Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 1 april 2009 - Brussel

9. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van de parlementaire commissies

1.1) verslagen

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) (COM(2008)0402 - C6-0278/2008 - 2008/0154(COD)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Linda Mcavan (A6-0084/2009)

- Verslag over gezondheidsrisico's in verband met elektromagnetische velden (2008/2211(INI)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Frédérique Ries (A6-0089/2009)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een systeem voor de toekenning van milieukeuren (COM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Salvatore Tatarella (A6-0105/2009)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1081/2006 betreffende het Europees Sociaal Fonds met het oog op de uitbreiding van de soorten kosten die voor een bijdrage uit het ESF in aanmerking komen (COM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD)) - Commissie EMPL - Rapporteur: Karin Jöns (A6-0116/2009)

- * Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat tot wijziging van bijlage 11 bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten (C6-0028/2009 - 15523/2008 - 2008/0202(CNS)) - Commissie INTA - Rapporteur: Béla Glattfelder (A6-0122/2009)

- Verslag over betere scholen: een agenda voor Europese samenwerking (2008/2329(INI)) - Commissie CULT - Rapporteur: Pál Schmitt (A6-0124/2009)

- Verslag over onderwijs aan migrantenkinderen (2008/2328(INI)) - Commissie CULT - Rapporteur: Hannu Takkula (A6-0125/2009)

- *** Aanbeveling betreffende het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, wat een aantal bepalingen met betrekking tot het financieel beheer betreft (17575/2008 - C6-0027/2009 - 2008/0233(AVC)) - Commissie REGI - Rapporteur: Iratxe García Pérez (A6-0127/2009)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 808/2004 betreffende communautaire statistieken over de informatiemaatschappij (COM(2008)0677 - C6-0381/2008 - 2008/0201(COD)) - Commissie ITRE - Rapporteur: Angelika Niebler (A6-0128/2009)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1080/2006 betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling met betrekking tot de subsidiabiliteit van investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie op het vlak van huisvesting (COM(2008)0838 - C6-0473/2008 - 2008/0245(COD)) - Commissie REGI - Rapporteur: Emmanouil Angelakas (A6-0134/2009)

- Verslag met een ontwerpaanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de nieuwe overeenkomst tussen de EU en Rusland (2008/2104(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: Janusz Onyszkiewicz (A6-0140/2009)

- * Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot rectificatie van Richtlijn 2008/73/EG van de Raad tot vereenvoudiging van de procedures voor het opstellen en publiceren van lijsten met informatie op veterinair en zoötechnisch gebied en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG, 77/504/EEG, 88/407/EEG, 88/661/EEG, 89/361/EEG, 89/556/EEG, 90/426/EEG, 90/427/EEG, 90/428/EEG, 90/429/EEG, 90/539/EEG, 91/68/EEG, 91/496/EEG, 92/35/EEG, 92/65/EEG, 92/66/EEG, 92/119/EEG, 94/28/EG en 2000/75/EG, Beschikking 2000/258/EG en de Richtlijnen 2001/89/EG, 2002/60/EG en 2005/94/EG (COM(2009)0045 - C6-0079/2009 - 2009/0016(CNS)) - Commissie AGRI - Rapporteur: Neil Parish (A6-0141/2009)

- * Verslag over het voorstel voor een kaderbesluit van de Raad inzake de toepassing, tussen de lidstaten van de Europese Unie, van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen inzake toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis (17002/2008 - C6-0009/2009 - 2006/0158(CNS)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Ioannis Varvitsiotis (A6-0147/2009)

- * Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid (COM(2008)0426 - C6-0291/2008 - 2008/0140(CNS)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Kathalijne Maria Buitenweg (A6-0149/2009)

- Verslag over problemen en perspectieven van het Europese burgerschap (2008/2234(INI)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Urszula Gacek (A6-0182/2009)

- Verslag over de toepassing van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden (2008/2184(INI)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Adina-Ioana Vălean (A6-0186/2009)

1.2) aanbevelingen voor de tweede lezing

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad (15079/2/2008 - C6-0005/2009 - 2007/0064(COD)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Avril Doyle (A6-0048/2009)

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1172/95 van de Raad (15248/2/2008 - C6-0065/2009 - 2007/0233(COD)) - Commissie INTA - Rapporteur: Helmuth Markov (A6-0126/2009).

Juridische mededeling - Privacybeleid