Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 1 Απριλίου 2009 - Βρυξέλλες

17. Ναυάγιο μεταναστών κοντά στις ακτές της Λιβύης (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Ναυάγιο μεταναστών κοντά στις ακτές της Λιβύης

Ο Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Agustín Díaz de Mera García Consuegra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, και Pasqualina Napoletano, εξ ονόματος της Ομάδας PSE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Gérard Deprez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Giusto Catania, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Παρεμβαίνει ο Jacques Barrot.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου