Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 1 Απριλίου 2009 - Βρυξέλλες

19. Αξιολόγηση των ωρών οδήγησης και των διαστημάτων ξεκούρασης (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Αξιολόγηση των ωρών οδήγησης και των διαστημάτων ξεκούρασης

Ο Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Corien Wortmann-Kool, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki και Jacques Barrot.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου