Indeks 
Protokol
PDF 203kWORD 124k
Onsdag den 25. marts 2009 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Resultaterne fra Det Europæiske Råd (19.-20. marts 2009) (forhandling)
 3.Afstemningstid
  
3.1.Fælles konsulære instrukser: Biometriske identifikatorer og visumansøgninger ***II (afstemning)
  
3.2.Fællesskabsgaranti til EIB ***I (afstemning)
  
3.3.Det europæiske luftfartssystems præstationer og bæredygtighed ***I (afstemning)
  
3.4.Flyvepladser, lufttrafikstyring og luftfartstjenester ***I (afstemning)
  
3.5.Nye fødevarer ***I (afstemning)
  
3.6.Stoffer, der nedbryder ozonlaget (omarbejdning) ***I (afstemning)
  
3.7.Forvaltningsinstrument for tildeling af budgetmidler (afstemning)
  
3.8.Midtvejsrevision af den finansielle ramme for 2007-2013 (afstemning)
  
3.9.Økonomisk partnerskabsaftale EF/Cariforum (afstemning)
  
3.10.Foreløbig økonomisk partnerskabsaftale EF/Côte d'Ivoire (afstemning)
  
3.11.Foreløbig økonomisk partnerskabsaftale EF/Ghana (afstemning)
  
3.12.Foreløbig økonomisk partnerskabsaftale EF/Stillehavslandene (afstemning)
  
3.13.Foreløbig økonomisk partnerskabsaftale EF/SADC-ØPA-landene (afstemning)
  
3.14.Foreløbig økonomisk partnerskabsaftale EF/landene i det østlige og sydlige Afrika (afstemning)
  
3.15.Økonomisk partnerskabsaftale EF/ landene i Det Østafrikanske Fællesskab (afstemning)
  
3.16.Økonomisk partnerskabsaftale EF/ Centralafrika (afstemning)
  
3.17.Økonomisk partnerskabsaftale EF/Cariforum *** (afstemning)
  
3.18.Økonomisk partnerskabsaftale EF/Côte d'Ivoire *** (afstemning)
  
3.19.EIB's og EBRD's årsberetninger for 2007 (afstemning)
  
3.20.Bilindustriens fremtid (afstemning)
 4.Stemmeforklaringer
 5.Stemmerettelser og -intentioner
 6.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 7.De transatlantiske forbindelser efter det amerikanske valg (forhandling)
 8.Interimsaftale med Turkmenistan - Interimsaftale om handel med Turkmenistan * (forhandling)
 9.Halvårlig evaluering af dialogen EU-Belarus (forhandling)
 10.Den europæiske samvittighed og totalitarismen (forhandling)
 11.Styrkelse af sikkerheden og de grundlæggende frihedsrettigheder på internettet (forhandling)
 12.Opfølgningen på EU's sportsministres erklæring fra deres møde i Biarritz i november 2008 (forhandling)
 13.Sikker og miljøansvarlig ophugning af skibe (forhandling)
 14.Hvidbog om erstatningssøgsmål ved overtrædelse af EF’s kartel- og monopolregler (forhandling)
 15.Modtagne dokumenter
 16.Dagsorden for næste møde
 17.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.10.


2. Resultaterne fra Det Europæiske Råd (19.-20. marts 2009) (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Resultaterne fra Det Europæiske Råd (19.-20. marts 2009)

Formanden indledte forhandlingen om resultaterne fra Det Europæiske Råds møde den 19. og 20. marts 2009.

Mirek Topolánek (formand for Rådet) og José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Joseph Daul for PPE-DE-Gruppen, Martin Schulz for PSE-Gruppen, Graham Watson for ALDE-Gruppen, Adam Bielan for UEN-Gruppen, Claude Turmes for Verts/ALE-Gruppen, Vladimír Remek for GUE/NGL-Gruppen, Hanne Dahl for IND/DEM-Gruppen, Jana Bobošíková, løsgænger, Mirek Topolánek, Timothy Kirkhope, Poul Nyrup Rasmussen, Silvana Koch-Mehrin, Inese Vaidere, Ian Hudghton, Gabriele Zimmer, Johannes Blokland, Andreas Mölzer, Werner Langen, Libor Rouček, Margarita Starkevičiūtė, Mirosław Mariusz Piotrowski, Rebecca Harms, Mary Lou McDonald, Paul Marie Coûteaux, Roberto Fiore, Jana Hybášková, Jan Andersson, Sophia in 't Veld, Seán Ó Neachtain, Jean-Luc Dehaene, Riitta Myller, Olle Schmidt, Charles Tannock, Proinsias De Rossa, Marco Cappato, Marian-Jean Marinescu, Adrian Severin, Zbigniew Zaleski, Edite Estrela, Tunne Kelam, Csaba Sándor Tabajdi, Laima Liucija Andrikienė, Antolín Sánchez Presedo, Péter Olajos, Dariusz Rosati, Mario Mauro, Katrin Saks, José Manuel García-Margallo y Marfil, Pierre Pribetich og Harlem Désir.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elmar Brok, Silvia-Adriana Ţicău, Paul Rübig, Alojz Peterle og Christian Rovsing.

Talere: Alexandr Vondra (formand for Rådet) og José Manuel Barroso.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


FORSÆDE: Diana WALLIS
næstformand

Talere: Jean-Marie Le Pen for en personlig bemærkning og Martin Schulz om dette indlæg.

3. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


3.1. Fælles konsulære instrukser: Biometriske identifikatorer og visumansøgninger ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af de fælles konsulære instrukser til de diplomatiske og konsulære repræsentationer med hensyn til indførelse af biometriske identifikatorer, herunder bestemmelser om organisering af modtagelsen og behandlingen af visumansøgninger [05329/1/2009 - C6-0088/2009 - 2006/0088(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Sarah Ludford (A6-0143/2009)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Erklæret godkendt (P6_TA(2009)0167)


3.2. Fællesskabsgaranti til EIB ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med lån til og lånegarantier for projekter uden for Fællesskabet [KOM(2008)0910 - C6-0025/2009 - 2008/0268(COD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Esko Seppänen (A6-0109/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2009)0168)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0168)


3.3. Det europæiske luftfartssystems præstationer og bæredygtighed ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 549/2004, (EF) nr. 550/2004, (EF) nr. 551/2004 og (EF) nr. 552/2004 for at forbedre det europæiske luftfartssystems præstationer og bæredygtighed [KOM(2008)0388 - C6-0250/2008 - 2008/0127(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A6-0002/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2009)0169)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0169)

Talere:

Marian-Jean Marinescu (ordfører) tog ordet om afstemningsrækkefølgen.


3.4. Flyvepladser, lufttrafikstyring og luftfartstjenester ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 216/2008 for så vidt angår flyvepladser, lufttrafikstyring og luftfartstjenester, og om ophævelse af Rådets direktiv 2006/23/EF [KOM(2008)0390 - C6-0251/2008 - 2008/0128(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A6-0515/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2009)0170)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0170)


3.5. Nye fødevarer ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om nye fødevarer og om ændring af forordning (EF) nr. .../.... (fælles procedure) [KOM(2007)0872 - C6-0027/2008 - 2008/0002(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Kartika Tamara Liotard (A6-0512/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2009)0171)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0171)


3.6. Stoffer, der nedbryder ozonlaget (omarbejdning) ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om stoffer, der nedbryder ozonlaget (omarbejdning) [KOM(2008)0505 - C6-0297/2008 - 2008/0165(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Johannes Blokland (A6-0045/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2009)0172)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0172)


3.7. Forvaltningsinstrument for tildeling af budgetmidler (afstemning)

Betænkning: ABB-ABM-metoden som forvaltningsinstrument for tildeling af budgetmidler [2008/2053(INI)] - Budgetudvalget. Ordfører: Kyösti Virrankoski (A6-0104/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0173)


3.8. Midtvejsrevision af den finansielle ramme for 2007-2013 (afstemning)

Betænkning: Midtvejsrevision af den finansielle ramme for 2007-2013 [2008/2055(INI)] - Budgetudvalget. Ordfører: Reimer Böge (A6-0110/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0174)


3.9. Økonomisk partnerskabsaftale EF/Cariforum (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0141/2009 og B6-0151/2009

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING B6-0141/2009

Vedtaget (P6_TA(2009)0175)

(Forslag til beslutning B6-0151/2009 bortfaldt).

Talere:

Ignasi Guardans Cambó havde foreslået, at ændringsforslag 13rev blev betragtet som en tilføjelse (godtaget). Ændringsforslag 13rev var blevet forkastet. Han havde ligeledes stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 2 (godtaget).


3.10. Foreløbig økonomisk partnerskabsaftale EF/Côte d'Ivoire (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0148/2009

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0176)


3.11. Foreløbig økonomisk partnerskabsaftale EF/Ghana (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0142/2009

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0177)

Talere:

Ignasi Guardans Cambó havde foreslået, at ændringsforslag 4 blev betragtet som en tilføjelse til punkt 24 (godtaget).


3.12. Foreløbig økonomisk partnerskabsaftale EF/Stillehavslandene (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0143/2009

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0178)

Talere:

Glyn Ford havde foreslået, at ændringsforslag 8 blev betragtet som en tilføjelse til punkt 2, og at ændringsforslag 10 blev betragtet som en tilføjelse til punkt 34 (godtaget).

Ignasi Guardans Cambó havde foreslået, at ændringsforslag 6 blev betragtet som en tilføjelse til punkt 19 (godtaget).

Jean-Pierre Audy havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 19, hvilket var blevet godtaget.


3.13. Foreløbig økonomisk partnerskabsaftale EF/SADC-ØPA-landene (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0144/2009

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0179)

Talere:

Ignasi Guardans Cambó havde foreslået, at ændringsforslag 4 blev betragtet som en tilføjelse til punkt 15 (godtaget).

Kader Arif og Robert Sturdy havde taget ordet vedrørende afviklingen af afstemningen.


3.14. Foreløbig økonomisk partnerskabsaftale EF/landene i det østlige og sydlige Afrika (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0145/2009

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0180)

Talere:

Ignasi Guardans Cambó havde foreslået, at ændringsforslag 3 blev betragtet som en tilføjelse til punkt 23 (godtaget).


3.15. Økonomisk partnerskabsaftale EF/ landene i Det Østafrikanske Fællesskab (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0146/2009

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0181)

Talere:

Ignasi Guardans Cambó havde foreslået, at ændringsforslag 5 blev betragtet som en tilføjelse til punkt 26 (godtaget).


3.16. Økonomisk partnerskabsaftale EF/ Centralafrika (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0147/2009

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0182)

Talere:

Ignasi Guardans Cambó havde foreslået, at ændringsforslag 4 blev betragtet som en tilføjelse til punkt 25 (godtaget).


3.17. Økonomisk partnerskabsaftale EF/Cariforum *** (afstemning)

Henstilling: Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Cariforum-landene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side [05211/2009 - C6-0054/2009 - 2008/0061(AVC)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: David Martin (A6-0117/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0183)

Parlamentet afgav dermed samstemmende udtalelse.

Talere:

David Martin (ordfører)

Helmuth Markov havde taget ordet med et indlæg til proceduren.


3.18. Økonomisk partnerskabsaftale EF/Côte d'Ivoire *** (afstemning)

Henstilling: Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en foreløbig økonomisk partnerskabsaftale mellem Cote d'Ivoire på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side [05535/2009 - C6-0064/2009 - 2008/0136(AVC)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Erika Mann (A6-0144/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0184)

Parlamentet afgav dermed samstemmende udtalelse.

Talere:

Erika Mann (ordfører) om Kommissionens holdning.


3.19. EIB's og EBRD's årsberetninger for 2007 (afstemning)

Betænkning: Årsberetningerne for 2007 fra Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling [2008/2155(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Gay Mitchell (A6-0135/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0185)


3.20. Bilindustriens fremtid (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0152/2009, B6-0153/2009, B6-0154/2009, B6-0155/2009 og B6-0156/2009

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

FORSLAG TIL BESLUTNING RC-B6-0152/2009

(erstatter B6-0152/2009, B6-0153/2009, B6-0154/2009 og B6-0155/2009):

stillet af:

Werner Langen, Giles Chichester, Stefano Zappalà, Amalia Sartori og Ivo Belet for PPE-DE-Gruppen
Martin Schulz og Robert Goebbels for PSE-Gruppen
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Patrizia Toia og Anne Laperrouze for ALDE-Gruppen
Ewa Tomaszewska, Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Mario Borghezio, Antonio Mussa og Mieczysław Edmund Janowski for UEN-Gruppen

Vedtaget (P6_TA(2009)0186)

(Forslag til beslutning B6-0156/2009 bortfaldt.)

°
° ° °

Talere: Martin Schulz, som vendte tilbage til Jean-Marie Le Pens udtalelser ved begyndelsen af afstemningstiden og opfordrede Præsidiet til at tage stilling til disse udtalelser, og, om samme emne, Joseph Daul og Bruno Gollnisch.


4. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 163, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Sarah Ludford - A6-0143/2009:
Daniel Hannan

°
° ° °

Alexander Alvaro tog ordet vedrørende indlæg af Bruno Gollnisch ved afslutningen af afstemningstiden.

°
° ° °

Betænkning: Esko Seppänen - A6-0109/2009:
Daniel Hannan

Betænkning: Marian-Jean Marinescu - A6-0002/2009:
Michl Ebner

Betænkning: Marian-Jean Marinescu - A6-0515/2008:
Michl Ebner

Betænkning: Kartika Tamara Liotard - A6-0512/2008:
Anja Weisgerber

Betænkning: Reimer Böge - A6-0110/2009:
Antonio Masip Hidalgo, Mario Borghezio, Christopher Heaton-Harris, Philip Claeys, Jim Allister og Neena Gill

Økonomisk partnerskabsaftale EF/Cariforum - B6-0141/2009:
Marian Harkin, Syed Kamall og Neena Gill

Foreløbig økonomisk partnerskabsaftale EF/Côte d'Ivoire - B6-0148/2009:
Syed Kamall

Foreløbig økonomisk partnerskabsaftale EF/Stillehavslandene - B6-0143/2009:
Martin Callanan

Foreløbig økonomisk partnerskabsaftale EF/Ghana - B6-0142/2009:
Syed Kamall

Betænkning: Gay Mitchell - A6-0135/2009:
Marian Harkin

Bilindustriens fremtid - RC-B6-0152/2009:
Martin Callanan, Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall og Neena Gill


5. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

°
° ° °

Dimitar Stoyanov havde meddelt, at hans afstemningsanlæg ikke havde fungeret under afstemningen om betænkning af Marian-Jean Marinescu - A6-0002/2009.

Sharon Bowles havde meddelt, at hendes afstemningsanlæg ikke havde fungeret under afstemningen om beslutningsforslag B6-0147/2009.


(Mødet udsat kl. 14.15 og genoptaget kl. 15.05)

FORSÆDE: Mario MAURO
næstformand

6. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


7. De transatlantiske forbindelser efter det amerikanske valg (forhandling)

Betænkning: De transatlantiske forbindelser efter det amerikanske valg [2008/2199(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Francisco José Millán Mon (A6-0114/2009)

Francisco José Millán Mon forelagde sin betænkning.

Talere: Alexandr Vondra (formand for Rådet) og Benita Ferrero-Waldner (medlem af Kommissionen)

Talere: Albert Deß (ordfører for udtalelse fra INTA), José Manuel García-Margallo y Marfil (ordfører for udtalelse fra ECON), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-DE-Gruppen, Adrian Severin for PSE-Gruppen, Sarah Ludford for ALDE-Gruppen, Konrad Szymański for UEN-Gruppen, Joost Lagendijk for Verts/ALE-Gruppen, Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen, Bastiaan Belder for IND/DEM-Gruppen, Jana Bobošíková, løsgænger, Elmar Brok og Erika Mann.

FORSÆDE: Manuel António dos SANTOS
næstformand

Talere: Anneli Jäätteenmäki, Bogusław Rogalski, Zbigniew Zaleski, Libor Rouček, Ignasi Guardans Cambó, James Elles, Ana Maria Gomes, István Szent-Iványi, Călin Cătălin Chiriţă, Józef Pinior, Toomas Savi, Alojz Peterle, Helmut Kuhne, Janusz Onyszkiewicz, Tunne Kelam, Martí Grau i Segú, Luís Queiró, Dushana Zdravkova og Urszula Gacek.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Geoffrey Van Orden, Ioan Mircea Paşcu, Alexandru Nazare, Luis Yañez-Barnuevo García og Íñigo Méndez de Vigo.

Talere: Alexandr Vondra, Benita Ferrero-Waldner og Francisco José Millán Mon.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.7 i protokollen af 26.03.2009.


8. Interimsaftale med Turkmenistan - Interimsaftale om handel med Turkmenistan * (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0014/2009) af Ona Juknevičienė for ALDE-Gruppen til Rådet: Interimsaftale med Turkmenistan (B6-0017/2009)

Mundtlig forespørgsel (O-0015/2009) af Ona Juknevičienė for ALDE-Gruppen til Kommissionen: Interimsaftale med Turkmenistan (B6-0018/2009)

Mundtlig forespørgsel (O-0024/2009) af Jan Marinus Wiersma og Erika Mann for PSE-Gruppen, Daniel Caspary og Robert Sturdy for PPE-DE-Gruppen, Cristiana Muscardini og Eugenijus Maldeikis for UEN-Gruppen, til Rådet: Interimsaftale mellem EU og Turkmenistan om handel (B6-0019/2009)

Mundtlig forespørgsel (O-0025/2009) af Jan Marinus Wiersma og Erika Mann for PSE-Gruppen, Daniel Caspary og Robert Sturdy for PPE-DE-Gruppen, Cristiana Muscardini og Eugenijus Maldeikis for UEN-Gruppen, til Kommissionen: Interimsaftale mellem EU og Turkmenistan om handel (B6-0020/2009)

Betænkning: Forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om interimsaftalen om handel og handelsanliggender mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Turkmenistan på den anden side [05144/1999 - C5-0338/1999 - 1998/0304(CNS)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Daniel Caspary (A6-0085/2006)

Jan Marinus Wiersma begrundede de mundtlige forespørgsler.

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

Bogusław Rogalski og Robert Sturdy begrundede de mundtlige forespørgsler.

Daniel Caspary forelagde sin betænkning.

Alexandr Vondra (formand for Rådet) besvarede de mundtlige forespørgsler B6-0017/2009 og B6-0019/2009.

Benita Ferrero-Waldner (medlem af Kommissionen) besvarede de mundtlige forespørgsler B6-0018/2009 og B6-0020/2009.

Talere: Alexandru Nazare for PPE-DE-Gruppen, Erika Mann for PSE-Gruppen, Hélène Flautre for Verts/ALE-Gruppen, Helmuth Markov for GUE/NGL-Gruppen, David Martin, Søren Bo Søndergaard og Justas Vincas Paleckis.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Charles Tannock, Alessandro Battilocchio, Marie Anne Isler Béguin, Christopher Beazley og David Martin.

Talere: Alexandr Vondra og Benita Ferrero-Waldner.

FORSÆDE: Manuel António dos SANTOS
næstformand

Daniel Caspary tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 108, stk. 5):

- Daniel Caspary og Robert Sturdy for PPE-DE-Gruppen, Jan Marinus Wiersma og Erika Mann for PSE-Gruppen, Cristiana Muscardini, Eugenijus Maldeikis, Hanna Foltyn-Kubicka og Adam Bielan for UEN-Gruppen, Ona Juknevičienė for ALDE-Gruppen, om interimsaftalen om handel med Turkmenistan (B6-0150/2009)

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Caroline Lucas og Cem Özdemir for Verts/ALE-Gruppen om interimsaftalen om handel med Turkmenistan (B6-0160/2009)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.8 i protokollen af 26.03.2009 og punkt 4.9 i protokollen af 26.03.2009.


9. Halvårlig evaluering af dialogen EU-Belarus (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Halvårlig evaluering af dialogen EU-Belarus

Alexandr Vondra (formand for Rådet) og Benita Ferrero-Waldner (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Charles Tannock for PPE-DE-Gruppen, Jan Marinus Wiersma for PSE-Gruppen, Janusz Onyszkiewicz for ALDE-Gruppen, Konrad Szymański for UEN-Gruppen, Jacek Protasiewicz og Justas Vincas Paleckis.

Formanden meddelte, at han måtte begrænse antallet af talere efter catch-the-eye-proceduren.

Christopher Beazley tog ordet for at gøre indsigelse mod denne afgørelse.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Laima Liucija Andrikienė, Czesław Adam Siekierski, Árpád Duka-Zólyomi, Elisabeth Schroedter, Erna Hennicot-Schoepges, Alessandro Battilocchio og Zita Pleštinská.

Talere: Alexandr Vondra og Benita Ferrero-Waldner.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 103, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.19 i protokollen af 02.04.2009.


10. Den europæiske samvittighed og totalitarismen (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Den europæiske samvittighed og totalitarismen

Alexandr Vondra (formand for Rådet) afgav redegørelsen.

FORSÆDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
næstformand

Ján Figeľ (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Jana Hybášková for PPE-DE-Gruppen, Jan Marinus Wiersma for PSE-Gruppen, István Szent-Iványi for ALDE-Gruppen, Hanna Foltyn-Kubicka for UEN-Gruppen, László Tőkés for Verts/ALE-Gruppen, Vladimír Remek for GUE/NGL-Gruppen, Philip Claeys, løsgænger, Tunne Kelam, Józef Pinior, Ģirts Valdis Kristovskis, Gisela Kallenbach, Athanasios Pafilis, Roberto Fiore, József Szájer, Katrin Saks, Wojciech Roszkowski, Christopher Beazley, Luis Yañez-Barnuevo García, Inese Vaidere, Rihards Pīks, Csaba Sándor Tabajdi, Roberts Zīle og Marian-Jean Marinescu.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ljudmila Novak, Ewa Tomaszewska, Bogusław Sonik, György Schöpflin, Csaba Sógor, Zbigniew Zaleski og Vytautas Landsbergis.

Talere: Alexandr Vondra og Ján Figeľ.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 103, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.20 i protokollen af 02.04.2009.


(Mødet udsat kl. 20.15 og genoptaget kl. 21.05)

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

11. Styrkelse af sikkerheden og de grundlæggende frihedsrettigheder på internettet (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om styrkelse af sikkerheden og de grundlæggende frihedsrettigheder på internettet [2008/2160(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Stavros Lambrinidis (A6-0103/2009)

Stavros Lambrinidis forelagde sin betænkning.

Ján Figeľ (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Manolis Mavrommatis (ordfører for udtalelse fra CULT), Nicolae Vlad Popa for PPE-DE-Gruppen, Inger Segelström for PSE-Gruppen, Alexander Alvaro for ALDE-Gruppen, Roberta Angelilli for UEN-Gruppen, Eva-Britt Svensson for GUE/NGL-Gruppen, Hélène Goudin for IND/DEM-Gruppen, Urszula Gacek, Alin Lucian Antochi, Sophia in 't Veld, Jean-Paul Gauzès, Manuel Medina Ortega, Claire Gibault, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Katrin Saks, Filiz Hakaeva Hyusmenova og Csaba Sógor.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Ewa Tomaszewska.

Talere: Ján Figeľ og Stavros Lambrinidis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.10 i protokollen af 26.03.2009.


12. Opfølgningen på EU's sportsministres erklæring fra deres møde i Biarritz i november 2008 (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0049/2009) af Katerina Batzeli og Doris Pack for CULT til Kommissionen: Opfølgningen på EU's sportsministres erklæring fra deres møde i Biarritz i november 2008 (B6-0223/2009)

Katerina Batzeli begrundede den mundtlige forespørgsel.

Ján Figeľ (medlem af Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Manolis Mavrommatis for PPE-DE-Gruppen, Emine Bozkurt for PSE-Gruppen, Zdzisław Zbigniew Podkański for UEN-Gruppen, Ivo Belet og Christopher Heaton-Harris.

Ján Figeľ tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


13. Sikker og miljøansvarlig ophugning af skibe (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0028/2009) af Johannes Blokland for ENVI til Kommissionen: Forhandlinger i maj 2009 inden for rammerne af Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) om betingelserne for ikrafttrædelse af konventionen om sikker og miljøansvarlig ophugning af skibe (B6-0224/2009)

Johannes Blokland begrundede den mundtlige forespørgsel.

Ján Figeľ (medlem af Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Pilar Ayuso for PPE-DE-Gruppen og Ján Figeľ.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 108, stk. 5):

- Johannes Blokland for ENVI om en EU-strategi for forbedret ophugning af skibe (B6-0161/2009)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.11 i protokollen af 26.03.2009.


14. Hvidbog om erstatningssøgsmål ved overtrædelse af EF’s kartel- og monopolregler (forhandling)

Betænkning: Hvidbog om erstatningssøgsmål ved overtrædelse af EF’s kartel- og monopolregler [2008/2154(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Klaus-Heiner Lehne (A6-0123/2009)

Klaus-Heiner Lehne forelagde sin betænkning.

Ján Figeľ (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Gabriela Creţu (ordfører for udtalelse fra IMCO), Ioan Lucian Hămbăşan for PPE-DE-Gruppen, Antolín Sánchez Presedo for PSE-Gruppen, Diana Wallis for ALDE-Gruppen, Nils Lundgren for IND/DEM-Gruppen, Andreas Schwab og Olle Schmidt.

Talere: Ján Figeľ og Klaus-Heiner Lehne.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.1 i protokollen af 26.03.2009.


15. Modtagne dokumenter

Formanden havde fra medlemmerne modtaget:

1) beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 113):

- Rareş-Lucian Niculescu and Alexandru Nazare. Forslag til beslutning om finansiering af Nabucco-projektet (B6-0157/2009)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

AFET

- Salvador Garriga Polledo. Forslag til beslutning om oprettelse af et europæisk institut for jernbaneforskning (B6-0159/2009)
henvist til: kor.udv.: TRAN
rådg.udv.: CULT, ITRE

2) følgende forslag til henstilling (forretningsordenens artikel 114):

- Brian Crowley, for UEN-Gruppen. Forslag til henstilling til Rådet om fordømmelse af de sovjetiske forbrydelser mod civile og militære fanger (B6-0158/2009)
henvist til: kor.udv.: AFET


16. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 422.679/OJJE).


17. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.15.

Klaus Welle

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antochi, Antoniozzi, Arif, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Colman, Corbett, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Turmes, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik