Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0232(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0116/2009

Συζήτηση :

PV 01/04/2009 - 15
CRE 01/04/2009 - 15

Ψηφοφορία :

PV 02/04/2009 - 9.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0200

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 1 Απριλίου 2009 - Βρυξέλλες

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Marek SIWIEC
Αντιπρόεδρος

15. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Ταμείο Συνοχής: διατάξεις σχετικά με την οικονομική διαχείριση *** - Νέοι τύποι εξόδων που είναι επιλέξιμοι για συνδρομή από το ΕΚΤ ***I - Επενδύσεις σε ενεργειακή απόδοση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όσον αφορά την κατασκευή κατοικιών (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Σύσταση: σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση ορισμένων διατάξεων περί δημοσιονομικής διαχείρισης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής [17575/2008 - C6-0027/2009 - 2008/0233(AVC)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Iratxe García Pérez (A6-0127/2009)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με σκοπό την επέκταση των τύπων δαπανών που είναι επιλέξιμες για συνεισφορά από το ΕΚΤ [COM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Karin Jöns (A6-0116/2009)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ό,τι αφορά την επιλεξιμότητα των επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια στη στέγαση [COM(2008)0838 - C6-0473/2008 - 2008/0245(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Εμμανουήλ Αγγελάκας (A6-0134/2009)

Οι Iratxe García Pérez, Karin Jöns και Εμμανουήλ Αγγελάκας παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Nathalie Griesbeck (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Gabriela Creţu (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Jamila Madeira (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Iosif Matula, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Constanze Angela Krehl, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jean Marie Beaupuy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Mieczysław Edmund Janowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Elisabeth Schroedter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Bairbre de Brún, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Fernand Le Rachinel, μη εγγεγραμμένος, Richard Howitt, Marian Harkin, Guntars Krasts, Jan Olbrycht, Gábor Harangozó και Samuli Pohjamo.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martine ROURE
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ewa Tomaszewska, Maria Petre, Σταύρος Αρναουτάκης, Toomas Savi, Rolf Berend, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Oldřich Vlasák, James Nicholson, Luca Romagnoli, Zita Pleštinská, Avril Doyle και Ljudmila Novak.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Colm Burke, Silvia-Adriana Ţicău, Fiona Hall και Catherine Stihler.

Παρεμβαίνουν οι Jacques Barrot, Iratxe García Pérez και Εμμανουήλ Αγγελάκας.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 02.04.2009, σημείο 9.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 02.04.2009 και σημείο 9.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 02.04.2009.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου