Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 213kWORD 115k
Τετάρτη 1 Απριλίου 2009 - Βρυξέλλες
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Υποδοχή
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 5.Σύνθεση του Σώματος
 6.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 7.Διορθωτικά (άρθρο 204 α του Κανονισμού)
 8.Γραπτές δηλώσεις (dépôt)
 9.Κατάθεση εγγράφωv
 10.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του 2010
 11.Διάταξη των εργασιών
 12.Σύσταση προς το Συμβούλιο για τη συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας (συζήτηση)
 13.Έναρξη διαπραγματεύσεων σε διεθνές επίπεδο με σκοπό τη θέσπιση διεθνούς Συνθήκης για την προστασία της Αρκτικής (συζήτηση)
 14.Ίση μεταχείριση των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού * (συζήτηση)
 15.Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Ταμείο Συνοχής: διατάξεις σχετικά με την οικονομική διαχείριση *** - Νέοι τύποι εξόδων που είναι επιλέξιμοι για συνδρομή από το ΕΚΤ ***I - Επενδύσεις σε ενεργειακή απόδοση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όσον αφορά την κατασκευή κατοικιών (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ***I (συζήτηση)
 16.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 17.Ναυάγιο μεταναστών κοντά στις ακτές της Λιβύης (συζήτηση)
 18.Κοινοτικός κώδικας θεωρήσεων ***I (συζήτηση)
 19.Αξιολόγηση των ωρών οδήγησης και των διαστημάτων ξεκούρασης (συζήτηση)
 20.Καθορισμός ορίων καταλοίπων των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης ***II (συζήτηση)
 21.Εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών (σύντομη παρουσίαση)
 22.Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή των ευρωπαίων πολιτών και των οικογενειών τους στην επικράτεια των κρατών μελών (σύντομη παρουσίαση)
 23.Προβλήματα υγείας που συνδέονται με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (σύντομη παρουσίαση)
 24.Προβλήματα και προοπτικές της ευρωπαϊκής ιθαγένειας (σύντομη παρουσίαση)
 25.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 26.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Hans-Gert PÖTTERING
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 3 μ.μ.


2. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση για την πρόσφατη τραγωδία των ναυαγίων των λαθρομεταναστών στα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης.

Το Σώμα τηρεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων.


3. Υποδοχή

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, τον καθηγητή Luc Montagnier, βραβείο Νόμπελ ιατρικής 2008, ο οποίος λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου της Οικονομικής Κοινότητας των Χωρών της Δυτικής Αφρικής, που λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.


4. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


5. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες ισπανικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή του Daniel Bautista στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εις αντικατάσταση του Daniel Varela Suanzes-Carpegna και, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1, του Κανονισμού, το Σώμα λαμβάνει γνώση των ανωτέρω με ισχύ από 26ης Μαρτίου 2009.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του Κανονισμού, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει ελεγχθεί η εντολή του ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, ο Daniel Bautista καταλαμβάνει την έδρα του στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως προβεί στη δήλωση ότι δεν κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


6. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα PPE-DE τα ακόλουθα αιτήματα ορισμού:

επιτροπή BUDG: Liene Liepiņa

Αντιπροσωπεία στη Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ: Liene Liepiņa

επιτροπή INTA: Daniel Bautista

επιτροπή PECH: Daniel Bautista

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία: Daniel Bautista

Αντιπροσωπία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ευρω-Λατινοαμερικανική Κοινοβουλευτική Συνέλευση (EUROLAT): Daniel Bautista

Εάν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις έως την έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της παρούσας συνεδρίασης, οι ως άνω ορισμοί θεωρούνται εγκριθέντες.


7. Διορθωτικά (άρθρο 204 α του Κανονισμού)

Οι αρμόδιες επιτροπές διαβίβασαν τα ακόλουθα διορθωτικά επί των κειμένων που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

Διορθωτικό στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 17 Δεκεμβρίου 2008 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2009/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας
P6_TA(2008)0610-(COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))-ENVI

Διορθωτικό στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 17 Δεκεμβρίου 2008 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2009/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
P6_TA-(2008)0609-(COM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD))-ITRE

Σύμφωνα με το άρθρο 204 α, παράγραφος 4, του Kανονισμού, τα εν λόγω διορθωτικά θεωρούνται εγκριθέντα, εκτός εάν, εντός σαράντα οκτώ ωρών, μια πολιτική ομάδα ή το λιγότερο σαράντα βουλευτές ζητήσουν να τεθούν σε ψηφοφορία.

Τα διορθωτικά είναι διαθέσιμα στην ιστοθέση “Séance en direct”.


8. Γραπτές δηλώσεις (dépôt)

Οι ακόλουθοι βουλευτές υπέβαλαν γραπτές δηλώσεις για καταχώρηση στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού):

- Riccardo Ventre σχετικά με τις επιπτώσεις της ρύπανσης από πλοία στις παράκτιες τουριστικές περιοχές (0041/2009),

- Riccardo Ventre σχετικά με τα μαθήματα οδικής αγωγής στα προγράμματα εκπαίδευσης των σχολικών ιδρυμάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (0042/2009),

- Erminio Enzo Boso και Mario Borghezio σχετικά με την ανάγκη να εγκριθεί λεπτομερής πολιτική για την προστασία των ορέων (0043/2009),

- Vladimír Železný σχετικά με το μποϊκοτάζ της διάσκεψης του ΟΗΕ για το ρατσισμό, τις φυλετικές διακρίσεις, την ξενοφοβία και τη μισαλλοδοξία που συνδέεται με αυτά (0044/2009).


9. Κατάθεση εγγράφωv

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα

1) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

1.1) εκθέσεις:

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) (COM(2008)0402 - C6-0278/2008 - 2008/0154(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Linda Mcavan (A6-0084/2009)

- ´Εκθεση σχετικά με τα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (2008/2211(INI)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Frédérique Ries (A6-0089/2009)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά σύστημα κοινοτικού οικολογικού σήματος (COM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Salvatore Tatarella (A6-0105/2009)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με σκοπό την επέκταση των τύπων δαπανών που είναι επιλέξιμες για συνεισφορά από το ΕΚΤ (COM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Karin Jöns (A6-0116/2009)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για την τροποποίηση του παραρτήματος 11 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων (C6-0028/2009 - 15523/2008 – 2008/0202(CNS)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Béla Glattfelder (A6-0122/2009)

- ´Εκθεση σχετικά με τη βελτίωση των σχολείων: ατζέντα για την ευρωπαϊκή συνεργασία (2008/2329(INI)) - επιτροπή CULT - Εισηγητής: Pál Schmitt (A6-0124/2009)

- ´Εκθεση σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών (2008/2328(INI)) - επιτροπή CULT - Εισηγητής: Hannu Takkula (A6-0125/2009)

- *** Σύσταση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση ορισμένων διατάξεων περί δημοσιονομικής διαχείρισης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής (17575/2008 - C6-0027/2009 - 2008/0233(AVC)) - επιτροπή REGI - Εισηγήτρια: Iratxe García Pérez (A6-0127/2009)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 808/2004 σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για την κοινωνία της πληροφορίας (COM(2008)0677 - C6-0381/2008 - 2008/0201(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Angelika Niebler (A6-0128/2009)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ό,τι αφορά την επιλεξιμότητα των επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια στη στέγαση (COM(2008)0838 - C6-0473/2008 - 2008/0245(COD)) - επιτροπή REGI - Εισηγητής: Emmanouil Angelakas (A6-0134/2009)

- ´Εκθεση που περιέχει πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με τη νέα συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας (2008/2104(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Janusz Onyszkiewicz (A6-0140/2009)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη διόρθωση της οδηγίας 2008/73/ΕΚ που αφορά την απλούστευση των διαδικασιών καταχώρισης και δημοσίευσης πληροφοριών στον κτηνιατρικό και ζωοτεχνικό τομέα και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ, 77/504/ΕΟΚ, 88/407/ΕΟΚ, 88/661/ΕΟΚ, 89/361/ΕΟΚ, 89/556/ΕΟΚ, 90/426/ΕΟΚ, 90/427/ΕΟΚ, 90/428/ΕΟΚ, 90/429/ΕΟΚ, 90/539/ΕΟΚ, 91/68/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 92/35/ΕΟΚ, 92/65/ΕΟΚ, 92/66/ΕΟΚ, 92/119/ΕΟΚ, 94/28/ΕΚ, 2000/75/ΕΚ, της απόφασης 2000/258/ΕΚ και των οδηγιών 2001/89/ΕΚ, 2002/60/ΕΚ και 2005/94/ΕΚ (COM(2009)0045 - C6-0079/2009 - 2009/0016(CNS)) - επιτροπή AGRI - Εισηγητής: Neil Parish (A6-0141/2009)

- * ´Εκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης πλαισίου του Συμβουλίου για την εφαρμογή, μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί μέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (17002/2008 - C6-0009/2009 - 2006/0158(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Ioannis Varvitsiotis (A6-0147/2009)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (COM(2008)0426 - C6-0291/2008 - 2008/0140(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Kathalijne Maria Buitenweg (A6-0149/2009)

- ´Εκθεση σχετικά με προβλήματα και προοπτικές που αφορούν την ευρωπαϊκή ιθαγένεια (2008/2234(INI)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Urszula Gacek (A6-0182/2009)

- ´Εκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών (2008/2184(INI)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Adina-Ioana Vălean (A6-0186/2009)

1.2) συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση:

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τον καθορισμό ορίων καταλοίπων των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 και την τροποποίηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (15079/2/2008 - C6-0005/2009 - 2007/0064(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Avril Doyle (A6-0048/2009)

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1172/95 του Συμβουλίου (15248/2/2008 - C6-0065/2009 - 2007/0233(COD)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Helmuth Markov (A6-0126/2009)


10. Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του 2010

Η Διάσκεψη των Προέδρων κοινοποίησε τις προτάσεις της για το χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του 2010.

Οι προτάσεις αυτές έχουν ως ακολούθως:

από 11 έως 14 Ιανουαρίου

στις 27 και 28 Ιανουαρίου

από 8 έως 11 Φεβρουαρίου

στις 24 και 25 Φεβρουαρίου

από 8 έως 11 Μαρτίου

στις 24 και 25 Μαρτίου

από 19 έως 22 Απριλίου

στις 5 και 6 Μαΐου

από 17 έως 20 Μαΐου

από 14 έως 17 Ιουνίου

από 5 έως 8 Ιουλίου

από 6 έως 9 Σεπτεμβρίου

από 20 έως 23 Σεπτεμβρίου

στις 6 και 7 Οκτωβρίου

από 18 έως 21 Οκτωβρίου

στις 10 και 11 Νοεμβρίου

από 22 έως 25 Νοεμβρίου

από 13 έως 16 Δεκεμβρίου

Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών ορίζεται την Πέμπτη 16 Απριλίου 2009, στις 12 το μεσημέρι.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί τη ν Τετάρτη 22 Απριλίου 2009, στις 12 το μεσημέρι.


11. Διάταξη των εργασιών

Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τον καθορισμό της διάταξης των εργασιών.

Το τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης των συνόδων ολομελείας του Απριλίου Ι (PE 422.680/PDOJ) έχει διανεμηθεί και επ' αυτού προτάθηκαν οι ακόλουθες τροποποιήσεις (άρθρο 132 του Κανονισμού):

Τετάρτη

- Αίτημα της Ομάδας Verts/ALE για την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη μίας δηλώσεως της Επιτροπής σχετικά με το "ναυάγιο μεταναστών κοντά στις ακτές της Λιβύης"

Το Σώμα εγκρίνει τo αίτημα αυτό.

Η δήλωση εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη μετά από τις παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων.

Πέμπτη

- δεν προτάθηκε τροποποίηση

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


12. Σύσταση προς το Συμβούλιο για τη συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο για τη συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας [2008/2104(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Janusz Onyszkiewicz (A6-0140/2009)

Ο Janusz Onyszkiewicz παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Alexandr Vondra (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Cristina Gutiérrez-Cortines (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Josef Zieleniec, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Csaba Sándor Tabajdi, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Marie Anne Isler Béguin, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Vladimír Remek, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Jana Bobošíková, μη εγγεγραμμένη, Ria Oomen-Ruijten, Jan Marinus Wiersma, István Szent-Iványi, Inese Vaidere και Milan Horáček.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jiří Maštálka, Francisco José Millán Mon, Hannes Swoboda, Henrik Lax, Hanna Foltyn-Kubicka, Tunne Kelam, Ioan Mircea Paşcu, Andrzej Tomasz Zapałowski, György Schöpflin, Richard Howitt και Giulietto Chiesa.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Romana Jordan Cizelj, Monika Beňová, Andrzej Wielowieyski, Ewa Tomaszewska, Gerard Batten και Alexandru Nazare.

Παρεμβαίνουν οι Alexandr Vondra, Benita Ferrero-Waldner και Janusz Onyszkiewicz.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.22 των Συνοπτικών Πρακτικών της 02.04.2009.


13. Έναρξη διαπραγματεύσεων σε διεθνές επίπεδο με σκοπό τη θέσπιση διεθνούς Συνθήκης για την προστασία της Αρκτικής (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Έναρξη διαπραγματεύσεων σε διεθνές επίπεδο με σκοπό τη θέσπιση διεθνούς Συνθήκης για την προστασία της Αρκτικής

Οι Alexandr Vondra (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνει ο Anders Wijkman, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luigi COCILOVO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Diana Wallis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Godfrey Bloom, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Avril Doyle, Martí Grau i Segú και Laima Liucija Andrikienė.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Christian Rovsing, Charles Tannock, Johannes Lebech, Marie Anne Isler Béguin, Alojz Peterle και Paul Rübig.

Παρεμβαίνουν οι Alexandr Vondra και Benita Ferrero-Waldner.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Véronique De Keyser, Jan Marinus Wiersma και Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με την έναρξη διεθνών διαπραγματεύσεων με στόχο την έγκριση διεθνούς συνθήκης για την προστασία της Αρκτικής (B6-0163/2009),

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, John Bowis, Tunne Kelam και Eija-Riitta Korhola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με τη Διεθνή Συνθήκη για την προστασία της Αρκτικής (B6-0172/2009),

- Tobias Pflüger, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη Διεθνή Συνθήκη για την προστασία της Αρκτικής (B6-0173/2009),

- Satu Hassi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη Διεθνή Συνθήκη για την προστασία της Αρκτικής (B6-0174/2009),

- Diana Wallis, Bilyana Ilieva Raeva, Kyösti Virrankoski, Anne E. Jensen, Johannes Lebech, Olle Schmidt, Anneli Jäätteenmäki και Anne Laperrouze, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη Διεθνή Συνθήκη για την προστασία της Αρκτικής (B6-0175/2009),

- Liam Aylward, Adam Bielan, Roberts Zīle και Ewa Tomaszewska, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με τη Διεθνή Συνθήκη για την προστασία της Αρκτικής (B6-0176/2009).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.23 των Συνοπτικών Πρακτικών της 02.04.2009.


14. Ίση μεταχείριση των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού * (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού [COM(2008)0426 - C6-0291/2008 - 2008/0140(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Kathalijne Maria Buitenweg (A6-0149/2009)

Η Kathalijne Maria Buitenweg παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Vladimír Špidla (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Elizabeth Lynne (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Amalia Sartori (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Lissy Gröner (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Donata Gottardi (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Emine Bozkurt, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Frank Vanhecke, μη εγγεγραμμένος, Hubert Pirker, Martine Roure, Gérard Deprez, Sebastiano (Nello) Musumeci, Elisabeth Schroedter, Jim Allister, Nicolae Vlad Popa και Michael Cashman.

Παρεμβαίνει Vladimír Špidla.

Παρεμβαίνουν οι Sarah Ludford, Rihards Pīks, Inger Segelström και Jeanine Hennis-Plasschaert.

Παρεμβαίνουν οι Sarah Ludford, Rihards Pīks, Inger Segelström, Jeanine Hennis-Plasschaert, Mario Mauro, Claude Moraes, Marco Cappato, Carlos Coelho, Iratxe García Pérez, Csaba Sógor, Ευαγγελία Τζαμπάζη και Martin Kastler.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Miroslav Mikolášik, Marusya Ivanova Lyubcheva, Manfred Weber και Richard Howitt.

Παρεμβαίνει η Kathalijne Maria Buitenweg.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 02.04.2009.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Marek SIWIEC
Αντιπρόεδρος

15. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Ταμείο Συνοχής: διατάξεις σχετικά με την οικονομική διαχείριση *** - Νέοι τύποι εξόδων που είναι επιλέξιμοι για συνδρομή από το ΕΚΤ ***I - Επενδύσεις σε ενεργειακή απόδοση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όσον αφορά την κατασκευή κατοικιών (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ***I (συζήτηση)

Σύσταση: σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση ορισμένων διατάξεων περί δημοσιονομικής διαχείρισης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής [17575/2008 - C6-0027/2009 - 2008/0233(AVC)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Iratxe García Pérez (A6-0127/2009)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με σκοπό την επέκταση των τύπων δαπανών που είναι επιλέξιμες για συνεισφορά από το ΕΚΤ [COM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Karin Jöns (A6-0116/2009)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ό,τι αφορά την επιλεξιμότητα των επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια στη στέγαση [COM(2008)0838 - C6-0473/2008 - 2008/0245(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Εμμανουήλ Αγγελάκας (A6-0134/2009)

Οι Iratxe García Pérez, Karin Jöns και Εμμανουήλ Αγγελάκας παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Nathalie Griesbeck (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Gabriela Creţu (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Jamila Madeira (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Iosif Matula, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Constanze Angela Krehl, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jean Marie Beaupuy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Mieczysław Edmund Janowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Elisabeth Schroedter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Bairbre de Brún, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Fernand Le Rachinel, μη εγγεγραμμένος, Richard Howitt, Marian Harkin, Guntars Krasts, Jan Olbrycht, Gábor Harangozó και Samuli Pohjamo.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martine ROURE
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ewa Tomaszewska, Maria Petre, Σταύρος Αρναουτάκης, Toomas Savi, Rolf Berend, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Oldřich Vlasák, James Nicholson, Luca Romagnoli, Zita Pleštinská, Avril Doyle και Ljudmila Novak.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Colm Burke, Silvia-Adriana Ţicău, Fiona Hall και Catherine Stihler.

Παρεμβαίνουν οι Jacques Barrot, Iratxe García Pérez και Εμμανουήλ Αγγελάκας.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 02.04.2009, σημείο 9.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 02.04.2009 και σημείο 9.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 02.04.2009.


16. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν σε ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 144 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Colm Burke, Justas Vincas Paleckis, Marco Pannella, Sylwester Chruszcz, Αθανάσιος Παφίλης, Bernard Wojciechowski, Lívia Járóka, Vasilica Viorica Dăncilă, Marco Cappato, Andrzej Tomasz Zapałowski, Petya Stavreva, Marusya Ivanova Lyubcheva, Ewa Tomaszewska, András Gyürk, Catherine Stihler, Marian-Jean Marinescu, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Záborská, Bogusław Liberadzki, Maria Petre, Zita Pleštinská, Csaba Sógor και Miroslav Mikolášik.


17. Ναυάγιο μεταναστών κοντά στις ακτές της Λιβύης (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Ναυάγιο μεταναστών κοντά στις ακτές της Λιβύης

Ο Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Agustín Díaz de Mera García Consuegra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, και Pasqualina Napoletano, εξ ονόματος της Ομάδας PSE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Gérard Deprez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Giusto Catania, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Παρεμβαίνει ο Jacques Barrot.

Η συζήτηση περατώνεται.


18. Κοινοτικός κώδικας θεωρήσεων ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση Κοινοτικού Κώδικα Θεωρήσεων [COM(2006)0403 - C6-0254/2006 - 2006/0142(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Henrik Lax (A6-0161/2008)

Ο Henrik Lax παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ewa Klamt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Michael Cashman, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Tatjana Ždanoka, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marian-Jean Marinescu και Jacques Barrot.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 02.04.2009.


19. Αξιολόγηση των ωρών οδήγησης και των διαστημάτων ξεκούρασης (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Αξιολόγηση των ωρών οδήγησης και των διαστημάτων ξεκούρασης

Ο Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Corien Wortmann-Kool, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki και Jacques Barrot.

Η συζήτηση περατώνεται.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 10.20 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 10.25 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gérard ONESTA
Αντιπρόεδρος

20. Καθορισμός ορίων καταλοίπων των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης ***II (συζήτηση)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τον καθορισμό ορίων καταλοίπων των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών στα τρόφιμα ζωϊκής προέλευσης, την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 και την τροποποίηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [15079/2/2008 - C6-0005/2009 - 2007/0064(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Avril Doyle (A6-0048/2009)

Η Avril Doyle παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει ο Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνει η Avril Doyle.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 02.04.2009.


21. Εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών [2008/2328(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγητής: Hannu Takkula (A6-0125/2009)

Ο Hannu Takkula προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνει ο Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 02.04.2009.


22. Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή των ευρωπαίων πολιτών και των οικογενειών τους στην επικράτεια των κρατών μελών (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ όσον αφορά το δικαίωμα των ευρωπαίων πολιτών και των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών [2008/2184(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Adina-Ioana Vălean (A6-0186/2009)

Η Adina-Ioana Vălean προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνει ο Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 02.04.2009.


23. Προβλήματα υγείας που συνδέονται με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τα προβλήματα υγείας που συνδέονται με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία [2008/2211(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Frédérique Ries (A6-0089/2009)

Παρεμβαίνει ο Frédérique Ries, κατ' αρχάς για τη διοργάνωση της συζήτησης και στη συνέχεια για να παρουσιάσει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.24 των Συνοπτικών Πρακτικών της 02.04.2009.


24. Προβλήματα και προοπτικές της ευρωπαϊκής ιθαγένειας (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τα προβλήματα και τις προοπτικές της ευρωπαϊκής ιθαγένειας [2008/2234(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Urszula Gacek (A6-0182/2009)

Η Urszula Gacek προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνει ο Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 02.04.2009.


25. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 422.680/OJ).


26. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 11.20 μ.μ.

Klaus Welle

Hans-Gert Pöttering

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Αδάμου, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Αγγελάκας, Angelilli, Antinucci, Antoniozzi, Arif, Αρναουτάκης, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Μπατζελή, Bauer, Bautista, Beaupuy, Becsey, Beer, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borrell Fontelles, Μποτόπουλος, Boursier, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Δημητρίου, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Δημητρακόπουλος, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gentvilas, Γεωργίου, Geringer de Oedenberg, Gibault, Giertych, Gill, Giuntini, Γκλαβάκης, Glattfelder, Goebbels, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karas, Karim, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Κοππά, Korhola, Kósáné Kovács, Krahmer, Krasts, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Λαμπρινίδης, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liepiņa, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Ματσάκης, Μάτσης, Ματσούκα, Matula, Mauro, Μαυρομμάτης, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, Novak, Olajos, Olbrycht, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Παφίλης, Pagano, Paleckis, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Panayotov, Pannella, Παπαδημούλης, Paparizov, Παπαστάμκος, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Ποδηματά, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Popa, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Σχοινάς, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Τρακατέλλης, Turmes, Τζαμπάζη, Uca, Urutchev, Vaidere, Βακάλης, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Βαρβιτσιώτης, Vaugrenard, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου