Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Streda, 1. apríla 2009 - Brusel
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenie predsedníctva
 3.Oficiálne privítanie
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 5.Zloženie Parlamentu
 6.Zloženie výborov a delegácií
 7.Korigendá (článok 204a rokovacieho poriadku)
 8.Písomné vyhlásenia (predloženie)
 9.Predložené dokumenty
 10.Harmonogram schôdzí na rok 2010
 11.Program práce
 12.Nová dohoda medzi EÚ a Ruskom (rozprava)
 13.Začatie medzinárodných rokovaní na účely uzavretia medzinárodnej zmluvy o ochrane Arktídy (rozprava)
 14.Rovnaké zaobchádzanie s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu * (rozprava)
 15.Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond a Kohézny fond: ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia *** - Nové typy nákladov oprávnených na príspevok z ESF ***I - Investície do energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov v oblasti bývania (zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1080/2006 o EFRR) ***I (rozprava)
 16.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 17.Stroskotania emigrantov pri pobreží Líbye (rozprava)
 18.Vízový kódex Spoločenstva ***I (rozprava)
 19.Vyhodnotenie času jazdy a dôb odpočinku (rozprava)
 20.Stanovenie limitov rezíduí farmakologicky účinných látok v potravinách živočíšneho pôvodu ***II (rozprava)
 21.Vzdelávanie detí migrantov (stručná prezentácia)
 22.Uplatňovanie smernice 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa na území členských štátov (stručná prezentácia)
 23.Otázky zdravia súvisiacie s elektromagnetickými poľami (stručná prezentácia)
 24.Problémy a perspektívy európskeho občianstva (stručná prezentácia)
 25.Program rokovania na nasledujúci deň
 26.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (133 kb) Prezenčná listina (58 kb) 
 
Zápisnica (109 kb) Prezenčná listina (23 kb) 
 
Zápisnica (200 kb) Prezenčná listina (63 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia