Index 
Protokoll
PDF 213kWORD 144k
Tisdagen den 24 mars 2009 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Grönboken om den territoriella sammanhållningen och en lägesanalys av debatten om den framtida reformen av sammanhållningspolitiken - Bästa praxis inom regionalpolitiken och hinder för användning av strukturfonderna - Den urbana dimensionen i sammanhållningspolitiken - Komplementaritet och samordning av sammanhållningspolitiken med åtgärder för landsbygdsutveckling - Genomförande av strukturfondsförordningen 2007-2013 - Ett europeiskt initiativ för mikrokrediter för att främja tillväxt och sysselsättning - (debatt)
 4.Omröstning
  
4.1.Avtal EG/Nepal om vissa luftfartsaspekter * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.2.Jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.3.Gemenskapssystem för tullbefrielse * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.4.Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.5.EU:s prioriteringar för den 64:e sessionen i FN:s generalförsamling (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.6.Ett år efter Lissabon: Det praktiska genomförandet av partnerskapet Afrika-EU (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.7.Avtal i samband med millennieutvecklingsmålen (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.8.Konststudier i Europeiska unionen (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.9.Aktiv dialog med medborgarna om EU (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.10.Arbetet i AVS-EU:s gemensamma parlamentariska församling under 2008 (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.11.Bästa praxis inom regionalpolitiken och hinder för användning av strukturfonderna (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.12.Komplementaritet och samordning av sammanhållningspolitiken med åtgärder för landsbygdsutveckling (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.13.Kosmetiska produkter (omarbetning) ***I (omröstning)
  
4.14.Utsläppande av biocidprodukter på marknaden ***I (omröstning)
  
4.15.Strukturer och skattesatser i fråga om punktbeskattning av tobaksvaror * (omröstning)
  
4.16.Kampen mot kvinnlig könsstympning inom EU (omröstning)
  
4.17.Flerspråkighet: en tillgång för Europa och ett gemensamt åtagande (omröstning)
  
4.18.Grönboken om den territoriella sammanhållningen och en lägesanalys av debatten om den framtida reformen av sammanhållningspolitiken (omröstning)
  
4.19.Den urbana dimensionen i sammanhållningspolitiken (omröstning)
  
4.20.Genomförande av strukturfondsförordningen 2007-2013 (omröstning)
  
4.21.Ett europeiskt initiativ för mikrokrediter för att främja tillväxt och sysselsättning (omröstning)
 5.Röstförklaringar
 6.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 7.Förberedelserna inför G-20-toppmötet (debatt)
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 9.EIB:s och EBRD:s årsrapporter för 2007 - Gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken ***I (debatt)
 10.Förvaltningsinstrument för tilldelning av budgetmedel - Halvtidsöversynen av budgetramen 2007-2013 (debatt)
 11.Bilindustrins framtid (debatt)
 12.Det europeiska flygsystemets kvalitet och hållbarhet ***I - Flygplatser, flygledningstjänst och flygtrafiktjänster ***I (debatt)
 13.Parlamentets sammansättning
 14.Kompatibilitet mellan batteriladdare för mobiltelefoner (debatt)
 15.Gemensamma konsulära instruktioner: biometriska kännetecken och visumansökningar ***II (debatt)
 16.Nya livsmedel ***I (debatt)
 17.Ämnen som bryter ned ozonskiktet (omarbetning) ***I (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde
 19.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Mechtild ROTHE
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från rådet och kommissionen:

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och av förordning (EG) nr 562/2006 när det gäller rörlighet för personer med visering för längre vistelse (KOM(2009)0091 - C6-0076/2009 - 2009/0028(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 95/93 om gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser (KOM(2009)0121 - C6-0097/2009 - 2009/0042(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Förslag till anslagsöverföring DEC 03/2009 - Avsnitt III - Kommissionen (N6-0006/2009 - C6-0098/2009 - 2009/2023(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 07/2009 - Avsnitt III - Kommissionen (N6-0007/2009 - C6-0099/2009 - 2009/2024(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 04/2009 - Avsnitt III - Kommissionen (N6-0008/2009 - C6-0100/2009 - 2009/2025(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till rådets beslut om Europeiska gemenskapens ingående av protokollet om tillämplig lag för underhållsskyldighet (KOM(2009)0081 - C6-0101/2009 - 2009/0023(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bevarande av vilda fåglar (kodifierad version) (KOM(2009)0129 - C6-0102/2009 - 2009/0043(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI


3. Grönboken om den territoriella sammanhållningen och en lägesanalys av debatten om den framtida reformen av sammanhållningspolitiken - Bästa praxis inom regionalpolitiken och hinder för användning av strukturfonderna - Den urbana dimensionen i sammanhållningspolitiken - Komplementaritet och samordning av sammanhållningspolitiken med åtgärder för landsbygdsutveckling - Genomförande av strukturfondsförordningen 2007-2013 - Ett europeiskt initiativ för mikrokrediter för att främja tillväxt och sysselsättning - (debatt)

Betänkande om grönboken om territoriell sammanhållning och läget i debatten om den kommande reformen av sammanhållningspolitiken [2008/2174(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Lambert van Nistelrooij (A6-0083/2009)

Betänkande om bästa praxis inom regionalpolitiken och hinder för användning av strukturfonderna [2008/2061(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Constanze Angela Krehl (A6-0095/2009)

Betänkande om den urbana dimensionen av sammanhållningspolitiken under den nya programperioden [2008/2130(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Oldřich Vlasák (A6-0031/2009)

Betänkande om komplementaritet och samordning av sammanhållningspolitiken med åtgärder för landsbygdsutveckling [2008/2100(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Wojciech Roszkowski (A6-0042/2009)

Betänkande om genomförandet av strukturfondsförordningen 2007–2013: resultatet av samrådet om sammanhållningspolitikens nationella strategier och program [2008/2183(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Miroslav Mikolášik (A6-0108/2009)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om ett europeiskt initiativ för mikrokrediter för att främja tillväxt och sysselsättning [2008/2122(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Zsolt László Becsey (A6-0041/2009)

Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl, Oldřich Vlasák, Wojciech Roszkowski, Miroslav Mikolášik och Zsolt László Becsey Redogjorde för betänkandena:

Talare: Danuta Hübner (ledamot av kommissionen).

Talare: Gary Titley (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Nathalie Griesbeck (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Atanas Paparizov (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Neena Gill (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Zita Pleštinská (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Emmanouil Angelakas för PPE-DE-gruppen, Iratxe García Pérez för PSE-gruppen, Grażyna Staniszewska för ALDE-gruppen, Mieczysław Edmund Janowski för UEN-gruppen, Elisabeth Schroedter för Verts/ALE-gruppen, Pedro Guerreiro för GUE/NGL-gruppen, Peter Baco, grupplös, James Nicholson, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Elspeth Attwooll, Giovanni Robusti, Gisela Kallenbach, Georgios Toussas, Kathy Sinnott, Carl Lang, Markus Pieper, Evgeni Kirilov, Jean Marie Beaupuy, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jim Allister, Jan Olbrycht, Mia De Vits, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ambroise Guellec, Pierre Pribetich, Rolf Berend, Miloš Koterec och Mariela Velichkova Baeva.

ORDFÖRANDESKAP: Luisa MORGANTINI
Vice talman

Talare: Margie Sudre, Gábor Harangozó, Rumiana Jeleva, Jamila Madeira, Iosif Matula, Andrzej Jan Szejna, Czesław Adam Siekierski, Emanuel Jardim Fernandes, Maria Petre, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Silvia-Adriana Ţicău och Eoin Ryan.

°
° ° °

Talmannen välkomnade en delegation ungdomar från EU-programmet Flare, som bekämpar organiserad brottslighet.

°
° ° °

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Erna Hennicot-Schoepges.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Ewa Tomaszewska, Den Dover, Zita Pleštinská och Sérgio Marques.

Talmannen påminde om de bestämmelser som gäller för förfarandet ”catch the eye”.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Zuzana Roithová, Andreas Mölzer, Alexandru Nazare, Ljudmila Novak, James Nicholson, Francesco Ferrari och Czesław Adam Siekierski.

Talare: Danuta Hübner, Constanze Angela Krehl, Oldřich Vlasák, Wojciech Roszkowski, Miroslav Mikolášik, Zsolt László Becsey och Lambert van Nistelrooij.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.18 i protokollet av den 24.03.2009, punkt 4.11 i protokollet av den 24.03.2009, punkt 4.19 i protokollet av den 24.03.2009, punkt 4.12 i protokollet av den 24.03.2009, punkt 4.20 i protokollet av den 24.03.2009 och punkt 4.21 i protokollet av den 24.03.2009.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.50, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 12.05.)


ORDFÖRANDESKAP: Luigi COCILOVO
Vice talman

4. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


4.1. Avtal EG/Nepal om vissa luftfartsaspekter * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Nepals regering om vissa luftfartsaspekter [KOM(2008)0041 - C6-0041/2009 - 2008/0017(CNS)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Paolo Costa (A6-0071/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2008)0146)


4.2. Jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa delar och egenskaper på jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) [KOM(2008)0690 - C6-0414/2008 - 2008/0213(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0130/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2008)0147)


4.3. Gemenskapssystem för tullbefrielse * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse (kodifierad version) [KOM(2008)0842 - C6-0019/2009 - 2008/0235(CNS)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0129/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2008)0148)


4.4. Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om rekommendationen till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter [13411/2008 - C6-0351/2008 - 2008/0807(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sirpa Pietikäinen (A6-0119/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

EUROPEISKA CENTRALBANKENS REKOMMENDATION, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2008)0149)


4.5. EU:s prioriteringar för den 64:e sessionen i FN:s generalförsamling (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet om EU:s prioriteringar för den 64:e sessionen i FN:s generalförsamling [2009/2000(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Alexander Graf Lambsdorff (A6-0132/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2008)0150)


4.6. Ett år efter Lissabon: Det praktiska genomförandet av partnerskapet Afrika-EU (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om Ett år efter Lissabon: Det praktiska genomförandet av partnerskapet Afrika-EU [2008/2318(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Maria Martens (A6-0079/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2008)0151)


4.7. Avtal i samband med millennieutvecklingsmålen (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om millennieutvecklingsmålavtalen [2008/2128(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Alain Hutchinson (A6-0085/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2008)0152)


4.8. Konststudier i Europeiska unionen (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om konststudier inom Europeiska unionen [2008/2226(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Maria Badia i Cutchet (A6-0093/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2008)0153)


4.9. Aktiv dialog med medborgarna om EU (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om en aktiv dialog med medborgarna om EU [2008/2224(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Gyula Hegyi (A6-0107/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Gyula Hegyi (föredragande) gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 131.4 i arbetsordningen.

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2008)0154)


4.10. Arbetet i AVS-EU:s gemensamma parlamentariska församling under 2008 (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om arbetet i den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen under 2008 [2008/2303(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Thierry Cornillet (A6-0081/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2008)0155)


4.11. Bästa praxis inom regionalpolitiken och hinder för användning av strukturfonderna (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om bästa praxis inom regionalpolitiken och hinder för användning av strukturfonderna [2008/2061(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Constanze Angela Krehl (A6-0095/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2008)0156)


4.12. Komplementaritet och samordning av sammanhållningspolitiken med åtgärder för landsbygdsutveckling (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om komplementaritet och samordning av sammanhållningspolitiken med åtgärder för landsbygdsutveckling [2008/2100(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Wojciech Roszkowski (A6-0042/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2008)0157)


4.13. Kosmetiska produkter (omarbetning) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kosmetiska produkter (omarbetning) [KOM(2008)0049 - C6-0053/2008 - 2008/0035(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Dagmar Roth-Behrendt (A6-0484/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2008)0158)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2008)0158)


4.14. Utsläppande av biocidprodukter på marknaden ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden med avseende på förlängning av vissa tidsperioder [KOM(2008)0618 - C6-0346/2008 - 2008/0188(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Daciana Octavia Sârbu (A6-0076/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2008)0159)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2008)0159)


4.15. Strukturer och skattesatser i fråga om punktbeskattning av tobaksvaror * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiven 92/79/EEG, 92/80/EEG och 95/59/EG när det gäller strukturer och skattesatser i fråga om punktbeskattning av tobaksvaror [KOM(2008)0459 - C6-0311/2008 - 2008/0150(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Zsolt László Becsey (A6-0121/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2008)0160)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2008)0160)

Inlägg:

Zsolt László Becsey (föredragande) yttrade sig före omröstningen.


4.16. Kampen mot kvinnlig könsstympning inom EU (omröstning)

Betänkande om kampen mot kvinnlig könsstympning inom EU [2008/2071(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Cristiana Muscardini (A6-0054/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

ALTERNATIVT RESOLUTIONSFÖRSLAG (ingivet av grupperna ALDE, PPE-DE och UEN)

Antogs (P6_TA(2008)0161)

Inlägg:

Lissy Gröner för PSE-gruppen, gjorde förtydliganden avseende skäl G.


4.17. Flerspråkighet: en tillgång för Europa och ett gemensamt åtagande (omröstning)

Betänkande om flerspråkighet: en tillgång för Europa och ett gemensamt åtagande [2008/2225(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Vasco Graça Moura (A6-0092/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

ALTERNATIVT RESOLUTIONSFÖRSLAG ALTERNATIVT RESOLUTIONSFÖRSLAG(ingivet av grupperna PSE, ALDE och Verts/ALE)

Antogs (P6_TA(2008)0162)

Inlägg:

Vasco Graça Moura (föredragande) om det alternativa resolutionsförslaget, Ignasi Guardans Cambó, för att göra tekniska förtydliganden i detta hänseende, och Cristiana Muscardini, om bestämmelserna i arbetsordningen om alternativa resolutionsförslag (artikel 151.4 i arbetsordningen).


4.18. Grönboken om den territoriella sammanhållningen och en lägesanalys av debatten om den framtida reformen av sammanhållningspolitiken (omröstning)

Betänkande om grönboken om territoriell sammanhållning och läget i debatten om den kommande reformen av sammanhållningspolitiken [2008/2174(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Lambert van Nistelrooij (A6-0083/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2008)0163)


4.19. Den urbana dimensionen i sammanhållningspolitiken (omröstning)

Betänkande om den urbana dimensionen av sammanhållningspolitiken under den nya programperioden [2008/2130(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Oldřich Vlasák (A6-0031/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2008)0164)


4.20. Genomförande av strukturfondsförordningen 2007-2013 (omröstning)

Betänkande om genomförandet av strukturfondsförordningen 2007–2013: resultatet av samrådet om sammanhållningspolitikens nationella strategier och program [2008/2183(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Miroslav Mikolášik (A6-0108/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2008)0165)


4.21. Ett europeiskt initiativ för mikrokrediter för att främja tillväxt och sysselsättning (omröstning)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om ett europeiskt initiativ för mikrokrediter för att främja tillväxt och sysselsättning [2008/2122(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Zsolt László Becsey (A6-0041/2009)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2008)0166)


5. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Maria Martens - A6-0079/2009

David Sumberg, Nirj Deva, Syed Kamall, Philip Claeys, Czesław Adam Siekierski, Gay Mitchell och Richard Corbett

Betänkande Alexander Graf Lambsdorff - A6-0132/2009

Charles Tannock

Betänkande Alain Hutchinson - A6-0085/2009

Zuzana Roithová och Nirj Deva

Betänkande Maria Badia i Cutchet - A6-0093/2009

David Sumberg, Hannu Takkula, Ewa Tomaszewska och Avril Doyle

Betänkande Gyula Hegyi - A6-0107/2009

Dimitar Stoyanov, David Sumberg, Marian Harkin, Hannu Takkula, Nirj Deva, Ewa Tomaszewska, Martin Callanan, Syed Kamall, Jim Allister och Neena Gill

Betänkande Wojciech Roszkowski - A6-0042/2009

Jim Allister

Betänkande Dagmar Roth-Behrendt - A6-0484/2008

Kathy Sinnott och Neena Gill

Betänkande Daciana Octavia Sârbu - A6-0076/2009

Kathy Sinnott

Betänkande Zsolt László Becsey - A6-0121/2009

Avril Doyle

Betänkande Cristiana Muscardini - A6-0054/2009

Marian Harkin, Eleonora Lo Curto och Kathy Sinnott

Betänkande Vasco Graça Moura - A6-0092/2009

Milan Gaľa, Michl Ebner, Hannu Takkula, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Mario Borghezio, Eleonora Lo Curto och Avril Doyle

Betänkande Lambert van Nistelrooij - A6-0083/2009

Michl Ebner, Rumiana Jeleva, Marusya Ivanova Lyubcheva och Marian Harkin

Betänkande Miroslav Mikolášik - A6-0108/2009

Marian Harkin

Betänkande Zsolt László Becsey - A6-0041/2009

Zuzana Roithová, Marian Harkin och Syed Kamall


6. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

°
° ° °

Poul Nyrup Rasmussen meddelade att han hade avsett att rösta för de betänkanden som var uppförda på föredragningslistan i enlighet med artikel 131 i arbetsordningen.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.35 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Hans-Gert PÖTTERING
Talman

7. Förberedelserna inför G-20-toppmötet (debatt)

Förberedelserna inför G20-toppmötet den 2 april 2009 med deltagande av Gordon Brown, Förenade kungarikets premiärminister och ledamot av Europeiska rådet

Talmannen gjorde ett uttalande som inledning på debatten om förberedelserna inför G20-toppmötet.

Talare: Gordon Brown (Förenade kungarikets premiärminister).

Talare: José Manuel Barroso (kommissionens ordförande).

Talare: Joseph Daul för PPE-DE-gruppen, Martin Schulz för PSE-gruppen, Graham Watson för ALDE-gruppen, Brian Crowley för UEN-gruppen, Monica Frassoni för Verts/ALE-gruppen, Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för IND/DEM-gruppen, och Daniel Hannan, grupplös.

Talare: Gordon Brown.

Talmannen tackade Gordon Brown för att han kommit till Europaparlamentet och önskade honom stor framgång med arbetet inför och slutförandet av G20-toppmötet.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

8. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Marian Harkin hade låtit meddela att hon hade varit närvarande men att hennes namn inte fanns med på närvarolistan.

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


9. EIB:s och EBRD:s årsrapporter för 2007 - Gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken ***I (debatt)

Betänkande om Europeiska investeringsbankens och Europeiska bankens för återuppbyggnad och utveckling årsrapporter för 2007 [2008/2155(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Gay Mitchell (A6-0135/2009)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till och lånegarantier för projekt utanför gemenskapen [KOM(2008)0910 - C6-0025/2009 - 2008/0268(COD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Esko Seppänen (A6-0109/2009)

Esko Seppänen och Gay Mitchell Redogjorde för betänkandena:

Talare: Joaquín Almunia (ledamot av kommissionen).

Talare: Gabriele Stauner (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Zsolt László Becsey för PPE-DE-gruppen, Udo Bullmann för PSE-gruppen, Wolf Klinz för ALDE-gruppen, Sepp Kusstatscher för Verts/ALE-gruppen, Konstantinos Droutsas för GUE/NGL-gruppen, John Whittaker för IND/DEM-gruppen, Laima Liucija Andrikienė, Paulo Casaca och Margarita Starkevičiūtė.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Jean-Pierre Audy och Czesław Adam Siekierski.

Talare: Thomas Mirow (ordförande för Europeiska banken för återuppbyggnad och och utveckling).

ORDFÖRANDESKAP: Adam BIELAN
Vice talman

Talare: Philippe Maystadt (Europeiska investeringsbankens ordförande), Joaquín Almunia, Gay Mitchell och Esko Seppänen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 3.19 i protokollet av den 25.03.2009 och punkt 3.2 i protokollet av den 25.03.2009.


10. Förvaltningsinstrument för tilldelning av budgetmedel - Halvtidsöversynen av budgetramen 2007-2013 (debatt)

Betänkande om ABB-ABM-metoden som förvaltningsinstrument för tilldelning av budgetmedel [2008/2053(INI)] - Budgetutskottet. Föredragande: Kyösti Virrankoski (A6-0104/2009)

Betänkande om halvtidsöversynen av budgetramen 2007-2013 [2008/2055(INI)] - Budgetutskottet. Föredragande: Reimer Böge (A6-0110/2009)

Kyösti Virrankoski och Reimer Böge Redogjorde för betänkandena:

Talare: Dalia Grybauskaitė (ledamot av kommissionen).

Talare: Michael Gahler (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Herbert Bösch (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Paul Rübig (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Rumiana Jeleva (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Esther De Lange (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Ingeborg Gräßle för PPE-DE-gruppen, Gary Titley för PSE-gruppen, Silvana Koch-Mehrin för ALDE-gruppen, Wiesław Stefan Kuc för UEN-gruppen, Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen, Pedro Guerreiro för GUE/NGL-gruppen, Nils Lundgren för IND/DEM-gruppen, Salvador Garriga Polledo, Göran Färm, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Janusz Lewandowski, Catherine Guy-Quint och Margaritis Schinas.

ORDFÖRANDESKAP: Mario MAURO
Vice talman

Talare: Costas Botopoulos.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Alexandru Nazare.

Talare: Kyösti Virrankoski och Reimer Böge.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 3.7 i protokollet av den 25.03.2009.


11. Bilindustrins framtid (debatt)

Uttalande av kommissionen: Bilindustrins framtid

Günter Verheugen (kommissionens vice ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Werner Langen för PPE-DE-gruppen, Robert Goebbels för PSE-gruppen, Jorgo Chatzimarkakis för ALDE-gruppen, Antonio Mussa för UEN-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Roberto Musacchio för GUE/NGL-gruppen, Sergej Kozlík, grupplös, Amalia Sartori, Hannes Swoboda, Gianluca Susta, Mario Borghezio, Ilda Figueiredo, Carl Lang, Gunnar Hökmark, Monica Giuntini, Lena Ek, Roberta Angelilli, Ivo Belet, Matthias Groote, Mia De Vits och Richard Howitt.

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

Talare: Antolín Sánchez Presedo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Nicodim Bulzesc, Inés Ayala Sender, Reinhard Rack, Zuzana Roithová och Alojz Peterle.

Talare: Günter Verheugen.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Roberta Angelilli, Mario Borghezio och Antonio Mussa för UEN-gruppen, om bilindustrins framtid (B6-0152/2009),

- Werner Langen, Giles Chichester, Stefano Zappalà, Amalia Sartori och Ivo Belet för PPE-DE-gruppen, om fordonsindustrins framtid (B6-0153/2009),

- Jorgo Chatzimarkakis för ALDE-gruppen, om bilindustrins framtid (B6-0154/2009),

- Martin Schulz och Robert Goebbels för PSE-gruppen, om fordonsindustrins framtid (B6-0155/2009),

- Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, om framtiden för bilindustrin i Europa (B6-0156/2009).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 3.20 i protokollet av den 25.03.2009.


12. Det europeiska flygsystemets kvalitet och hållbarhet ***I - Flygplatser, flygledningstjänst och flygtrafiktjänster ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EG) nr 549/2004, (EG) nr 550/2004, (EG) nr 551/2004 och (EG) nr 552/2004 i syfte att förbättra det europeiska luftfartssystemets kvalitet och hållbarhet [KOM(2008)0388 - C6-0250/2008 - 2008/0127(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A6-0002/2009)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 216/2008 inom området flygplatser, flygledningstjänst och flygtrafiktjänster och om upphävande av rådets direktiv 2006/23/EG [KOM(2008)0390 - C6-0251/2008 - 2008/0128(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A6-0515/2008)

Marian-Jean Marinescu redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Antonio Tajani (kommissionens vice ordförande).

Talare: Teresa Riera Madurell (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Georg Jarzembowski för PPE-DE-gruppen, Ulrich Stockmann för PSE-gruppen, Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen, Roberts Zīle för UEN-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Michael Henry Nattrass för IND/DEM-gruppen, Luca Romagnoli, grupplös, Reinhard Rack, Jörg Leichtfried och Robert Evans.

Talare: Antonio Tajani och Marian-Jean Marinescu.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 3.3 i protokollet av den 25.03.2009 och punkt 3.4 i protokollet av den 25.03.2009.


(Sammanträdet avbröts kl. 20.00 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Martine ROURE
Vice talman

13. Parlamentets sammansättning

Behöriga lettiska myndigheter hade meddelat att Liene Liepiņa utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Valdis Dombrovskis med verkan från och med den 19 mars 2009.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Liene Liepiņa fram till dess att en prövning har skett av bevisen för att hon utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid hon skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att hon undertecknat en skriftlig förklaring om att hon inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


14. Kompatibilitet mellan batteriladdare för mobiltelefoner (debatt)

Muntlig fråga (O-0057/2009) från Marco Cappato för ALDE-gruppen, till kommissionen: Kompatibilitet för mobilladdare (B6-0225/2009)

Marco Cappato utvecklade den muntliga frågan.

Günter Verheugen (kommissionens vice ordförande) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Paul Rübig för PPE-DE-gruppen, Silvia-Adriana Ţicău för PSE-gruppen, och Toine Manders för ALDE-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Paul Rübig.

Talare: Günter Verheugen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


15. Gemensamma konsulära instruktioner: biometriska kännetecken och visumansökningar ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av de gemensamma konsulära anvisningarna angående viseringar till diplomatiska beskickningar och karriärkonsulat i samband med införandet av biometri samt bestämmelser om hur viseringsansökningar ska tas emot och behandlas [05329/1/2009 - C6-0088/2009 - 2006/0088(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Sarah Ludford (A6-0143/2009)

Sarah Ludford redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Androulla Vassiliou (ledamot av kommissionen).

Talare: Ewa Klamt för PPE-DE-gruppen, Roselyne Lefrançois för PSE-gruppen, Tatjana Ždanoka för Verts/ALE-gruppen, Sylvia-Yvonne Kaufmann för GUE/NGL-gruppen, Gerard Batten för IND/DEM-gruppen, Carlos Coelho, Corina Creţu, Hubert Pirker, Silvia-Adriana Ţicău och Dushana Zdravkova.

Talare: Androulla Vassiliou och Sarah Ludford.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 3.1 i protokollet av den 25.03.2009.


16. Nya livsmedel ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om nya livsmedel och om ändring av förordning (EG) nr XXX/XXXX [enhetligt förfarande] [KOM(2007)0872 - C6-0027/2008 - 2008/0002(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Kartika Tamara Liotard (A6-0512/2008)

Kartika Tamara Liotard redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Androulla Vassiliou (ledamot av kommissionen).

Talare: Zuzana Roithová (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Philip Bushill-Matthews för PPE-DE-gruppen, Åsa Westlund för PSE-gruppen, Magor Imre Csibi för ALDE-gruppen, Zdzisław Zbigniew Podkański för UEN-gruppen, Hiltrud Breyer för Verts/ALE-gruppen, Renate Sommer, Csaba Sándor Tabajdi, Mojca Drčar Murko, Satu Hassi och Avril Doyle.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Czesław Adam Siekierski.

Talare: Androulla Vassiliou och Kartika Tamara Liotard.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 3.5 i protokollet av den 25.03.2009.


17. Ämnen som bryter ned ozonskiktet (omarbetning) ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ämnen som bryter ned ozonskiktet (omarbetning) [KOM(2008)0505 - C6-0297/2008 - 2008/0165(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Johannes Blokland (A6-0045/2009)

Johannes Blokland redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Stavros Dimas (ledamot av kommissionen).

Talare: Eija-Riitta Korhola för PPE-DE-gruppen, Leopold Józef Rutowicz för UEN-gruppen, Satu Hassi för Verts/ALE-gruppen, och Avril Doyle.

Talare: Stavros Dimas och Johannes Blokland.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 3.6 i protokollet av den 25.03.2009.


18. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 423.617/OJME).


19. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.00.

Klaus Welle

Mario Mauro

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Adamou, Agnoletto, Aita, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antochi, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liepiņa, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy