Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 203kWORD 128k
Keskiviikko 25. maaliskuuta 2009 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Eurooppa-neuvoston tulokset (19. ja 20. maaliskuuta 2009) (keskustelu)
 3.Äänestykset
  
3.1.Yhteinen konsuliohjeisto: biometriset tunnisteet ja viisumihakemukset ***II (äänestys)
  
3.2.Yhteisön takuu EIP:lle ***I (äänestys)
  
3.3.Euroopan ilmailujärjestelmän suorituskyvyn ja kestävyyden parantaminen ***I (äänestys)
  
3.4.Lentopaikat, ilmaliikenteen hallinta ja lennonvarmistuspalvelut ***I (äänestys)
  
3.5.Uuselintarvikkeet ***I (äänestys)
  
3.6.Otsonikerrosta heikentävät aineet (uudelleenlaatiminen) ***I (äänestys)
  
3.7.Toimintoperusteinen budjetointi ja toimintojohtaminen talousarviomäärärahojen kohdentamisen hallintavälineenä (äänestys)
  
3.8.Vuosien 2007–2013 rahoituskehyksen väliarviointi (äänestys)
  
3.9.Cariforum-valtioiden ja EY:n talouskumppanuussopimus (äänestys)
  
3.10.EY:n ja Norsunluurannikon ensivaiheen talouskumppanuussopimus (äänestys)
  
3.11.EY:n ja Ghanan ensivaiheen talouskumppanuussopimus (äänestys)
  
3.12.Tyynenmeren valtioiden ja EY:n tilapäinen talouskumppanuussopimus (äänestys)
  
3.13.EY:n ja SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden väliaikainen talouskumppanuussopimus (äänestys)
  
3.14.Itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden ja EY:n talouskumppanuussopimus (äänestys)
  
3.15.EY:n ja Itä-Afrikan yhteisön kumppanuusvaltioiden talouskumppanuussopimus (äänestys)
  
3.16.EY:n ja Keski-Afrikan ensivaiheen talouskumppanuussopimus (äänestys)
  
3.17.EY:n ja CARIFORUM-valtioiden talouskumppanuussopimus *** (äänestys)
  
3.18.Norsunluurannikon ja EY:n ensivaiheen talouskumppanuussopimus *** (äänestys)
  
3.19.EIP:n ja EBRD:n vuosikertomukset 2007 (äänestys)
  
3.20.Autoteollisuuden tulevaisuus (äänestys)
 4.Äänestysselitykset
 5.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 6.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 7.Transatlanttisten suhteiden tila Yhdysvaltain vaalien jälkeen (keskustelu)
 8.Väliaikainen kauppasopimus Turkmenistanin kanssa - Väliaikainen kauppasopimus Turkmenistanin kanssa * (keskustelu)
 9.EU:n ja Valko-Venäjän vuoropuhelun puolivuotisarviointi (keskustelu)
 10.Eurooppalainen omatunto ja totalitarismi (keskustelu)
 11.Turvallisuuden ja perusvapauksien vahvistaminen internetissä (keskustelu)
 12.Biarritzissa marraskuussa 2008 pidetyssä urheiluministerien kokouksessa annetun julkilausuman seuranta (keskustelu)
 13.Turvallinen ja ympäristön kannalta järkevä alusten kierrätys (keskustelu)
 14.Yhteisön kilpailuoikeuden rikkomisesta johtuvia vahingonkorvauskanteita koskeva valkoinen kirja (keskustelu)
 15.Vastaanotetut asiakirjat
 16.Seuraavan istunnon esityslista
 17.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Hans-Gert PÖTTERING

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.10.


2. Eurooppa-neuvoston tulokset (19. ja 20. maaliskuuta 2009) (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston tulokset (19. ja 20. maaliskuuta 2009)

Puhemies alusti keskustelun 19.–20. maaliskuuta 2009 pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen tuloksista.

Mirek Topolánek (neuvoston puheenjohtaja) ja José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-DE-ryhmän puolesta, Martin Schulz PSE-ryhmän puolesta, Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta, Adam Bielan UEN-ryhmän puolesta, Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Vladimír Remek GUE/NGL-ryhmän puolesta, Hanne Dahl IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Jana Bobošíková, Mirek Topolánek, Timothy Kirkhope, Poul Nyrup Rasmussen, Silvana Koch-Mehrin, Inese Vaidere, Ian Hudghton, Gabriele Zimmer, Johannes Blokland, Andreas Mölzer, Werner Langen, Libor Rouček, Margarita Starkevičiūtė, Mirosław Mariusz Piotrowski, Rebecca Harms, Mary Lou McDonald, Paul Marie Coûteaux, Roberto Fiore, Jana Hybášková, Jan Andersson, Sophia in 't Veld, Seán Ó Neachtain, Jean-Luc Dehaene, Riitta Myller, Olle Schmidt, Charles Tannock, Proinsias De Rossa, Marco Cappato, Marian-Jean Marinescu, Adrian Severin, Zbigniew Zaleski, Edite Estrela, Tunne Kelam, Csaba Sándor Tabajdi, Laima Liucija Andrikienė, Antolín Sánchez Presedo, Péter Olajos, Dariusz Rosati, Mario Mauro, Katrin Saks, José Manuel García-Margallo y Marfil, Pierre Pribetich ja Harlem Désir.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elmar Brok, Silvia-Adriana Ţicău, Paul Rübig, Alojz Peterle ja Christian Rovsing.

Puheenvuorot: Alexandr Vondra (neuvoston puheenjohtaja) ja José Manuel Barroso.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

Puheenvuorot: Jean-Marie Le Pen eräästä henkilökohtaisesta seikasta ja Martin Schulz kyseisestä puheenvuorosta.

3. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


3.1. Yhteinen konsuliohjeisto: biometriset tunnisteet ja viisumihakemukset ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi diplomaatti- ja konsuliedustustoille annetun yhteisen konsuliohjeiston muuttamisesta biometristen tunnisteiden käyttöönoton ja viisumihakemusten vastaanoton ja käsittelyn järjestämistä koskevien määräysten osalta [05329/1/2009 - C6-0088/2009 - 2006/0088(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Sarah Ludford (A6-0143/2009)

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

NEUVOSTON YHTEINEN KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P6_TA(2009)0167)


3.2. Yhteisön takuu EIP:lle ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille yhteisön ulkopuolella toteutettuihin hankkeisiin liittyvistä lainoista ja lainatakauksista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta [KOM(2008)0910 - C6-0025/2009 - 2008/0268(COD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Esko Seppänen (A6-0109/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2009)0168)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0168)


3.3. Euroopan ilmailujärjestelmän suorituskyvyn ja kestävyyden parantaminen ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EY) N:o 549/2004, (EY) N:o 550/2004, (EY) N:o 551/2004 ja (EY) N:o 552/2004 muuttamisesta Euroopan ilmailujärjestelmän suorituskyvyn ja kestävyyden parantamiseksi [KOM(2008)0388 - C6-0250/2008 - 2008/0127(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Marian-Jean Marinescu (A6-0002/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2009)0169)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0169)

Puheenvuorot:

Marian-Jean Marinescu (esittelijä) käytti puheenvuoron äänestysjärjestyksestä.


3.4. Lentopaikat, ilmaliikenteen hallinta ja lennonvarmistuspalvelut ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 216/2008 muuttamisesta lentopaikkojen, ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen osalta sekä neuvoston direktiivin 2006/23/EY kumoamisesta [KOM(2008)0390 - C6-0251/2008 - 2008/0128(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Marian-Jean Marinescu (A6-0515/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2009)0170)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0170)


3.5. Uuselintarvikkeet ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uuselintarvikkeista ja asetuksen (EY) N:o XXX/XXXX/ [yhtenäinen menettely] muuttamisesta [KOM(2007)0872 - C6-0027/2008 - 2008/0002(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Kartika Tamara Liotard (A6-0512/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2009)0171)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0171)


3.6. Otsonikerrosta heikentävät aineet (uudelleenlaatiminen) ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi otsonikerrosta heikentävistä aineista (uudelleenlaadittu) [KOM(2008)0505 - C6-0297/2008 - 2008/0165(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Johannes Blokland (A6-0045/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2009)0172)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0172)


3.7. Toimintoperusteinen budjetointi ja toimintojohtaminen talousarviomäärärahojen kohdentamisen hallintavälineenä (äänestys)

Mietintö: Toimintoperusteinen budjetointi ja toimintojohtaminen talousarviomäärärahojen kohdentamisen hallintavälineenä [2008/2053(INI)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Kyösti Virrankoski (A6-0104/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0173)


3.8. Vuosien 2007–2013 rahoituskehyksen väliarviointi (äänestys)

Mietintö: Vuosien 2007–2013 rahoituskehyksen väliarviointi [2008/2055(INI)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Reimer Böge (A6-0110/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0174)


3.9. Cariforum-valtioiden ja EY:n talouskumppanuussopimus (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B6-0141/2009 ja B6-0151/2009

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B6-0141/2009

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0175)

(Päätöslauselmaesitys B6-0151/2009 raukesi.)

Puheenvuorot:

Ignasi Guardans Cambó ehdotti, että tarkistus 13rev katsottaisiin lisäykseksi (ehdotus hyväksyttiin). Tarkistus 13rev hylättiin. Hän esitti lisäksi tarkistukseen 2 suullisen tarkistuksen (tarkistus hyväksyttiin).


3.10. EY:n ja Norsunluurannikon ensivaiheen talouskumppanuussopimus (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B6-0148/2009

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0176)


3.11. EY:n ja Ghanan ensivaiheen talouskumppanuussopimus (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B6-0142/2009

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0177)

Puheenvuorot:

Ignasi Guardans Cambó ehdotti, että tarkistus 4 katsottaisiin lisäykseksi 24 kohtaan (ehdotus hyväksyttiin).


3.12. Tyynenmeren valtioiden ja EY:n tilapäinen talouskumppanuussopimus (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B6-0143/2009

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0178)

Puheenvuorot:

Glyn Ford ehdotti, että tarkistus 8 katsottaisiin lisäykseksi 2 kohtaan ja että tarkistus 10 katsottaisiin lisäykseksi 34 kohtaan (ehdotus hyväksyttiin).

Ignasi Guardans Cambó ehdotti, että tarkistus 6 katsottaisiin lisäykseksi 19 kohtaan (ehdotus hyväksyttiin).

Jean-Pierre Audy esitti tarkistukseen 19 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


3.13. EY:n ja SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden väliaikainen talouskumppanuussopimus (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B6-0144/2009

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0179)

Puheenvuorot:

Ignasi Guardans Cambó ehdotti, että tarkistus 4 katsottaisiin lisäykseksi 15 kohtaan (ehdotus hyväksyttiin).

Kader Arif ja Robert Sturdy käyttivät puheenvuoron äänestyksen kulusta.


3.14. Itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden ja EY:n talouskumppanuussopimus (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B6-0145/2009

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0180)

Puheenvuorot:

Ignasi Guardans Cambó ehdotti, että tarkistus 3 katsottaisiin lisäykseksi 23 kohtaan (ehdotus hyväksyttiin).


3.15. EY:n ja Itä-Afrikan yhteisön kumppanuusvaltioiden talouskumppanuussopimus (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B6-0146/2009

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0181)

Puheenvuorot:

Ignasi Guardans Cambó ehdotti, että tarkistus 5 katsottaisiin lisäykseksi 26 kohtaan (ehdotus hyväksyttiin).


3.16. EY:n ja Keski-Afrikan ensivaiheen talouskumppanuussopimus (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B6-0147/2009

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0182)

Puheenvuorot:

Ignasi Guardans Cambó ehdotti, että tarkistus 4 katsottaisiin lisäykseksi 25 kohtaan (ehdotus hyväksyttiin).


3.17. EY:n ja CARIFORUM-valtioiden talouskumppanuussopimus *** (äänestys)

Suositus: Ehdotus neuvoston päätökseksi CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimuksen tekemisestä [05211/2009 - C6-0054/2009 - 2008/0061(AVC)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: David Martin (A6-0117/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0183)

Parlamentti antoi näin ollen puoltavan lausuntonsa.

Puheenvuorot:

David Martin (esittelijä).

Helmuth Markov käytti puheenvuoron menettelystä.


3.18. Norsunluurannikon ja EY:n ensivaiheen talouskumppanuussopimus *** (äänestys)

Suositus: Ehdotus neuvoston päätökseksi Norsunluurannikon sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden ensivaiheen talouskumppanuussopimuksen tekemisestä [05535/2009 - C6-0064/2009 - 2008/0136(AVC)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Erika Mann (A6-0144/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0184)

Parlamentti antoi näin ollen puoltavan lausuntonsa.

Puheenvuorot:

Erika Mann (esittelijä) komission kannasta.


3.19. EIP:n ja EBRD:n vuosikertomukset 2007 (äänestys)

Mietintö: Euroopan investointipankin ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin vuosikertomukset 2007 [2008/2155(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Gay Mitchell (A6-0135/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0185)


3.20. Autoteollisuuden tulevaisuus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0152/2009, B6-0153/2009, B6-0154/2009, B6-0155/2009 ja B6-0156/2009

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0152/2009

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0152/2009, B6-0153/2009, B6-0154/2009 ja B6-0155/2009):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Werner Langen, Giles Chichester, Stefano Zappalà, Amalia Sartori ja Ivo Belet PPE-DE-ryhmän puolesta
Martin Schulz ja Robert Goebbels PSE-ryhmän puolesta
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Patrizia Toia ja Anne Laperrouze ALDE-ryhmän puolesta
Ewa Tomaszewska, Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Mario Borghezio, Antonio Mussa ja Mieczysław Edmund Janowski UEN-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0186)

(Päätöslauselmaesitys B6-0156/2009 raukesi.)

°
° ° °

Puheenvuorot: Martin Schulz, joka viittasi jälleen Jean-Marie Le Penin äänestysten alussa esittämiin huomioihin ja kehotti puhemiehistöä ilmaisemaan kantansa niihin, sekä Joseph Daul ja Bruno Gollnisch samasta aiheesta.


4. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 163 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Sarah Ludford - A6-0143/2009:
Daniel Hannan

°
° ° °

Alexander Alvaro käytti puheenvuoron, jossa hän vastasi Bruno Gollnischin äänestysten lopussa käyttämään puheenvuoroon.

°
° ° °

Mietintö Esko Seppänen - A6-0109/2009:
Daniel Hannan

Mietintö Marian-Jean Marinescu - A6-0002/2009:
Michl Ebner

Mietintö Marian-Jean Marinescu - A6-0515/2008:
Michl Ebner

Mietintö Kartika Tamara Liotard - A6-0512/2008:
Anja Weisgerber

Mietintö Reimer Böge - A6-0110/2009:
Antonio Masip Hidalgo, Mario Borghezio, Christopher Heaton-Harris, Philip Claeys, Jim Allister ja Neena Gill

Cariforum-valtioiden ja EY:n talouskumppanuussopimus - B6-0141/2009:
Marian Harkin, Syed Kamall ja Neena Gill

EY:n ja Norsunluurannikon ensivaiheen talouskumppanuussopimus - B6-0148/2009:
Syed Kamall

Tyynenmeren valtioiden ja EY:n tilapäinen talouskumppanuussopimus - B6-0143/2009:
Martin Callanan

EY:n ja Ghanan ensivaiheen talouskumppanuussopimus - B6-0142/2009:
Syed Kamall

Mietintö Gay Mitchell - A6-0135/2009:
Marian Harkin

Autoteollisuuden tulevaisuus - RC-B6-0152/2009:
Martin Callanan, Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall ja Neena Gill


5. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

°
° ° °

Dimitar Stoyanov ilmoitti, että hänen äänestyskoneensa ei toiminut äänestettäessä mietinnöstä Marian-Jean Marinescu - A6-0002/2009.

Sharon Bowles ilmoitti, että hänen äänestyskoneensa ei toiminut äänestettäessä päätöslauselmaesityksestä B6-0147/2009.


(Istunto keskeytettiin klo 14.15 ja sitä jatkettiin klo 15.05.)

Puhetta johti
varapuhemies Mario MAURO

6. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


7. Transatlanttisten suhteiden tila Yhdysvaltain vaalien jälkeen (keskustelu)

Mietintö: Transatlanttisten suhteiden tila Yhdysvaltain vaalien jälkeen [2008/2199(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Francisco José Millán Mon (A6-0114/2009)

Francisco José Millán Mon esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Alexandr Vondra (neuvoston puheenjohtaja) ja Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen).

Puheenvuorot: Albert Deß (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), José Manuel García-Margallo y Marfil (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-DE-ryhmän puolesta, Adrian Severin PSE-ryhmän puolesta, Sarah Ludford ALDE-ryhmän puolesta, Konrad Szymański UEN-ryhmän puolesta, Joost Lagendijk Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Jana Bobošíková, Elmar Brok ja Erika Mann.

Puhetta johti
varapuhemies Manuel António dos SANTOS

Puheenvuorot: Anneli Jäätteenmäki, Bogusław Rogalski, Zbigniew Zaleski, Libor Rouček, Ignasi Guardans Cambó, James Elles, Ana Maria Gomes, István Szent-Iványi, Călin Cătălin Chiriţă, Józef Pinior, Toomas Savi, Alojz Peterle, Helmut Kuhne, Janusz Onyszkiewicz, Tunne Kelam, Martí Grau i Segú, Luís Queiró, Dushana Zdravkova ja Urszula Gacek.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Geoffrey Van Orden, Ioan Mircea Paşcu, Alexandru Nazare, Luis Yañez-Barnuevo García ja Íñigo Méndez de Vigo.

Puheenvuorot: Alexandr Vondra, Benita Ferrero-Waldner ja Francisco José Millán Mon.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.3.2009, kohta 4.7.


8. Väliaikainen kauppasopimus Turkmenistanin kanssa - Väliaikainen kauppasopimus Turkmenistanin kanssa * (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-0014/2009) Ona Juknevičienė ALDE-ryhmän puolesta neuvostolle: Väliaikainen sopimus Turkmenistanin kanssa (B6-0017/2009)

Suullinen kysymys (O-0015/2009) Ona Juknevičienė ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: Väliaikainen sopimus Turkmenistanin kanssa (B6-0018/2009)

Suullinen kysymys (O-0024/2009) Jan Marinus Wiersma ja Erika Mann PSE-ryhmän puolesta, Daniel Caspary ja Robert Sturdy PPE-DE-ryhmän puolesta, Cristiana Muscardini ja Eugenijus Maldeikis UEN-ryhmän puolesta neuvostolle: EU:n ja Turkmenistanin väliaikainen kauppasopimus (B6-0019/2009)

Suullinen kysymys (O-0025/2009) Jan Marinus Wiersma ja Erika Mann PSE-ryhmän puolesta, Daniel Caspary ja Robert Sturdy PPE-DE-ryhmän puolesta, Cristiana Muscardini ja Eugenijus Maldeikis UEN-ryhmän puolesta komissiolle: EU:n ja Turkmenistanin väliaikainen kauppasopimus (B6-0020/2009)

Mietintö: Ehdotus neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Turkmenistanin kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan väliaikaisen sopimuksen tekemisestä [05144/1999 - C5-0338/1999 - 1998/0304(CNS)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Daniel Caspary (A6-0085/2006)

Jan Marinus Wiersma esitteli suulliset kysymykset.

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Bogusław Rogalski ja Robert Sturdy esittelivät suulliset kysymykset.

Daniel Caspary esitteli laatimansa mietinnön.

Alexandr Vondra (neuvoston puheenjohtaja) vastasi suullisiin kysymyksiin B6-0017/2009 ja B6-0019/2009.

Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) vastasi suullisiin kysymyksiin B6-0018/2009 ja B6-0020/2009.

Puheenvuorot: Alexandru Nazare PPE-DE-ryhmän puolesta, Erika Mann PSE-ryhmän puolesta, Hélène Flautre Verts/ALE-ryhmän puolesta, Helmuth Markov GUE/NGL-ryhmän puolesta, David Martin, Søren Bo Søndergaard ja Justas Vincas Paleckis.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Charles Tannock, Alessandro Battilocchio, Marie Anne Isler Béguin, Christopher Beazley ja David Martin.

Puheenvuorot: Alexandr Vondra ja Benita Ferrero-Waldner.

Puhetta johti
varapuhemies Manuel António dos SANTOS

Daniel Caspary käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Daniel Caspary ja Robert Sturdy PPE-DE-ryhmän puolesta, Jan Marinus Wiersma ja Erika Mann PSE-ryhmän puolesta, Cristiana Muscardini, Eugenijus Maldeikis, Hanna Foltyn-Kubicka ja Adam Bielan UEN-ryhmän puolesta, Ona Juknevičienė ALDE-ryhmän puolesta Turkmenistanin kanssa tehtävästä väliaikaisesta kauppasopimuksesta (B6-0150/2009)

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Caroline Lucas ja Cem Özdemir Verts/ALE-ryhmän puolesta Turkmenistanin kanssa tehtävästä väliaikaisesta kauppasopimuksesta (B6-0160/2009)

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.3.2009, kohta 4.8 ja istunnon pöytäkirja 26.3.2009, kohta 4.9.


9. EU:n ja Valko-Venäjän vuoropuhelun puolivuotisarviointi (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: EU:n ja Valko-Venäjän vuoropuhelun puolivuotisarviointi

Alexandr Vondra (neuvoston puheenjohtaja) ja Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Charles Tannock PPE-DE-ryhmän puolesta, Jan Marinus Wiersma PSE-ryhmän puolesta, Janusz Onyszkiewicz ALDE-ryhmän puolesta, Konrad Szymański UEN-ryhmän puolesta, Jacek Protasiewicz ja Justas Vincas Paleckis.

Puhemies ilmoitti joutuvansa rajoittamaan "catch the eye" -menettelyn puitteissa jaettavien puheenvuorojen määrää.

Christopher Beazley käytti puheenvuoron, jossa hän ilmaisi vastustavansa kyseistä päätöstä.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Laima Liucija Andrikienė, Czesław Adam Siekierski, Árpád Duka-Zólyomi, Elisabeth Schroedter, Erna Hennicot-Schoepges, Alessandro Battilocchio ja Zita Pleštinská.

Puheenvuorot: Alexandr Vondra ja Benita Ferrero-Waldner.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 2.4.2009, kohta 9.19.


10. Eurooppalainen omatunto ja totalitarismi (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppalainen omatunto ja totalitarismi

Alexandr Vondra (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puhetta johti
varapuhemies Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Ján Figeľ (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Jana Hybášková PPE-DE-ryhmän puolesta, Jan Marinus Wiersma PSE-ryhmän puolesta, István Szent-Iványi ALDE-ryhmän puolesta, Hanna Foltyn-Kubicka UEN-ryhmän puolesta, László Tőkés Verts/ALE-ryhmän puolesta, Vladimír Remek GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Philip Claeys, Tunne Kelam, Józef Pinior, Ģirts Valdis Kristovskis, Gisela Kallenbach, Athanasios Pafilis, Roberto Fiore, József Szájer, Katrin Saks, Wojciech Roszkowski, Christopher Beazley, Luis Yañez-Barnuevo García, Inese Vaidere, Rihards Pīks, Csaba Sándor Tabajdi, Roberts Zīle ja Marian-Jean Marinescu.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ljudmila Novak, Ewa Tomaszewska, Bogusław Sonik, György Schöpflin, Csaba Sógor, Zbigniew Zaleski ja Vytautas Landsbergis.

Puheenvuorot: Alexandr Vondra ja Ján Figeľ.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 2.4.2009, kohta 9.20.


(Istunto keskeytettiin klo 20.15 ja sitä jatkettiin klo 21.05.)

Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

11. Turvallisuuden ja perusvapauksien vahvistaminen internetissä (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin suositukseksi neuvostolle turvallisuuden ja perusvapauksien vahvistamisesta internetissä [2008/2160(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Stavros Lambrinidis (A6-0103/2009)

Stavros Lambrinidis esitteli laatimansa mietinnön.

Ján Figeľ (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Manolis Mavrommatis (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Nicolae Vlad Popa PPE-DE-ryhmän puolesta, Inger Segelström PSE-ryhmän puolesta, Alexander Alvaro ALDE-ryhmän puolesta, Roberta Angelilli UEN-ryhmän puolesta, Eva-Britt Svensson GUE/NGL-ryhmän puolesta, Hélène Goudin IND/DEM-ryhmän puolesta, Urszula Gacek, Alin Lucian Antochi, Sophia in 't Veld, Jean-Paul Gauzès, Manuel Medina Ortega, Claire Gibault, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Katrin Saks, Filiz Hakaeva Hyusmenova ja Csaba Sógor.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ewa Tomaszewska.

Puheenvuorot: Ján Figeľ ja Stavros Lambrinidis.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.3.2009, kohta 4.10.


12. Biarritzissa marraskuussa 2008 pidetyssä urheiluministerien kokouksessa annetun julkilausuman seuranta (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-0049/2009) Katerina Batzeli ja Doris Pack CULT-valiokunnan puolesta komissiolle: Biarritzissa marraskuussa 2008 pidetyssä urheiluministerien kokouksessa annetun julkilausuman seuranta (B6-0223/2009)

Katerina Batzeli esitteli suullisen kysymyksen.

Ján Figeľ (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Manolis Mavrommatis PPE-DE-ryhmän puolesta, Emine Bozkurt PSE-ryhmän puolesta, Zdzisław Zbigniew Podkański UEN-ryhmän puolesta, Ivo Belet ja Christopher Heaton-Harris.

Ján Figeľ käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


13. Turvallinen ja ympäristön kannalta järkevä alusten kierrätys (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-0028/2009) Johannes Blokland ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) alaisuudessa toukokuussa 2009 käytävät neuvottelut turvallista ja ympäristön kannalta järkevää alusten kierrätystä koskevan yleissopimuksen voimaantuloehdoista (B6-0224/2009)

Johannes Blokland esitteli suullisen kysymyksen.

Ján Figeľ (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Pilar Ayuso PPE-DE-ryhmän puolesta ja Ján Figeľ.

Työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Johannes Blokland ENVI-valiokunnan puolesta EU:n strategiasta laivanromutustoiminnan parantamiseksi (B6-0161/2009)

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.3.2009, kohta 4.11.


14. Yhteisön kilpailuoikeuden rikkomisesta johtuvia vahingonkorvauskanteita koskeva valkoinen kirja (keskustelu)

Mietintö: Yhteisön kilpailuoikeuden rikkomisesta johtuvia vahingonkorvauskanteita koskeva valkoinen kirja [2008/2154(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Klaus-Heiner Lehne (A6-0123/2009)

Klaus-Heiner Lehne esitteli laatimansa mietinnön.

Ján Figeľ (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Gabriela Creţu (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ioan Lucian Hămbăşan PPE-DE-ryhmän puolesta, Antolín Sánchez Presedo PSE-ryhmän puolesta, Diana Wallis ALDE-ryhmän puolesta, Nils Lundgren IND/DEM-ryhmän puolesta, Andreas Schwab ja Olle Schmidt.

Puheenvuorot: Ján Figeľ ja Klaus-Heiner Lehne.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.3.2009, kohta 4.1.


15. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu jäseniltä:

1) päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 113 artikla):

- Rareş-Lucian Niculescu ja Alexandru Nazare. Päätöslauselmaesitys Nabucco-hankkeen rahoituksesta (B6-0157/2009)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

AFET

- Salvador Garriga Polledo. Päätöslauselmaesitys Euroopan rautateiden tutkimusinstituutin perustamisesta (B6-0159/2009)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

CULT, ITRE

2) ehdotukset suositukseksi (työjärjestyksen 114 artikla):

- Brian Crowley, UEN-ryhmän puolesta. Suositus neuvostolle vangittuihin siviileihin ja sotavankeihin kohdistuneiden Neuvostoliiton tekemien rikosten tuomitsemisesta (B6-0158/2009)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET


16. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 422.679/OJJE).


17. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.15.

Klaus Welle

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antochi, Antoniozzi, Arif, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Colman, Corbett, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Turmes, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö