Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0232(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A6-0116/2009

Debaty :

PV 01/04/2009 - 15
CRE 01/04/2009 - 15

Głosowanie :

PV 02/04/2009 - 9.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0200

Protokół
Środa, 1 kwietnia 2009 r. - Bruksela

PRZEWODNICTWO: Marek SIWIEC
Wiceprzewodniczący

15. EFRR, EFS i Fundusz Spójności: postanowienia dotyczące zarządzania finansami *** - Nowe rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem z EFS ***I - Inwestycje w racjonalizację zużycia energii oraz energię odnawialną w mieszkalnictwie w ramach EFRR ***I (debata)
CRE

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego [17575/2008 - C6-0027/2009 - 2008/0233(AVC)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Iratxe García Pérez (A6-0127/2009)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego w celu rozszerzenia rodzajów kosztów kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem z EFS [COM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Karin Jöns (A6-0116/2009)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w odniesieniu do kwalifikowalności efektywności energetycznej i inwestycji w energię odnawialną w budownictwie mieszkaniowym [COM(2008)0838 - C6-0473/2008 - 2008/0245(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Emmanouil Angelakas (A6-0134/2009)

Iratxe García Pérez, Karin Jöns i Emmanouil Angelakas przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrał Jacques Barrot (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Nathalie Griesbeck (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej BUDG), Gabriela Creţu (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Jamila Madeira (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Iosif Matula w imieniu grupy PPE-DE, Constanze Angela Krehl w imieniu grupy PSE, Jean Marie Beaupuy w imieniu grupy ALDE, Mieczysław Edmund Janowski w imieniu grupy UEN, Elisabeth Schroedter w imieniu grupy Verts/ALE, Bairbre de Brún w imieniu grupy GUE/NGL, Fernand Le Rachinel niezrzeszony, Richard Howitt, Marian Harkin, Guntars Krasts, Jan Olbrycht, Gábor Harangozó i Samuli Pohjamo.

PRZEWODNICTWO: Martine ROURE
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Ewa Tomaszewska, Maria Petre, Stavros Arnaoutakis, Toomas Savi, Rolf Berend, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Oldřich Vlasák, James Nicholson, Luca Romagnoli, Zita Pleštinská, Avril Doyle i Ljudmila Novak.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Colm Burke, Silvia-Adriana Ţicău, Fiona Hall i Catherine Stihler.

Głos zabrali: Jacques Barrot, Iratxe García Pérez i Emmanouil Angelakas.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.6 protokołu z dnia 02.04.2009, pkt 9.5 protokołu z dnia 02.04.2009 i pkt 9.12 protokołu z dnia 02.04.2009.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności