Zoznam 
Zápisnica
PDF 218kWORD 139k
Utorok, 24. marca 2009 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Zelená kniha o územnej súdržnosti a stav diskusie o budúcej reforme politiky súdržnosti - Najlepšie postupy v oblasti regionálnej politiky a prekážky vo využívaní štrukturálnych fondov - Mestský rozmer politiky súdržnosti v novom programovom období - Komplementárnosť a koordinácia politiky súdržnosti s opatreniami na rozvoj vidieka - Uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa štrukturálnych fondov na obdobie 2007 - 2013: výsledky rokovaní o národných stratégiách súdržnosti a operačných programoch - Európska iniciatíva za rozvoj mikroúverov na podporu rastu a zamestnanosti - (rozprava)
 4.Hlasovanie
  4.1.Dohoda medzi ES a Nepálom o určitých aspektoch leteckých služieb * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  4.2.Kolesové poľnohospodárske alebo lesné traktory (kodifikované znenie) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  4.3.Systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla (kodifikované znenie) * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  4.4.Zber štatistických informácií ECB * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  4.5.Priority EÚ týkajúce sa 64. Valného zhromaždenia OSN (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  4.6.Rok po Lisabone: partnerstvo EÚ a Afriky v praxi (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  4.7.Zmluvy o rozvojových cieľov milénia (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  4.8.Štúdium umenia v EÚ (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  4.9.Aktívny dialóg s občanmi o Európe (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  4.10.Činnosť Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ v roku 2008 (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  4.11.Najlepšie postupy v oblasti regionálnej politiky a prekážky vo využívaní štrukturálnych fondov (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  4.12.Komplementárnosť a koordinácia politiky súdržnosti s opatreniami na rozvoj vidieka (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  4.13.Kozmetické výrobky (prepracované znenie) ***I (hlasovanie)
  4.14.Uvádzanie biocídnych výrobkov na trh ***I (hlasovanie)
  4.15.Štruktúra a sadzby spotrebnej dane z tabakových výrobkov * (hlasovanie)
  4.16.Boj proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov v EÚ (hlasovanie)
  4.17.Viacjazyčnosť: devíza pre Európu a spoločný záväzok (hlasovanie)
  4.18.Zelená kniha o územnej súdržnosti a stav diskusie o budúcej reforme politiky súdržnosti (hlasovanie)
  4.19.Mestský rozmer politiky súdržnosti v novom programovom období (hlasovanie)
  4.20.Uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa štrukturálnych fondov na obdobie 2007 - 2013: výsledky rokovaní o národných stratégiách súdržnosti a operačných programoch (hlasovanie)
  4.21.Európska iniciatíva za rozvoj mikroúverov na podporu rastu a zamestnanosti (hlasovanie)
 5.Vysvetlenia hlasovania
 6.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 7.Príprava samitu G20 2. apríla (rozprava)
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 9.Výročné správy EIB a EBOR za rok 2007 - Záruka Spoločenstva pre EIB ***I (rozprava)
 10.Riadiaci nástroj na prideľovanie rozpočtových zdrojov - Strednodobé preskúmanie finančného rámca na roky 2007 - 2013 (rozprava)
 11.Budúcnosť automobilového priemyslu (rozprava)
 12.Výkonnosť a udržateľnosť európskeho systému leteckej dopravy ***I - Letiská, manažment letovej prevádzky a letecké navigačné služby ***I (rozprava)
 13.Zloženie Parlamentu
 14.Kompatibilita nabíjačiek na mobilné telefóny (rozprava)
 15.Spoločné konzulárne pokyny: biometrické identifikačné znaky a žiadosti o víza ***II (rozprava)
 16.Nové potraviny (spoločný postup) ***I (rozprava)
 17.Látky, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (prepracované znenie) ***I (rozprava)
 18.Program rokovania na nasledujúci deň
 19.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Mechtild ROTHE
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty Rady a Komisie:

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z […], ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda a nariadenie (ES) č. 562/2006, pokiaľ ide o pohyb osôb s dlhodobými vízami (COM(2009)0091 - C6-0076/2009 - 2009/0028(COD))

pridelené

gestorský :

LIBE

stanovisko :

JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 95/93 o spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách Spoločenstva (COM(2009)0121 - C6-0097/2009 - 2009/0042(COD))

pridelené

gestorský :

TRAN

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 03/2009 - Oddiel III - Komisia (N6-0006/2009 - C6-0098/2009 - 2009/2023(GBD))

pridelené

gestorský :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 07/2009 - Oddiel III - Komisia (N6-0007/2009 - C6-0099/2009 - 2009/2024(GBD))

pridelené

gestorský :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 04/2009 - Oddiel III - Komisia (N6-0008/2009 - C6-0100/2009 - 2009/2025(GBD))

pridelené

gestorský :

BUDG

- Návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení Protokolu o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť Európskym spoločenstvom (COM(2009)0081 - C6-0101/2009 - 2009/0023(CNS))

pridelené

gestorský :

LIBE

stanovisko :

JURI

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane voľne žijúceho vtáctva (kodifikované znenie) (COM(2009)0129 - C6-0102/2009 - 2009/0043(COD))

pridelené

gestorský :

JURI


3. Zelená kniha o územnej súdržnosti a stav diskusie o budúcej reforme politiky súdržnosti - Najlepšie postupy v oblasti regionálnej politiky a prekážky vo využívaní štrukturálnych fondov - Mestský rozmer politiky súdržnosti v novom programovom období - Komplementárnosť a koordinácia politiky súdržnosti s opatreniami na rozvoj vidieka - Uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa štrukturálnych fondov na obdobie 2007 - 2013: výsledky rokovaní o národných stratégiách súdržnosti a operačných programoch - Európska iniciatíva za rozvoj mikroúverov na podporu rastu a zamestnanosti - (rozprava)

Správa: Zelená kniha o územnej súdržnosti a stav diskusie o budúcej reforme politiky súdržnosti [2008/2174(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca Lambert van Nistelrooij (A6-0083/2009)

Správa: Najlepšie postupy v oblasti regionálnej politiky a prekážky vo využívaní štrukturálnych fondov [2008/2061(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa Constanze Angela Krehl (A6-0095/2009)

Správa: Mestský rozmer politiky súdržnosti v novom programovom období [2008/2130(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca Oldřich Vlasák (A6-0031/2009)

Správa: Komplementárnosť a koordinácia politiky súdržnosti s opatreniami na rozvoj vidieka [2008/2100(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca Wojciech Roszkowski (A6-0042/2009)

Správa: Uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa štrukturálnych fondov na obdobie 2007 - 2013: výsledky rokovaní o národných stratégiách súdržnosti a operačných programoch [2008/2183(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca Miroslav Mikolášik (A6-0108/2009)

Správa: Odporúčania pre Komisiu k Európskej iniciatíve za rozvoj mikroúverov na podporu rastu a zamestnanosti [2008/2122(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca Zsolt László Becsey (A6-0041/2009)

Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl, Oldřich Vlasák, Wojciech Roszkowski, Miroslav Mikolášik a Zsolt László Becsey uviedli svoje správy

V rozprave vystúpila Danuta Hübner (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Gary Titley (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Nathalie Griesbeck (spravodajkyňa výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Atanas Paparizov (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Neena Gill (spravodajkyňa výboru JURI požiadaného o stanovisko), Zita Pleštinská (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Emmanouil Angelakas za skupinu PPE-DE, Iratxe García Pérez za skupinu PSE, Grażyna Staniszewska za skupinu ALDE, Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN, Elisabeth Schroedter za skupinu Verts/ALE, Pedro Guerreiro za skupinu GUE/NGL, Peter Baco nezávislý poslanec, James Nicholson, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Elspeth Attwooll, Giovanni Robusti, Gisela Kallenbach, Georgios Toussas, Kathy Sinnott, Carl Lang, Markus Pieper, Evgeni Kirilov, Jean Marie Beaupuy, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jim Allister, Jan Olbrycht, Mia De Vits, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ambroise Guellec, Pierre Pribetich, Rolf Berend, Miloš Koterec a Mariela Velichkova Baeva.

PREDSEDNÍCTVO: Luisa MORGANTINI
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Margie Sudre, Gábor Harangozó, Rumiana Jeleva, Jamila Madeira, Iosif Matula, Andrzej Jan Szejna, Czesław Adam Siekierski, Emanuel Jardim Fernandes, Maria Petre, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Silvia-Adriana Ţicău a Eoin Ryan.

°
° ° °

Predsedníčka privítala delegáciu mladých ľudí v rámci európskeho programu FLARE zameraného na boj proti organizovanému zločinu.

°
° ° °

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpila Erna Hennicot-Schoepges.

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Ewa Tomaszewska, Den Dover, Zita Pleštinská a Sérgio Marques.

Predseda pripomenul pravidlá upravujúce postup „catch the eye“.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Zuzana Roithová, Andreas Mölzer, Alexandru Nazare, Ljudmila Novak, James Nicholson, Francesco Ferrari a Czesław Adam Siekierski.

V rozprave vystúpili: Danuta Hübner, Constanze Angela Krehl, Oldřich Vlasák, Wojciech Roszkowski, Miroslav Mikolášik, Zsolt László Becsey a Lambert van Nistelrooij.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.18 zápisnice zo dňa 24.03.2009, bod 4.11 zápisnice zo dňa 24.03.2009, bod 4.19 zápisnice zo dňa 24.03.2009, bod 4.12 zápisnice zo dňa 24.03.2009, bod 4.20 zápisnice zo dňa 24.03.2009 a bod 4.21 zápisnice zo dňa 24.03.2009.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.50 h kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.05 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Luigi COCILOVO
podpredseda

4. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


4.1. Dohoda medzi ES a Nepálom o určitých aspektoch leteckých služieb * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Nepálu o určitých aspektoch leteckých služieb [COM(2008)0041 - C6-0041/2009 - 2008/0017(CNS)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Paolo Costa (A6-0071/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2008)0146)


4.2. Kolesové poľnohospodárske alebo lesné traktory (kodifikované znenie) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých súčastiach a charakteristikách kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (kodifikované znenie) [COM(2008)0690 - C6-0414/2008 - 2008/0213(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0130/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2008)0147)


4.3. Systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla (kodifikované znenie) * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Návrh nariadenia Rady ustanovujúceho systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla (kodifikované znenie) [COM(2008)0842 - C6-0019/2009 - 2008/0235(CNS)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0129/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2008)0148)


4.4. Zber štatistických informácií ECB * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Odporúčanie k nariadeniu Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou [13411/2008 - C6-0351/2008 - 2008/0807(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa Sirpa Pietikäinen (A6-0119/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

ODPORÚČANIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY, POZMEŇUJÚCE/DOPLŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2008)0149)


4.5. Priority EÚ týkajúce sa 64. Valného zhromaždenia OSN (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Odporúčanie Európskeho parlamentu pre Radu k prioritám Európskej únie týkajúcim sa 64. Valného zhromaždenia OSN [2009/2000(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca Alexander Graf Lambsdorff (A6-0132/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH ODPORÚČANIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2008)0150)


4.6. Rok po Lisabone: partnerstvo EÚ a Afriky v praxi (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Rok po Lisabone: partnerstvo Európskej únie a Afriky v praxi [2008/2318(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajkyňa Maria Martens (A6-0079/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2008)0151)


4.7. Zmluvy o rozvojových cieľov milénia (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Zmluvy o rozvojových cieľov milénia [2008/2128(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca Alain Hutchinson (A6-0085/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2008)0152)


4.8. Štúdium umenia v EÚ (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Štúdium umenia v Európskej únii [2008/2226(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa Maria Badia i Cutchet (A6-0093/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2008)0153)


4.9. Aktívny dialóg s občanmi o Európe (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Aktívny dialóg s občanmi o Európe [2008/2224(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajca Gyula Hegyi (A6-0107/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Gyula Hegyi (spravodajca) vystúpil s vyhlásením podľa čl. 131 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2008)0154)


4.10. Činnosť Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ v roku 2008 (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Činnosť Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ v roku 2008 [2008/2303(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca Thierry Cornillet (A6-0081/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2008)0155)


4.11. Najlepšie postupy v oblasti regionálnej politiky a prekážky vo využívaní štrukturálnych fondov (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Najlepšie postupy v oblasti regionálnej politiky a prekážky vo využívaní štrukturálnych fondov [2008/2061(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa Constanze Angela Krehl (A6-0095/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2008)0156)


4.12. Komplementárnosť a koordinácia politiky súdržnosti s opatreniami na rozvoj vidieka (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Komplementárnosť a koordinácia politiky súdržnosti s opatreniami na rozvoj vidieka [2008/2100(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca Wojciech Roszkowski (A6-0042/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2008)0157)


4.13. Kozmetické výrobky (prepracované znenie) ***I (hlasovanie)

Správa: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o kozmetických výrobkoch (prepracované znenie) [COM(2008)0049 - C6-0053/2008 - 2008/0035(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Dagmar Roth-Behrendt (A6-0484/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2008)0158)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0158)


4.14. Uvádzanie biocídnych výrobkov na trh ***I (hlasovanie)

Správa: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh v súvislosti s rozšírením určitých lehôt [COM(2008)0618 - C6-0346/2008 - 2008/0188(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Daciana Octavia Sârbu (A6-0076/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2008)0159)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0159)


4.15. Štruktúra a sadzby spotrebnej dane z tabakových výrobkov * (hlasovanie)

Správa: Návrh smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES, pokiaľ ide o štruktúru a sadzby spotrebnej dane z tabakových výrobkov [COM(2008)0459 - C6-0311/2008 - 2008/0150(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca Zsolt László Becsey (A6-0121/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2008)0160)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0160)

Vystúpenia:

Zsolt László Becsey (spravodajca) vystúpil pred hlasovaním.


4.16. Boj proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov v EÚ (hlasovanie)

Správa: Boj proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov v Európskej únii [2008/2071(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa Cristiana Muscardini (A6-0054/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinami ALDE, PPE-DE, UEN)

Prijatý (P6_TA(2008)0161)

Vystúpenia:

Lissy Gröner za skupinu PSE uviedla spresnenia k odôvodneniu G.


4.17. Viacjazyčnosť: devíza pre Európu a spoločný záväzok (hlasovanie)

Správa: Viacjazyčnosť: devíza pre Európu a spoločný záväzok [2008/2225(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajca Vasco Graça Moura (A6-0092/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinami PSE, ALDE, Verts/ALE)

Prijatý (P6_TA(2008)0162)

Vystúpenia:

Vasco Graça Moura (spravodajca) k alternatívnemu návrhu uznesenia, Ignasi Guardans Cambó, aby v tejto súvislosti predložil technické spresnenia, a Cristiana Muscardini k ustanoveniam rokovacieho poriadku týkajúcim sa alternatívnych návrhov uznesenia (článok 151 ods. 4 rokovacieho poriadku).


4.18. Zelená kniha o územnej súdržnosti a stav diskusie o budúcej reforme politiky súdržnosti (hlasovanie)

Správa: Zelená kniha o územnej súdržnosti a stav diskusie o budúcej reforme politiky súdržnosti [2008/2174(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca Lambert van Nistelrooij (A6-0083/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0163)


4.19. Mestský rozmer politiky súdržnosti v novom programovom období (hlasovanie)

Správa: Mestský rozmer politiky súdržnosti v novom programovom období [2008/2130(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca Oldřich Vlasák (A6-0031/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0164)


4.20. Uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa štrukturálnych fondov na obdobie 2007 - 2013: výsledky rokovaní o národných stratégiách súdržnosti a operačných programoch (hlasovanie)

Správa: Uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa štrukturálnych fondov na obdobie 2007 - 2013: výsledky rokovaní o národných stratégiách súdržnosti a operačných programoch [2008/2183(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca Miroslav Mikolášik (A6-0108/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 20)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0165)


4.21. Európska iniciatíva za rozvoj mikroúverov na podporu rastu a zamestnanosti (hlasovanie)

Správa: Odporúčania pre Komisiu k Európskej iniciatíve za rozvoj mikroúverov na podporu rastu a zamestnanosti [2008/2122(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca Zsolt László Becsey (A6-0041/2009)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 21)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0166)


5. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Maria Martens - A6-0079/2009

David Sumberg, Nirj Deva, Syed Kamall, Philip Claeys, Czesław Adam Siekierski, Gay Mitchell a Richard Corbett

Správa: Alexander Graf Lambsdorff - A6-0132/2009

Charles Tannock

Správa: Alain Hutchinson - A6-0085/2009

Zuzana Roithová a Nirj Deva

Správa: Maria Badia i Cutchet - A6-0093/2009

David Sumberg, Hannu Takkula, Ewa Tomaszewska a Avril Doyle

Správa: Gyula Hegyi - A6-0107/2009

Dimitar Stoyanov, David Sumberg, Marian Harkin, Hannu Takkula, Nirj Deva, Ewa Tomaszewska, Martin Callanan, Syed Kamall, Jim Allister a Neena Gill

Správa: Wojciech Roszkowski - A6-0042/2009

Jim Allister

Správa: Dagmar Roth-Behrendt - A6-0484/2008

Kathy Sinnott a Neena Gill

Správa: Daciana Octavia Sârbu - A6-0076/2009

Kathy Sinnott

Správa: Zsolt László Becsey - A6-0121/2009

Avril Doyle

Správa: Cristiana Muscardini - A6-0054/2009

Marian Harkin, Eleonora Lo Curto a Kathy Sinnott

Správa: Vasco Graça Moura - A6-0092/2009

Milan Gaľa, Michl Ebner, Hannu Takkula, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Mario Borghezio, Eleonora Lo Curto a Avril Doyle

Správa: Lambert van Nistelrooij - A6-0083/2009

Michl Ebner, Rumiana Jeleva, Marusya Ivanova Lyubcheva a Marian Harkin

Správa: Miroslav Mikolášik - A6-0108/2009

Marian Harkin

Správa: Zsolt László Becsey - A6-0041/2009

Zuzana Roithová, Marian Harkin a Syed Kamall


6. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

°
° ° °

Poul Nyrup Rasmussen oznámil, že chcel hlasovať za správy, o ktorých sa hlasovalo postupom podľa článku 131 rokovacieho poriadku.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.35 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.05 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predseda

7. Príprava samitu G20 2. apríla (rozprava)

Príprava samitu G20 2. apríla za účasti predsedu vlády Spojeného kráľovstva Gordona Browna, člena Európskej rady

Predseda predniesol vyhlásenie, ktorým uviedol rozpravu o príprave samitu G20.

V rozprave vystúpil: Gordon Brown (predseda vlády Spojeného kráľovstva).

V rozprave vystúpil José Manuel Barroso (predseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Joseph Daul za skupinu PPE-DE, Martin Schulz za skupinu PSE, Graham Watson za skupinu ALDE, Brian Crowley za skupinu UEN, Monica Frassoni za skupinu Verts/ALE, Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu IND/DEM a Daniel Hannan nezávislý poslanec.

V rozprave vystúpil Gordon Brown.

Predseda poďakoval Gordonovi Brownovi za prítomnosť v Európskom parlamente a zaželal mu veľa úspechov pri príprave a organizácii samitu G20.

Rozprava sa skončila.


PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

8. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Marian Harkin informovala predsedníctvo, že bola prítomná, ale jej meno nie je uvedené na prezenčnej listine.

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


9. Výročné správy EIB a EBOR za rok 2007 - Záruka Spoločenstva pre EIB ***I (rozprava)

Správa: Výročné správy Európskej investičnej banky a Európskej banky pre obnovu a rozvoj za rok 2007 [2008/2155(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca Gay Mitchell (A6-0135/2009)

Správa: Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka Spoločenstva na straty z úverov a záruk za úvery na projekty mimo Spoločenstva [COM(2008)0910 - C6-0025/2009 - 2008/0268(COD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca Esko Seppänen (A6-0109/2009)

Esko Seppänen a Gay Mitchell uviedli svoje správy

V rozprave vystúpil Joaquín Almunia (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Gabriele Stauner (spravodajkyňa výboru CONT požiadaného o stanovisko), Zsolt László Becsey za skupinu PPE-DE, Udo Bullmann za skupinu PSE, Wolf Klinz za skupinu ALDE, Sepp Kusstatscher za skupinu Verts/ALE, Konstantinos Droutsas za skupinu GUE/NGL, John Whittaker za skupinu IND/DEM, Laima Liucija Andrikienė, Paulo Casaca a Margarita Starkevičiūtė.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Jean-Pierre Audy a Czesław Adam Siekierski.

V rozprave vystúpil Thomas Mirow (prezident Európskej banky pre obnovu a rozvoj).

PREDSEDNÍCTVO: Adam BIELAN
podpredseda

V rozprave vystúpili: Philippe Maystadt (prezident EIB), Joaquín Almunia, Gay Mitchell a Esko Seppänen.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 3.19 zápisnice zo dňa 25.03.2009 a bod 3.2 zápisnice zo dňa 25.03.2009.


10. Riadiaci nástroj na prideľovanie rozpočtových zdrojov - Strednodobé preskúmanie finančného rámca na roky 2007 - 2013 (rozprava)

Správa: Metóda ABB/ABM ako riadiaci nástroj na prideľovanie rozpočtových zdrojov [2008/2053(INI)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca Kyösti Virrankoski (A6-0104/2009)

Správa: Strednodobé preskúmanie finančného rámca na roky 2007 - 2013 [2008/2055(INI)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca Reimer Böge (A6-0110/2009)

Kyösti Virrankoski a Reimer Böge uviedli svoje správy

V rozprave vystúpila Dalia Grybauskaitė (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Michael Gahler (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Herbert Bösch (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko), Paul Rübig (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Rumiana Jeleva (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Esther De Lange (spravodajkyňa výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Ingeborg Gräßle za skupinu PPE-DE, Gary Titley za skupinu PSE, Silvana Koch-Mehrin za skupinu ALDE, Wiesław Stefan Kuc za skupinu UEN, Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE, Pedro Guerreiro za skupinu GUE/NGL, Nils Lundgren za skupinu IND/DEM, Salvador Garriga Polledo, Göran Färm, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Janusz Lewandowski, Catherine Guy-Quint a Margaritis Schinas.

PREDSEDNÍCTVO: Mario MAURO
podpredseda

V rozprave vystúpil Costas Botopoulos.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpil Alexandru Nazare.

Vystúpili títo poslanci: Kyösti Virrankoski a Reimer Böge.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 3.7 zápisnice zo dňa 25.03.2009.


11. Budúcnosť automobilového priemyslu (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Budúcnosť automobilového priemyslu

Günter Verheugen (podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Werner Langen za skupinu PPE-DE, Robert Goebbels za skupinu PSE, Jorgo Chatzimarkakis za skupinu ALDE, Antonio Mussa za skupinu UEN, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Roberto Musacchio za skupinu GUE/NGL, Sergej Kozlík nezávislý poslanec, Amalia Sartori, Hannes Swoboda, Gianluca Susta, Mario Borghezio, Ilda Figueiredo, Carl Lang, Gunnar Hökmark, Monica Giuntini, Lena Ek, Roberta Angelilli, Ivo Belet, Matthias Groote, Mia De Vits a Richard Howitt.

PREDSEDNÍCTVO: Diana WALLIS
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil Antolín Sánchez Presedo.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Nicodim Bulzesc, Inés Ayala Sender, Reinhard Rack, Zuzana Roithová a Alojz Peterle.

V rozprave vystúpil Günter Verheugen.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 103 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Roberta Angelilli, Mario Borghezio a Antonio Mussa za skupinu UEN o budúcnosti automobilového priemyslu (B6-0152/2009),

- Werner Langen, Giles Chichester, Stefano Zappalà, Amalia Sartori a Ivo Belet za skupinu PPE-DE o budúcnosti automobilového priemyslu (B6-0153/2009),

- Jorgo Chatzimarkakis za skupinu ALDE o budúcnosti automobilového priemyslu (B6-0154/2009),

- Martin Schulz a Robert Goebbels za skupinu PSE o budúcnosti automobilového priemyslu (B6-0155/2009),

- Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE o budúcnosti automobilového priemyslu v Európe (B6-0156/2009).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 3.20 zápisnice zo dňa 25.03.2009.


12. Výkonnosť a udržateľnosť európskeho systému leteckej dopravy ***I - Letiská, manažment letovej prevádzky a letecké navigačné služby ***I (rozprava)

Správa: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 549/2004, (ES) č. 550/2004, (ES) č. 551/2004 a (ES) č. 552/2004 s cieľom zlepšiť výkonnosť a udržateľnosť európskeho systému leteckej dopravy [COM(2008)0388 - C6-0250/2008 - 2008/0127(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Marian-Jean Marinescu (A6-0002/2009)

Správa: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 216/2008 v oblasti letísk, manažmentu letovej prevádzky a leteckých navigačných služieb a zrušuje smernica Rady 2006/23/ES [COM(2008)0390 - C6-0251/2008 - 2008/0128(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A6-0515/2008)

Marian-Jean Marinescu uviedol správy.

V rozprave vystúpil Antonio Tajani (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Teresa Riera Madurell (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Georg Jarzembowski za skupinu PPE-DE, Ulrich Stockmann za skupinu PSE, Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE, Roberts Zīle za skupinu UEN, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, Michael Henry Nattrass za skupinu IND/DEM, Luca Romagnoli nezávislý poslanec, Reinhard Rack, Jörg Leichtfried a Robert Evans.

V rozprave vystúpili: Antonio Tajani a Marian-Jean Marinescu.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 3.3 zápisnice zo dňa 25.03.2009 a bod 3.4 zápisnice zo dňa 25.03.2009.


(Rokovanie bolo prerušené o 20.00 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 21.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Martine ROURE
podpredsedníčka

13. Zloženie Parlamentu

Príslušné lotyšské úrady oznámili menovanie Liene Liepiņa za poslankyňu namiesto Valdisa Dombrovskisa s účinnosťou od 19. marca 2009.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslankyňu alebo do rozhodnutia prípadného sporu __[A128089]__ zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložila vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslankyne Európskeho parlamentu.


14. Kompatibilita nabíjačiek na mobilné telefóny (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0057/2009) , ktorú položil Marco Cappato za skupinu ALDE, pre Komisiu: Kompatibilita nabíjačiek na mobilné telefóny (B6-0225/2009)

Marco Cappato rozvinul otázku na ústne zodpovedanie.

Günter Verheugen (podpredseda Komisie) odpovedal na otázku na ústne zodpovedanie

Vystúpili títo poslanci: Paul Rübig za skupinu PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău za skupinu PSE a Toine Manders za skupinu ALDE.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpil Paul Rübig.

V rozprave vystúpil Günter Verheugen.

Rozprava sa skončila.


15. Spoločné konzulárne pokyny: biometrické identifikačné znaky a žiadosti o víza ***II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania Spoločná pozícia Rady na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú Spoločné konzulárne pokyny týkajúce sa víz pre diplomatické misie a konzulárne úrady, pokiaľ ide o zavedenie biometrických identifikačných znakov vrátane ustanovení o organizácii prijímania a spracúvania žiadostí o víza [05329/1/2009 - C6-0088/2009 - 2006/0088(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa Sarah Ludford (A6-0143/2009)

Sarah Ludford uviedla odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpila Androulla Vassiliou (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Ewa Klamt za skupinu PPE-DE, Roselyne Lefrançois za skupinu PSE, Tatjana Ždanoka za skupinu Verts/ALE, Sylvia-Yvonne Kaufmann za skupinu GUE/NGL, Gerard Batten za skupinu IND/DEM, Carlos Coelho, Corina Creţu, Hubert Pirker, Silvia-Adriana Ţicău a Dushana Zdravkova.

V rozprave vystúpili: Androulla Vassiliou a Sarah Ludford.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 3.1 zápisnice zo dňa 25.03.2009.


16. Nové potraviny (spoločný postup) ***I (rozprava)

Správa: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o nových potravinách, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. XXX/XXXX [spoločný postup] [COM(2007)0872 - C6-0027/2008 - 2008/0002(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Kartika Tamara Liotard (A6-0512/2008)

Kartika Tamara Liotard uviedla správu.

V rozprave vystúpila Androulla Vassiliou (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Zuzana Roithová (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Philip Bushill-Matthews za skupinu PPE-DE, Åsa Westlund za skupinu PSE, Magor Imre Csibi za skupinu ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański za skupinu UEN, Hiltrud Breyer za skupinu Verts/ALE, Renate Sommer, Csaba Sándor Tabajdi, Mojca Drčar Murko, Satu Hassi a Avril Doyle.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpil Czesław Adam Siekierski.

V rozprave vystúpili: Androulla Vassiliou a Kartika Tamara Liotard.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 3.5 zápisnice zo dňa 25.03.2009.


17. Látky, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (prepracované znenie) ***I (rozprava)

Správa: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (prepracované znenie) [COM(2008)0505 - C6-0297/2008 - 2008/0165(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca Johannes Blokland (A6-0045/2009)

Johannes Blokland uviedol správu.

V rozprave vystúpil Stavros Dimas (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Eija-Riitta Korhola za skupinu PPE-DE, Leopold Józef Rutowicz za skupinu UEN, Satu Hassi za skupinu Verts/ALE a Avril Doyle.

V rozprave vystúpili: Stavros Dimas a Johannes Blokland.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 3.6 zápisnice zo dňa 25.03.2009.


18. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 423.617/OJME).


19. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.00 h.

Klaus Welle

Mario Mauro

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Adamou, Agnoletto, Aita, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antochi, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liepiņa, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia