Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0232(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A6-0116/2009

Debatten :

PV 01/04/2009 - 15
CRE 01/04/2009 - 15

Stemmingen :

PV 02/04/2009 - 9.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0200

Notulen
Woensdag 1 april 2009 - Brussel

VOORZITTER: Marek SIWIEC
Ondervoorzitter

15. EFRO, ESF en Cohesiefonds: bepalingen inzake financieel beheer *** - Uitbreiding van de soorten kosten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het ESF ***I - Subsidiabiliteit uit hoofde van het EFRO van investeringen in energie-efficientie en hernieuwbare energie op het vlak van huisvesting ***I (debat)
CRE

Aanbeveling betreffende het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 houdende bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, wat een aantal bepalingen met betrekking tot het financiële beheer betreft [17575/2008 - C6-0027/2009 - 2008/0233(AVC)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Iratxe García Pérez (A6-0127/2009)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1081/2006 betreffende het Europees Sociaal Fonds met het oog op de uitbreiding van de soorten kosten die voor een bijdrage uit het ESF in aanmerking komen [COM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Karin Jöns (A6-0116/2009)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1080/2006 betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling met betrekking tot de subsidiabiliteit van investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie op het vlak van huisvesting [COM(2008)0838 - C6-0473/2008 - 2008/0245(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Emmanouil Angelakas (A6-0134/2009)

Iratxe García Pérez, Karin Jöns en Emmanouil Angelakas leiden de verslagen in

Het woord wordt gevoerd door Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Nathalie Griesbeck (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Gabriela Creţu (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Jamila Madeira (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Iosif Matula, namens de PPE-DE-Fractie, Constanze Angela Krehl, namens de PSE-Fractie, Jean Marie Beaupuy, namens de ALDE-Fractie, Mieczysław Edmund Janowski, namens de UEN-Fractie, Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie, Bairbre de Brún, namens de GUE/NGL-Fractie, Fernand Le Rachinel, niet-ingeschrevene, Richard Howitt, Marian Harkin, Guntars Krasts, Jan Olbrycht, Gábor Harangozó en Samuli Pohjamo.

VOORZITTER: Martine ROURE
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ewa Tomaszewska, Maria Petre, Stavros Arnaoutakis, Toomas Savi, Rolf Berend, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Oldřich Vlasák, James Nicholson, Luca Romagnoli, Zita Pleštinská, Avril Doyle en Ljudmila Novak.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Colm Burke, Silvia-Adriana Ţicău, Fiona Hall en Catherine Stihler.

Het woord wordt gevoerd door Jacques Barrot, Iratxe García Pérez en Emmanouil Angelakas.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.6 van de notulen van 2.4.2009, punt 9.5 van de notulen van 2.4.2009 en punt 9.12 van de notulen van 2.4.2009.

Juridische mededeling - Privacybeleid