu grupy Verts/ALE i Avril Doyle.

Głos zabrali: Stavros Dimas i Johannes Blokland.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 3.6 protokołu z dnia 25.03.2009.


18. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w kolejnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 423.617/OJME).


19. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23.00.

Klaus Welle

Mario Mauro

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Agnoletto, Aita, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antochi, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liepiņa, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności