Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 183kWORD 116k
Neljapäev, 26. märts 2009 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Toiduabi jaotamine enim puudustkannatavatele isikutele (ühise turukorralduse ühtse määruse muutmine * (arutelu)
 3.Kollektiivsed abinõud (arutelu)
 4.Hääletused
  4.1.Valge raamat EÜ konkurentsieeskirjade rikkumisest ja valitseva positsiooni kuritarvitamisest tekkinud kahju hüvitamise kohta (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  4.2.Toiduabi jaotamine enim puudustkannatavatele isikutele (ühise turukorralduse ühtse määruse muutmine * (hääletus)
  4.3.ELi ja India vabakaubandusleping (hääletus)
  4.4.Alltöövõtjate sotsiaalne vastutus tootmisahelas (hääletus)
  4.5.Toiduainete hinnad Euroopas (hääletus)
  4.6.Hispaania ulatusliku linnastumise mõju Euroopa kodanike õigustele, keskkonnale ja ühenduse õiguse kohaldamisele (saadud petitsioonide põhjal) (hääletus)
  4.7.Atlandi-üleste suhete seis pärast valimisi Ameerika Ühendriikides (hääletus)
  4.8.Vahepealne kaubandusleping Türkmenistaniga (hääletus)
  4.9.Kaubandust käsitleva vahelepingu sõlmimine Türkmenistaniga * (hääletus)
  4.10.Turvalisuse ja põhivabaduste tugevdamine Internetis (hääletus)
  4.11.Laevade ohutu ja keskkonda säästev ringlussevõtt (hääletus)
 5.Selgitused hääletuse kohta
 6.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 7.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 8.Kultuuri roll Euroopa piirkondade arengus (arutelu)
 9.Esitatud dokumendid
 10.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 11.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)
 12.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 13.Järgmiste istungite ajakava
 14.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Luisa MORGANTINI
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 10.00.


2. Toiduabi jaotamine enim puudustkannatavatele isikutele (ühise turukorralduse ühtse määruse muutmine * (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta ja määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), seoses toiduabi jaotamisega ühenduses enim puudustkannatavatele isikutele [KOM(2008)0563 - C6-0353/2008 - 2008/0183(CNS)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Czesław Adam Siekierski (A6-0091/2009)

Czesław Adam Siekierski tutvustas raportit.

Sõna võttis Mariann Fischer Boel (komisjoni liige)

Sõna võtsid Florencio Luque Aguilar (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Agnes Schierhuber fraktsiooni PPE-DE nimel, María Isabel Salinas García fraktsiooni PSE nimel, Willem Schuth fraktsiooni ALDE nimel, Andrzej Tomasz Zapałowski fraktsiooni UEN nimel, Witold Tomczak fraktsiooni IND/DEM nimel, Jean-Claude Martinez (fraktsioonilise kuuluvuseta), Albert Deß, Luis Manuel Capoulas Santos, Danutė Budreikaitė, Giovanni Robusti, Kathy Sinnott, Luca Romagnoli, Struan Stevenson, Jean-Paul Denanot, Leopold Józef Rutowicz, Christa Klaß, Rosa Miguélez Ramos, Ewa Tomaszewska, Filip Kaczmarek ja Csaba Sándor Tabajdi.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Maria Petre ja Francesco Ferrari.

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid samuti sõna Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ljudmila Novak ja Donato Tommaso Veraldi.

Sõna võtsid Mariann Fischer Boel ja Czesław Adam Siekierski.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 26.03.2009protokoll punkt 4.2.


3. Kollektiivsed abinõud (arutelu)

Komisjoni avaldus: Kollektiivsed abinõud

Meglena Kuneva (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Malcolm Harbour fraktsiooni PPE-DE nimel, Evelyne Gebhardt fraktsiooni PSE nimel, Andreas Schwab, Arlene McCarthy, Klaus-Heiner Lehne ja Martí Grau i Segú.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Reinhard Rack.

Sõna võttis Meglena Kuneva

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati enne hääletust kell 11.35 ja jätkus kell 12.05.)


ISTUNGI JUHATAJA: Gérard ONESTA
asepresident

Monica Frassoni võttis sõna arutelude korraldamise kohta.

4. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


4.1. Valge raamat EÜ konkurentsieeskirjade rikkumisest ja valitseva positsiooni kuritarvitamisest tekkinud kahju hüvitamise kohta (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport valge raamatu „EÜ konkurentsieeskirjade rikkumisest tekkinud kahjude hüvitamise kohta" teemal [2008/2154(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Klaus-Heiner Lehne (A6-0123/2009)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2009)0187)


4.2. Toiduabi jaotamine enim puudustkannatavatele isikutele (ühise turukorralduse ühtse määruse muutmine * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta ja määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), seoses toiduabi jaotamisega ühenduses enim puudustkannatavatele isikutele [KOM(2008)0563 - C6-0353/2008 - 2008/0183(CNS)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Czesław Adam Siekierski (A6-0091/2009)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2009)0188)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2009)0188)

Sõnavõtud:


Czesław Adam Siekierski (raportöör) enne hääletust.


4.3. ELi ja India vabakaubandusleping (hääletus)

Raport ELi ja India vahelise vabakaubanduslepingu kohta [2008/2135(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Sajjad Karim (A6-0131/2009)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

ALTERNATIIVNE ÜHISRESOLUTSIOONI ETTEPANEK nr 3 (PPE-DE, ALDE, UEN)

Vastu võetud (P6_TA(2009)0189)

Alternatiivsed resolutsiooni ettepanekud nr 1 ja 2, mille esitasid vastavalt fraktsioonid ALDE ja PPE-DE, samuti INTA komisjoni esitatud resolutsiooni ettepanek muutusid kehtetuks.


4.4. Alltöövõtjate sotsiaalne vastutus tootmisahelas (hääletus)

Raport alltöövõtjate sotsiaalse vastutuse kohta tootmisahelas [2008/2249(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Lasse Lehtinen (A6-0065/2009)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK nr 1 (PPE-DE)

Tagasi lükatud

ALTERNATIIVNE ÜHISRESOLUTSIOONI ETTEPANEK nr 2 (PSE, ALDE, Verts/ALE)

Vastu võetud (P6_TA(2009)0190)

EMPL komisjoni esitatud resolutsiooni ettepanek muutus kehtetuks.


4.5. Toiduainete hinnad Euroopas (hääletus)

Raport toiduainete hindade kohta Euroopas [2008/2175(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Katerina Batzeli (A6-0094/2009)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

ALTERNATIIVSED RESOLUTSIOONI ETTEPANEKUD nr 1 ja 2 (identsed) (ALDE ja üle 40 parlamendiliikme)

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (AGRI komisjon)

Vastu võetud (P6_TA(2009)0191)

Sõnavõtud:

Katerina Batzeli (raportöör) enne hääletust ja Astrid Lulling selle sõnavõtu kohta.


4.6. Hispaania ulatusliku linnastumise mõju Euroopa kodanike õigustele, keskkonnale ja ühenduse õiguse kohaldamisele (saadud petitsioonide põhjal) (hääletus)

Raport Hispaania ulatusliku linnaehituse mõju kohta Euroopa kodanike õigustele, keskkonnale ja ELi õiguse kohaldamisele (saadud petitsioonide põhjal) [2008/2248(INI)] - Petitsioonikomisjon. Raportöör: Margrete Auken (A6-0082/2009)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK nr 1 (üle 40 parlamendiliikme)

Tagasi lükatud

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK nr 2 (PSE)

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2009)0192)

Sõnavõtud:

- Michael Cashman märkis hääletuse eel, et võtab tagasi oma allkirja alternatiivse resolutsiooni ettepanekult nr 2, ja Margrete Auken (raportöör) kutsus Euroopa Parlamenti üles lükkama need kaks alternatiivset resolutsiooni ettepanekut tagasi;

- asepresident märkis hääletuse käigus, et fraktsioon Verts/ALE võttis tagasi oma taotluse hääletada alternatiivset resolutsiooni ettepanekut nr 2 nimelisel hääletusel.


4.7. Atlandi-üleste suhete seis pärast valimisi Ameerika Ühendriikides (hääletus)

Raport Atlandi-üleste suhete olukorra kohta pärast valimisi USAs [2008/2199(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Francisco José Millán Mon (A6-0114/2009)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2009)0193)


4.8. Vahepealne kaubandusleping Türkmenistaniga (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0150/2009/rev ja B6-0160/2009

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B6-0150/2009/rev

Sõna võtsid Daniel Caspary fraktsiooni PPE-DE nimel, kes esitas taotluse lükata selle punkti ja järgmise punkti lõplik hääletus vastavalt kodukorra artikli 170 lõikele 4 edasi, ja Jan Marinus Wiersma fraktsiooni PSE nimel, kes toetas seda taotlust.

Parlament kiitis taotluse heaks.

Sõna võttis Hélène Flautre fraktsiooni Verts/ALE nimel, et esitada suuline muudatusettepanek (võeti vastu) muudatusettepaneku 2 kohta (lükati muudetud kujul tagasi).


4.9. Kaubandust käsitleva vahelepingu sõlmimine Türkmenistaniga * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu ja komisjoni otsus Euroopa Ühenduse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning Türkmenistani vahelise kaubandust ja kaubandusega seotud küsimusi käsitleva vahelepingu sõlmimise kohta [05144/1999 - C5-0338/1999 - 1998/0304(CNS)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Daniel Caspary (A6-0085/2006)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Sõnavõtud:

Robert Goebbels, kes nõudis muudatusettepaneku 1 uuesti hääletamisele panemist (parlament kiitis selle taotluse heaks); lõpliku hääletuse edasilükkamine jäi raportööri taotlusel kehtima.


4.10. Turvalisuse ja põhivabaduste tugevdamine Internetis (hääletus)

Raport soovitus nõukogule turvalisuse ja põhivabaduste tugevdamise kohta internetis [2008/2160(INI)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Stavros Lambrinidis (A6-0103/2009)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

SOOVITUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2009)0194)

Sõnavõtud:

Stavros Lambrinidis (raportöör) lõike 1 kohta algselt kavandatud suulise muudatusettepaneku kohta (asepresident kinnitas talle, et seda muudatusettepanekut ei esitatud).


4.11. Laevade ohutu ja keskkonda säästev ringlussevõtt (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B6-0161/2009

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2009)0195)


5. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Kodukorra artikli 163 lõike 3 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Czesław Adam Siekierski - A6-0091/2009:
Zita Pleštinská, Laima Liucija Andrikienė ja Kathy Sinnott

Raport: Sajjad Karim - A6-0131/2009:
Philip Claeys ja Charles Tannock

Asepresident võttis sõna, et tuletada meelde hääletuste selgituste suhtes kohaldatavat menetlust.

Raport: Lasse Lehtinen - A6-0065/2009:
Jean Marie Beaupuy fraktsiooni ALDE nimel, ja Elisabeth Schroedter fraktsiooni Verts/ALE nimel

Raport: Katerina Batzeli - A6-0094/2009:
Christa Klaß, Jim Allister, Leopold Józef Rutowicz, Hynek Fajmon, Hannu Takkula, Martin Callanan, Daniel Hannan ja Jean-Claude Martinez

Raport: Margrete Auken - A6-0082/2009:
Jim Allister, Cristina Gutiérrez-Cortines, Philip Claeys, Martin Callanan ja Peter Skinner

Raport: Francisco José Millán Mon - A6-0114/2009:
Christopher Heaton-Harris, Philip Claeys, Hannu Takkula, Martin Callanan, Charles Tannock ja Peter Skinner

Raport: Stavros Lambrinidis - A6-0103/2009:
Philip Claeys ja Hannu Takkula


6. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

Avril Doyle teatas, et ta ei osalenud Margrete Aukeni raporti (A6-0082/2009) hääletamisel.


(Istung katkestati kell 13.15 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
asepresident

7. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


8. Kultuuri roll Euroopa piirkondade arengus (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0064/2009), mille esitas(id) Doris Pack fraktsiooni PPE-DE nimel komisjonile: Kultuuri roll Euroopa piirkondade arengus (B6-0226/2009)

Doris Pack esitas suuliselt vastatava küsimuse.

Joe Borg (komisjoni liige) vastas suuliselt vastatavale küsimusele.

Sõna võtsid Manolis Mavrommatis fraktsiooni PPE-DE nimel, Mary Honeyball fraktsiooni PSE nimel, Grażyna Staniszewska fraktsiooni ALDE nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni UEN nimel, Věra Flasarová fraktsiooni GUE/NGL nimel, Christopher Heaton-Harris, Vittorio Prodi, Zdzisław Zbigniew Podkański, Pál Schmitt ja Bernd Posselt.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Iosif Matula, Zbigniew Zaleski, Ewa Tomaszewska, Janusz Onyszkiewicz, Czesław Adam Siekierski ja Christopher Beazley.

Sõna võttis Joe Borg.

Kodukorra artikli 108 lõike 5 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 02.04.2009 protokolli punkt 9.21.


9. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud nõukogu ja komisjon:

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1321/2004 Euroopa satelliit-raadionavigatsiooniprogrammide juhtimisstruktuuride loomise kohta (KOM(2009)0139 - C6-0103/2009 - 2009/0047(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

BUDG, CONT, TRAN

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 08/2009 - III jagu –Komisjon (N6-0009/2009 - C6-0104/2009 - 2009/2027(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 09/2009 - III jagu - Komisjon (N6-0010/2009 - C6-0105/2009 - 2009/2028(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG


10. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Kaasatud komisjonid

ECON komisjon

- Ühenduse programm, mille alusel toetatakse teatavaid tegevusi finantsteenuste, finantsaruandluse ja auditeerimise valdkonnas (KOM(2009)0014 - C6-0031/2009 - 2009/0001(COD))
(nõuandvad komisjonid: BUDG)
Kaasatud komisjonid ECON, JURI
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 19.03.2009)


11. Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)

Registrisse kantud kirjalikele deklaratsioonidele antud allkirjade arv (kodukorra artikli 116 lõige 3):

Dokumendi number

Esitaja(d)

Allkirju

94/2008

Eva-Britt Svensson

355

101/2008

Esther De Lange, Ivo Belet, Niels Busk, Esther Herranz García, Catherine Stihler

72

102/2008

Mieczysław Edmund Janowski, Wiesław Stefan Kuc

17

103/2008

Maria da Assunção Esteves, Jo Leinen, Gérard Deprez, Hélène Flautre, Giusto Catania

155

104/2008

Bill Newton Dunn

15

105/2008

Andreas Mölzer

9

106/2008

Hanne Dahl, Christel Schaldemose, Hélène Goudin, Carl Schlyter

77

107/2008

Katerina Batzeli, Gérard Onesta, Vasco Graça Moura, Giovanni Berlinguer, Claire Gibault

127

108/2008

Vittorio Agnoletto, Josep Borrell Fontelles, Monica Frassoni, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Graham Watson

195

1/2009

Katerina Batzeli, Michael Cramer, Silvana Koch-Mehrin, Janusz Lewandowski, Janusz Wojciechowski

317

2/2009

Victor Boştinaru, Daciana Octavia Sârbu, Adrian Severin, Corina Creţu

18

3/2009

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

36

4/2009

Alain Hutchinson, Gérard Deprez, Pierre Jonckheer, José Ribeiro e Castro, Francis Wurtz

123

5/2009

Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

12

6/2009

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov, Slavi Binev

15

7/2009

Daniel Strož

12

8/2009

Cristiana Muscardini, Monica Frassoni, Christopher Beazley, Daniel Dăianu, Adamos Adamou

205

9/2009

Anna Záborská, Martin Kastler, Jean Louis Cottigny, Patrizia Toia, Konrad Szymański

197

10/2009

Donata Gottardi, Sepp Kusstatscher, Iles Braghetto, Elizabeth Lynne, Kathy Sinnott

116

11/2009

Sebastian Valentin Bodu, Marian-Jean Marinescu

47

12/2009

Alain Hutchinson, David Hammerstein, Neil Parish

156

13/2009

Maria Petre, Joseph Daul, Tunne Kelam, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu

62

14/2009

Dariusz Maciej Grabowski, Tadeusz Zwiefka

10

15/2009

Glyn Ford, Caroline Lucas, Stephen Hughes, Luisa Morgantini, Elisabeth Schroedter

96

16/2009

Alexandru Nazare, Marian-Jean Marinescu

21

17/2009

Anna Hedh, Göran Färm, Robert Evans, Neil Parish, Mojca Drčar Murko

29

18/2009

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov, Slavi Binev

4

19/2009

Hanne Dahl, Carl Schlyter, Johannes Blokland

17

20/2009

Jörg Leichtfried

24

21/2009

Alexandru Nazare, Maria Petre, Constantin Dumitriu

18

22/2009

Alexandru Nazare

18

23/2009

Iva Zanicchi, Cristiana Muscardini, Amalia Sartori, Pia Elda Locatelli

21

24/2009

Dushana Zdravkova, Urszula Gacek, Marian-Jean Marinescu, Panayiotis Demetriou, Stavros Lambrinidis

51

25/2009

Philip Bushill-Matthews, Elisabeth Morin, Thomas Mann, Luigi Cocilovo, Paulo Casaca

80

26/2009

Grażyna Staniszewska, Hannu Takkula, Vasco Graça Moura

17

27/2009

Riccardo Ventre

23

28/2009

Riccardo Ventre

15

29/2009

Eleonora Lo Curto, Paolo Bartolozzi

17

30/2009

Paolo Bartolozzi, David Casa, Riccardo Ventre, Elisabetta Gardini

14

31/2009

Paolo Bartolozzi, David Casa, Riccardo Ventre, Elisabetta Gardini

24

32/2009

Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Françoise Grossetête, Amalia Sartori

31

33/2009

Alexandru Nazare

9

34/2009

Daniel Strož, Jiří Maštálka, Jaromír Kohlíček

11

35/2009

André Brie, Paulo Casaca, Bill Newton Dunn, Nickolay Mladenov

19

36/2009

Victor Boştinaru, Daciana Octavia Sârbu

17

37/2009

Monica Giuntini, Vincenzo Lavarra, Costas Botopoulos, Jamila Madeira, Jean-Paul Denanot

23

38/2009

Dorette Corbey, John Bowis, Adamos Adamou, Carl Schlyter, Avril Doyle

35

39/2009

Philip Claeys, Koenraad Dillen, Frank Vanhecke

8

40/2009

Daciana Octavia Sârbu, Corina Creţu, Ioan Mircea Paşcu

13


12. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 172 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


13. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 1. aprillil 2009 ja 2. aprillil 2009.


14. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 15.50.

Klaus Welle

Hans-Gert Pöttering

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Adamou, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antochi, Arif, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baeva, Barsi-Pataky, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlinguer, Binev, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Breyer, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Bushill-Matthews, Busquin, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Corbett, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăncilă, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Denanot, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Dillen, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duka-Zólyomi, Ebner, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jordan Cizelj, Juri, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lo Curto, Losco, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Mote, Mulder, Musacchio, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Özdemir, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Pęk, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Plumb, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Polfer, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Teychenné, Thyssen, Ţicău, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Trautmann, Trüpel, Turmes, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina

Õigusteave - Privaatsuspoliitika