Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 1 april 2009 - Bryssel

9. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från parlamentets utskott

1.1) betänkanden:

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) (KOM(2008)0402 - C6-0278/2008 - 2008/0154(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Linda Mcavan (A6-0084/2009)

- Betänkande om hälsoproblem i samband med elektromagnetiska fält (2008/2211(INI)) - utskottet ENVI - Föredragande: Frédérique Ries (A6-0089/2009)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ett miljömärkesprogram för gemenskapen (KOM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Salvatore Tatarella (A6-0105/2009)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1081/2006 om Europeiska socialfonden för att utöka typerna av utgifter som berättigar till stöd från fonden (KOM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD)) - utskottet EMPL - Föredragande: Karin Jöns (A6-0116/2009)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om ändring av bilaga 11 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter (C6-0028/2009 – 15523/2008 - 2008/0202(CNS)) - utskottet INTA - Föredragande: Béla Glattfelder (A6-0122/2009)

- Betänkande om bättre skolor: En agenda för europeiskt samarbete (2008/2329(INI)) - utskottet CULT - Föredragande: Pál Schmitt (A6-0124/2009)

- Betänkande om utbildning för barn till migranter (2008/2328(INI)) - utskottet CULT - Föredragande: Hannu Takkula (A6-0125/2009)

- *** Rekommendation om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen (17575/2008 - C6-0027/2009 - 2008/0233(AVC)) - utskottet REGI - Föredragande: Iratxe García Pérez (A6-0127/2009)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 808/2004 om gemenskapsstatistik om informationssamhället (KOM(2008)0677 - C6-0381/2008 - 2008/0201(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Angelika Niebler (A6-0128/2009)

- ***I Betänkande om förslaget till ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden vad gäller stödberättigande för investeringar i energieffektivitet och förnybar energi i bostäder (KOM(2008)0838 - C6-0473/2008 - 2008/0245(COD)) - utskottet REGI - Föredragande: Emmanouil Angelakas (A6-0134/2009)

- Betänkande med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation till rådet om det nya avtalet mellan EU och Ryssland (2008/2104(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Janusz Onyszkiewicz (A6-0140/2009)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om rättelse av direktiv 2008/73/EG om förenkling av förfarandena för förteckning och offentliggörande av information på det veterinära och zootekniska området och om ändring av direktiven 64/432/EEG, 77/504/EEG, 88/407/EEG, 88/661/EEG, 89/361/EEG, 89/556/EEG, 90/426/EEG, 90/427/EEG, 90/428/EEG, 90/429/EEG, 90/539/EEG, 91/68/EEG, 91/496/EEG, 92/35/EEG, 92/65/EEG, 92/66/EEG, 92/119/EEG, 94/28/EG, 2000/75/EG, beslut 2000/258/EG samt direktiven 2001/89/EG, 2002/60/EG och 2005/94/EG (KOM(2009)0045 - C6-0079/2009 - 2009/0016(CNS)) - utskottet AGRI - Föredragande: Neil Parish (A6-0141/2009)

- * Betänkande om utkastet till rådets rambeslut om tillämpning mellan Europeiska unionens medlemsstater av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om övervakningsåtgärder som ett alternativ till provisoriskt kvarhållande (17002/2008 - C6-0009/2009 - 2006/0158(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Ioannis Varvitsiotis (A6-0147/2009)

- * Betänkande om förslaget till rådets direktiv om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning (KOM(2008)0426 - C6-0291/2008 - 2008/0140(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Kathalijne Maria Buitenweg (A6-0149/2009)

- Betänkande om problemen med och framtidsutsikterna för unionsmedborgarskapet (2008/2234(INI)) - utskottet LIBE - Föredragande: Urszula Gacek (A6-0182/2009)

- Betänkande om tillämpningen av direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier (2008/2184(INI)) - utskottet LIBE - Föredragande: Adina-Ioana Vălean (A6-0186/2009)

1.2) andrabehandlingsrekommendationer:

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapsförfaranden för att fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 och ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 (15079/2/2008 - C6-0005/2009 - 2007/0064(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Avril Doyle (A6-0048/2009)

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapens statistik rörande utrikeshandel med tredjeländer och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1172/95 (15248/2/2008 - C6-0065/2009 - 2007/0233(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Helmuth Markov (A6-0126/2009)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy