Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 1 Απριλίου 2009 - Βρυξέλλες
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Υποδοχή
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 5.Σύνθεση του Σώματος
 6.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 7.Διορθωτικά (άρθρο 204 α του Κανονισμού)
 8.Γραπτές δηλώσεις (dépôt)
 9.Κατάθεση εγγράφωv
 10.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του 2010
 11.Διάταξη των εργασιών
 12.Σύσταση προς το Συμβούλιο για τη συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας (συζήτηση)
 13.Έναρξη διαπραγματεύσεων σε διεθνές επίπεδο με σκοπό τη θέσπιση διεθνούς Συνθήκης για την προστασία της Αρκτικής (συζήτηση)
 14.Ίση μεταχείριση των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού * (συζήτηση)
 15.Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Ταμείο Συνοχής: διατάξεις σχετικά με την οικονομική διαχείριση *** - Νέοι τύποι εξόδων που είναι επιλέξιμοι για συνδρομή από το ΕΚΤ ***I - Επενδύσεις σε ενεργειακή απόδοση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όσον αφορά την κατασκευή κατοικιών (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ***I (συζήτηση)
 16.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 17.Ναυάγιο μεταναστών κοντά στις ακτές της Λιβύης (συζήτηση)
 18.Κοινοτικός κώδικας θεωρήσεων ***I (συζήτηση)
 19.Αξιολόγηση των ωρών οδήγησης και των διαστημάτων ξεκούρασης (συζήτηση)
 20.Καθορισμός ορίων καταλοίπων των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης ***II (συζήτηση)
 21.Εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών (σύντομη παρουσίαση)
 22.Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή των ευρωπαίων πολιτών και των οικογενειών τους στην επικράτεια των κρατών μελών (σύντομη παρουσίαση)
 23.Προβλήματα υγείας που συνδέονται με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (σύντομη παρουσίαση)
 24.Προβλήματα και προοπτικές της ευρωπαϊκής ιθαγένειας (σύντομη παρουσίαση)
 25.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 26.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (153 kb) Κατάσταση παρόντων (58 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (115 kb) Κατάσταση παρόντων (23 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (213 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου