Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 1. dubna 2009 - Brusel

9. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z parlamentních výborů

1.1) zprávy

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dobrovolné účasti organizací v programu Společenství pro systém řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) (KOM(2008)0402 - C6-0278/2008 - 2008/0154(COD)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Linda Mcavan (A6-0084/2009)

- Zpráva o obavách týkajících se účinků elektromagnetického pole na zdraví (2008/2211(INI)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Frédérique Ries (A6-0089/2009)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o systému ekoznačky Společenství (COM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Salvatore Tatarella (A6-0105/2009)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1081/2006 o Evropském sociálním fondu s cílem rozšířit druhy nákladů způsobilých pro příspěvek z ESF (KOM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Karin Jöns (A6-0116/2009)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se mění příloha 11 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty (1(C6-0028/2009 - 15523/2008 - 2008/0202(CNS)) - výbor INTA - Zpravodaj: Béla Glattfelder (A6-0122/2009)

- Zpráva o kvalitnějším školství – agenda pro evropskou spolupráci (2008/2329(INI)) - výbor CULT - Zpravodaj: Pál Schmitt (A6-0124/2009)

- Zpráva o vzdělávání dětí z rodin migrantů (2008/2328(INI)) - výbor CULT - Zpravodaj: Hannu Takkula (A6-0125/2009)

- *** Doporučení k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení (17575/2008 - C6-0027/2009 - 2008/0233(AVC)) - výbor REGI - Zpravodajka: Iratxe García Pérez (A6-0127/2009)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti (KOM(2008)0677 - C6-0381/2008 - 2008/0201(COD)) - výbor ITRE - Zpravodajka: Angelika Niebler (A6-0128/2009)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, pokud jde o způsobilost investic do energetické účinnosti a obnovitelné energie v oblasti bydlení (KOM(2008)0838 - C6-0473/2008 - 2008/0245(COD)) - výbor REGI - Zpravodaj: Emmanouil Angelakas (A6-0134/2009)

- Zpráva s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě týkajícího se nové dohody mezi EU a Ruskem (2008/2104(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Janusz Onyszkiewicz (A6-0140/2009)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se opravuje směrnice 2008/73/ES, kterou se zjednodušují postupy tvorby seznamů a zveřejňování informací ve veterinární a zootechnické oblasti a mění směrnice 64/432/EHS, 77/504/EHS, 88/407/EHS, 88/661/EHS, 89/361/EHS, 89/556/EHS, 90/426/EHS, 90/427/EHS, 90/428/EHS, 90/429/EHS, 90/539/EHS, 91/68/EHS, 91/496/EHS, 92/35/EHS, 92/65/EHS, 92/66/EHS, 92/119/EHS, 94/28/ES, 2000/75/ES, rozhodnutí 2000/258/ES a směrnice 2001/89/ES, 2002/60/ES a 2005/94/ES (KOM(2009)0045 - C6-0079/2009 - 2009/0016(CNS)) - výbor AGRI - Zpravodaj: Neil Parish (A6-0141/2009)

- * Zpráva o návrhu rámcového rozhodnutí Rady o uplatnění zásady vzájemného uznávání na rozhodnutí o opatřeních dohledu jakožto alternativy zajišťovací vazby mezi členskými státy Evropské unie (17002/2008 - C6-0009/2009 - 2006/0158(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Ioannis Varvitsiotis (A6-0147/2009)

- * Zpráva o návrhu směrnice Rady o uplatňování zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo světový názor, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci (KOM(2008)0426 - C6-0291/2008 - 2008/0140(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Kathalijne Maria Buitenweg (A6-0149/2009)

- Zpráva o problémech a perspektivách spojených s evropským občanstvím (2008/2234(INI)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Urszula Gacek (A6-0182/2009)

- Zpráva o uplatňování směrnice 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států (2008/2184(INI)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Adina-Ioana Vălean (A6-0186/2009)

1.2) doporučení pro druhé čtení

- ***II Doporučení pro druhé čtení ke společnému postoji Rady ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (15079/2/2008 - C6-0005/2009 - 2007/0064(COD)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Avril Doyle (A6-0048/2009)

- ***II Doporučení pro druhé čtení ke společnému postoji Rady ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95 (15248/2/2008 - C6-0065/2009 - 2007/0233(COD)) - výbor INTA - Zpravodaj: Helmuth Markov (A6-0126/2009)

Právní upozornění - Ochrana soukromí