Indekss 
Protokols
PDF 207kWORD 125k
Trešdiena, 2009. gada 25. marts - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Eiropadomes 2009. gada 19. un 20. marta sanāksmes secinājumi (debates)
 3.Balsošanas laiks
  
3.1.Kopīgā konsulārā instrukcija: biometriskie identifikatori un vīzas pieprasījumi ***II (balsošana)
  
3.2.Eiropas Investīciju bankai piešķirtā Kopienas garantija ***I (balsošana)
  
3.3.Eiropas aviācijas sistēmas efektivitāte un ilgtspējība ***I (balsošana)
  
3.4.Lidlauki, gaisa satiksmes pārvaldība un aeronavigācijas pakalpojumi ***I (balsošana)
  
3.5.Jauni pārtikas produkti ***I (balsošana)
  
3.6.Vielas, kas noārda ozona slāni (pārstrādāta redakcija) ***I (balsošana)
  
3.7.Budžeta līdzekļu piešķiršanas pārvaldības instruments (balsošana)
  
3.8.2007.-2013. gada finanšu shēmas termiņa vidusposma pārskatīšana (balsošana)
  
3.9.Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp Cariforum valstīm un Eiropas Kopienu (balsošana)
  
3.10.Atspēriena punkta ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp Eiropas Kopienu un Kotdivuāru (balsošana)
  
3.11.Atspēriena punkta ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp Eiropas Kopienu un Ganu (balsošana)
  
3.12.Pagaidu partnerattiecību nolīgums starp Klusā okeāna valstīm un Eiropas Kopienu (balsošana)
  
3.13.Pagaidu ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp Eiropas Kopienu un Dienvidāfrikas Attīstības kopienas (DAK) EPN valstīm (balsošana)
  
3.14.Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp Austrumāfrikas un Dienvidāfrikas valstīm un Eiropas Kopienu (balsošana)
  
3.15.Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp Eiropas Kopienu un Austrumāfrikas Kopienas partnervalstīm (balsošana)
  
3.16.Starpposma ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp Eiropas Kopienu un Centrālāfriku (balsošana)
  
3.17.EK un CARIFORUM ekonomisko partnerattiecību nolīgums *** (balsošana)
  
3.18.Atspēriena punkta ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp EK un Kotdivuāru *** (balsošana)
  
3.19.EIB un ERAB 2007. gada pārskati (balsošana)
  
3.20.Automobiļu rūpniecības nākotne (balsošana)
 4.Balsojuma skaidrojumi
 5.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 6.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 7.Transatlantisko attiecību stāvoklis pēc vēlēšanām Amerikas Savienotajās Valstīs (debates)
 8.Tirdzniecības pagaidu nolīgums ar Turkmenistānu – Tirdzniecības pagaidu nolīguma noslēgšana ar Turkmenistānu * (debates)
 9.ES un Baltkrievijas dialoga pusgada novērtējums (debates)
 10.Eiropas sirdsapziņa un totalitārisms (debates)
 11.Drošības un pamatbrīvību nodrošināšana internetā (debates)
 12.Paveiktā darba kontrole saistībā ar Eiropas Savienības sporta ministru 2008. gada novembrī Biaricas sanāksmē pieņemto deklarāciju (debates)
 13.Kuģu droša un videi nekaitīga pārstrāde (debates)
 14.Baltā grāmata par zaudējumu atlīdzināšanas prasībām saistībā ar EK konkurences noteikumu pārkāpšanu (debates)
 15.Dokumentu iesniegšana
 16.Nākamās sēdes darba kārtība
 17.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Hans-Gert PÖTTERING
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.10.


2. Eiropadomes 2009. gada 19. un 20. marta sanāksmes secinājumi (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Eiropadomes 2009. gada 19. un 20. marta sanāksmes secinājumi.

Sēdes vadītājs aizsāka debates par Eiropadomes 2009. gada 19. un 20. marta sanāksmes secinājumiem.

Mirek Topolánek (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Joseph Daul PPE-DE grupas vārdā, Martin Schulz PSE grupas vārdā, Graham Watson ALDE grupas vārdā, Adam Bielan UEN grupas vārdā, Claude Turmes Verts/ALE grupas vārdā, Vladimír Remek GUE/NGL grupas vārdā, Hanne Dahl IND/DEM grupas vārdā, Jana Bobošíková, pie grupām nepiederoša deputāte, Mirek Topolánek, Timothy Kirkhope, Poul Nyrup Rasmussen, Silvana Koch-Mehrin, Inese Vaidere, Ian Hudghton, Gabriele Zimmer, Johannes Blokland, Andreas Mölzer, Werner Langen, Libor Rouček, Margarita Starkevičiūtė, Mirosław Mariusz Piotrowski, Rebecca Harms, Mary Lou McDonald, Paul Marie Coûteaux, Roberto Fiore, Jana Hybášková, Jan Andersson, Sophia in 't Veld, Seán Ó Neachtain, Jean-Luc Dehaene, Riitta Myller, Olle Schmidt, Charles Tannock, Proinsias De Rossa, Marco Cappato, Marian-Jean Marinescu, Adrian Severin, Zbigniew Zaleski, Edite Estrela, Tunne Kelam, Csaba Sándor Tabajdi, Laima Liucija Andrikienė, Antolín Sánchez Presedo, Péter Olajos, Dariusz Rosati, Mario Mauro, Katrin Saks, José Manuel García-Margallo y Marfil, Pierre Pribetich un Harlem Désir.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elmar Brok, Silvia-Adriana Ţicău, Paul Rübig, Alojz Peterle un Christian Rovsing.

Uzstājās Alexandr Vondra (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un José Manuel Barroso.

Debates tika slēgtas.


SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Jean-Marie Le Pen, lai sniegtu personisku paziņojumu, un Martin Schulz – par šo uzstāšanos.

3. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


3.1. Kopīgā konsulārā instrukcija: biometriskie identifikatori un vīzas pieprasījumi ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko groza Kopīgo konsulāro instrukciju diplomātiskajām pārstāvniecībām un konsulārajiem dienestiem attiecībā uz vīzām, nosakot biometrisko identifikatoru ieviešanu un paredzot arī noteikumus par vīzu pieteikumu pieņemšanu un apstrādi [05329/1/2009 - C6-0088/2009 - 2006/0088(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Sarah Ludford (A6-0143/2009).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA

Pasludināta par apstiprinātu (P6_TA(2009)0167).


3.2. Eiropas Investīciju bankai piešķirtā Kopienas garantija ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Eiropas Investīciju bankai piešķir Kopienas garantiju zaudējumiem saistībā ar aizdevumiem un aizdevumu garantijām projektiem ārpus Kopienas [COM(2008)0910 - C6-0025/2009 - 2008/0268(COD)] - Budžeta komiteja. Referents: Esko Seppänen (A6-0109/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2009)0168).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2009)0168).


3.3. Eiropas aviācijas sistēmas efektivitāte un ilgtspējība ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Padomes un Parlamenta regulai, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 549/2004, (EK) Nr. 550/2004, (EK) Nr. 551/2004 un (EK) Nr. 552/2004, lai uzlabotu Eiropas aviācijas sistēmas efektivitāti un ilgtspējību [COM(2008)0388 - C6-0250/2008 - 2008/0127(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Marian-Jean Marinescu (A6-0002/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2009)0169).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2009)0169).

Uzstāšanās

Uzstājās Marian-Jean Marinescu (referents) par balsošanas kārtību.


3.4. Lidlauki, gaisa satiksmes pārvaldība un aeronavigācijas pakalpojumi ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 216/2008 lidlauku, gaisa satiksmes pārvaldības un aeronavigācijas pakalpojumu jomā un atceļ Padomes Direktīvu 2006/23/EK [COM(2008)0390 - C6-0251/2008 - 2008/0128(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Marian-Jean Marinescu (A6-0515/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2009)0170).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2009)0170).


3.5. Jauni pārtikas produkti ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par jauniem pārtikas produktiem un par Regulas (EK) Nr. XXX/XXXX grozīšanu [vienotā procedūra] [COM(2007)0872 - C6-0027/2008 - 2008/0002(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Kartika Tamara Liotard (A6-0512/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2009)0171).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2009)0171).


3.6. Vielas, kas noārda ozona slāni (pārstrādāta redakcija) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par vielām, kas noārda ozona slāni (pārstrādāta redakcija) [COM(2008)0505 - C6-0297/2008 - 2008/0165(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Johannes Blokland (A6-0045/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2009)0172).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2009)0172).


3.7. Budžeta līdzekļu piešķiršanas pārvaldības instruments (balsošana)

Ziņojums par ABB-ABM metodi kā budžeta līdzekļu piešķiršanas pārvaldības instrumentu [2008/2053(INI)] - Budžeta komiteja. Referents: Kyösti Virrankoski (A6-0104/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0173).


3.8. 2007.-2013. gada finanšu shēmas termiņa vidusposma pārskatīšana (balsošana)

Ziņojums par 2007.-2013. gada finanšu shēmas termiņa vidusposma pārskatīšanu [2008/2055(INI)] - Budžeta komiteja. Referents: Reimer Böge (A6-0110/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0174).


3.9. Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp Cariforum valstīm un Eiropas Kopienu (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0141/2009 un B6-0151/2009.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B6-0141/2009

Pieņemts (P6_TA(2009)0175).

(Rezolūcijas priekšlikums B6-0151/2009 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Ignasi Guardans Cambó ierosināja grozījumu Nr. 13/rev. uzskatīt par papildinājumu. Grozījumu Nr. 13/rev. noraidīja. Deputāts ierosināja arī mutisku grozījumu grozījumam Nr. 2, un to iekļāva.


3.10. Atspēriena punkta ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp Eiropas Kopienu un Kotdivuāru (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B6-0148/2009.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0176).


3.11. Atspēriena punkta ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp Eiropas Kopienu un Ganu (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B6-0142/2009.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0177).

Uzstāšanās

Ignasi Guardans Cambó ierosināja grozījumu Nr. 4 uzskatīt par 24. punkta papildinājumu (tas tika apstiprināts).


3.12. Pagaidu partnerattiecību nolīgums starp Klusā okeāna valstīm un Eiropas Kopienu (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B6-0143/2009.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0178).

Uzstāšanās

Glyn Ford ierosināja grozījumu Nr. 8 uzskatīt par 2. punkta papildinājumu un grozījumu Nr. 10 uzskatīt par 34. punkta papildinājumu (tas tika apstiprināts).

Ignasi Guardans Cambó ierosināja grozījumu Nr. 6 uzskatīt par 19. punkta papildinājumu (tas tika apstiprināts).

Jean-Pierre Audy ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 19 (iekļauts).


3.13. Pagaidu ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp Eiropas Kopienu un Dienvidāfrikas Attīstības kopienas (DAK) EPN valstīm (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B6-0144/2009.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0179).

Uzstāšanās

Ignasi Guardans Cambó ierosināja grozījumu Nr. 4 uzskatīt par 15. punkta papildinājumu (tas tika apstiprināts).

Kader Arif un Robert Sturdy uzstājās par balsošanas norisi.


3.14. Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp Austrumāfrikas un Dienvidāfrikas valstīm un Eiropas Kopienu (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B6-0145/2009.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0180).

Uzstāšanās

Ignasi Guardans Cambó ierosināja grozījumu Nr. 3 uzskatīt par 23. punkta papildinājumu (tas tika apstiprināts).


3.15. Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp Eiropas Kopienu un Austrumāfrikas Kopienas partnervalstīm (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B6-0146/2009.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 15. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0181).

Uzstāšanās

Ignasi Guardans Cambó ierosināja grozījumu Nr. 5 uzskatīt par 26. punkta papildinājumu (tas tika apstiprināts).


3.16. Starpposma ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp Eiropas Kopienu un Centrālāfriku (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B6-0147/2009.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 16. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0182).

Uzstāšanās

Ignasi Guardans Cambó ierosināja grozījumu Nr. 4 uzskatīt par 25. punkta papildinājumu (tas tika apstiprināts).


3.17. EK un CARIFORUM ekonomisko partnerattiecību nolīgums *** (balsošana)

Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp CARIFORUM valstīm, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses [05211/2009 - C6-0054/2009 - 2008/0061(AVC)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: David Martin (A6-0117/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 17. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2009)0183).

Parlaments tādējādi deva savu piekrišanu.

Uzstāšanās

David Martin (referents).

Helmuth Markov uzstājās par procedūru.


3.18. Atspēriena punkta ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp EK un Kotdivuāru *** (balsošana)

Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par atspēriena punkta ekonomisko partnerattiecību nolīguma noslēgšanu starp Kotdivuāru, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses [05535/2009 - C6-0064/2009 - 2008/0136(AVC)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Erika Mann (A6-0144/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 18. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2009)0184).

Parlaments tādējādi deva savu piekrišanu.

Uzstāšanās

Erika Mann (referente) par Komisijas nostāju.


3.19. EIB un ERAB 2007. gada pārskati (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Investīciju bankas un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas 2007. gada pārskatiem [2008/2155(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Gay Mitchell (A6-0135/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 19. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0185).


3.20. Automobiļu rūpniecības nākotne (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0152/2009, B6-0153/2009, B6-0154/2009, B6-0155/2009 un B6-0156/2009.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 20. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0152/2009

(aizstāj B6-0152/2009, B6-0153/2009, B6-0154/2009 un B6-0155/2009)

Iesnieguši šādi deputāti:

Werner Langen, Giles Chichester, Stefano Zappalà, Amalia Sartori un Ivo Belet PPE-DE grupas vārdā,
Martin Schulz un Robert Goebbels PSE grupas vārdā,
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Patrizia Toia un Anne Laperrouze ALDE grupas vārdā,
Ewa Tomaszewska, Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Mario Borghezio, Antonio Mussa un Mieczysław Edmund Janowski UEN grupas vārdā.

Pieņemts (P6_TA(2009)0186).

(Rezolūcijas priekšlikums B6-0156/2009 vairs nav spēkā.)

°
° ° °

Uzstājās Martin Schulz, kurš pievērsās Jean-Marie Le Pen balsošanas laika sākumā izvirzītajiem priekšlikumiem un aicināja Prezidiju paust savu nostāju attiecībā uz tiem, kā arī Joseph Daul un Bruno Gollnisch par šo pašu jautājumu.


4. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 163. panta 3. punktu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Sarah Ludford ziņojums - A6-0143/2009:
Daniel Hannan.

°
° ° °

Uzstājās Alexander Alvaro par Bruno Gollnisch uzstāšanos balsošanas laika beigās.

°
° ° °

Esko Seppänen ziņojums - A6-0109/2009:
Daniel Hannan.

Marian-Jean Marinescu ziņojums - A6-0002/2009:
Michl Ebner.

Marian-Jean Marinescu ziņojums - A6-0515/2008:
Michl Ebner.

Kartika Tamara Liotard ziņojums - A6-0512/2008:
Anja Weisgerber.

Reimer Böge ziņojums - A6-0110/2009:
Antonio Masip Hidalgo, Mario Borghezio, Christopher Heaton-Harris, Philip Claeys, Jim Allister un Neena Gill.

Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp Cariforum valstīm un Eiropas Kopienu – B6-0141/2009:
Marian Harkin, Syed Kamall un Neena Gill.

Atspēriena punkta ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp Eiropas Kopienu un Kotdivuāru – B6-0148/2009:
Syed Kamall.

Pagaidu partnerattiecību nolīgums starp Klusā okeāna valstīm un Eiropas Kopienu – B6-0143/2009:
Martin Callanan.

Atspēriena punkta ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp Eiropas Kopienu un Ganu – B6-0142/2009:
Syed Kamall.

Gay Mitchell ziņojums - A6-0135/2009:
Marian Harkin.

Automobiļu rūpniecības nākotne – RC-B6-0152/2009:
Martin Callanan, Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall un Neena Gill.


5. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.

°
° ° °

Dimitar Stoyanov norādīja, ka, balsojot par Marian-Jean Marinescu ziņojumu (A6-0002/2009), viņa balsošanas iekārta nedarbojās.

Sharon Bowles norādīja, ka, balsojot par rezolūcijas priekšlikumu B6-0147/2009, viņas balsošanas iekārta nedarbojās.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.15 un atsākta plkst. 15.05.)

SĒDI VADA: Mario MAURO
Priekšsēdētāja vietnieks

6. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


7. Transatlantisko attiecību stāvoklis pēc vēlēšanām Amerikas Savienotajās Valstīs (debates)

Ziņojums par transatlantisko attiecību stāvokli pēc vēlēšanām Amerikas Savienotajās Valstīs [2008/2199(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Francisco José Millán Mon (A6-0114/2009).

Francisco José Millán Mon iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Alexandr Vondra (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle).

Uzstājās Albert Deß (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs), José Manuel García-Margallo y Marfil (ECON komitejas atzinuma sagatavotājs), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-DE grupas vārdā, Adrian Severin PSE grupas vārdā, Sarah Ludford ALDE grupas vārdā, Konrad Szymański UEN grupas vārdā, Joost Lagendijk Verts/ALE grupas vārdā, Jiří Maštálka GUE/NGL grupas vārdā, Bastiaan Belder IND/DEM grupas vārdā, Jana Bobošíková, pie grupām nepiederoša deputāte, Elmar Brok un Erika Mann.

SĒDI VADA: Manuel António dos SANTOS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Anneli Jäätteenmäki, Bogusław Rogalski, Zbigniew Zaleski, Libor Rouček, Ignasi Guardans Cambó, James Elles, Ana Maria Gomes, István Szent-Iványi, Călin Cătălin Chiriţă, Józef Pinior, Toomas Savi, Alojz Peterle, Helmut Kuhne, Janusz Onyszkiewicz, Tunne Kelam, Martí Grau i Segú, Luís Queiró, Dushana Zdravkova un Urszula Gacek.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Geoffrey Van Orden, Ioan Mircea Paşcu, Alexandru Nazare, Luis Yañez-Barnuevo García un Íñigo Méndez de Vigo.

Uzstājās Alexandr Vondra, Benita Ferrero-Waldner un Francisco José Millán Mon.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 26. marta protokola 4.7. punkts.


8. Tirdzniecības pagaidu nolīgums ar Turkmenistānu – Tirdzniecības pagaidu nolīguma noslēgšana ar Turkmenistānu * (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0014/2009) un kuru uzdeva Ona Juknevičienė ALDE grupas vārdā Padomei: Pagaidu nolīgums ar Turkmenistānu (B6-0017/2009).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0015/2009) un kuru uzdeva Ona Juknevičienė ALDE grupas vārdā Komisijai: Pagaidu nolīgums ar Turkmenistānu (B6-0018/2009).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0024/2009) un kuru uzdeva Jan Marinus Wiersma un Erika Mann PSE grupas vārdā, Daniel Caspary un Robert Sturdy PPE-DE grupas vārdā, Cristiana Muscardini un Eugenijus Maldeikis UEN grupas vārdā Padomei: Tirdzniecības pagaidu nolīgums (TPN) starp ES un Turkmenistānu (B6-0019/2009).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0025/2009) un kuru uzdeva Jan Marinus Wiersma un Erika Mann PSE grupas vārdā, Daniel Caspary un Robert Sturdy PPE-DE grupas vārdā, Cristiana Muscardini un Eugenijus Maldeikis UEN grupas vārdā Komisijai: Tirdzniecības pagaidu nolīgums (TPN) starp ES un Turkmenistānu (B6-0020/2009).

Ziņojums par Padomes un Komisijas lēmuma priekšlikumu par Pagaidu nolīguma par tirdzniecību un ar to saistītajiem jautājumiem noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Eiropas Atomenerģijas kopienu no vienas puses, un Turkmenistānu, no otras puses [05144/1999 - C5-0338/1999 - 1998/0304(CNS)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Daniel Caspary (A6-0085/2006).

Jan Marinus Wiersma izvērsa jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski.

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

Bogusław Rogalski un Robert Sturdy izvērsa jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski.

Daniel Caspary iepazīstināja ar ziņojumu.

Alexandr Vondra (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) mutiski atbildēja uz jautājumiem B6-0017/2009 un B6-0019/2009.

Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle) mutiski atbildēja uz jautājumiem B6-0018/2009 un B6-0020/2009.

Uzstājās Alexandru Nazare PPE-DE grupas vārdā, Erika Mann PSE grupas vārdā, Hélène Flautre Verts/ALE grupas vārdā, Helmuth Markov GUE/NGL grupas vārdā, David Martin, Søren Bo Søndergaard un Justas Vincas Paleckis.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Charles Tannock, Alessandro Battilocchio, Marie Anne Isler Béguin, Christopher Beazley un David Martin.

Uzstājās Alexandr Vondra un Benita Ferrero-Waldner.

SĒDI VADA: Manuel António dos SANTOS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Daniel Caspary.

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 108. panta 5. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Daniel Caspary un Robert Sturdy PPE-DE grupas vārdā, Jan Marinus Wiersma un Erika Mann PSE grupas vārdā, Cristiana Muscardini, Eugenijus Maldeikis, Hanna Foltyn-Kubicka un Adam Bielan UEN grupas vārdā, Ona Juknevičienė ALDE grupas vārdā – par pagaidu tirdzniecības nolīgumu ar Turkmenistānu (B6-0150/2009);

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Caroline Lucas un Cem Özdemir Verts/ALE grupas vārdā – par pagaidu tirdzniecības nolīgumu ar Turkmenistānu (B6-0160/2009).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 26. marta protokola 4.8. punkts un 2009. gada 26. marta protokola 4.9. punkts.


9. ES un Baltkrievijas dialoga pusgada novērtējums (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: ES un Baltkrievijas dialoga pusgada novērtējums.

Alexandr Vondra (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Charles Tannock PPE-DE grupas vārdā, Jan Marinus Wiersma PSE grupas vārdā, Janusz Onyszkiewicz ALDE grupas vārdā, Konrad Szymański UEN grupas vārdā, Jacek Protasiewicz un Justas Vincas Paleckis.

Sēdes vadītājs paziņoja, ka ir jāierobežo to runātāju skaits, kas uzstājas, izmantojot brīvā mikrofona procedūru.

Uzstājās Christopher Beazley, protestējot pret šo lēmumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Laima Liucija Andrikienė, Czesław Adam Siekierski, Árpád Duka-Zólyomi, Elisabeth Schroedter, Erna Hennicot-Schoepges, Alessandro Battilocchio un Zita Pleštinská.

Uzstājās Alexandr Vondra un Benita Ferrero-Waldner.

Rezolūcijas priekšlikumi, ko iesniedz saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 2. aprīļa protokola 9.19. punkts.


10. Eiropas sirdsapziņa un totalitārisms (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Eiropas sirdsapziņa un totalitārisms.

Alexandr Vondra (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

SĒDI VADA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Priekšsēdētāja vietniece

Ján Figeľ (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Jana Hybášková PPE-DE grupas vārdā, Jan Marinus Wiersma PSE grupas vārdā, István Szent-Iványi ALDE grupas vārdā, Hanna Foltyn-Kubicka UEN grupas vārdā, László Tőkés Verts/ALE grupas vārdā, Vladimír Remek GUE/NGL grupas vārdā, Philip Claeys, pie grupām nepiederošs deputāts, Tunne Kelam, Józef Pinior, Ģirts Valdis Kristovskis, Gisela Kallenbach, Athanasios Pafilis, Roberto Fiore, József Szájer, Katrin Saks, Wojciech Roszkowski, Christopher Beazley, Luis Yañez-Barnuevo García, Inese Vaidere, Rihards Pīks, Csaba Sándor Tabajdi, Roberts Zīle un Marian-Jean Marinescu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ljudmila Novak, Ewa Tomaszewska, Bogusław Sonik, György Schöpflin, Csaba Sógor, Zbigniew Zaleski un Vytautas Landsbergis.

Uzstājās Alexandr Vondra un Ján Figeľ.

Rezolūcijas priekšlikumi, ko iesniedz saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 2. aprīļa protokola 9.20. punkts.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 20.15 un atsākta plkst. 21.05.)

SĒDI VADA: Edward McMILLAN-SCOTT
Priekšsēdētāja vietnieks

11. Drošības un pamatbrīvību nodrošināšana internetā (debates)

Ziņojums ar Eiropas Parlamenta ieteikuma priekšlikumu Padomei par drošības un pamatbrīvību stiprināšanu internetā [2008/2160(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Stavros Lambrinidis (A6-0103/2009).

Stavros Lambrinidis iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Ján Figeľ (Komisijas loceklis).

Uzstājās Manolis Mavrommatis (CULT komitejas atzinuma sagatavotājs), Nicolae Vlad Popa PPE-DE grupas vārdā, Inger Segelström PSE grupas vārdā, Alexander Alvaro ALDE grupas vārdā, Roberta Angelilli UEN grupas vārdā, Eva-Britt Svensson GUE/NGL grupas vārdā, Hélène Goudin IND/DEM grupas vārdā, Urszula Gacek, Alin Lucian Antochi, Sophia in 't Veld, Jean-Paul Gauzès, Manuel Medina Ortega, Claire Gibault, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Katrin Saks, Filiz Hakaeva Hyusmenova un Csaba Sógor.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ewa Tomaszewska.

Uzstājās Ján Figeľ un Stavros Lambrinidis.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 26. marta protokola 4.10. punkts.


12. Paveiktā darba kontrole saistībā ar Eiropas Savienības sporta ministru 2008. gada novembrī Biaricas sanāksmē pieņemto deklarāciju (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0049/2009) un kuru uzdeva Katerina Batzeli un Doris Pack CULT komitejas vārdā Komisijai: Paveiktā darba kontrole saistībā ar Eiropas Savienības sporta ministru 2008. gada novembrī Biaricas sanāksmē pieņemto deklarāciju (B6-0223/2009).

Katerina Batzeli izvērsa jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski.

Ján Figeľ (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu.

Uzstājās Manolis Mavrommatis PPE-DE grupas vārdā, Emine Bozkurt PSE grupas vārdā, Zdzisław Zbigniew Podkański UEN grupas vārdā, Ivo Belet un Christopher Heaton-Harris.

Uzstājās Ján Figeľ.

Debates tika slēgtas.


13. Kuģu droša un videi nekaitīga pārstrāde (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0028/2009) un kuru uzdeva Johannes Blokland ENVI komitejas vārdā Komisijai: Sarunas, kas notiks 2009. gada maijā Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (SJO) vadībā par nosacījumiem, kā stāsies spēkā Konvencija par kuģu pārstrādi drošā un videi nekaitīgā veidā (B6-0224/2009).

Johannes Blokland izvērsa jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski.

Ján Figeľ (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu.

Uzstājās Pilar Ayuso PPE-DE grupas vārdā un Ján Figeľ.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 108. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Johannes Blokland ENVI komitejas vārdā – par ES stratēģiju par kuģu labāku demontāžu (B6-0161/2009).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 26. marta protokola 4.11. punkts.


14. Baltā grāmata par zaudējumu atlīdzināšanas prasībām saistībā ar EK konkurences noteikumu pārkāpšanu (debates)

Ziņojums par Balto grāmatu par zaudējumu atlīdzināšanas prasībām saistībā ar EK konkurences noteikumu pārkāpšanu [2008/2154(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Klaus-Heiner Lehne (A6-0123/2009).

Klaus-Heiner Lehne iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Ján Figeľ (Komisijas loceklis).

Uzstājās Gabriela Creţu (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Ioan Lucian Hămbăşan PPE-DE grupas vārdā, Antolín Sánchez Presedo PSE grupas vārdā, Diana Wallis ALDE grupas vārdā, Nils Lundgren IND/DEM grupas vārdā, Andreas Schwab un Olle Schmidt.

Uzstājās Ján Figeľ un Klaus-Heiner Lehne.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 26. marta protokola 4.1. punkts.


15. Dokumentu iesniegšana

Deputāti iesniedza turpmāk minētos dokumentus.

1. Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 113. pants)

- Rareş-Lucian Niculescu un Alexandru Nazare. Rezolūcijas priekšlikums par finansējumu projektam „Nabucco” (B6-0157/2009)
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE
atzinums: AFET

- Salvador Garriga Polledo. Rezolūcijas priekšlikums par Eiropas institūta izveidi pētījumiem dzelzceļa jomā (B6-0159/2009)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN
atzinums: CULT, ITRE

2. Ieteikumu priekšlikumi (Reglamenta 114. pants)

- Brian Crowley, UEN grupas vārdā. Ieteikums Padomei par nosodījuma izteikšanu par padomju režīma noziegumiem pret ieslodzītajiem civiliedzīvotājiem un militārpersonām (B6-0158/2009)
nodots atbildīgajai komitejai: AFET


16. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 422.679/OJJE).


17. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.15.

Klaus Welle

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antochi, Antoniozzi, Arif, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Colman, Corbett, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Turmes, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika