Rodyklė 
Protokolas
PDF 206kWORD 124k
Trečiadienis, 2009 m. kovo 25 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Europos Vadovų Tarybos rezultatai (2009 m. kovo 19-20 d.) (diskusijos)
 3.Balsuoti skirtas laikas
  
3.1.Bendrieji konsuliniai nurodymai: biometriniai duomenys ir prašymai gauti vizą ***II (balsavimas)
  
3.2.Bendrijos garantija Europos investicijų bankui ***I (balsavimas)
  
3.3.Europos aviacijos sistemos veikimas ir tvarumas ***I (balsavimas)
  
3.4.Aerodromai, oro eismo valdymas ir oro navigacijos paslaugos ***I (balsavimas)
  
3.5.Nauji maisto produktai ***I (balsavimas)
  
3.6.Ozono sluoksnį ardančios medžiagos (nauja redakcija) ***I (balsavimas)
  
3.7.biudžeto išteklių skirstymo priemonė (balsavimas)
  
3.8.2007–2013 m. finansinės programos laikotarpio vidurio peržiūra (balsavimas)
  
3.9.EB ir Cariforum partnerystės susitarimas (balsavimas)
  
3.10.EB ir Dramblio Kaulo Kranto tarpinis ekonominės partnerystės susitarimas (balsavimas)
  
3.11.EB ir Ganos tarpinis ekonominės partnerystės susitarimas (balsavimas)
  
3.12.EB ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinasis ekonominės partnerystės susitarimas (balsavimas)
  
3.13.EB ir PAVB EPS valstybių laikinasis ekonominės partnerystės susitarimas (balsavimas)
  
3.14.EB ir Rytų ir Pietų Afrikos valstybių ekonominės partnerystės susitarimas (balsavimas)
  
3.15.EB ir Rytų Afrikos bendrijos valstybių partnerių ekonominės partnerystės susitarimas (balsavimas)
  
3.16.EB ir Centrinės Afrikos tarpinis ekonominės partnerystės susitarimas (balsavimas)
  
3.17.EB ir Cariforum valstybių ekonominės partnerystės susitarimas *** (balsavimas)
  
3.18.EB ir Dramblio Kaulo Kranto tarpinis ekonominės partnerystės susitarimas *** (balsavimas)
  
3.19.EIB ir ERPB 2007 m. metinės ataskaitos (balsavimas)
  
3.20.Automobilių pramonės ateitis (balsavimas)
 4.Paaiškinimai dėl balsavimo
 5.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 6.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 7.Transatlantinių santykių padėtis po rinkimų Jungtinėse Amerikos Valstijose (diskusijos)
 8.Laikinasis prekybos susitarimas su Turkmėnija. Laikinasis prekybos susitarimas su Turkmėnija * (diskusijos)
 9.Kas šeši mėnesiai vykstantis ES ir Baltarusijos dialogo įvertinimas (diskusijos)
 10.Europos sąžinė ir totalitarizmas (diskusijos)
 11.Saugumo ir pagrindinių laisvių internete stiprinimas (diskusijos)
 12.Veiksmai priėmus Europos Sąjungos šalių sporto ministrų deklaraciją, pasirašytą per ministrų susitikimą 2008 m. lapkričio mėn. Bjarice (diskusijos)
 13.Saugus ir aplinkosaugos požiūriu tinkamas laivų perdirbimas (diskusijos)
 14.Baltoji knyga dėl ieškinių atlyginti žalą, patirtą dėl EB antimonopolinių taisyklių pažeidimo (diskusijos)
 15.Gauti dokumentai
 16.Kito posėdžio darbotvarkė
 17.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Hans-Gert PÖTTERING
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.10 val.


2. Europos Vadovų Tarybos rezultatai (2009 m. kovo 19-20 d.) (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Europos Vadovų Tarybos rezultatai (2009 m. kovo 19-20 d.)

Pirmininkas pristatė diskusijas dėl Europos Vadovų Tarybos susitikimo (2009 m. kovo 19–20 d.) rezultatų.

Mirek Topolánek (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir José Manuel Barroso (Komisijos Pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Joseph Daul PPE-DE frakcijos vardu, Martin Schulz PSE frakcijos vardu, Graham Watson ALDE frakcijos vardu, Adam Bielan UEN frakcijos vardu, Claude Turmes Verts/ALE frakcijos vardu, Vladimír Remek GUE/NGL frakcijos vardu, Hanne Dahl IND/DEM frakcijos vardu, Jana Bobošíková , nepriklausoma Parlamento narė, Mirek Topolánek, Timothy Kirkhope, Poul Nyrup Rasmussen, Silvana Koch-Mehrin, Inese Vaidere, Ian Hudghton, Gabriele Zimmer, Johannes Blokland, Andreas Mölzer, Werner Langen, Libor Rouček, Margarita Starkevičiūtė, Mirosław Mariusz Piotrowski, Rebecca Harms, Mary Lou McDonald, Paul Marie Coûteaux, Roberto Fiore, Jana Hybášková, Jan Andersson, Sophia in 't Veld, Seán Ó Neachtain, Jean-Luc Dehaene, Riitta Myller, Olle Schmidt, Charles Tannock, Proinsias De Rossa, Marco Cappato, Marian-Jean Marinescu, Adrian Severin, Zbigniew Zaleski, Edite Estrela, Tunne Kelam, Csaba Sándor Tabajdi, Laima Liucija Andrikienė, Antolín Sánchez Presedo, Péter Olajos, Dariusz Rosati, Mario Mauro, Katrin Saks, José Manuel García-Margallo y Marfil, Pierre Pribetich ir Harlem Désir.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elmar Brok, Silvia-Adriana Ţicău, Paul Rübig, Alojz Peterle ir Christian Rovsing.

Kalbėjo: Alexandr Vondra (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir José Manuel Barroso.

Diskusijos baigtos.


PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Jean-Marie Le Pen pour un fait personnel et Martin Schulz sur cette intervention.

3. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


3.1. Bendrieji konsuliniai nurodymai: biometriniai duomenys ir prašymai gauti vizą ***II (balsavimas)

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo Tarybos bendroji pozicija, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, iš dalies keičiantį Bendrąsias konsulines instrukcijas diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms dėl vizų, atsižvelgiant į biometrinių duomenų įdiegimą, įskaitant nuostatas dėl prašymų išduoti vizą priėmimo ir tvarkymo organizavimo [05329/1/2009 - C6-0088/2009 - 2006/0088(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Sarah Ludford (A6-0143/2009)

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

BENDROJI TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta (P6_TA(2009)0167).


3.2. Bendrijos garantija Europos investicijų bankui ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Europos investicijų bankui suteikiama Bendrijos garantija paskolų ir paskolų garantijų, suteiktų projektams ne Bendrijoje, nuostoliams atlyginti [COM(2008)0910 - C6-0025/2009 - 2008/0268(COD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Esko Seppänen (A6-0109/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2009)0168).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2009)0168).


3.3. Europos aviacijos sistemos veikimas ir tvarumas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 549/2004, (EB) Nr. 550/2004, (EB) Nr. 551/2004 ir (EB) Nr. 552/2004, kad būtų pagerintas Europos aviacijos sistemos veikimas ir tvarumas [COM(2008)0388 - C6-0250/2008 - 2008/0127(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu (A6-0002/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2009)0169).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2009)0169)

Kalbėjo:

Kalbėjo Marian-Jean Marinescu (pranešėjas) dėl balsavimo tvarkos.


3.4. Aerodromai, oro eismo valdymas ir oro navigacijos paslaugos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 216/2008 dėl aerodromų, oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų ir panaikinančio Tarybos direktyvą 2006/23/EB [COM(2008)0390 - C6-0251/2008 - 2008/0128(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu (A6-0515/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2009)0170).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2009)0170).


3.5. Nauji maisto produktai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl naujų maisto produktų, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. XXX/XXXX [bendra procedūra] [COM(2007)0872 - C6-0027/2008 - 2008/0002(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Kartika Tamara Liotard (A6-0512/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2009)0171).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2009)0171).


3.6. Ozono sluoksnį ardančios medžiagos (nauja redakcija) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (nauja redakcija) [COM(2008)0505 - C6-0297/2008 - 2008/0165(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Johannes Blokland (A6-0045/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2009)0172).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2009)0172).


3.7. biudžeto išteklių skirstymo priemonė (balsavimas)

Pranešimas dėl VGBS-VGV metodo, kaip biudžeto išteklių skirstymo priemonės [2008/2053(INI)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Kyösti Virrankoski (A6-0104/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2009)0173).


3.8. 2007–2013 m. finansinės programos laikotarpio vidurio peržiūra (balsavimas)

Pranešimas dėl 2007–2013 m. finansinės programos laikotarpio vidurio peržiūros [2008/2055(INI)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Reimer Böge (A6-0110/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2009)0174).


3.9. EB ir Cariforum partnerystės susitarimas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0141/2009 ir B6-0151/2009

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B6-0141/2009

Priimta (P6_TA(2009)0175).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0151/2009 anuliuotas.)

Kalbėjo:

Ignasi Guardans Cambó pasiūlė, kad 13rev pakeitimas būtų laikomas papildymu (priimta). 13rev pakeitimas buvo atmestas. Be to, jis pasiūlė 2 pakeitimo žodinį pakeitimą (priimta).


3.10. EB ir Dramblio Kaulo Kranto tarpinis ekonominės partnerystės susitarimas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0148/2009

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2009)0176).


3.11. EB ir Ganos tarpinis ekonominės partnerystės susitarimas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0142/2009

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2009)0177).

Kalbėjo:

Ignasi Guardans Cambó pasiūlė, kad 4 pakeitimas būtų laikomas 24 dalies papildymu (priimta).


3.12. EB ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinasis ekonominės partnerystės susitarimas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0143/2009

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2009)0178).

Kalbėjo:

Glyn Ford pasiūlė, kad 8 pakeitimas būtų laikomas 2 dalies papildymu ir kad 10 pakeitimas būtų laikomas 34 dalies papildymu (priimta).

Ignasi Guardans Cambó pasiūlė, kad 6 pakeitimas būtų laikomas 19 dalies papildymu (priimta).

Jean-Pierre Audy pasiūlė 19 pakeitimo žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas.


3.13. EB ir PAVB EPS valstybių laikinasis ekonominės partnerystės susitarimas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0144/2009

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2009)0179).

Kalbėjo:

Ignasi Guardans Cambó pasiūlė, kad 4 pakeitimas būtų laikomas 15 dalies papildymu (priimta).

Kader Arif ir Robert Sturdy kalbėjo dėl balsavimo eigos.


3.14. EB ir Rytų ir Pietų Afrikos valstybių ekonominės partnerystės susitarimas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0145/2009

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2009)0180).

Kalbėjo:

Ignasi Guardans Cambó pasiūlė, kad 3 pakeitimas būtų laikomas 23 dalies papildymu (priimta).


3.15. EB ir Rytų Afrikos bendrijos valstybių partnerių ekonominės partnerystės susitarimas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0146/2009

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2009)0181).

Kalbėjo:

Ignasi Guardans Cambó pasiūlė, kad 5 pakeitimas būtų laikomas 26 dalies papildymu (priimta).


3.16. EB ir Centrinės Afrikos tarpinis ekonominės partnerystės susitarimas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0147/2009

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2009)0182).

Kalbėjo:

Ignasi Guardans Cambó pasiūlė, kad 4 pakeitimas būtų laikomas 25 dalies papildymu (priimta).


3.17. EB ir Cariforum valstybių ekonominės partnerystės susitarimas *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Cariforum valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių ekonominės partnerystės susitarimo sudarymo [05211/2009 - C6-0054/2009 - 2008/0061(AVC)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: David Martin (A6-0117/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2009)0183).

Parlamentas davė pritarimą.

Kalbėjo:

David Martin (pranešėjas).

Helmuth Markov dėl procedūros.


3.18. EB ir Dramblio Kaulo Kranto tarpinis ekonominės partnerystės susitarimas *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Dramblio Kaulo Kranto, vienos šalies, ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių, kitos šalies, tarpinio ekonominės partnerystės susitarimo sudarymo [05535/2009 - C6-0064/2009 - 2008/0136(AVC)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Erika Mann (A6-0144/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2009)0184).

Parlamentas davė pritarimą.

Kalbėjo:

Erika Mann (pranešėjas) dėl Komisijos pozicijos.


3.19. EIB ir ERPB 2007 m. metinės ataskaitos (balsavimas)

Pranešimas dėl 2007 m. Europos investicijų banko ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko metinių ataskaitų [2008/2155(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Gay Mitchell (A6-0135/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2009)0185).


3.20. Automobilių pramonės ateitis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0152/2009, B6-0153/2009, B6-0154/2009, B6-0155/2009 ir B6-0156/2009

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0152/2009

(keičiama B6-0152/2009, B6-0153/2009, B6-0154/2009 ir B6-0155/2009):

pateiktas šių Parlamento narių:

Werner Langen, Giles Chichester, Stefano Zappalà, Amalia Sartori ir Ivo Belet PPE-DE frakcijos vardu
Martin Schulz ir Robert Goebbels PSE frakcijos vardu
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Patrizia Toia ir Anne Laperrouze ALDE frakcijos vardu
Ewa Tomaszewska, Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Mario Borghezio, Antonio Mussa ir Mieczysław Edmund Janowski UEN frakcijos vardu

Priimta (P6_TA(2009)0186).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0156/2009 anuliuotas.)

°
° ° °

Kalbėjo: Martin Schulz, grįžęs prie Jean-Marie Le Pen balsuoti skirto laiko pradžioje išsakytų minčių ir paraginęs Biurą pateikti savo nuomonę šiuo klausimu, ir ta pačia tema Joseph Daul ir Bruno Gollnisch.


4. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnio 3 dalį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašomi į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Sarah Ludford - A6-0143/2009
Daniel Hannan

°
° ° °

Kalbėjo Alexander Alvaro dėl Bruno Gollnisch kalbos balsuoti skirto laiko pabaigoje.

°
° ° °

Pranešimas: Esko Seppänen - A6-0109/2009
Daniel Hannan

Pranešimas: Marian-Jean Marinescu - A6-0002/2009
Michl Ebner

Pranešimas: Marian-Jean Marinescu - A6-0515/2008
Michl Ebner

Pranešimas: Kartika Tamara Liotard - A6-0512/2008
Anja Weisgerber

Pranešimas: Reimer Böge - A6-0110/2009:
Antonio Masip Hidalgo, Mario Borghezio, Christopher Heaton-Harris, Philip Claeys, Jim Allister ir Neena Gill

EB ir Cariforum partnerystės susitarimas - B6-0141/2009
Marian Harkin, Syed Kamall ir Neena Gill

EB ir Dramblio Kaulo Kranto tarpinis ekonominės partnerystės susitarimas - B6-0148/2009
Syed Kamall

EB ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinasis ekonominės partnerystės susitarimas - B6-0143/2009
Martin Callanan

EB ir Ganos tarpinis ekonominės partnerystės susitarimas - B6-0142/2009
Syed Kamall

Pranešimas: Gay Mitchell - A6-0135/2009
Marian Harkin

Automobilių pramonės ateitis - RC-B6-0152/2009
Martin Callanan, Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall ir Neena Gill


5. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

°
° ° °

Dimitar Stoyanov pranešė, kad balsuojant dėl Marian-Jean Marinescu pranešimo A6-0002/2009 jo balsavimo pultas neveikė.

Sharon Bowles pranešė, kad balsuojant dėl rezoliucijos B6-0147/2009 jos balsavimo pultas neveikė.


(Posėdis sustabdytas 14.15 val. ir atnaujintas 15.05 val.)

PIRMININKAVO: Mario MAURO
Pirmininko pavaduotojas

6. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


7. Transatlantinių santykių padėtis po rinkimų Jungtinėse Amerikos Valstijose (diskusijos)

Pranešimas dėl transatlantinių santykių padėties po rinkimų Jungtinėse Amerikos Valstijose [2008/2199(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Francisco José Millán Mon (A6-0114/2009)

Francisco José Millán Mon pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo: Alexandr Vondra (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Benita Ferrero-Waldner (Komisijos narė).

Kalbėjo: Albert Deß (INTA komiteto nuomonės referentas), José Manuel García-Margallo y Marfil (ECON komiteto nuomonės referentas), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-DE frakcijos vardu, Adrian Severin PSE frakcijos vardu, Sarah Ludford ALDE frakcijos vardu, Konrad Szymański UEN frakcijos vardu, Joost Lagendijk Verts/ALE frakcijos vardu, Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu, Bastiaan Belder IND/DEM frakcijos vardu, Jana Bobošíková , nepriklausoma Parlamento narė, Elmar Brok ir Erika Mann.

PIRMININKAVO: Manuel António dos SANTOS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Anneli Jäätteenmäki, Bogusław Rogalski, Zbigniew Zaleski, Libor Rouček, Ignasi Guardans Cambó, James Elles, Ana Maria Gomes, István Szent-Iványi, Călin Cătălin Chiriţă, Józef Pinior, Toomas Savi, Alojz Peterle, Helmut Kuhne, Janusz Onyszkiewicz, Tunne Kelam, Martí Grau i Segú, Luís Queiró, Dushana Zdravkova ir Urszula Gacek.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Geoffrey Van Orden, Ioan Mircea Paşcu, Alexandru Nazare, Luis Yañez-Barnuevo García ir Íñigo Méndez de Vigo.

Kalbėjo: Alexandr Vondra, Benita Ferrero-Waldner ir Francisco José Millán Mon.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 4.7 protokolo 26.03.2009.


8. Laikinasis prekybos susitarimas su Turkmėnija. Laikinasis prekybos susitarimas su Turkmėnija * (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0014/2009), kurį uždavė Ona Juknevičienė ALDE frakcijos vardu Tarybai: Laikinasis susitarimas su Turkmėnistanu (B6-0017/2009)

Žodinis klausimas (O-0015/2009), kurį uždavė Ona Juknevičienė ALDE frakcijos vardu Komisijai: Laikinasis susitarimas su Turkmėnistanu (B6-0018/2009)

Žodinis klausimas (O-0024/2009), kurį uždavė Jan Marinus Wiersma ir Erika Mann PSE frakcijos vardu, Daniel Caspary ir Robert Sturdy PPE-DE frakcijos vardu, Cristiana Muscardini ir Eugenijus Maldeikis UEN frakcijos vardu Tarybai: ES ir Turkmėnistano Laikinasis prekybos susitarimas (B6-0019/2009)

Žodinis klausimas (O-0025/2009), kurį uždavė Jan Marinus Wiersma ir Erika Mann PSE frakcijos vardu, Daniel Caspary ir Robert Sturdy PPE-DE frakcijos vardu, Cristiana Muscardini ir Eugenijus Maldeikis UEN frakcijos vardu Komisijai: ES ir Turkmėnistano laikinasis prekybos susitarimas (B6-0020/2009)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo dėl laikinojo susitarimo tarp Europos bendrijos ir Europos atominės energijos bendrijos ir Turkmėnijos dėl prekybos ir su prekyba susijusių klausimų sudarymo [05144/1999 - C5-0338/1999 - 1998/0304(CNS)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Daniel Caspary (A6-0085/2006)

Jan Marinus Wiersma pateikė žodinius klausimus.

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

Bogusław Rogalski ir Robert Sturdy pateikė žodinius klausimus.

Daniel Caspary pristatė savo pranešimą.

Alexandr Vondra (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) atsakė į žodinius klausimus B6-0017/2009 ir B6-0019/2009.

Benita Ferrero-Waldner (Komisijos narė) atsakė į žodinius klausimus B6-0018/2009 ir B6-0020/2009.

Kalbėjo: Alexandru Nazare PPE-DE frakcijos vardu, Erika Mann PSE frakcijos vardu, Hélène Flautre Verts/ALE frakcijos vardu, Helmuth Markov GUE/NGL frakcijos vardu, David Martin, Søren Bo Søndergaard ir Justas Vincas Paleckis.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Charles Tannock, Alessandro Battilocchio, Marie Anne Isler Béguin, Christopher Beazley ir David Martin.

Kalbėjo: Alexandr Vondra ir Benita Ferrero-Waldner.

PIRMININKAVO: Manuel António dos SANTOS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Daniel Caspary.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalimi:

- Daniel Caspary ir Robert Sturdy PPE-DE frakcijos vardu, Jan Marinus Wiersma ir Erika Mann PSE frakcijos vardu, Cristiana Muscardini, Eugenijus Maldeikis, Hanna Foltyn-Kubicka ir Adam Bielan UEN frakcijos vardu, Ona Juknevičienė ALDE frakcijos vardu – dėl Laikinojo prekybos susitarimo su Turkmėnistanu (B6-0150/2009)

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Caroline Lucas ir Cem Özdemir Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Laikinojo prekybos susitarimo su Turkmėnistanu (B6-0160/2009)

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 4.8 protokolo 26.03.2009 ir punktas 4.9 protokolo 26.03.2009.


9. Kas šeši mėnesiai vykstantis ES ir Baltarusijos dialogo įvertinimas (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Kas šeši mėnesiai vykstantis ES ir Baltarusijos dialogo įvertinimas

Alexandr Vondra (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Benita Ferrero-Waldner (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Charles Tannock PPE-DE frakcijos vardu, Jan Marinus Wiersma PSE frakcijos vardu, Janusz Onyszkiewicz ALDE frakcijos vardu, Konrad Szymański UEN frakcijos vardu, Jacek Protasiewicz ir Justas Vincas Paleckis.

Pirmininkas pranešė, kad turės apriboti Parlamento narių, kalbančių pagal procedūrą „prašau žodžio“, skaičių.

Kalbėjo Christopher Beazley, jis nepritarė šiam sprendimui.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Laima Liucija Andrikienė, Czesław Adam Siekierski, Árpád Duka-Zólyomi, Elisabeth Schroedter, Erna Hennicot-Schoepges, Alessandro Battilocchio ir Zita Pleštinská.

Kalbėjo: Alexandr Vondra ir Benita Ferrero-Waldner.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 9.19 protokolo 02.04.2009.


10. Europos sąžinė ir totalitarizmas (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Europos sąžinė ir totalitarizmas

Alexandr Vondra (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) padarė pareiškimą.

PIRMININKAVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Pirmininko pavaduotoja

Ján Figeľ (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Jana Hybášková PPE-DE frakcijos vardu, Jan Marinus Wiersma PSE frakcijos vardu, István Szent-Iványi ALDE frakcijos vardu, Hanna Foltyn-Kubicka UEN frakcijos vardu, László Tőkés Verts/ALE frakcijos vardu, Vladimír Remek GUE/NGL frakcijos vardu, Philip Claeys , nepriklausomas Parlamento narys, Tunne Kelam, Józef Pinior, Ģirts Valdis Kristovskis, Gisela Kallenbach, Athanasios Pafilis, Roberto Fiore, József Szájer, Katrin Saks, Wojciech Roszkowski, Christopher Beazley, Luis Yañez-Barnuevo García, Inese Vaidere, Rihards Pīks, Csaba Sándor Tabajdi, Roberts Zīle ir Marian-Jean Marinescu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ljudmila Novak, Ewa Tomaszewska, Bogusław Sonik, György Schöpflin, Csaba Sógor, Zbigniew Zaleski ir Vytautas Landsbergis.

Kalbėjo: Alexandr Vondra ir Ján Figeľ.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 9.20 protokolo 02.04.2009.


(Posėdis sustabdytas 20.15 val. ir atnaujintas 21.05 val.)

PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

11. Saugumo ir pagrindinių laisvių internete stiprinimas (diskusijos)

Pranešimas su pasiūlymu dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai dėl saugumo ir pagrindinių laisvių internete stiprinimo [2008/2160(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Stavros Lambrinidis (A6-0103/2009)

Stavros Lambrinidis pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Ján Figeľ (Komisijos narys).

Kalbėjo: Manolis Mavrommatis (CULT komiteto nuomonės referentas), Nicolae Vlad Popa PPE-DE frakcijos vardu, Inger Segelström PSE frakcijos vardu, Alexander Alvaro ALDE frakcijos vardu, Roberta Angelilli UEN frakcijos vardu, Eva-Britt Svensson GUE/NGL frakcijos vardu, Hélène Goudin IND/DEM frakcijos vardu, Urszula Gacek, Alin Lucian Antochi, Sophia in 't Veld, Jean-Paul Gauzès, Manuel Medina Ortega, Claire Gibault, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Katrin Saks, Filiz Hakaeva Hyusmenova ir Csaba Sógor.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ewa Tomaszewska.

Kalbėjo: Ján Figeľ ir Stavros Lambrinidis.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 4.10 protokolo 26.03.2009.


12. Veiksmai priėmus Europos Sąjungos šalių sporto ministrų deklaraciją, pasirašytą per ministrų susitikimą 2008 m. lapkričio mėn. Bjarice (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0049/2009), kurį uždavė Katerina Batzeli ir Doris Pack CULT komiteto vardu Komisijai: Veiksmai priėmus Europos Sąjungos šalių sporto ministrų deklaraciją, pasirašytą per ministrų susitikimą 2008 m. lapkričio mėn. Bjarice (B6-0223/2009)

Katerina Batzeli pateikė žodinį klausimą.

Ján Figeľ (Komisijos narys) atsakė į žodinį klausimą.

Kalbėjo: Manolis Mavrommatis PPE-DE frakcijos vardu, Emine Bozkurt PSE frakcijos vardu, Zdzisław Zbigniew Podkański UEN frakcijos vardu, Ivo Belet ir Christopher Heaton-Harris.

Kalbėjo Ján Figeľ.

Diskusijos baigtos.


13. Saugus ir aplinkosaugos požiūriu tinkamas laivų perdirbimas (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0028/2009), kurį uždavė Johannes Blokland ENVI komiteto vardu Komisijai: Derybos dėl konvencijos dėl saugaus ir aplinkosaugos požiūriu tinkamo laivų perdirbimo įsigaliojimo, kurios vyks 2009 m. gegužės mėn., globojant Tarptautinei jūrų organizacijai (TJO). (B6-0224/2009)

Johannes Blokland pateikė žodinį klausimą.

Ján Figeľ (Komisijos narys) atsakė į žodinį klausimą.

Kalbėjo: Pilar Ayuso PPE-DE frakcijos vardu, ir Ján Figeľ.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Johannes Blokland ENVI komiteto vardu – dėl ES geresnio laivų išmontavimo strategijos (B6-0161/2009)

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 4.11 protokolo 26.03.2009.


14. Baltoji knyga dėl ieškinių atlyginti žalą, patirtą dėl EB antimonopolinių taisyklių pažeidimo (diskusijos)

Pranešimas dėl Baltosios knygos dėl ieškinių atlyginti žalą, patirtą dėl EB antimonopolinių taisyklių pažeidimo [2008/2154(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Klaus-Heiner Lehne (A6-0123/2009)

Klaus-Heiner Lehne pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Ján Figeľ (Komisijos narys).

Kalbėjo: Gabriela Creţu (IMCO komiteto nuomonės referentas), Ioan Lucian Hămbăşan PPE-DE frakcijos vardu, Antolín Sánchez Presedo PSE frakcijos vardu, Diana Wallis ALDE frakcijos vardu, Nils Lundgren IND/DEM frakcijos vardu, Andreas Schwab ir Olle Schmidt.

Kalbėjo: Ján Figeľ ir Klaus-Heiner Lehne.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 4.1 protokolo 26.03.2009.


15. Gauti dokumentai

Iš Parlamento narių gauti šie dokumentai Parlamento narių:

1) pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 113 straipsnis)

- Rareş-Lucian Niculescu ir Alexandru Nazare. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl „Nabucco“ projekto finansavimo (B6-0157/2009)
perduota atsakingam komitetui: ITRE
nuomonė: AFET

- Salvador Garriga Polledo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos geležinkelių tyrimo instituto įsteigimo (B6-0159/2009)
perduota atsakingam komitetui: TRAN
nuomonė: CULT, ITRE

2) pasiūlymai dėl rekomendacijų (Darbo tvarkos taisyklių 114 straipsnis)

- Brian Crowley, UEN frakcijos vardu. Pasiūlymas dėl rekomendacijos Tarybai dėl sovietų nusikaltimų civiliams ir karo belaisviams pasmerkimo (B6-0158/2009)
perduota atsakingam komitetui: AFET


16. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 422.679/OJJE).


17. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.15 val.

Klaus Welle

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antochi, Antoniozzi, Arif, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Colman, Corbett, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Turmes, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika