Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 1. april 2009 - Bruxelles

7. Berigtigelser (forretningsordenens artikel 204a)

De kompetente udvalg havde fremsendt følgende berigtigelser til tekster, der var vedtaget af Europa-Parlamentet:

Berigtigelse til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 17. december 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/.../EF om ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på at forbedre og udvide ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet
P6_TA(2008)0610-(KOM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))-ENVI

Berigtigelse til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 17. december 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/.../EF om fremme af anvendelsen af vedvarende energikilder og om ændring og ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF
(EØS-relevant tekst)
P6_TA(2008)0609-(KOM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD))-ITRE

I henhold til forretningsordenens artikel 204a anses disse berigtigelser for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer senest 48 timer efter meddelelsen anmoder om, at de sættes under afstemning.

Berigtigelserne findes på websiden ”Séance en direct”.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik