Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 1 april 2009 - Bryssel

7. Rättelser (artikel 204a i arbetsordningen)

Utskotten hade lämnat följande rättelser till texter som antagits av Europaparlamentet:

Rättelse till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 17 december 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/.../EC om ändring av direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och utvidga gemenskapssystemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser
P6_TA(2008)0610-(KOM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))-ENVI

Rättelse till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 17 december 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/.../EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och därefter upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG
(
Text av betydelse för EES)
P6_TA(2008)0609KOM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD)) – ITRE

I enlighet med artikel 204a.4 i arbetsordningen ska dessa rättelser anses ha godkänts om det inte senast 48 timmar efter tillkännagivandet inkommit en begäran från en politisk grupp eller minst 40 ledamöter om att de ska bli föremål för omröstning.

Rättelserna finns tillgängliga på webbplatsen Séance en direct.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy