Kazalo 
Zapisnik
PDF 209kWORD 139k
Torek, 24. marec 2009 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Zelena knjiga o teritorialni koheziji in napredku razprav o prihodnji reformi kohezijske politike - Najboljše prakse na področju regionalne politike in ovire za uporabo sredstev iz strukturnih skladov - Urbana razsežnost kohezijske politike v novem programskem obdobju - Dopolnjevanje in usklajevanje kohezijske politike z ukrepi za razvoj podeželja - Izvajanje uredbe o strukturnih skladih 2007–2013: rezultati pogajanj glede nacionalnih strategij in operativnih programov kohezijske politike - Evropska pobuda za razvoj mikrokredita v podporo rasti in zaposlovanju - (razprava)
 4.Čas glasovanja
  
4.1.Sporazum ES/Nepal o nekaterih vidikih zračnega prevoza * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
4.2.Kmetijski ali gozdarski traktorji na kolesih (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
4.3.Sistem oprostitev carin v Skupnosti (kodificirana različica) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
4.4.Zbiranje statističnih informacij s strani Evropske centralne banke * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
4.5.Prednostne naloge EU za 64. zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
4.6.Eno leto po Lizboni: uresničevanje partnerstva med Afriko in EU (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
4.7.Pogodbe o razvojnih ciljih tisočletja (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
4.8.Študij umetnosti v Evropski uniji (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
4.9.Aktivni dialog z državljani o Evropi (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
4.10.Delo skupne parlamentarne skupščine AKP - EU v letu 2008 (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
4.11.Najboljše prakse na področju regionalne politike in ovire za uporabo sredstev iz strukturnih skladov (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
4.12.Dopolnjevanje in usklajevanje kohezijske politike z ukrepi za razvoj podeželja (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
4.13.Kozmetični izdelki (prenovitev) ***I (glasovanje)
  
4.14.Dajanje biocidnih pripravkov v promet ***I (glasovanje)
  
4.15.Struktura in stopnja trošarine, ki velja za predelani tobak * (glasovanje)
  
4.16.Boj proti pohabljanju ženskih spolnih organov v EU (glasovanje)
  
4.17.Večjezičnost: prednost Evrope in skupna zaveza (glasovanje)
  
4.18.Zelena knjiga o teritorialni koheziji in napredku razprav o prihodnji reformi kohezijske politike (glasovanje)
  
4.19.Urbana razsežnost kohezijske politike v novem programskem obdobju (glasovanje)
  
4.20.Izvajanje uredbe o strukturnih skladih 2007–2013: rezultati pogajanj glede nacionalnih strategij in operativnih programov kohezijske politike (glasovanje)
  
4.21.Evropska pobuda za razvoj mikrokredita v podporo rasti in zaposlovanju (glasovanje)
 5.Obrazložitve glasovanja
 6.Popravki in namere glasovanja
 7.Priprave na vrhunsko srečanje G20 2. aprila 2009 (razprava)
 8.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 9.Letni poročili Evropske investicijske banke in Evropske banke za obnovo in razvoj za leto 2007 - Jamstvo Skupnosti Evropski investicijski banki ***I (razprava)
 10.Metoda ABB-ABM kot orodje za upravljanje dodeljevanja proračunskih sredstev - Vmesni pregled finančnega okvira 2007–2013 (razprava)
 11.Prihodnost avtomobilske industrije (razprava)
 12.Delovanje in trajnost evropskega letalskega sistema ***I - Letališča, upravljanje zračnega prometa in navigacijske službe zračnega prometa ***I (razprava)
 13.Sestava Parlamenta
 14.Enotni polnilci mobilnih telefonov (razprava)
 15.Skupna konzularna navodila: biometrični podatki in vloge za izdajo vizuma ***II (razprava)
 16.Nova živila ***I (razprava)
 17.Snovi, ki tanjšajo ozonski plašč (prenovitev) ***I (razprava)
 18.Dnevni red naslednje seje
 19.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Mechtild ROTHE
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente od Sveta in Komisije:

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma in Uredbe (ES) št. 562/2006 v zvezi z gibanjem oseb z vizumom za dolgoročno prebivanje (KOM(2009)0091 - C6-0076/2009 - 2009/0028(COD))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

JURI

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EGS) št. 95/93 o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti (KOM(2009)0121 - C6-0097/2009 - 2009/0042(COD))

posredovano

pristojni :

TRAN

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 03/2009 - Oddelek III - Komisija (N6-0006/2009 - C6-0098/2009 - 2009/2023(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 07/2009 - Oddelek III - Komisija (N6-0007/2009 - C6-0099/2009 - 2009/2024(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC04/2009 - Oddelek III - Komisija (N6-0008/2009 - C6-0100/2009 - 2009/2025(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o pravu, ki se uporablja za preživninske obveznosti, s strani Evropske skupnosti (KOM(2009)0081 - C6-0101/2009 - 2009/0023(CNS))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

JURI

- Predlog Direktive Evropskega Parlamenta in Sveta o ohranjanju prosto živečih ptic (kodificirana različica) (KOM(2009)0129 - C6-0102/2009 - 2009/0043(COD))

posredovano

pristojni :

JURI


3. Zelena knjiga o teritorialni koheziji in napredku razprav o prihodnji reformi kohezijske politike - Najboljše prakse na področju regionalne politike in ovire za uporabo sredstev iz strukturnih skladov - Urbana razsežnost kohezijske politike v novem programskem obdobju - Dopolnjevanje in usklajevanje kohezijske politike z ukrepi za razvoj podeželja - Izvajanje uredbe o strukturnih skladih 2007–2013: rezultati pogajanj glede nacionalnih strategij in operativnih programov kohezijske politike - Evropska pobuda za razvoj mikrokredita v podporo rasti in zaposlovanju - (razprava)

Poročilo: Zelena knjiga o teritorialni koheziji in napredku razprav o prihodnji reformi kohezijske politike [2008/2174(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Lambert van Nistelrooij (A6-0083/2009)

Poročilo: Najboljše prakse na področju regionalne politike in ovire za uporabo sredstev iz strukturnih skladov [2008/2061(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Constanze Angela Krehl (A6-0095/2009)

Poročilo: Urbana razsežnost kohezijske politike v novem programskem obdobju [2008/2130(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Oldřich Vlasák (A6-0031/2009)

Poročilo: Dopolnjevanje in usklajevanje kohezijske politike z ukrepi za razvoj podeželja [2008/2100(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Wojciech Roszkowski (A6-0042/2009)

Poročilo: Izvajanje uredbe o strukturnih skladih 2007–2013: rezultati pogajanj glede nacionalnih strategij in operativnih programov kohezijske politike [2008/2183(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Miroslav Mikolášik (A6-0108/2009)

Poročilo: Priporočila Komisiji o evropski pobudi za razvoj mikrokredita v podporo rasti in zaposlovanju [2008/2122(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Zsolt László Becsey (A6-0041/2009)

Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl, Oldřich Vlasák, Wojciech Roszkowski, Miroslav Mikolášik in Zsolt László Becsey so predstavili poročila.

Govorila je Danuta Hübner (članica Komisije).

Govorili so Gary Titley (pripravljalec mnenja odbora BUDG), Nathalie Griesbeck (pripravljalka mnenja odbora BUDG), Atanas Paparizov (pripravljalec mnenja odbora ITRE), Neena Gill (pripravljalka mnenja odbora JURI), Zita Pleštinská (pripravljalka mnenja odbora FEMM), Emmanouil Angelakas v imenu skupine PPE-DE, Iratxe García Pérez v imenu skupine PSE, Grażyna Staniszewska v imenu skupine ALDE, Mieczysław Edmund Janowski v imenu skupine UEN, Elisabeth Schroedter v imenu skupine Verts/ALE, Pedro Guerreiro v imenu skupine GUE/NGL, Peter Baco samostojni poslanec, James Nicholson, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Elspeth Attwooll, Giovanni Robusti, Gisela Kallenbach, Georgios Toussas, Kathy Sinnott, Carl Lang, Markus Pieper, Evgeni Kirilov, Jean Marie Beaupuy, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jim Allister, Jan Olbrycht, Mia De Vits, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ambroise Guellec, Pierre Pribetich, Rolf Berend, Miloš Koterec in Mariela Velichkova Baeva.

PREDSEDSTVO: Luisa MORGANTINI
podpredsednica

Govorili so Margie Sudre, Gábor Harangozó, Rumiana Jeleva, Jamila Madeira, Iosif Matula, Andrzej Jan Szejna, Czesław Adam Siekierski, Emanuel Jardim Fernandes, Maria Petre, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Silvia-Adriana Ţicău in Eoin Ryan.

°
° ° °

Predsednica je zaželela dobrodošlico delegaciji mladih, ki sodelujejo pri evropskem programu FLARE za boj proti organiziranemu kriminalu.

°
° ° °

Po postopku "catch the eye" je govorila Erna Hennicot-Schoepges.

PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

Po postopku "catch the eye" so govorili Ewa Tomaszewska, Den Dover, Zita Pleštinská in Sérgio Marques.

Predsednik je opozoril na pravila, ki se uporabljajo za postopek "catch the eye".

Po postopku "catch the eye" so govorili Zuzana Roithová, Andreas Mölzer, Alexandru Nazare, Ljudmila Novak, James Nicholson, Francesco Ferrari in Czesław Adam Siekierski.

Govorili so Danuta Hübner, Constanze Angela Krehl, Oldřich Vlasák, Wojciech Roszkowski, Miroslav Mikolášik, Zsolt László Becsey in Lambert van Nistelrooij.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.18 zapisnika z dne 24.03.2009, točka 4.11 zapisnika z dne 24.03.2009, točka 4.19 zapisnika z dne 24.03.2009, točka 4.12 zapisnika z dne 24.03.2009, točka 4.20 zapisnika z dne 24.03.2009 in točka 4.21 zapisnika z dne 24.03.2009.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 11.50 v pričakovanju začetka časa glasovanja, se je nadaljevala ob 12.05.)


PREDSEDSTVO: Luigi COCILOVO
podpredsednik

4. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


4.1. Sporazum ES/Nepal o nekaterih vidikih zračnega prevoza * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in vlado Nepala o nekaterih vidikih zračnega prevoza [COM(2008)0041 - C6-0041/2009 - 2008/0017(CNS)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Paolo Costa (A6-0071/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0146)


4.2. Kmetijski ali gozdarski traktorji na kolesih (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določenih sestavnih delih in značilnostih kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih (kodificirana različica) [COM(2008)0690 - C6-0414/2008 - 2008/0213(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0130/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0147)


4.3. Sistem oprostitev carin v Skupnosti (kodificirana različica) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o sistemu oprostitev carin v Skupnosti (kodificirana različica) [COM(2008)0842 - C6-0019/2009 - 2008/0235(CNS)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0129/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0148)


4.4. Zbiranje statističnih informacij s strani Evropske centralne banke * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Priporočilo za Uredbo Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2533/98 z dne 23. novembra 1998 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke [13411/2008 - C6-0351/2008 - 2008/0807(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Sirpa Pietikäinen (A6-0119/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PRIPOROČILO EVROPSKE CENTRALNE BANKE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0149)


4.5. Prednostne naloge EU za 64. zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Priporočilo Evropskega parlamenta Svetu o prednostnih nalogah Evropske unije za 64. zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov [2009/2000(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Alexander Graf Lambsdorff (A6-0132/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG PRIPOROČILA

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0150)


4.6. Eno leto po Lizboni: uresničevanje partnerstva med Afriko in EU (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Eno leto po Lizboni: uresničevanje partnerstva med Afriko in EU [2008/2318(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalka: Maria Martens (A6-0079/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0151)


4.7. Pogodbe o razvojnih ciljih tisočletja (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Pogodbe o razvojnih ciljih tisočletja [2008/2128(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalec: Alain Hutchinson (A6-0085/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0152)


4.8. Študij umetnosti v Evropski uniji (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Študij umetnosti v Evropski uniji [2008/2226(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalka: Maria Badia i Cutchet (A6-0093/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0153)


4.9. Aktivni dialog z državljani o Evropi (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Aktivni dialog z državljani o Evropi [2008/2224(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalec: Gyula Hegyi (A6-0107/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Gyula Hegyi (poročevalec) je podal izjavo v skladu s členom 131(4) Poslovnika.

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0154)


4.10. Delo skupne parlamentarne skupščine AKP - EU v letu 2008 (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Delo skupne parlamentarne skupščine AKP - EU v letu 2008 [2008/2303(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalec: Thierry Cornillet (A6-0081/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0155)


4.11. Najboljše prakse na področju regionalne politike in ovire za uporabo sredstev iz strukturnih skladov (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Najboljše prakse na področju regionalne politike in ovire za uporabo sredstev iz strukturnih skladov [2008/2061(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Constanze Angela Krehl (A6-0095/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0156)


4.12. Dopolnjevanje in usklajevanje kohezijske politike z ukrepi za razvoj podeželja (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Dopolnjevanje in usklajevanje kohezijske politike z ukrepi za razvoj podeželja [2008/2100(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Wojciech Roszkowski (A6-0042/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0157)


4.13. Kozmetični izdelki (prenovitev) ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih (prenovitev) [COM(2008)0049 - C6-0053/2008 - 2008/0035(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Dagmar Roth-Behrendt (A6-0484/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2008)0158)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0158)


4.14. Dajanje biocidnih pripravkov v promet ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 98/8/ES o dajanju biocidnih pripravkov v promet glede podaljšanja nekaterih rokov [COM(2008)0618 - C6-0346/2008 - 2008/0188(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Daciana Octavia Sârbu (A6-0076/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2008)0159)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0159)


4.15. Struktura in stopnja trošarine, ki velja za predelani tobak * (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Sveta o spremembi direktiv 92/79/EGS, 92/80/EGS in 95/59/ES o strukturi in stopnji trošarine, ki velja za predelani tobak [COM(2008)0459 - C6-0311/2008 - 2008/0150(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Zsolt László Becsey (A6-0121/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2008)0160)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0160)

Govorili so:

Zsolt László Becsey (poročevalec), ki je govoril pred glasovanjem.


4.16. Boj proti pohabljanju ženskih spolnih organov v EU (glasovanje)

Poročilo: Boj proti pohabljanju ženskih spolnih organov v EU [2008/2071(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Cristiana Muscardini (A6-0054/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (predložen v imenu skupin ALDE, PPE-DE, UEN)

Sprejeto (P6_TA(2008)0161)

Govorili so:

Lissy Gröner v imenu skupine PSE, ki je navedla pojasnila glede uvodne izjave G.


4.17. Večjezičnost: prednost Evrope in skupna zaveza (glasovanje)

Poročilo: Večjezičnost: prednost Evrope in skupna zaveza [2008/2225(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalec: Vasco Graça Moura (A6-0092/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (predložen v imenu skupin PSE, ALDE, Verts/ALE)

Sprejeto (P6_TA(2008)0162)

Govorili so:

Vasco Graça Moura (poročevalec) o nadomestnem predlogu resolucije, Ignasi Guardans Cambó, ki je glede tega podal tehnične podrobnosti, in Cristiana Muscardini o določbah glede nadomestnih predlogov resolucije (člen 151(4) Poslovnika).


4.18. Zelena knjiga o teritorialni koheziji in napredku razprav o prihodnji reformi kohezijske politike (glasovanje)

Poročilo: Zelena knjiga o teritorialni koheziji in napredku razprav o prihodnji reformi kohezijske politike [2008/2174(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Lambert van Nistelrooij (A6-0083/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0163)


4.19. Urbana razsežnost kohezijske politike v novem programskem obdobju (glasovanje)

Poročilo: Urbana razsežnost kohezijske politike v novem programskem obdobju [2008/2130(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Oldřich Vlasák (A6-0031/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0164)


4.20. Izvajanje uredbe o strukturnih skladih 2007–2013: rezultati pogajanj glede nacionalnih strategij in operativnih programov kohezijske politike (glasovanje)

Poročilo: Izvajanje uredbe o strukturnih skladih 2007–2013: rezultati pogajanj glede nacionalnih strategij in operativnih programov kohezijske politike [2008/2183(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Miroslav Mikolášik (A6-0108/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0165)


4.21. Evropska pobuda za razvoj mikrokredita v podporo rasti in zaposlovanju (glasovanje)

Poročilo: Priporočila Komisiji o evropski pobudi za razvoj mikrokredita v podporo rasti in zaposlovanju [2008/2122(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Zsolt László Becsey (A6-0041/2009)

(potrebna kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 21)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0166)


5. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 163(3) Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Maria Martens - A6-0079/2009

David Sumberg, Nirj Deva, Syed Kamall, Philip Claeys, Czesław Adam Siekierski, Gay Mitchell in Richard Corbett

Poročilo: Alexander Graf Lambsdorff - A6-0132/2009

Charles Tannock

Poročilo: Alain Hutchinson - A6-0085/2009

Zuzana Roithová in Nirj Deva

Poročilo: Maria Badia i Cutchet - A6-0093/2009

David Sumberg, Hannu Takkula, Ewa Tomaszewska in Avril Doyle

Poročilo: Gyula Hegyi - A6-0107/2009

Dimitar Stoyanov, David Sumberg, Marian Harkin, Hannu Takkula, Nirj Deva, Ewa Tomaszewska, Martin Callanan, Syed Kamall, Jim Allister in Neena Gill

Poročilo: Wojciech Roszkowski - A6-0042/2009

Jim Allister

Poročilo: Dagmar Roth-Behrendt - A6-0484/2008

Kathy Sinnott in Neena Gill

Poročilo: Daciana Octavia Sârbu - A6-0076/2009

Kathy Sinnott

Poročilo: Zsolt László Becsey - A6-0121/2009

Avril Doyle

Poročilo: Cristiana Muscardini - A6-0054/2009

Marian Harkin, Eleonora Lo Curto in Kathy Sinnott

Poročilo: Vasco Graça Moura - A6-0092/2009

Milan Gaľa, Michl Ebner, Hannu Takkula, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Mario Borghezio, Eleonora Lo Curto in Avril Doyle

Poročilo: Lambert van Nistelrooij - A6-0083/2009

Michl Ebner, Rumiana Jeleva, Marusya Ivanova Lyubcheva in Marian Harkin

Poročilo: Miroslav Mikolášik - A6-0108/2009

Marian Harkin

Poročilo: Zsolt László Becsey - A6-0041/2009

Zuzana Roithová, Marian Harkin in Syed Kamall


6. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj se nahajajo na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

°
° ° °

Poul Nyrup Rasmussen je sporočil, da je nameraval glasovati za poročila, vpisana v skladu s členom 131 Poslovnika.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.35,
se je nadaljevala ob 15.05.)

PREDSEDSTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predsednik

7. Priprave na vrhunsko srečanje G20 2. aprila 2009 (razprava)

Priprave na vrhunsko srečanje G20 2. aprila 2009 s sodelovanjem Gordona Browna, predsednika vlade Združenega kraljestva, člana Evropskega sveta

Predsednik je podal izjavo za začetek razprave o pripravah na vrh G20.

Govoril je Gordon Brown (predsednik vlade Združenega kraljestva).

Govoril je José Manuel Barroso (predsednik Komisije).

Govorili so Joseph Daul v imenu skupine PPE-DE, Martin Schulz v imenu skupine PSE, Graham Watson v imenu skupine ALDE, Brian Crowley v imenu skupine UEN, Monica Frassoni v imenu skupine Verts/ALE, Francis Wurtz v imenu skupine GUE/NGL, Nigel Farage v imenu skupine IND/DEM, in Daniel Hannan samostojni poslanec.

Govoril je Gordon Brown.

Predsednik se je Gordonu Brownu zahvalil za njegovo navzočnost v Evropskem parlamentu in mu zaželel veliko uspeha pri pripravi in zaključku vrha G20.

Razprava se je zaključila.


PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

8. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Marian Harkin je sporočila, da njeno ime ni navedeno na seznamu navzočih, čeprav je bila navzoča.

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


9. Letni poročili Evropske investicijske banke in Evropske banke za obnovo in razvoj za leto 2007 - Jamstvo Skupnosti Evropski investicijski banki ***I (razprava)

Poročilo: Letni poročili Evropske investicijske banke in Evropske banke za obnovo in razvoj za leto 2007 [2008/2155(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Gay Mitchell (A6-0135/2009)

Poročilo: Predlog Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o odobritvi jamstva Skupnosti Evropski investicijski banki za izgube pri posojilih in jamstvih za posojila za projekte zunaj Skupnosti [COM(2008)0910 - C6-0025/2009 - 2008/0268(COD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Esko Seppänen (A6-0109/2009)

Esko Seppänen in Gay Mitchell sta predstavila poročili.

Govoril je Joaquín Almunia (član Komisije).

Govorili so Gabriele Stauner (pripravljalka mnenja odbora CONT), Zsolt László Becsey v imenu skupine PPE-DE, Udo Bullmann v imenu skupine PSE, Wolf Klinz v imenu skupine ALDE, Sepp Kusstatscher v imenu skupine Verts/ALE, Konstantinos Droutsas v imenu skupine GUE/NGL, John Whittaker v imenu skupine IND/DEM, Laima Liucija Andrikienė, Paulo Casaca in Margarita Starkevičiūtė.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Jean-Pierre Audy in Czesław Adam Siekierski.

Govoril je Thomas Mirow (predsednik Evropske banke za obnovo in razvoj).

PREDSEDSTVO: Adam BIELAN
podpredsednik

Govorili so Philippe Maystadt (presednik Evropske investicijske banke), Joaquín Almunia, Gay Mitchell in Esko Seppänen.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 3.19 zapisnika z dne 25.03.2009 in točka 3.2 zapisnika z dne 25.03.2009.


10. Metoda ABB-ABM kot orodje za upravljanje dodeljevanja proračunskih sredstev - Vmesni pregled finančnega okvira 2007–2013 (razprava)

Poročilo: Metoda ABB-ABM kot orodje za upravljanje dodeljevanja proračunskih sredstev [2008/2053(INI)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Kyösti Virrankoski (A6-0104/2009)

Poročilo: Vmesni pregled finančnega okvira 2007–2013 [2008/2055(INI)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Reimer Böge (A6-0110/2009)

Kyösti Virrankoski in Reimer Böge sta predstavila poročili.

Govorila je Dalia Grybauskaitė (članica Komisije).

Govorili so Michael Gahler (pripravljalec mnenja odbora AFET), Herbert Bösch (pripravljalec mnenja odbora CONT), Paul Rübig (pripravljalec mnenja odbora ITRE), Rumiana Jeleva (pripravljalka mnenja odbora REGI), Esther De Lange (pripravljalka mnenja odbora AGRI), Ingeborg Gräßle v imenu skupine PPE-DE, Gary Titley v imenu skupine PSE, Silvana Koch-Mehrin v imenu skupine ALDE, Wiesław Stefan Kuc v imenu skupine UEN, Helga Trüpel v imenu skupine Verts/ALE, Pedro Guerreiro v imenu skupine GUE/NGL, Nils Lundgren v imenu skupine IND/DEM, Salvador Garriga Polledo, Göran Färm, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Janusz Lewandowski, Catherine Guy-Quint in Margaritis Schinas.

PREDSEDSTVO: Mario MAURO
podpredsednik

Govoril je Costas Botopoulos.

Po postopku "catch the eye" je govoril Alexandru Nazare.

Govorila sta Kyösti Virrankoski in Reimer Böge.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 3.7 zapisnika z dne 25.03.2009.


11. Prihodnost avtomobilske industrije (razprava)

Izjava Komisije: Prihodnost avtomobilske industrije

Günter Verheugen (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Werner Langen v imenu skupine PPE-DE, Robert Goebbels v imenu skupine PSE, Jorgo Chatzimarkakis v imenu skupine ALDE, Antonio Mussa v imenu skupine UEN, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Roberto Musacchio v imenu skupine GUE/NGL, Sergej Kozlík samostojni poslanec, Amalia Sartori, Hannes Swoboda, Gianluca Susta, Mario Borghezio, Ilda Figueiredo, Carl Lang, Gunnar Hökmark, Monica Giuntini, Lena Ek, Roberta Angelilli, Ivo Belet, Matthias Groote, Mia De Vits in Richard Howitt.

PREDSEDSTVO: Diana WALLIS
podpredsednica

Govoril je Antolín Sánchez Presedo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Nicodim Bulzesc, Inés Ayala Sender, Reinhard Rack, Zuzana Roithová in Alojz Peterle.

Govoril je Günter Verheugen.

Vloženi predlogi resolucije, s katero se v skladu s členom 103(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Roberta Angelilli, Mario Borghezio in Antonio Mussa v imenu skupine UEN o prihodnosti avtomobilske industrije (B6-0152/2009),

- Werner Langen, Giles Chichester, Stefano Zappalà, Amalia Sartori in Ivo Belet v imenu skupine PPE-DE o prihodnosti avtomobilske industrije (B6-0153/2009),

- Jorgo Chatzimarkakis v imenu skupine ALDE o prihodnosti avtomobilske industrije (B6-0154/2009),

- Martin Schulz in Robert Goebbels v imenu skupine PSE o prihodnosti avtomobilske industrije (B6-0155/2009),

- Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE o prihodnosti avtomobilske industrije v Evropi (B6-0156/2009).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 3.20 zapisnika z dne 25.03.2009.


12. Delovanje in trajnost evropskega letalskega sistema ***I - Letališča, upravljanje zračnega prometa in navigacijske službe zračnega prometa ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah uredb (ES) št. 549/2004, (ES) št. 550/2004, (ES) št. 551/2004 in (ES) št. 552/2004 z namenom izboljšanja delovanja in trajnosti evropskega letalskega sistema [COM(2008)0388 - C6-0250/2008 - 2008/0127(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (A6-0002/2009)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 216/2008 v zvezi z letališči, upravljanjem zračnega prometa in navigacijskimi službami zračnega prometa ter o razveljavitvi Direktive Sveta 2006/23/ES [COM(2008)0390 - C6-0251/2008 - 2008/0128(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (A6-0515/2008)

Marian-Jean Marinescu je predstavil svoji poročili.

Govoril je Antonio Tajani (podpredsednik Komisije).

Govorili so Teresa Riera Madurell (pripravljalka mnenja odbora ITRE), Georg Jarzembowski v imenu skupine PPE-DE, Ulrich Stockmann v imenu skupine PSE, Nathalie Griesbeck v imenu skupine ALDE, Roberts Zīle v imenu skupine UEN, Eva Lichtenberger v imenu skupine Verts/ALE, Michael Henry Nattrass v imenu skupine IND/DEM, Luca Romagnoli samostojni poslanec, Reinhard Rack, Jörg Leichtfried in Robert Evans.

Govorila sta Antonio Tajani in Marian-Jean Marinescu.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 3.3 zapisnika z dne 25.03.2009 in točka 3.4 zapisnika z dne 25.03.2009.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 20.00,
se je nadaljevala ob 21.00.)

PREDSEDSTVO: Martine ROURE
podpredsednica

13. Sestava Parlamenta

Pristojni latvijski organi so Evropski parlament obvestili, da je Liene Liepiņa imenovana za poslanko Evropskega parlamenta namesto Valdisa Dombrovskisa z začetkom veljavnosti od 19. marca 2009.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanke oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanka Liene Liepiņa polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podala izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


14. Enotni polnilci mobilnih telefonov (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0057/2009) ki ga je postavil Marco Cappato v imenu skupine ALDE, Komisiji: Enotni polnilci mobilnih telefonov (B6-0225/2009)

Marco Cappato je predstavil vprašanje za ustni odgovor.

Günter Verheugen (podpredsednik Komisije) je odgovoril na vprašanje za ustni odgovor

Govorili so Paul Rübig v imenu skupine PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău v imenu skupine PSE, in Toine Manders v imenu skupine ALDE.

Po postopku "catch the eye" je govoril Paul Rübig.

Govoril je Günter Verheugen.

Razprava se je zaključila.


15. Skupna konzularna navodila: biometrični podatki in vloge za izdajo vizuma ***II (razprava)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Skupnih konzularnih navodil o vizumih za diplomatska in konzularna predstavništva glede uvedbe biometričnih podatkov, vključno z določbami o organizaciji sprejema in obravnavanja vlog za izdajo vizuma [05329/1/2009 - C6-0088/2009 - 2006/0088(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Sarah Ludford (A6-0143/2009)

Sarah Ludford je predstavila priporočilo za drugo obravnavo.

Govorila je Androulla Vassiliou (članica Komisije).

Govorili so Ewa Klamt v imenu skupine PPE-DE, Roselyne Lefrançois v imenu skupine PSE, Tatjana Ždanoka v imenu skupine Verts/ALE, Sylvia-Yvonne Kaufmann v imenu skupine GUE/NGL, Gerard Batten v imenu skupine IND/DEM, Carlos Coelho, Corina Creţu, Hubert Pirker, Silvia-Adriana Ţicău in Dushana Zdravkova.

Govorili sta Androulla Vassiliou in Sarah Ludford.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 3.1 zapisnika z dne 25.03.2009.


16. Nova živila ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o novih živilih in spremembi Uredbe (ES) št. XXX/XXXX [enotni postopek] [COM(2007)0872 - C6-0027/2008 - 2008/0002(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Kartika Tamara Liotard (A6-0512/2008)

Kartika Tamara Liotard je predstavila poročilo.

Govorila je Androulla Vassiliou (članica Komisije).

Govorili so Zuzana Roithová (pripravljalka mnenja odbora IMCO), Philip Bushill-Matthews v imenu skupine PPE-DE, Åsa Westlund v imenu skupine PSE, Magor Imre Csibi v imenu skupine ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański v imenu skupine UEN, Hiltrud Breyer v imenu skupine Verts/ALE, Renate Sommer, Csaba Sándor Tabajdi, Mojca Drčar Murko, Satu Hassi in Avril Doyle.

Po postopku "catch the eye" je govoril Czesław Adam Siekierski.

Govorili sta Androulla Vassiliou in Kartika Tamara Liotard.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 3.5 zapisnika z dne 25.03.2009.


17. Snovi, ki tanjšajo ozonski plašč (prenovitev) ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (prenovitev) [COM(2008)0505 - C6-0297/2008 - 2008/0165(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Johannes Blokland (A6-0045/2009)

Johannes Blokland je predstavil poročilo.

Govoril je Stavros Dimas (član Komisije).

Govorili so Eija-Riitta Korhola v imenu skupine PPE-DE, Leopold Józef Rutowicz v imenu skupine UEN, Satu Hassi v imenu skupine Verts/ALE, in Avril Doyle.

Govorila sta Stavros Dimas in Johannes Blokland.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 3.6 zapisnika z dne 25.03.2009.


18. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 423.617/OJME).


19. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.00.

Klaus Welle

Mario Mauro

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Adamou, Agnoletto, Aita, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antochi, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liepiņa, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov