Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0142(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0161/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0161/2008

Συζήτηση :

PV 01/04/2009 - 18
CRE 01/04/2009 - 18

Ψηφοφορία :

PV 02/04/2009 - 9.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0208

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 1 Απριλίου 2009 - Βρυξέλλες

18. Κοινοτικός κώδικας θεωρήσεων ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση Κοινοτικού Κώδικα Θεωρήσεων [COM(2006)0403 - C6-0254/2006 - 2006/0142(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Henrik Lax (A6-0161/2008)

Ο Henrik Lax παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ewa Klamt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Michael Cashman, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Tatjana Ždanoka, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marian-Jean Marinescu και Jacques Barrot.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 02.04.2009.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου