Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Сряда, 1 април 2009 г. - Брюксел
 1.Възобновяване на сесията
 2.Декларация на председателството
 3.Приветствие с добре дошли
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание
 5.Състав на Парламента
 6.Състав на комисиите и делегациите
 7.Поправки (член 204а от Правилника за дейността)
 8.Писмени декларации (внасяне)
 9.Внесени документи
 10.График на месечните сесии за 2010 г.
 11.Ред на работа
 12.Ново споразумение между ЕС и Русия (разискване)
 13.Откриване на международни преговори с оглед сключването на международно споразумение за защита на Арктика (разискване)
 14.Прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация * (разискване)
 15.Финансово управление на ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд *** - Нови видове разходи, допустими за финансиране от ЕСФ ***I - Инвестиране в енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници в жилищното строителство и ЕФРР ***I (разискване)
 16.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 17.Потъналите кораби с емигранти край бреговете на Либия (разискване)
 18.Визов кодекс на Общността ***I (разискване)
 19.Оценка на времето на управление на превозно средство и периодите на почивка (разискване)
 20.Допустими граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход ***II (разискване)
 21.Образование на децата на мигрантите (кратко представяне)
 22.Право на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки (кратко представяне)
 23.Опасения във връзка с въздействието на електромагнитните полета върху здравето (кратко представяне)
 24.Проблеми и перспективи на европейското гражданство (кратко представяне)
 25.Дневен ред на следващото заседание
 26.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (154 kb) Присъствен списък (58 kb) 
 
Протокол (116 kb) Присъствен списък (22 kb) 
 
Протокол (214 kb) Присъствен списък (70 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност