Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 25 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο

4. Αιτιολογήσεις ψήφου
CRE

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Sarah Ludford - A6-0143/2009:
Daniel Hannan

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Alexander Alvaro επί της παρεμβάσεως του Bruno Gollnisch στο τέλος της ώρας των ψηφοφοριών.

°
° ° °

Έκθεση Esko Seppänen - A6-0109/2009:
Daniel Hannan

Έκθεση Marian-Jean Marinescu - A6-0002/2009:
Michl Ebner

Έκθεση Marian-Jean Marinescu - A6-0515/2008:
Michl Ebner

Έκθεση Kartika Tamara Liotard - A6-0512/2008:
Anja Weisgerber

Έκθεση Reimer Böge - A6-0110/2009
Antonio Masip Hidalgo, Mario Borghezio, Christopher Heaton-Harris, Philip Claeys, Jim Allister και Neena Gill

Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης Cariforum/EK - B6-0141/2009
Marian Harkin, Syed Kamall και Neena Gill

Ενδιάμεση συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΚ - Ακτής του Ελεφαντοστού - B6-0148/2009
Syed Kamall

Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΚ - χωρών του Ειρηνικού - B6-0143/2009
Martin Callanan

Ενδιάμεση συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης EK-Γκάνας - B6-0142/2009
Syed Kamall

Έκθεση Gay Mitchell - A6-0135/2009
Marian Harkin

Το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας - RC-B6-0152/2009
Martin Callanan, Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall και Neena Gill

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου