Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0140(APP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0149/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0149/2009

Συζήτηση :

PV 01/04/2009 - 14
CRE 01/04/2009 - 14

Ψηφοφορία :

PV 02/04/2009 - 9.16
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0211

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 1 Απριλίου 2009 - Βρυξέλλες

14. Ίση μεταχείριση των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού * (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού [COM(2008)0426 - C6-0291/2008 - 2008/0140(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Kathalijne Maria Buitenweg (A6-0149/2009)

Η Kathalijne Maria Buitenweg παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Vladimír Špidla (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Elizabeth Lynne (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Amalia Sartori (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Lissy Gröner (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Donata Gottardi (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Emine Bozkurt, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Frank Vanhecke, μη εγγεγραμμένος, Hubert Pirker, Martine Roure, Gérard Deprez, Sebastiano (Nello) Musumeci, Elisabeth Schroedter, Jim Allister, Nicolae Vlad Popa και Michael Cashman.

Παρεμβαίνει Vladimír Špidla.

Παρεμβαίνουν οι Sarah Ludford, Rihards Pīks, Inger Segelström και Jeanine Hennis-Plasschaert.

Παρεμβαίνουν οι Sarah Ludford, Rihards Pīks, Inger Segelström, Jeanine Hennis-Plasschaert, Mario Mauro, Claude Moraes, Marco Cappato, Carlos Coelho, Iratxe García Pérez, Csaba Sógor, Ευαγγελία Τζαμπάζη και Martin Kastler.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Miroslav Mikolášik, Marusya Ivanova Lyubcheva, Manfred Weber και Richard Howitt.

Παρεμβαίνει η Kathalijne Maria Buitenweg.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 02.04.2009.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου