Indeks 
Protokół
PDF 210kWORD 124k
Środa, 25 marca 2009 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Wyniki Rady Europejskiej (19-20 marca 2009 r.) (debata)
 3.Głosowanie
  3.1.Wspólne Instrukcje Konsularne: identyfikatory biometryczne i wnioski wizowe ***II (głosowanie)
  3.2.Gwarancja wspólnotowa dla EBI ***I (głosowanie)
  3.3.Osiągnięcia i długotrwałość europejskiego systemu lotniczego ***I (głosowanie)
  3.4.Lotniska, zarządzanie ruchem lotniczym i służby żeglugi powietrznej ***I (głosowanie)
  3.5.Nowa żywność ***I (głosowanie)
  3.6.Substancje zubożające warstwę ozonową (przekształcenie) ***I (głosowanie)
  3.7.Narzędzie zarządzania dla przydzielania środków budżetowych (głosowanie)
  3.8.Przegląd śródokresowy ram finansowych 2007-2013 (głosowanie)
  3.9.Umowa o partnerstwie Cariforum-WE (głosowanie)
  3.10.Wstępna umowa o partnerstwie gospodarczym WE*Wybrzeże Kości Słoniowej (głosowanie)
  3.11.Wstępna umowa o partnerstwie gospodarczym WE - Ghana (głosowanie)
  3.12.Wstępna umowa o partnerstwie gospodarczym WE/państwa Oceanu Spokojnego (głosowanie)
  3.13.Przejściowa umowa o partnerstwie gospodarczym WE/kraje Wspólnoty Rozwoju Afryki Południowej (głosowanie)
  3.14.Umowa o partnerstwie gospodarczym WE/państwa Afryki Wschodniej i Południowej (głosowanie)
  3.15.Umowa o partnerstwie gospodarczym WE / państwa Wspólnoty Afryki Wschodniej (głosowanie)
  3.16.Wstępna umowa o partnerstwie gospodarczym WE/Afryka Środkowa (głosowanie)
  3.17.Umowa o partnerstwie gospodarczym WE-CARIFORUM *** (głosowanie)
  3.18.Wstępna umowa o partnerstwie gospodarczym WE/Wybrzeże Kości Słoniowej *** (głosowanie)
  3.19.Roczne sprawozdania EBI i EBOiR za rok 2007 (głosowanie)
  3.20.Przyszość przemysłu motoryzacyjnego (głosowanie)
 4.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 5.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 6.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 7.Stan stosunków transatlantyckich po wyborach w USA (debata)
 8.Umowa przejściowa w sprawie handlu z Turkmenistanem - Umowa przejściowa w sprawie handlu z Turkmenistanem * (debata)
 9.Semestralna ocena dialogu UE-Białoruś (debata)
 10.Sumienie europejskie i totalitaryzm (debata)
 11.Utrwalenie bezpieczeństwa i podstawowych wolności w internecie (debata)
 12.Dalsze działania wynikające z oświadczenia ministrów sportu Unii Europejskiej w trakcie ich spotkania w Biarritz w listopadzie 2008 r. (debata)
 13.Pewny i ekologicznie racjonalny recykling statków (debata)
 14.Biała Księga w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wynikłej z naruszenia wspólnotowego prawa ochrony konkurencji (debata)
 15.Składanie dokumentów
 16.Porządek obrad następnego posiedzenia
 17.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.10.


2. Wyniki Rady Europejskiej (19-20 marca 2009 r.) (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Wyniki Rady Europejskiej (19-20 marca 2009 r.)

Przewodniczący zrobił wprowadzenie do debaty na temat wyników posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 19-20 marca 2009 r.

Mirek Topolánek (urzędujący przewodniczący Rady) i José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE-DE, Martin Schulz w imieniu grupy PSE, Graham Watson w imieniu grupy ALDE, Adam Bielan w imieniu grupy UEN, Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE, Vladimír Remek w imieniu grupy GUE/NGL, Hanne Dahl w imieniu grupy IND/DEM, Jana Bobošíková niezrzeszona, Mirek Topolánek, Timothy Kirkhope, Poul Nyrup Rasmussen, Silvana Koch-Mehrin, Inese Vaidere, Ian Hudghton, Gabriele Zimmer, Johannes Blokland, Andreas Mölzer, Werner Langen, Libor Rouček, Margarita Starkevičiūtė, Mirosław Mariusz Piotrowski, Rebecca Harms, Mary Lou McDonald, Paul Marie Coûteaux, Roberto Fiore, Jana Hybášková, Jan Andersson, Sophia in 't Veld, Seán Ó Neachtain, Jean-Luc Dehaene, Riitta Myller, Olle Schmidt, Charles Tannock, Proinsias De Rossa, Marco Cappato, Marian-Jean Marinescu, Adrian Severin, Zbigniew Zaleski, Edite Estrela, Tunne Kelam, Csaba Sándor Tabajdi, Laima Liucija Andrikienė, Antolín Sánchez Presedo, Péter Olajos, Dariusz Rosati, Mario Mauro, Katrin Saks, José Manuel García-Margallo y Marfil, Pierre Pribetich i Harlem Désir.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elmar Brok, Silvia-Adriana Ţicău, Paul Rübig, Alojz Peterle i Christian Rovsing.

Głos zabrali: Alexandr Vondra (urzędujący przewodniczący Rady) i José Manuel Barroso.

Debata została zamknięta.


PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Jean-Marie Le Pen w sprawie osobistej i Martin Schulz w sprawie tego wystąpienia.

3. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


3.1. Wspólne Instrukcje Konsularne: identyfikatory biometryczne i wnioski wizowe ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania Wspólne stanowisko Rady w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Wspólne Instrukcje Konsularne dla misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych dotyczące wiz w związku z wprowadzeniem technologii biometrycznych, łącznie z przepisami dotyczącymi organizacji przyjmowania i rozpatrywania wniosków wizowych [05329/1/2009 - C6-0088/2009 - 2006/0088(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Sarah Ludford (A6-0143/2009)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P6_TA(2009)0167)


3.2. Gwarancja wspólnotowa dla EBI ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami i gwarancjami udzielonymi na zabezpieczenie pożyczek na potrzeby projektów poza granicami Wspólnoty [COM(2008)0910 - C6-0025/2009 - 2008/0268(COD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Esko Seppänen (A6-0109/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2009)0168)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2009)0168)


3.3. Osiągnięcia i długotrwałość europejskiego systemu lotniczego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 549/2004, (WE) nr 550/2004, (WE) nr 551/2004 oraz (WE) nr 552/2004 w celu poprawienia skuteczności działania i zrównoważonego rozwoju europejskiego systemu lotnictwa [COM(2008)0388 - C6-0250/2008 - 2008/0127(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A6-0002/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2009)0169)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2009)0169)

Wystąpienia:

Głos zabrał Marian-Jean Marinescu (sprawozdawca) w sprawie porządku głosowania.


3.4. Lotniska, zarządzanie ruchem lotniczym i służby żeglugi powietrznej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 216/2008 w zakresie lotnisk, zarządzania ruchem lotniczym i służb żeglugi powietrznej oraz uchylającego dyrektywę 2006/23/WE [COM(2008)0390 - C6-0251/2008 - 2008/0128(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A6-0515/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2009)0170)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2009)0170)


3.5. Nowa żywność ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nowej żywności i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr XXX/XXXX [jednolita procedura] [COM(2007)0872 - C6-0027/2008 - 2008/0002(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Kartika Tamara Liotard (A6-0512/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2009)0171)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2009)0171)


3.6. Substancje zubożające warstwę ozonową (przekształcenie) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (przekształcenie) [COM(2008)0505 - C6-0297/2008 - 2008/0165(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Johannes Blokland (A6-0045/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2009)0172)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2009)0172)


3.7. Narzędzie zarządzania dla przydzielania środków budżetowych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie metodologi ABB-ABM jako narzędzia zarządzania dla przydzielania środków budżetowych [2008/2053(INI)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Kyösti Virrankoski (A6-0104/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0173)


3.8. Przegląd śródokresowy ram finansowych 2007-2013 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie przeglądu śródokresowego ram finansowych 2007-2013 [2008/2055(INI)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Reimer Böge (A6-0110/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0174)


3.9. Umowa o partnerstwie Cariforum-WE (głosowanie)

Projekt rezolucji B6-0141/2009 i B6-0151/2009

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI B6-0141/2009

Przyjęto (P6_TA(2009)0175)

(Projekt rezolucji B6-0151/2009 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia:

Ignasi Guardans Cambó zaproponował, aby poprawkę 13rev uznać za uzupełnienie tekstu (propozycję przyjęto). Następnie poprawkę 13rev odrzucono. Zgłosił on również poprawkę ustną do popr. 2 (poprawkę przyjęto).


3.10. Wstępna umowa o partnerstwie gospodarczym WE*Wybrzeże Kości Słoniowej (głosowanie)

Projekt rezolucji B6-0148/2009

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0176)


3.11. Wstępna umowa o partnerstwie gospodarczym WE - Ghana (głosowanie)

Projekt rezolucji B6-0142/2009

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0177)

Wystąpienia:

Ignasi Guardans Cambó zaproponował, aby poprawkę 4 uznać za uzupełnienie ust. 24 (przyjęto).


3.12. Wstępna umowa o partnerstwie gospodarczym WE/państwa Oceanu Spokojnego (głosowanie)

Projekt rezolucji B6-0143/2009

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0178)

Wystąpienia:

Glyn Ford zaproponował, aby poprawkę 8 uznać za uzupełnienie ust. 2, a poprawkę 10 za uzupełnienie ust. 34 (przyjęto)

Ignasi Guardans Cambó zaproponował, aby poprawkę 6 uznać za uzupełnienie ust. 19 (przyjęto).

Jean-Pierre Audy złożył poprawkę ustną do popr. 19, którą przyjęto.


3.13. Przejściowa umowa o partnerstwie gospodarczym WE/kraje Wspólnoty Rozwoju Afryki Południowej (głosowanie)

Projekt rezolucji B6-0144/2009

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0179)

Wystąpienia:

Ignasi Guardans Cambó zaproponował, aby poprawkę 4 uznać za uzupełnienie ust. 15 (przyjęto).

Kader Arif i Robert Sturdy zabrali głos w sprawie przebiegu głosowania.


3.14. Umowa o partnerstwie gospodarczym WE/państwa Afryki Wschodniej i Południowej (głosowanie)

Projekt rezolucji B6-0145/2009

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0180)

Wystąpienia:

Ignasi Guardans Cambó zaproponował, aby poprawkę 3 uznać za uzupełnienie ust. 23 (przyjęto).


3.15. Umowa o partnerstwie gospodarczym WE / państwa Wspólnoty Afryki Wschodniej (głosowanie)

Projekt rezolucji B6-0146/2009

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0181)

Wystąpienia:

Ignasi Guardans Cambó zaproponował, aby poprawkę 5 uznać za uzupełnienie ust. 26 (przyjęto).


3.16. Wstępna umowa o partnerstwie gospodarczym WE/Afryka Środkowa (głosowanie)

Projekt rezolucji B6-0147/2009

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (0182)

Wystąpienia:

Ignasi Guardans Cambó zaproponował, aby poprawkę 4 uznać za uzupełnienie ust. 25 (przyjęto).


3.17. Umowa o partnerstwie gospodarczym WE-CARIFORUM *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Cariforum z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony [05211/2009 - C6-0054/2009 - 2008/0061(AVC)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: David Martin (A6-0117/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2009)0183)

W ten sposób Parlament wyraził swoją zgodę.

Wystąpienia:

David Martin (sprawozdawca).

Helmuth Markov zabrał głos w sprawie procedury.


3.18. Wstępna umowa o partnerstwie gospodarczym WE/Wybrzeże Kości Słoniowej *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia wstępnej Umowy o partnerstwie gospodarczym między Wybrzeżem Kości Słoniowej z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony [05535/2009 - C6-0064/2009 - 2008/0136(AVC)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Erika Mann (A6-0144/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2009)0184)

W ten sposób Parlament wyraził swoją zgodę.

Wystąpienia:

Erika Mann (sprawozdawca) zabrała głos w sprawie stanowiska Komisji.


3.19. Roczne sprawozdania EBI i EBOiR za rok 2007 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju za rok 2007 [2008/2155(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Gay Mitchell (A6-0135/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0185)


3.20. Przyszość przemysłu motoryzacyjnego (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0152/2009, B6-0153/2009, B6-0154/2009, B6-0155/2009 i B6-0156/2009

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0152/2009

(zastępujący B6-0152/2009, B6-0153/2009, B6-0154/2009 i B6-0155/2009):

złożony przez następujących posłów:

Werner Langen, Giles Chichester, Stefano Zappalà, Amalia Sartori i Ivo Belet w imieniu grupy PPE-DE
Martin Schulz i Robert Goebbels w imieniu grupy PSE
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Patrizia Toia i Anne Laperrouze w imieniu grupy ALDE
Ewa Tomaszewska, Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Mario Borghezio, Antonio Mussa i Mieczysław Edmund Janowski w imieniu grupy UEN

Przyjęto (P6_TA(2009)0186)

(Projekt rezolucji B6-0156/2009 stał się bezprzedmiotowy.)

°
° ° °

Głos zabrali: Martin Schulz, który powrócił do wypowiedzi Jean-Marie Le Pena na początku głosowania i zachęcił Prezydium do wypowiedzenia się na ten temat; Joseph Daul i Bruno Gollnisch zabrali głos w tej samej sprawie.


4. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Sarah Ludford - A6-0143/2009:
Daniel Hannan

°
° ° °

Głos zabrał Alexander Alvaro w sprawie wystąpienia Bruna Gollnischa na zakończenie głosowania.

°
° ° °

Sprawozdanie Esko Seppänen - A6-0109/2009
Daniel Hannan

Sprawozdanie Marian-Jean Marinescu - A6-0002/2009
Michl Ebner

Sprawozdanie Marian-Jean Marinescu - A6-0515/2008
Michl Ebner

Sprawozdanie Kartika Tamara Liotard - A6-0512/2008
Anja Weisgerber

Sprawozdanie Reimer Böge - A6-0110/2009
Antonio Masip Hidalgo, Mario Borghezio, Christopher Heaton-Harris, Philip Claeys, Jim Allister i Neena Gill

Umowa o partnerstwie Cariforum-WE - B6-0141/2009
Marian Harkin, Syed Kamall i Neena Gill

Wstępna umowa o partnerstwie gospodarczym WE*Wybrzeże Kości Słoniowej - B6-0148/2009
Syed Kamall

Wstępna umowa o partnerstwie gospodarczym WE/państwa Oceanu Spokojnego - B6-0143/2009
Martin Callanan

Wstępna umowa o partnerstwie gospodarczym WE - Ghana - B6-0142/2009
Syed Kamall

Sprawozdanie Gay Mitchell - A6-0135/2009
Marian Harkin

Przyszość przemysłu motoryzacyjnego - RC-B6-0152/2009
Martin Callanan, Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall i Neena Gill


5. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Séance en direct, Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes) oraz w wersji drukowanej załącznika Wyniki głosowania imiennego.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie uaktualniana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

°
° ° °

Dimitar Stoyanov poinformował, że jego stanowisko do głosowania nie zadziałało w czasie głosowania nad sprawozdaniem Marian-Jean Marinescu - A6-0002/2009.

Sharon Bowles poinformowała, że jej stanowisko do głosowania nie zadziałało w czasie głosowania nad rezolucją B6-0147/2009.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 14.15 i wznowione o 15.05.)

PRZEWODNICTWO: Mario MAURO
Wiceprzewodniczący

6. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


7. Stan stosunków transatlantyckich po wyborach w USA (debata)

Sprawozdanie w sprawie stanu stosunków transatlantyckich po wyborach w USA [2008/2199(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Francisco José Millán Mon (A6-0114/2009)

Francisco José Millán Mon przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Alexandr Vondra (urzędujący przewodniczący Rady) i Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji).

Głos zabrali: Albert Deß (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), José Manuel García-Margallo y Marfil (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE-DE, Adrian Severin w imieniu grupy PSE, Sarah Ludford w imieniu grupy ALDE, Konrad Szymański w imieniu grupy UEN, Joost Lagendijk w imieniu grupy Verts/ALE, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy IND/DEM, Jana Bobošíková niezrzeszona, Elmar Brok i Erika Mann.

PRZEWODNICTWO: Manuel António dos SANTOS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Anneli Jäätteenmäki, Bogusław Rogalski, Zbigniew Zaleski, Libor Rouček, Ignasi Guardans Cambó, James Elles, Ana Maria Gomes, István Szent-Iványi, Călin Cătălin Chiriţă, Józef Pinior, Toomas Savi, Alojz Peterle, Helmut Kuhne, Janusz Onyszkiewicz, Tunne Kelam, Martí Grau i Segú, Luís Queiró, Dushana Zdravkova i Urszula Gacek.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Geoffrey Van Orden, Ioan Mircea Paşcu, Alexandru Nazare, Luis Yañez-Barnuevo García i Íñigo Méndez de Vigo.

Głos zabrali: Alexandr Vondra, Benita Ferrero-Waldner i Francisco José Millán Mon.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.7 protokołu z dnia 26.03.2009.


8. Umowa przejściowa w sprawie handlu z Turkmenistanem - Umowa przejściowa w sprawie handlu z Turkmenistanem * (debata)

Pytanie ustne (O-0014/2009), które skierowała do Rady Ona Juknevičienė w imieniu grupy ALDE: Umowa przejściowa z Turkmenistanem (B6-0017/2009)

Pytanie ustne (O-0015/2009), które skierowała do Komisji Ona Juknevičienė w imieniu grupy ALDE: Umowa przejściowa z Turkmenistanem (B6-0018/2009)

Pytanie ustne (O-0024/2009), które skierowali do Rady Jan Marinus Wiersma i Erika Mann w imieniu grupy PSE, Daniel Caspary i Robert Sturdy w imieniu grupy PPE-DE, Cristiana Muscardini i Eugenijus Maldeikis w imieniu grupy UEN: Przejściowa umowa handlowa między UE a Turkmenistanem (B6-0019/2009)

Pytanie ustne (O-0025/2009), które skierowali do Komisji Jan Marinus Wiersma i Erika Mann w imieniu grupy PSE, Daniel Caspary i Robert Sturdy w imieniu grupy PPE-DE, Cristiana Muscardini i Eugenijus Maldeikis w imieniu grupy UEN: Przejściowa umowa handlowa między UE a Turkmenistanem (B6-0020/2009)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem pomiędzy Wspólnotą Europejską oraz Europejską Wspólnotą Energii Atomowej z jednej strony a Turkmenistanem z drugiej strony [05144/1999 - C5-0338/1999 - 1998/0304(CNS)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Daniel Caspary (A6-0085/2006)

Jan Marinus Wiersma zadał pytania ustne.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Bogusław Rogalski i Robert Sturdy zadali pytania ustne.

Daniel Caspary przedstawił sprawozdanie.

Alexandr Vondra (urzędujący przewodniczący Rady) odpowiedział na pytania ustne B6-0017/2009 i B6-0019/2009.

Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji) odpowiedziała na pytania ustne B6-0018/2009 i B6-0020/2009.

Głos zabrali: Alexandru Nazare w imieniu grupy PPE-DE, Erika Mann w imieniu grupy PSE, Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE, Helmuth Markov w imieniu grupy GUE/NGL, David Martin, Søren Bo Søndergaard i Justas Vincas Paleckis.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Charles Tannock, Alessandro Battilocchio, Marie Anne Isler Béguin, Christopher Beazley i David Martin.

Głos zabrali: Alexandr Vondra i Benita Ferrero-Waldner.

PRZEWODNICTWO: Manuel António dos SANTOS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Daniel Caspary.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 108 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Daniel Caspary i Robert Sturdy w imieniu grupy PPE-DE, Jan Marinus Wiersma i Erika Mann w imieniu grupy PSE, Cristiana Muscardini, Eugenijus Maldeikis, Hanna Foltyn-Kubicka i Adam Bielan w imieniu grupy UEN, Ona Juknevičienė w imieniu grupy ALDE w sprawie umowy przejściowej w sprawie handlu z Turkmenistanem (B6-0150/2009)

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Caroline Lucas i Cem Özdemir w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie umowy przejściowej w sprawie handlu z Turkmenistanem (B6-0160/2009)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.8 protokołu z dnia 26.03.2009 oraz pkt 4.9 protokołu z dnia 26.03.2009.


9. Semestralna ocena dialogu UE-Białoruś (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Semestralna ocena dialogu UE-Białoruś

Alexandr Vondra (urzędujący przewodniczący Rady) i Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Charles Tannock w imieniu grupy PPE-DE, Jan Marinus Wiersma w imieniu grupy PSE, Janusz Onyszkiewicz w imieniu grupy ALDE, Konrad Szymański w imieniu grupy UEN, Jacek Protasiewicz i Justas Vincas Paleckis.

Przewodniczący oświadczył, że będzie musiał ograniczyć liczbę osób zabierających głos na zasadzie pytań z sali.

Głos zabrał Christopher Beazley zaprotestował przeciw tej decyzji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Laima Liucija Andrikienė, Czesław Adam Siekierski, Árpád Duka-Zólyomi, Elisabeth Schroedter, Erna Hennicot-Schoepges, Alessandro Battilocchio i Zita Pleštinská.

Głos zabrali: Alexandr Vondra i Benita Ferrero-Waldner.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.19 protokołu z dnia 02.04.2009.


10. Sumienie europejskie i totalitaryzm (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Sumienie europejskie i totalitaryzm

Alexandr Vondra (urzędujący przewodniczący Rady) złożył oświadczenie.

PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Wiceprzewodnicząca

Ján Figeľ (członek Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Jana Hybášková w imieniu grupy PPE-DE, Jan Marinus Wiersma w imieniu grupy PSE, István Szent-Iványi w imieniu grupy ALDE, Hanna Foltyn-Kubicka w imieniu grupy UEN, László Tőkés w imieniu grupy Verts/ALE, Vladimír Remek w imieniu grupy GUE/NGL, Philip Claeys niezrzeszony, Tunne Kelam, Józef Pinior, Ģirts Valdis Kristovskis, Gisela Kallenbach, Athanasios Pafilis, Roberto Fiore, József Szájer, Katrin Saks, Wojciech Roszkowski, Christopher Beazley, Luis Yañez-Barnuevo García, Inese Vaidere, Rihards Pīks, Csaba Sándor Tabajdi, Roberts Zīle i Marian-Jean Marinescu.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ljudmila Novak, Ewa Tomaszewska, Bogusław Sonik, György Schöpflin, Csaba Sógor, Zbigniew Zaleski i Vytautas Landsbergis.

Głos zabrali: Alexandr Vondra i Ján Figeľ.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.20 protokołu z dnia 02.04..2009.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 20.15 i wznowione o 21.05.)

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

11. Utrwalenie bezpieczeństwa i podstawowych wolności w internecie (debata)

Sprawozdanie dotyczące projektu zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie utrwalenia bezpieczeństwa i podstawowych wolności w internecie [2008/2160(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Stavros Lambrinidis (A6-0103/2009)

Stavros Lambrinidis przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Ján Figeľ (członek Komisji)

Głos zabrali: Manolis Mavrommatis (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT), Nicolae Vlad Popa w imieniu grupy PPE-DE, Inger Segelström w imieniu grupy PSE, Alexander Alvaro w imieniu grupy ALDE, Roberta Angelilli w imieniu grupy UEN, Eva-Britt Svensson w imieniu grupy GUE/NGL, Hélène Goudin w imieniu grupy IND/DEM, Urszula Gacek, Alin Lucian Antochi, Sophia in 't Veld, Jean-Paul Gauzès, Manuel Medina Ortega, Claire Gibault, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Katrin Saks, Filiz Hakaeva Hyusmenova i Csaba Sógor.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrała Ewa Tomaszewska.

Głos zabrali: Ján Figeľ i Stavros Lambrinidis.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.10 protokołu z dnia 26.03.2009.


12. Dalsze działania wynikające z oświadczenia ministrów sportu Unii Europejskiej w trakcie ich spotkania w Biarritz w listopadzie 2008 r. (debata)

Pytanie ustne (O-0049/2009), które skierowały do Komisji Katerina Batzeli i Doris Pack w imieniu komisji CULT: Dalsze działania w związku z oświadczeniem ministrów sportu Unii Europejskiej, złożonym na posiedzeniu w Biarritz w listopadzie 2008 r. (B6-0223/2009)

Katerina Batzeli zadała pytanie ustne.

Ján Figeľ (członek Komisji) odpowiedział na pytanie ustne

Głos zabrali: Manolis Mavrommatis w imieniu grupy PPE-DE, Emine Bozkurt w imieniu grupy PSE, Zdzisław Zbigniew Podkański w imieniu grupy UEN, Ivo Belet i Christopher Heaton-Harris.

Głos zabrał Ján Figeľ.

Debata została zamknięta.


13. Pewny i ekologicznie racjonalny recykling statków (debata)

Pytanie ustne (O-0028/2009), które skierował do Komisji Johannes Blokland w imieniu komisji ENVI: negocjacje planowane na maj 2009 r. pod auspicjami IMO, dotyczące warunków wejścia w życie konwencji w sprawie bezpiecznego i ekologicznego recyklingu statków (B6-0224/2009)

Johannes Blokland zadał pytanie ustne.

Ján Figeľ (członek Komisji) odpowiedział na pytanie ustne

Głos zabrali: Pilar Ayuso w imieniu grupy PPE-DE, i Ján Figeľ.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 108 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Johannes Blokland, w imieniu komisji ENVI, w sprawie strategii UE na rzecz lepszych warunków demontażu statków (B6-0161/2009)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.11 protokołu z dnia 26.03.2009.


14. Biała Księga w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wynikłej z naruszenia wspólnotowego prawa ochrony konkurencji (debata)

Sprawozdanie w sprawie Białej Księgi w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wynikłej z naruszenia wspólnotowego prawa ochrony konkurencji [2008/2154(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Klaus-Heiner Lehne (A6-0123/2009)

Klaus-Heiner Lehne przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Ján Figeľ (członek Komisji).

Głos zabrali: Gabriela Creţu (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Ioan Lucian Hămbăşan w imieniu grupy PPE-DE, Antolín Sánchez Presedo w imieniu grupy PSE, Diana Wallis w imieniu grupy ALDE, Nils Lundgren w imieniu grupy IND/DEM, Andreas Schwab i Olle Schmidt.

Głos zabrali: Ján Figeľ i Klaus-Heiner Lehne.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.1 protokołu z dnia 26.03.2009.


15. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone przez posłów:

1) projekty rezolucji (art. 113 Regulaminu)

- Rareş-Lucian Niculescu and Alexandru Nazare. Projekt rezolucji w sprawie finansowania projektu Nabucco (B6-0157/2009)

odesłany przedm. właśc: ITRE
opinia: AFET

- Salvador Garriga Polledo. Projekt rezolucji w sprawie utworzenia europejskiego instytutu ds. badań nad transportem kolejowym (B6-0159/2009)
odesłany przedm. właśc.: TRAN
opinia: CULT, ITRE

2) projekty zaleceń (art. 114 Reglaminu)

- Brian Crowley w imieniu grupy UEN. Projekt zalecenia dla Rady w sprawie potępienia sowieckich zbrodni popełnionych na więźniach cywilnych i wojskowych (B6-0158/2009)
odesłany przedm. właśc: AFET


16. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalony został porządek obrad posiedzenia w kolejnym dniu (dokument Porządek obrad” PE 422.679/OJJE).


17. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23.15.

Klaus Welle

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antochi, Antoniozzi, Arif, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Colman, Corbett, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Turmes, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności