Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0232(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A6-0116/2009

Разисквания :

PV 01/04/2009 - 15
CRE 01/04/2009 - 15

Гласувания :

PV 02/04/2009 - 9.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0200

Протокол
Сряда, 1 април 2009 г. - Брюксел

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Marek SIWIEC
Заместник-председател

15. Финансово управление на ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд *** - Нови видове разходи, допустими за финансиране от ЕСФ ***I - Инвестиране в енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници в жилищното строителство и ЕФРР ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Препоръка относно предложението за регламент на Съвета (EО) за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление [17575/2008 - C6-0027/2009 - 2008/0233(AVC)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Iratxe García Pérez (A6-0127/2009)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно за изменение на Регламент (EО) № 1081/2006 относно Европейския социален фонд с оглед разширяване кръга на видовете разходи, допустими за финансиране от ЕСФ [COM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Karin Jöns (A6-0116/2009)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1080/2006 относно Европейския фонд за регионално развитие по отношение на допустимостта на инвестиране в енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници в жилищното строителство [COM(2008)0838 - C6-0473/2008 - 2008/0245(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Emmanouil Angelakas (A6-0134/2009)

Iratxe García Pérez, Karin Jöns и Emmanouil Angelakas представиха докладите.

Изказа се Jacques Barrot (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Nathalie Griesbeck (докладчик по становището на комисията BUDG), Gabriela Creţu (докладчик по становището на комисията EMPL), Jamila Madeira (докладчик по становището на комисията REGI), Iosif Matula, от името на групата PPE-DE, Constanze Angela Krehl, от името на групата PSE, Jean Marie Beaupuy, от името на групата ALDE, Mieczysław Edmund Janowski, от името на групата UEN, Elisabeth Schroedter, от името на групата Verts/ALE, Bairbre de Brún, от името на групата GUE/NGL, Fernand Le Rachinel, независим член на ЕП, Richard Howitt, Marian Harkin, Guntars Krasts, Jan Olbrycht, Gábor Harangozó и Samuli Pohjamo.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martine ROURE
Заместник-председател

Изказаха се: Ewa Tomaszewska, Maria Petre, Stavros Arnaoutakis, Toomas Savi, Rolf Berend, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Oldřich Vlasák, James Nicholson, Luca Romagnoli, Zita Pleštinská, Avril Doyle и Ljudmila Novak.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Colm Burke, Silvia-Adriana Ţicău, Fiona Hall и Catherine Stihler.

Изказаха се: Jacques Barrot, Iratxe García Pérez и Emmanouil Angelakas.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.6 от протокола от 02.04.2009, точка 9.5 от протокола от 02.04.2009 и точка 9.12 от протокола от 02.04.2009.

Правна информация - Политика за поверителност