Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 1. april 2009 - Bruxelles

9. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra udvalgene

1.1) følgende betænkninger:

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) (KOM(2008)0402 - C6-0278/2008 - 2008/0154(COD)) - ENVI - Ordfører: Linda Mcavan (A6-0084/2009)

- Betænkning om sundhedsproblemer i forbindelse med elektromagnetiske felter (2008/2211(INI)) - ENVI - Ordfører: Frédérique Ries (A6-0089/2009)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Fællesskabets miljømærkeordning (KOM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD)) - ENVI - Ordfører: Salvatore Tatarella (A6-0105/2009)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1081/2006 om Den Europæiske Socialfond med henblik på at udvide listen over omkostningstyper, der er berettigede til støtte fra ESF (KOM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD)) - EMPL - Ordfører: Karin Jöns (A6-0116/2009)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om ændring af bilag 11 til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (C6-0028/2009 - 15523/2008 - 2008/0202(CNS)) - INTA - Ordfører: Béla Glattfelder (A6-0122/2009)

- Betænkning om bedre skoler: en dagsorden for europæisk samarbejde (2008/2329(INI)) - CULT - Ordfører: Pál Schmitt (A6-0124/2009)

- Betænkning om uddannelse af indvandrerbørn (2008/2328(INI)) - CULT - Ordfører: Hannu Takkula (A6-0125/2009)

- *** Henstilling om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, for så vidt angår visse bestemmelser om økonomisk forvaltning (17575/2008 - C6-0027/2009 - 2008/0233(AVC)) - REGI - Ordfører: Iratxe García Pérez (A6-0127/2009)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 808/2004 om EF-statistikker om informationssamfundet (KOM(2008)0677 - C6-0381/2008 - 2008/0201(COD)) - ITRE - Ordfører: Angelika Niebler (A6-0128/2009)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling for så vidt angår støtteberettigede investeringer i energieffektivitet og vedvarende energi i boliger (KOM(2008)0838 - C6-0473/2008 - 2008/0245(COD)) - REGI - Ordfører: Emmanouil Angelakas (A6-0134/2009)

- Betænkning med forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om den nye aftale mellem EU og Rusland (2008/2104(INI)) - AFET - Ordfører: Janusz Onyszkiewicz (A6-0140/2009)

- * Betænkning om forslag til Rådets beslutning om berigtigelse af direktiv 2008/73/EF om forenkling af procedurerne for udarbejdelse af lister og offentliggørelse af oplysninger på veterinærområdet og det zootekniske område og om ændring af direktiv 64/432/EØF, 77/504/EØF, 88/407/EØF, 88/661/EØF, 89/361/EØF, 89/556/EØF, 90/426/EØF, 90/427/EØF, 90/428/EØF, 90/429/EØF, 90/539/EØF, 91/68/EØF, 91/496/EØF, 92/35/EØF, 92/65/EØF, 92/66/EØF, 92/119/EØF, 94/28/EF og 2000/75/EF, beslutning 2000/258/EF og direktiv 2001/89/EF, 2002/60/EF og 2005/94/EF (KOM(2009)0045 - C6-0079/2009 - 2009/0016(CNS)) - AGRI - Ordfører: Neil Parish (A6-0141/2009)

- * Betænkning om forslag til Rådets rammeafgørelse om anvendelse mellem Den Europæiske Unions medlemsstater af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om kontrolforanstaltninger som et alternativ til varetægtsfængsling (17002/2008 - C6-0009/2009 - 2006/0158(CNS)) - LIBE - Ordfører: Ioannis Varvitsiotis (A6-0147/2009)

- * Betænkning om forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering (KOM(2008)0426 - C6-0291/2008 - 2008/0140(CNS)) - LIBE - Ordfører: Kathalijne Maria Buitenweg (A6-0149/2009)

- Betænkning om unionsborgerskabets problemer og perspektiver (2008/2234(INI)) - LIBE - Ordfører: Urszula Gacek (A6-0182/2009)

- Betænkning om anvendelsen af direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område (2008/2184(INI)) - LIBE - Ordfører: Adina-Ioana Vălean (A6-0186/2009)

1.2) følgende indstillinger ved andenbehandling:

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fællesskabsprocedurer for fastsættelse af grænseværdier for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer i animalske fødevarer, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90, og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 (15079/2/2008 - C6-0005/2009 - 2007/0064(COD)) - ENVI - Ordfører: Avril Doyle (A6-0048/2009)

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1172/95 (15248/2/2008 - C6-0065/2009 - 2007/0233(COD)) - INTA - Ordfører: Helmuth Markov (A6-0126/2009)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik