Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 1 Απριλίου 2009 - Βρυξέλλες

9. Κατάθεση εγγράφωv

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα

1) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

1.1) εκθέσεις:

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) (COM(2008)0402 - C6-0278/2008 - 2008/0154(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Linda Mcavan (A6-0084/2009)

- ´Εκθεση σχετικά με τα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (2008/2211(INI)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Frédérique Ries (A6-0089/2009)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά σύστημα κοινοτικού οικολογικού σήματος (COM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Salvatore Tatarella (A6-0105/2009)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με σκοπό την επέκταση των τύπων δαπανών που είναι επιλέξιμες για συνεισφορά από το ΕΚΤ (COM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Karin Jöns (A6-0116/2009)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για την τροποποίηση του παραρτήματος 11 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων (C6-0028/2009 - 15523/2008 – 2008/0202(CNS)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Béla Glattfelder (A6-0122/2009)

- ´Εκθεση σχετικά με τη βελτίωση των σχολείων: ατζέντα για την ευρωπαϊκή συνεργασία (2008/2329(INI)) - επιτροπή CULT - Εισηγητής: Pál Schmitt (A6-0124/2009)

- ´Εκθεση σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών (2008/2328(INI)) - επιτροπή CULT - Εισηγητής: Hannu Takkula (A6-0125/2009)

- *** Σύσταση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση ορισμένων διατάξεων περί δημοσιονομικής διαχείρισης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής (17575/2008 - C6-0027/2009 - 2008/0233(AVC)) - επιτροπή REGI - Εισηγήτρια: Iratxe García Pérez (A6-0127/2009)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 808/2004 σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για την κοινωνία της πληροφορίας (COM(2008)0677 - C6-0381/2008 - 2008/0201(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Angelika Niebler (A6-0128/2009)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ό,τι αφορά την επιλεξιμότητα των επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια στη στέγαση (COM(2008)0838 - C6-0473/2008 - 2008/0245(COD)) - επιτροπή REGI - Εισηγητής: Emmanouil Angelakas (A6-0134/2009)

- ´Εκθεση που περιέχει πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με τη νέα συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας (2008/2104(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Janusz Onyszkiewicz (A6-0140/2009)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη διόρθωση της οδηγίας 2008/73/ΕΚ που αφορά την απλούστευση των διαδικασιών καταχώρισης και δημοσίευσης πληροφοριών στον κτηνιατρικό και ζωοτεχνικό τομέα και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ, 77/504/ΕΟΚ, 88/407/ΕΟΚ, 88/661/ΕΟΚ, 89/361/ΕΟΚ, 89/556/ΕΟΚ, 90/426/ΕΟΚ, 90/427/ΕΟΚ, 90/428/ΕΟΚ, 90/429/ΕΟΚ, 90/539/ΕΟΚ, 91/68/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 92/35/ΕΟΚ, 92/65/ΕΟΚ, 92/66/ΕΟΚ, 92/119/ΕΟΚ, 94/28/ΕΚ, 2000/75/ΕΚ, της απόφασης 2000/258/ΕΚ και των οδηγιών 2001/89/ΕΚ, 2002/60/ΕΚ και 2005/94/ΕΚ (COM(2009)0045 - C6-0079/2009 - 2009/0016(CNS)) - επιτροπή AGRI - Εισηγητής: Neil Parish (A6-0141/2009)

- * ´Εκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης πλαισίου του Συμβουλίου για την εφαρμογή, μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί μέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (17002/2008 - C6-0009/2009 - 2006/0158(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Ioannis Varvitsiotis (A6-0147/2009)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (COM(2008)0426 - C6-0291/2008 - 2008/0140(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Kathalijne Maria Buitenweg (A6-0149/2009)

- ´Εκθεση σχετικά με προβλήματα και προοπτικές που αφορούν την ευρωπαϊκή ιθαγένεια (2008/2234(INI)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Urszula Gacek (A6-0182/2009)

- ´Εκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών (2008/2184(INI)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Adina-Ioana Vălean (A6-0186/2009)

1.2) συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση:

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τον καθορισμό ορίων καταλοίπων των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 και την τροποποίηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (15079/2/2008 - C6-0005/2009 - 2007/0064(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Avril Doyle (A6-0048/2009)

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1172/95 του Συμβουλίου (15248/2/2008 - C6-0065/2009 - 2007/0233(COD)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Helmuth Markov (A6-0126/2009)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου