Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 192kWORD 107k
Kolmapäev, 1. aprill 2009 - Brüssel
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Tervitus
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 5.Parlamendi koosseis
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 7.Parandused (kodukorra artikkel 204 a)
 8.Kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)
 9.Esitatud dokumendid
 10.2010. aasta osaistungjärkude ajakava
 11.Tööplaan
 12.ELi ja Venemaa vaheline uus leping (arutelu)
 13.Rahvusvaheliste läbirääkimiste avamine eesmärgiga saavutada Arktika kaitse konventsiooni vastuvõtmine (arutelu)
 14.Võrdne kohtlemine sõltumata isikute usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest * (arutelu)
 15.Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond ja Ühtekuuluvusfond: finantsjuhtimist käsitlevad sätted *** - Euroopa Sotsiaalfondi toetuse saamiseks abikõlblikud kululiigid ***I - Eluasemete energiatõhususe ja taastuvenergia alaste investeeringute abikõlblikkus Euroopa Regionaalarengu Fondi raames ***I (arutelu)
 16.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 17.Põgenike hukkumine Liibüa ranniku lähedal (arutelu)
 18.Ühenduse viisaeeskiri ***I (arutelu)
 19.Sõiduaja ja puhkeperioodide hindamine (arutelu)
 20.Farmakoloogiliste toimeainete jääkide piirnormide kehtestamine loomsetes toiduainetes ***II (arutelu)
 21.Hariduse andmine sisserändajate lastele (lühiettekanne)
 22.ELi kodanike ja nende pereliikmete õigus liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil (lühiettekanne)
 23.Elektromagnetväljadega seotud terviseprobleemid (lühiettekanne)
 24.Euroopa kodakondsusega seotud probleemid ja tulevikuväljavaated (lühiettekanne)
 25.Järgmise istungi päevakord
 26.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Hans-Gert PÖTTERING
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 15.00.


2. Presidentuuri avaldus

Parlamendi president tegi avalduse seoses hiljutise põgenike hukkumise tragöödiaga Liibüa ranniku lähedal.

Parlament pidas ohvrite mälestuseks minutilise leinaseisaku.


3. Tervitus

Parlamendi president tervitas parlamendi nimel 2008. aasta Nobeli meditsiinipreemia laureaati professor Luc Montagnieri, kes viibis ametlike külaliste rõdul.

President tervitas parlamendi nimel Lääne-Aafrika riikide majandusühenduse parlamendi delegatsiooni liikmeid, kes viibisid ametlike külaliste rõdul.


4. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


5. Parlamendi koosseis

Hispaania pädevad ametiasutused teatasid Daniel Bautista valimisest Euroopa Parlamendi liikmeks Daniel Varela Suanzes-Carpegna asemel kodukorra artikli 4 lõike 1 kohaselt. Parlament võttis selle teadmiseks ning muudatus jõustub 26. märtsist 2009.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Daniel Bautista vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


6. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsiooni PPE-DE taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

BUDG komisjon: Liene Liepiņa

Delegatsioon AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees: Liene Liepiņa

INTA komisjon: Daniel Bautista

PECH komisjon: Daniel Bautista

Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks: Daniel Bautista

Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarne assamblee (EUROLAT): Daniel Bautista

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


7. Parandused (kodukorra artikkel 204 a)

Pädevad komisjonid on edastanud Euroopa Parlamendi poolt vastuvõetud tekstide kohta järgmised parandused:

Parandus Euroopa Parlamendi seisukohale, mis võeti vastu esimesel lugemisel 17. detsembril 2008 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/.../EÜ, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et täiustada ja laiendada ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi

P6_TA(2008)0610 - (KOM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD)) - ENVI

Parandus Euroopa Parlamendi seisukohale, mis võeti vastu esimesel lugemisel 17. detsembril 2008 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/.../EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta ning direktiivide 2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta
(EMPs kohaldatav tekst)
P6_TA(2008)0609 - (KOM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD)) - ITRE

Vastavalt kodukorra artiklile 204a loetakse parandused heakskiidetuks, kui hiljemalt nelikümmend kaheksa tundi pärast nende teatavakstegemist ei esita mõni fraktsioon või vähemalt nelikümmend parlamendiliiget taotlust nende hääletusele panekuks.

Parandused on kättesaadavad veebilehel „Séance en direct / Istungi teave”.


8. Kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)

Järgmised parlamendiliikmed edastasid kirjalikud deklaratsioonid registrisse kandmiseks (kodukorra artikkel 116):

- Riccardo Ventre laevade põhjustatud reostuse mõju kohta rannikualade turismipiirkondadele (0041/2009);

- Riccardo Ventre liiklusõpetuse kohta põhi- ja keskkooli õppeprogrammis (0042/2009);

- Erminio Enzo Boso ja Mario Borghezio vajaduse kohta võtta vastu mägipiirkondi ja nende kaitset käsitlev üksikasjalik poliitika (0043/2009);

- Vladimír Železný ÜRO rassismi, rassilise diskrimineerimise, ksenofoobia ja nendega seotud sallimatuse vastase ülemaailmse konverentsi boikoteerimise kohta (0044/2009).


9. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) parlamendikomisjonid:

1.1) raportid

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus organisatsioonide vabatahtliku osalemise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS) (KOM(2008)0402 - C6-0278/2008 - 2008/0154(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Linda Mcavan (A6-0084/2009)

- Raport elektromagnetväljadega seostatavate terviseprobleemide kohta (2008/2211(INI)) - ENVI komisjon - Raportöör: Frédérique Ries (A6-0089/2009)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühenduse ökomärgise kava kohta (KOM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Salvatore Tatarella (A6-0105/2009)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1081/2006, milles käsitletakse Euroopa Sotsiaalfondi, et lisada teatavad Euroopa Sotsiaalfondi toetuse saamiseks abikõlblikud kululiigid (KOM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD)) - EMPL komisjon - Raportöör: Karin Jöns (A6-0116/2009)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppe 11. lisa muutmist käsitleva Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise kokkuleppe sõlmimise kohta (C6-0028/2009 - 15523/2008 - 2008/0202(CNS)) - INTA komisjon - Raportöör: Béla Glattfelder (A6-0122/2009)

- Raport paremaid koole käsitleva Euroopa koostöökava kohta (2008/2329(INI)) - CULT komisjon - Raportöör: Pál Schmitt (A6-0124/2009)

- Raport hariduse andmise kohta sisserändajate lastele (2008/2328(INI)) - CULT komisjon - Raportöör: Hannu Takkula (A6-0125/2009)

- *** Soovitus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus (EÜ), millega muudetakse teatavate finantsjuhtimist käsitlevate sätete osas määrust (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta (17575/2008 - C6-0027/2009 - 2008/0233(AVC)) - REGI komisjon - Raportöör: Iratxe García Pérez (A6-0127/2009)

- ***I Raport: ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 808/2004 infoühiskonda käsitleva ühenduse statistika kohta (KOM(2008)0677 - C6-0381/2008 - 2008/0201(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Angelika Niebler (A6-0128/2009)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1080/2006, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi, seoses eluasemete energiatõhususe ja taastuvenergia alaste investeeringute abikõlblikkusega (KOM(2008)0838 - C6-0473/2008 - 2008/0245(COD)) - REGI komisjon - Raportöör: Emmanouil Angelakas (A6-0134/2009)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule Euroopa Liidu ja Venemaa uue lepingu kohta (2008/2104(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Janusz Onyszkiewicz (A6-0140/2009)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega parandatakse direktiivi 2008/73/EÜ, millega lihtsustatakse nimekirjade koostamise ja andmete avaldamise korda veterinaar- ja zootehnika valdkonnas ning muudetakse direktiive 64/432/EMÜ, 77/504/EMÜ, 88/407/EMÜ, 88/661/EMÜ, 89/361/EMÜ, 89/556/EMÜ, 90/426/EMÜ, 90/427/EMÜ, 90/428/EMÜ, 90/429/EMÜ, 90/539/EMÜ, 91/68/EMÜ, 91/496/EMÜ, 92/35/EMÜ, 92/65/EMÜ, 92/66/EMÜ, 92/119/EMÜ, 94/28/EÜ, 2000/75/EÜ, otsust 2000/258/EÜ ja direktiive 2001/89/EÜ, 2002/60/EÜ ja 2005/94/EÜ (KOM(2009)0045 - C6-0079/2009 - 2009/0016(CNS)) - AGRI komisjon - Raportöör: Neil Parish (A6-0141/2009)

- * Raport nõukogu raamotsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu liikmesriikides vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamist järelevalvemeetmete rakendamise otsuste kui kohtueelse kinnipidamisega seotud alternatiivse võimaluse suhtes (17002/2008 - C6-0009/2009 - 2006/0158(CNS)) - LIBE komisjon - Raportöör: Ioannis Varvitsiotis (A6-0147/2009)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõtet sõltumata isikute usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest (KOM(2008)0426 - C6-0291/2008 - 2008/0140(CNS)) - LIBE komisjon - Raportöör: Kathalijne Maria Buitenweg (A6-0149/2009)

- Raport liidu kodakondsusega seotud probleemide ja tulevikuväljavaadete kohta (2008/2234(INI)) - LIBE komisjon - Raportöör: Urszula Gacek (A6-0182/2009)

- Raport direktiivi 2004/38/EÜ (mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil) kohaldamise kohta (2008/2184(INI)) - LIBE komisjon - Raportöör: Adina-Ioana Vălean (A6-0186/2009)

1.2) soovitused teisele lugemisele:

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles sätestatakse ühenduse menetlused farmakoloogiliste toimeainete jääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 2377/90 ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/82/EÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 726/2004 (15079/2/2008 - C6-0005/2009 - 2007/0064(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Avril Doyle (A6-0048/2009)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1172/95 (15248/2/2008 - C6-0065/2009 - 2007/0233(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: Helmuth Markov (A6-0126/2009)


10. 2010. aasta osaistungjärkude ajakava

Esimeeste konverents esitas ettepanekud 2010. aasta osaistungjärkude ajakava kohta.

Ettepanekud on järgmised:

11.-14. jaanuar

27. ja 28. jaanuar

8.-11. veebruar

24. ja 25. veebruar

8.-11. märts

24. ja 25. märts

19.-22. aprill

5. ja 6. mai

17.-20. mai

14.-17. juuni

5.-8. juuli

6.-9. september

20.-23. september

6. ja 7. oktoober

18.-21. oktoober

10. ja 11. november

22.-25. november

13.-16. detsember

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on neljapäeval, 16. aprillil 2009 kell 12.00.

Hääletus toimub kolmapäeval, 22. aprillil 2009 kell 12.00.


11. Tööplaan

Päevakorra järgmine punkt oli tööplaani arutamine.

Jagati välja aprilli I osaistungjärgu lõplik päevakorra projekt (PE 422.680/PDOJ), mille kohta tehti järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 132):

kolmapäev

- fraktsiooni Verts/ALE esitas taotlus lisada päevakorda komisjoni avaldus põgenike hukkumise kohta Liibüa ranniku lähedal

Parlament kiitis taotluse heaks.

Deklaratsioon lisati päevakorda olulisi poliitilisi küsimusi käsitlevate üheminutiliste sõnavõttude järele.

neljapäev

- muudatusteta.

Tööplaan kinnitati.


12. ELi ja Venemaa vaheline uus leping (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule Euroopa Liidu ja Venemaa vahelise uue lepingu kohta [2008/2104(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Janusz Onyszkiewicz (A6-0140/2009)

Janusz Onyszkiewicz tutvustas raportit.

Sõna võtsid Alexandr Vondra (nõukogu eesistuja) ja Benita Ferrero-Waldner (komisjoni liige).

Sõna võtsid Cristina Gutiérrez-Cortines (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Josef Zieleniec fraktsiooni PPE-DE nimel, Csaba Sándor Tabajdi fraktsiooni PSE nimel, Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel, Adam Bielan fraktsiooni UEN nimel, Marie Anne Isler Béguin fraktsiooni Verts/ALE nimel, Vladimír Remek fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bastiaan Belder fraktsiooni IND/DEM nimel, Jana Bobošíková (fraktsioonilise kuuluvuseta), Ria Oomen-Ruijten, Jan Marinus Wiersma, István Szent-Iványi, Inese Vaidere ja Milan Horáček.

ISTUNGI JUHATAJA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
asepresident

Sõna võtsid Jiří Maštálka, Francisco José Millán Mon, Hannes Swoboda, Henrik Lax, Hanna Foltyn-Kubicka, Tunne Kelam, Ioan Mircea Paşcu, Andrzej Tomasz Zapałowski, György Schöpflin, Richard Howitt ja Giulietto Chiesa.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Romana Jordan Cizelj, Monika Beňová, Andrzej Wielowieyski, Ewa Tomaszewska, Gerard Batten ja Alexandru Nazare.

Sõna võtsid Alexandr Vondra, Benita Ferrero-Waldner ja Janusz Onyszkiewicz.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 02.04.2009protokoll punkt 9.22.


13. Rahvusvaheliste läbirääkimiste avamine eesmärgiga saavutada Arktika kaitse konventsiooni vastuvõtmine (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Rahvusvaheliste läbirääkimiste avamine eesmärgiga saavutada Arktika kaitse konventsiooni vastuvõtmine

Alexandr Vondra (nõukogu eesistuja) ja Benita Ferrero-Waldner (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võttis Anders Wijkman fraktsiooni PPE-DE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Luigi COCILOVO
asepresident

Sõna võtsid Véronique De Keyser fraktsiooni PSE nimel, Diana Wallis fraktsiooni ALDE nimel, Godfrey Bloom fraktsiooni IND/DEM nimel, Avril Doyle, Martí Grau i Segú ja Laima Liucija Andrikienė.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Christian Rovsing, Charles Tannock, Johannes Lebech, Marie Anne Isler Béguin, Alojz Peterle ja Paul Rübig.

Sõna võtsid Alexandr Vondra ja Benita Ferrero-Waldner.

Kodukorra artikli 103 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Véronique De Keyser, Jan Marinus Wiersma ja Hannes Swoboda fraktsiooni PSE nimel: Rahvusvaheliste läbirääkimiste alustamine eesmärgiga võtta vastu rahvusvaheline leping Arktika kaitse kohta (B6-0163/2009);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, John Bowis, Tunne Kelam ja Eija-Riitta Korhola fraktsiooni PPE-DE nimel: Rahvusvaheline Arktika kaitse leping (B6-0172/2009);

- Tobias Pflüger fraktsiooni GUE/NGL nimel: Rahvusvaheline Arktika kaitse leping (B6-0173/2009);

- Satu Hassi fraktsiooni Verts/ALE nimel: Rahvusvaheline Arktika kaitse leping (B6-0174/2009);

- Diana Wallis, Bilyana Ilieva Raeva, Kyösti Virrankoski, Anne E. Jensen, Johannes Lebech, Olle Schmidt, Anneli Jäätteenmäki ja Anne Laperrouze fraktsiooni ALDE nimel: Rahvusvaheline Arktika kaitse leping (B6-0175/2009);

- Liam Aylward, Adam Bielan, Roberts Zīle ja Ewa Tomaszewska fraktsiooni UEN nimel: Rahvusvaheline Arktika kaitse leping (B6-0176/2009).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 02.04.2009protokoll punkt 9.23.


14. Võrdne kohtlemine sõltumata isikute usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest * (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõtet sõltumata isikute usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest [KOM(2008)0426 - C6-0291/2008 - 2008/0140(CNS)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Kathalijne Maria Buitenweg (A6-0149/2009)

Kathalijne Maria Buitenweg tutvustas raportit.

Sõna võttis Vladimír Špidla (komisjoni liige).

Sõna võtsid Elizabeth Lynne (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Amalia Sartori (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), Lissy Gröner (CULT komisjoni arvamuse koostaja), Donata Gottardi (FEMM komisjoni arvamuse koostaja), Manfred Weber fraktsiooni PPE-DE nimel, Emine Bozkurt fraktsiooni PSE nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, ja Konrad Szymański fraktsiooni UEN nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Manuel António dos SANTOS
asepresident

Sõna võtsid Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Sylvia-Yvonne Kaufmann fraktsiooni GUE/NGL nimel, Johannes Blokland fraktsiooni IND/DEM nimel, Frank Vanhecke (fraktsioonilise kuuluvuseta), Hubert Pirker, Martine Roure, Gérard Deprez, Sebastiano (Nello) Musumeci, Elisabeth Schroedter, Jim Allister, Nicolae Vlad Popa ja Michael Cashman.

Sõna võttis Vladimír Špidla.

Sõna võtsid Sarah Ludford, Rihards Pīks, Inger Segelström, Jeanine Hennis-Plasschaert, Mario Mauro, Claude Moraes, Marco Cappato, Carlos Coelho, Iratxe García Pérez, Csaba Sógor, Evangelia Tzampazi ja Martin Kastler.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Miroslav Mikolášik, Marusya Ivanova Lyubcheva, Manfred Weber ja Richard Howitt.

Sõna võttis Kathalijne Maria Buitenweg.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 02.04.2009protokoll punkt 9.16.


ISTUNGI JUHATAJA: Marek SIWIEC
asepresident

15. Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond ja Ühtekuuluvusfond: finantsjuhtimist käsitlevad sätted *** - Euroopa Sotsiaalfondi toetuse saamiseks abikõlblikud kululiigid ***I - Eluasemete energiatõhususe ja taastuvenergia alaste investeeringute abikõlblikkus Euroopa Regionaalarengu Fondi raames ***I (arutelu)

Soovitus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse teatavate finantsjuhtimist käsitlevate sätete osas määrust (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta [17575/2008 - C6-0027/2009 - 2008/0233(AVC)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Iratxe García Pérez (A6-0127/2009)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1081/2006, milles käsitletakse Euroopa Sotsiaalfondi, et lisada teatavad Euroopa Sotsiaalfondi toetuse saamiseks abikõlblikud kululiigid [KOM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Karin Jöns (A6-0116/2009)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1080/2006, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi, seoses eluasemete energiatõhususe ja taastuvenergia alaste investeeringute abikõlblikkusega [KOM(2008)0838 - C6-0473/2008 - 2008/0245(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Emmanouil Angelakas (A6-0134/2009)

Iratxe García Pérez, Karin Jöns ja Emmanouil Angelakas tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Jacques Barrot (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Nathalie Griesbeck (BUDG komisjoni arvamuse koostaja), Gabriela Creţu (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Jamila Madeira (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Iosif Matula fraktsiooni PPE-DE nimel, Constanze Angela Krehl fraktsiooni PSE nimel, Jean Marie Beaupuy fraktsiooni ALDE nimel, Mieczysław Edmund Janowski fraktsiooni UEN nimel, Elisabeth Schroedter fraktsiooni Verts/ALE nimel, Bairbre de Brún fraktsiooni GUE/NGL nimel, Fernand Le Rachinel (fraktsioonilise kuuluvuseta), Richard Howitt, Marian Harkin, Guntars Krasts, Jan Olbrycht, Gábor Harangozó ja Samuli Pohjamo.

ISTUNGI JUHATAJA: Martine ROURE
asepresident

Sõna võtsid Ewa Tomaszewska, Maria Petre, Stavros Arnaoutakis, Toomas Savi, Rolf Berend, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Oldřich Vlasák, James Nicholson, Luca Romagnoli, Zita Pleštinská, Avril Doyle ja Ljudmila Novak.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Colm Burke, Silvia-Adriana Ţicău, Fiona Hall ja Catherine Stihler.

Sõna võtsid Jacques Barrot, Iratxe García Pérez ja Emmanouil Angelakas.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 02.04.2009 protokolli punkt 9.6, 02.04.2009 protokolli punkt 9.5 ja 02.04.2009 protokolli punkt 9.12.


16. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 144 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Colm Burke, Justas Vincas Paleckis, Marco Pannella, Sylwester Chruszcz, Athanasios Pafilis, Bernard Wojciechowski, Lívia Járóka, Vasilica Viorica Dăncilă, Marco Cappato, Andrzej Tomasz Zapałowski, Petya Stavreva, Marusya Ivanova Lyubcheva, Ewa Tomaszewska, András Gyürk, Catherine Stihler, Marian-Jean Marinescu, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Záborská, Bogusław Liberadzki, Maria Petre, Zita Pleštinská, Csaba Sógor ja Miroslav Mikolášik.


17. Põgenike hukkumine Liibüa ranniku lähedal (arutelu)

Komisjoni avaldus: Põgenike hukkumine Liibüa ranniku lähedal

Jacques Barrot (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Agustín Díaz de Mera García Consuegra fraktsiooni PPE-DE nimel, ja Pasqualina Napoletano fraktsiooni PSE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

Sõna võtsid Gérard Deprez fraktsiooni ALDE nimel, Hélène Flautre fraktsiooni Verts/ALE nimel, ja Giusto Catania fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Sõna võttis Jacques Barrot.

Arutelu lõpetati.


18. Ühenduse viisaeeskiri ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri [KOM(2006)0403 - C6-0254/2006 - 2006/0142(COD)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Henrik Lax (A6-0161/2008)

Henrik Lax tutvustas raportit.

Sõna võttis Jacques Barrot (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Ewa Klamt fraktsiooni PPE-DE nimel, Michael Cashman fraktsiooni PSE nimel, Sarah Ludford fraktsiooni ALDE nimel, Tatjana Ždanoka fraktsiooni Verts/ALE nimel, Sylvia-Yvonne Kaufmann fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marian-Jean Marinescu ja Jacques Barrot.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 02.04.2009protokoll punkt 9.13.


19. Sõiduaja ja puhkeperioodide hindamine (arutelu)

Komisjoni avaldus: Sõiduaja ja puhkeperioodide hindamine

Jacques Barrot (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Corien Wortmann-Kool fraktsiooni PPE-DE nimel, Silvia-Adriana Ţicău fraktsiooni PSE nimel, Eva Lichtenberger fraktsiooni Verts/ALE nimel, Johannes Blokland fraktsiooni IND/DEM nimel, Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki ja Jacques Barrot.

Arutelu lõpetati.


(Istung katkestati kell 22.20 ja jätkus kell 22.25.)

ISTUNGI JUHATAJA: Gérard ONESTA
asepresident

20. Farmakoloogiliste toimeainete jääkide piirnormide kehtestamine loomsetes toiduainetes ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles sätestatakse ühenduse menetlused farmakoloogiliste toimeainete jääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 2377/90 ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/82/EÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 726/2004 [15079/2/2008 - C6-0005/2009 - 2007/0064(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Avril Doyle (A6-0048/2009)

Avril Doyle tutvustas soovitust teisele lugemisele.

Sõna võttis Günter Verheugen (komisjoni asepresident).

Sõna võttis Avril Doyle.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 02.04.2009protokoll punkt 9.11.


21. Hariduse andmine sisserändajate lastele (lühiettekanne)

Raport hariduse andmise kohta sisserändajate lastele [2008/2328(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Hannu Takkula (A6-0125/2009)

Hannu Takkula tegi ettekande.

Sõna võttis Günter Verheugen (komisjoni asepresident).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 02.04.2009protokoll punkt 9.7.


22. ELi kodanike ja nende pereliikmete õigus liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil (lühiettekanne)

Raport direktiivi 2004/38/EÜ (mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil) kohaldamise kohta [2008/2184(INI)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Adina-Ioana Vălean (A6-0186/2009)

Adina-Ioana Vălean tegi ettekande.

Sõna võttis Günter Verheugen (komisjoni asepresident).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 02.04.2009protokoll punkt 9.8.


23. Elektromagnetväljadega seotud terviseprobleemid (lühiettekanne)

Raport elektromagnetväljadega seotud terviseprobleemide kohta [2008/2211(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Frédérique Ries (A6-0089/2009)

Frédérique Ries võttis sõna kõigepealt arutelu korraldamise kohta ja seejärel raporti tutvustamiseks.

Sõna võttis Günter Verheugen (komisjoni asepresident).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 02.04.2009protokoll punkt 9.24.


24. Euroopa kodakondsusega seotud probleemid ja tulevikuväljavaated (lühiettekanne)

Raport Euroopa kodakondsusega seotud probleemide ja tulevikuväljavaadete kohta [2008/2234(INI)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Urszula Gacek (A6-0182/2009)

Urszula Gacek tegi ettekande.

Sõna võttis Günter Verheugen (komisjoni asepresident).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 02.04.2009protokoll punkt 9.9.


25. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 422.680/OJ).


26. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.20.

Klaus Welle

Hans-Gert Pöttering

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Bautista, Beaupuy, Becsey, Beer, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borrell Fontelles, Botopoulos, Boursier, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gibault, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karas, Karim, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liepiņa, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, Novak, Olajos, Olbrycht, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Popa, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Turmes, Tzampazi, Uca, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Varvitsiotis, Vaugrenard, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika