Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 1 април 2009 г. - Брюксел

7. Поправки (член 204а от Правилника за дейността)

Компетентните комисии предадоха следните поправки към приетите от Европейския парламент текстове:

Поправка относно позицията на Европейския парламент приета на първо четене на 17 декември 2008 г. с оглед приемането на Директива 2009/.../EО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на Общността

P6_TA(2008)0610-(COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))-ENVI

Поправка към позицията на Европейския парламент приета на първо четене на 17 декември 2008 г. с оглед приемането на Директива 2009/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на Директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО

(Текст от значение за ЕИП)

P6_TA(2008)0609 - (COM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD))-ITRE

В съответствие с член 204а, параграф 4 от Правилника за дейността, тези поправки се считат за приети, освен ако в срок от 48 часа политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП поискат поправките да бъдат подложени на гласуване.

Поправките са на разположение на сайта Séance en direct.

Правна информация - Политика за поверителност