Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 194kWORD 111k
Keskiviikko 1. huhtikuuta 2009 - Bryssel
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Tervetulotoivotukset
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 5.Parlamentin kokoonpano
 6.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 7.Oikaisut (työjärjestyksen 204 a artikla)
 8.Kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)
 9.Vastaanotetut asiakirjat
 10.Vuoden 2010 istuntokalenteri
 11.Käsittelyjärjestys
 12.Suositus neuvostolle EU:n ja Venäjän uudesta sopimuksesta (keskustelu)
 13.Arktisten alueiden suojelua koskevan kansainvälisen sopimuksen tekemiseen tähtäävien neuvotteluiden aloittaminen (keskustelu)
 14.Uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumaton yhdenvertainen kohtelu * (keskustelu)
 15.EAKR, ESR ja koheesiorahasto: varainhoitoa koskevat säännökset *** - ESR:n uudet tukikelpoiset kustannustyypit ***I - EAKR ja energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön asuntokannassa tehtävien investointien tukikelpoisuus ***I (keskustelu)
 16.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 17.Siirtolaisia kuljettaneiden alusten haaksirikot Libyan rannikoilla (keskustelu)
 18.Yhteisön viisumisäännöstö ***I (keskustelu)
 19.Ajotuntien ja lepoaikojen arviointi (keskustelu)
 20.Eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistaminen ***II (keskustelu)
 21.Maahanmuuttajien lasten kouluttaminen (lyhyt esittely)
 22.EU:n kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeus liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella (lyhyt esittely)
 23.Sähkömagneettisiin kenttiin liittyvät terveyshaitat (lyhyt esittely)
 24.Euroopan unionin kansalaisuutta koskevat ongelmat ja näkymät (lyhyt esittely)
 25.Seuraavan istunnon esityslista
 26.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Hans-Gert PÖTTERING

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 15.00.


2. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi julkilausuman tragediasta liittyen siirtolaisia kuljettaneiden alusten viimeaikaisiin haaksirikkoihin Libyan rannikolla.

Parlamentti vietti minuutin hiljaisuuden uhrien muistoksi.


3. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen vuoden 2008 Nobelin lääketieteen palkinnon saajan professori Luc Montagnier'n.

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen Länsi-Afrikan talousyhteisön parlamentin valtuuskunnan.


4. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


5. Parlamentin kokoonpano

Espanjan toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Daniel Bautista on nimitetty parlamentin jäseneksi Daniel Varela Suanzes-Carpegnan tilalle työjärjestyksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti 26. maaliskuuta 2009 alkaen. Parlamentti merkitsi asian tiedoksi.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Daniel Bautista osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, että ei harjoita tehtävää, joka on ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa.


6. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PPE-DE-ryhmältä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

BUDG-valiokunta: Liene Liepiņa

Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Liene Liepiņa

INTA-valiokunta: Daniel Bautista

PECH-valiokunta: Daniel Bautista

Suhteista Australiaan ja Uuteen-Seelantiin vastaava valtuuskunta: Daniel Bautista

Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa (EUROLAT): Daniel Bautista.

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


7. Oikaisut (työjärjestyksen 204 a artikla)

Asiasta vastaavat valiokunnat ovat toimittaneet Euroopan parlamentin hyväksymiä tekstejä koskevat seuraavat oikaisut:

Oikaisu ensimmäisessä käsittelyssä 17. joulukuuta 2008 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/.../EY antamiseksi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kauppaa koskevan yhteisön järjestelmän parantamiseksi ja laajentamiseksi
P6_TA(2008)0610 - (KOM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD)) - ENVI

Oikaisu ensimmäisessä käsittelyssä 17. joulukuuta 2008 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/.../EY antamiseksi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
P6_TA(2008)0609 - (KOM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD)) - ITRE

Työjärjestyksen 204 a artiklan 4 kohdan mukaisesti oikaisut katsotaan hyväksytyiksi ellei poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä pyydä 48 tunnin kuluessa ilmoituksesta, että asiasta äänestetään.

Oikaisut ovat saatavilla Séance en direct -sivustolla.


8. Kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat jäsenet ovat toimittaneet kirjallisen kannanoton luetteloon kirjattavaksi (työjärjestyksen 116 artikla):

- Riccardo Ventre alusten aiheuttamien saasteiden vaikutuksiin rannikkojen matkailualueilla (0041/2009)

- Riccardo Ventre toisen asteen oppilaitosten opetustarjontaohjelmiin sisältyviin liikennekasvatuskursseihin (0042/2009)

- Erminio Enzo Boso ja Mario Borghezio tarpeeseen soveltaa yksityiskohtaista vuoristoalueita ja niiden suojelua koskevaa politiikkaa (0043/2009)

- Vladimír Železný rasismin, rotusyrjinnän, muukalaisvihan ja suvaitsemattomuuden vastaisen YK:n maailmankokouksen boikotointiin (0044/2009).


9. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) parlamentin valiokunnilta:

1.1) mietinnöt:

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) (KOM(2008)0402 - C6-0278/2008 - 2008/0154(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Linda Mcavan (A6-0084/2009)

- Mietintö sähkömagneettisiin kenttiin liittyvistä terveyshaitoista (2008/2211(INI)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Frédérique Ries (A6-0089/2009)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön ympäristömerkkijärjestelmästä (KOM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Salvatore Tatarella (A6-0105/2009)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahastosta annetun asetuksen (EY) N:o 1081/2006 muuttamisesta uusien tukikelpoisten kustannustyyppien lisäämiseksi (KOM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Karin Jöns (A6-0116/2009)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen liitteen 11 muuttamisesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä (C6-0028/2009 - 15523/2008- 2008/0202(CNS)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Béla Glattfelder (A6-0122/2009)

- Mietintö parempia kouluja koskevasta eurooppalaisesta yhteistyöohjelmasta (2008/2329(INI)) - CULT-valiokunta - Esittelijä: Pál Schmitt (A6-0124/2009)

- Mietintö maahanmuuttajien lasten kouluttamisesta (2008/2328(INI)) - CULT-valiokunta - Esittelijä: Hannu Takkula (A6-0125/2009)

- *** Suositus ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevan asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta tiettyjen varainhoitoa koskevien säännösten osalta (17575/2008 - C6-0027/2009 - 2008/0233(AVC)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Iratxe García Pérez (A6-0127/2009)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietoyhteiskuntaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 808/2004 muuttamisesta (KOM(2008)0677 - C6-0381/2008 - 2008/0201(COD)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Angelika Niebler (A6-0128/2009)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta annetun asetuksen (EY) N:o 1080/2006 muuttamisesta energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön asuntokannassa tehtävien investointien tukikelpoisuuden osalta (KOM(2008)0838 - C6-0473/2008 - 2008/0245(COD)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Emmanouil Angelakas (A6-0134/2009)

- Mietintö johon sisältyy Euroopan parlamentin suositus neuvostolle EU:n ja Venäjän uudesta sopimuksesta (2008/2104(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Janusz Onyszkiewicz (A6-0140/2009)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi tietojen kirjaamiseen ja julkaisemiseen eläinlääkinnän ja kotieläinjalostuksen aloilla sovellettavien menettelyjen yksinkertaistamisesta ja direktiivien 64/432/ETY, 77/504/ETY, 88/407/ETY, 88/661/ETY, 89/361/ETY, 89/556/ETY, 90/426/ETY, 90/427/ETY, 90/428/ETY, 90/429/ETY, 90/539/ETY, 91/68/ETY, 91/496/ETY, 92/35/ETY, 92/65/ETY, 92/66/ETY, 92/119/ETY, 94/28/EY ja 2000/75/EY, päätöksen 2000/258/EY sekä direktiivien 2001/89/EY, 2002/60/EY ja 2005/94/EY muuttamisesta annetun direktiivin 2008/73/EY oikaisemisesta (KOM(2009)0045 - C6-0079/2009 - 2009/0016(CNS)) - AGRI-valiokunta - Esittelijä: Neil Parish (A6-0141/2009)

- * Mietintö luonnoksesta neuvoston puitepäätökseksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta valvontatoimia koskeviin päätöksiin Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tutkintavankeuden vaihtoehtona (17002/2008 - C6-0009/2009 - 2006/0158(CNS)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Ioannis Varvitsiotis (A6-0147/2009)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta (KOM(2008)0426 - C6-0291/2008 - 2008/0140(CNS)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Kathalijne Maria Buitenweg (A6-0149/2009)

- Mietintö Euroopan unionin kansalaisuutta koskevista ongelmista ja näkymistä (2008/2234(INI)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Urszula Gacek (A6-0182/2009)

- Mietintö Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella annetun direktiivin 2004/38/EY soveltamisesta (2008/2184(INI)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Adina-Ioana Vălean (A6-0186/2009)

1.2) suositukset toiseen käsittelyyn:

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi yhteisön menettelyistä farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläimistä saatavissa elintarvikkeissa, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta (15079/2/2008 - C6-0005/2009 - 2007/0064(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Avril Doyle (A6-0048/2009)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi ulkomaankauppaa kolmansien maiden kanssa koskevista yhteisön tilastoista ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1172/95 kumoamisesta (15248/2/2008 - C6-0065/2009 - 2007/0233(COD)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Helmuth Markov (A6-0126/2009).


10. Vuoden 2010 istuntokalenteri

Puheenjohtajakokous on esittänyt ehdotuksensa vuoden 2010 istuntokalenteriksi.

Ehdotukset ovat seuraavat:

11.–14. tammikuuta

27.–28. tammikuuta

8.–11. helmikuuta

24.–25. helmikuuta

8.–11. maaliskuuta

24.–25. maaliskuuta

19.–22. huhtikuuta

5.–6. toukokuuta

17.–20. toukokuuta

14.–17. kesäkuuta

5.–8. heinäkuuta

6.–9. syyskuuta

20.–23. syyskuuta

6.–7. lokakuuta

18.–21. lokakuuta

10.–11. marraskuuta

22.–25. marraskuuta

13.–16. joulukuuta.

Määräaika tarkistusten jättämiselle on torstaina 16.4.2009 klo 12.00.

Äänestys toimitetaan keskiviikkona 22.4.2009 klo 12.00.


11. Käsittelyjärjestys

Esityslistalla oli seuraavana käsittelyjärjestyksen vahvistaminen.

Huhtikuun I istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos (PE 422.680/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 132 artikla):

Keskiviikko

- Verts/ALE-ryhmä on pyytänyt, että esityslistalle lisätään komission julkilausuma siirtolaisia kuljettaneiden alusten haaksirikoista Libyan rannikolla.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Julkilausuma lisätään esityslistalle poliittisesti tärkeitä asioita käsittelevien minuutin puheenvuorojen jälkeen.

Torstai

- ei muutoksia.

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.


12. Suositus neuvostolle EU:n ja Venäjän uudesta sopimuksesta (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin suositukseksi neuvostolle EU:n ja Venäjän uudesta sopimuksesta [2008/2104(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Janusz Onyszkiewicz (A6-0140/2009)

Janusz Onyszkiewicz esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Alexandr Vondra (neuvoston puheenjohtaja) ja Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen).

Puheenvuorot: Cristina Gutiérrez-Cortines (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Josef Zieleniec PPE-DE-ryhmän puolesta, Csaba Sándor Tabajdi PSE-ryhmän puolesta, Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta, Adam Bielan UEN-ryhmän puolesta, Marie Anne Isler Béguin Verts/ALE-ryhmän puolesta, Vladimír Remek GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Jana Bobošíková, Ria Oomen-Ruijten, Jan Marinus Wiersma, István Szent-Iványi, Inese Vaidere ja Milan Horáček.

Puhetta johti
varapuhemies Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Puheenvuorot: Jiří Maštálka, Francisco José Millán Mon, Hannes Swoboda, Henrik Lax, Hanna Foltyn-Kubicka, Tunne Kelam, Ioan Mircea Paşcu, Andrzej Tomasz Zapałowski, György Schöpflin, Richard Howitt ja Giulietto Chiesa.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Romana Jordan Cizelj, Monika Beňová, Andrzej Wielowieyski, Ewa Tomaszewska, Gerard Batten ja Alexandru Nazare.

Puheenvuorot: Alexandr Vondra, Benita Ferrero-Waldner ja Janusz Onyszkiewicz.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 2.4.2009, kohta 9.22.


13. Arktisten alueiden suojelua koskevan kansainvälisen sopimuksen tekemiseen tähtäävien neuvotteluiden aloittaminen (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Arktisten alueiden suojelua koskevan kansainvälisen sopimuksen tekemiseen tähtäävien neuvotteluiden aloittaminen

Alexandr Vondra (neuvoston puheenjohtaja) ja Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Anders Wijkman käytti puheenvuoron PPE-DE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Luigi COCILOVO

Puheenvuorot: Véronique De Keyser PSE-ryhmän puolesta, Diana Wallis ALDE-ryhmän puolesta, Godfrey Bloom IND/DEM-ryhmän puolesta, Avril Doyle, Martí Grau i Segú ja Laima Liucija Andrikienė.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Christian Rovsing, Charles Tannock, Johannes Lebech, Marie Anne Isler Béguin, Alojz Peterle ja Paul Rübig.

Puheenvuorot: Alexandr Vondra ja Benita Ferrero-Waldner.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Véronique De Keyser, Jan Marinus Wiersma ja Hannes Swoboda PSE-ryhmän puolesta arktisten alueiden suojelua koskevan kansainvälisen sopimuksen tekemiseen tähtäävien neuvotteluiden aloittamisesta (B6-0163/2009)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, John Bowis, Tunne Kelam ja Eija-Riitta Korhola PPE-DE-ryhmän puolesta arktisten alueiden suojelua koskevasta kansainvälisestä sopimuksesta (B6-0172/2009)

- Tobias Pflüger GUE/NGL-ryhmän puolesta arktisten alueiden suojelua koskevasta kansainvälisestä sopimuksesta (B6-0173/2009)

- Satu Hassi Verts/ALE-ryhmän puolesta arktisten alueiden suojelua koskevasta kansainvälisestä sopimuksesta (B6-0174/2009)

- Diana Wallis, Bilyana Ilieva Raeva, Kyösti Virrankoski, Anne E. Jensen, Johannes Lebech, Olle Schmidt, Anneli Jäätteenmäki ja Anne Laperrouze ALDE-ryhmän puolesta arktisten alueiden suojelua koskevasta kansainvälisestä sopimuksesta (B6-0175/2009)

- Liam Aylward, Adam Bielan, Roberts Zīle ja Ewa Tomaszewska UEN-ryhmän puolesta arktisten alueiden suojelua koskevasta kansainvälisestä sopimuksesta (B6-0176/2009).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 2.4.2009, kohta 9.23.


14. Uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumaton yhdenvertainen kohtelu * (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus neuvoston direktiiviksi uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta [KOM(2008)0426 - C6-0291/2008 - 2008/0140(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Kathalijne Maria Buitenweg (A6-0149/2009)

Kathalijne Maria Buitenweg esitteli laatimansa mietinnön.

Vladimír Špidla (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Elizabeth Lynne (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Amalia Sartori (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Lissy Gröner (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Donata Gottardi (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Manfred Weber PPE-DE-ryhmän puolesta, Emine Bozkurt PSE-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta ja Konrad Szymański UEN-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Manuel António dos SANTOS

Puheenvuorot: Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Sylvia-Yvonne Kaufmann GUE/NGL-ryhmän puolesta, Johannes Blokland IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Frank Vanhecke, Hubert Pirker, Martine Roure, Gérard Deprez, Sebastiano (Nello) Musumeci, Elisabeth Schroedter, Jim Allister, Nicolae Vlad Popa ja Michael Cashman.

Vladimír Špidla käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Sarah Ludford, Rihards Pīks, Inger Segelström, Jeanine Hennis-Plasschaert, Mario Mauro, Claude Moraes, Marco Cappato, Carlos Coelho, Iratxe García Pérez, Csaba Sógor, Evangelia Tzampazi ja Martin Kastler.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Miroslav Mikolášik, Marusya Ivanova Lyubcheva, Manfred Weber ja Richard Howitt.

Kathalijne Maria Buitenweg käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 2.4.2009, kohta 9.16.


Puhetta johti
varapuhemies Marek SIWIEC

15. EAKR, ESR ja koheesiorahasto: varainhoitoa koskevat säännökset *** - ESR:n uudet tukikelpoiset kustannustyypit ***I - EAKR ja energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön asuntokannassa tehtävien investointien tukikelpoisuus ***I (keskustelu)

Suositus: Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta tiettyjen varainhoitoa koskevien säännösten osalta [17575/2008 - C6-0027/2009 - 2008/0233(AVC)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Iratxe García Pérez (A6-0127/2009)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahastosta annetun asetuksen (EY) N:o 1081/2006 muuttamisesta uusien tukikelpoisten kustannustyyppien lisäämiseksi [KOM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Karin Jöns (A6-0116/2009)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta annetun asetuksen (EY) N:o 1080/2006 muuttamisesta energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön asuntokannassa tehtävien investointien tukikelpoisuuden osalta [KOM(2008)0838 - C6-0473/2008 - 2008/0245(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Emmanouil Angelakas (A6-0134/2009)

Iratxe García Pérez, Karin Jöns ja Emmanouil Angelakas esittelivät laatimansa mietinnöt.

Jacques Barrot (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Nathalie Griesbeck (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Gabriela Creţu (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jamila Madeira (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Iosif Matula PPE-DE-ryhmän puolesta, Constanze Angela Krehl PSE-ryhmän puolesta, Jean Marie Beaupuy ALDE-ryhmän puolesta, Mieczysław Edmund Janowski UEN-ryhmän puolesta, Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta, Bairbre de Brún GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Fernand Le Rachinel, Richard Howitt, Marian Harkin, Guntars Krasts, Jan Olbrycht, Gábor Harangozó ja Samuli Pohjamo.

Puhetta johti
varapuhemies Martine ROURE

Puheenvuorot: Ewa Tomaszewska, Maria Petre, Stavros Arnaoutakis, Toomas Savi, Rolf Berend, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Oldřich Vlasák, James Nicholson, Luca Romagnoli, Zita Pleštinská, Avril Doyle ja Ljudmila Novak.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Colm Burke, Silvia-Adriana Ţicău, Fiona Hall ja Catherine Stihler.

Puheenvuorot: Jacques Barrot, Iratxe García Pérez ja Emmanouil Angelakas.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 2.4.2009, kohta 9.6, istunnon pöytäkirja 2.4.2009, kohta 9.5 ja istunnon pöytäkirja 2.4.2009, kohta 9.12.


16. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 144 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Colm Burke, Justas Vincas Paleckis, Marco Pannella, Sylwester Chruszcz, Athanasios Pafilis, Bernard Wojciechowski, Lívia Járóka, Vasilica Viorica Dăncilă, Marco Cappato, Andrzej Tomasz Zapałowski, Petya Stavreva, Marusya Ivanova Lyubcheva, Ewa Tomaszewska, András Gyürk, Catherine Stihler, Marian-Jean Marinescu, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Záborská, Bogusław Liberadzki, Maria Petre, Zita Pleštinská, Csaba Sógor ja Miroslav Mikolášik.


17. Siirtolaisia kuljettaneiden alusten haaksirikot Libyan rannikoilla (keskustelu)

Komission julkilausuma: Siirtolaisia kuljettaneiden alusten haaksirikot Libyan rannikoilla

Jacques Barrot (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE-DE-ryhmän puolesta ja Pasqualina Napoletano PSE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

Puheenvuorot: Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta, Hélène Flautre Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Giusto Catania GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Jacques Barrot käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


18. Yhteisön viisumisäännöstö ***I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta [KOM(2006)0403 - C6-0254/2006 - 2006/0142(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Henrik Lax (A6-0161/2008)

Henrik Lax esitteli laatimansa mietinnön.

Jacques Barrot (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Ewa Klamt PPE-DE-ryhmän puolesta, Michael Cashman PSE-ryhmän puolesta, Sarah Ludford ALDE-ryhmän puolesta, Tatjana Ždanoka Verts/ALE-ryhmän puolesta, Sylvia-Yvonne Kaufmann GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marian-Jean Marinescu ja Jacques Barrot.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 2.4.2009, kohta 9.13.


19. Ajotuntien ja lepoaikojen arviointi (keskustelu)

Komission julkilausuma: Ajotuntien ja lepoaikojen arviointi

Jacques Barrot (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Corien Wortmann-Kool PPE-DE-ryhmän puolesta, Silvia-Adriana Ţicău PSE-ryhmän puolesta, Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta, Johannes Blokland IND/DEM-ryhmän puolesta, Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki ja Jacques Barrot.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


(Istunto keskeytettiin klo 22.20 ja sitä jatkettiin klo 22.25.)

Puhetta johti
varapuhemies Gérard ONESTA

20. Eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistaminen ***II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi yhteisön menettelyistä farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläimistä saatavissa elintarvikkeissa, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta [15079/2/2008 - C6-0005/2009 - 2007/0064(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Avril Doyle (A6-0048/2009)

Avril Doyle esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Günter Verheugen (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Avril Doyle käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 2.4.2009, kohta 9.11.


21. Maahanmuuttajien lasten kouluttaminen (lyhyt esittely)

Mietintö: Maahanmuuttajien lasten kouluttaminen [2008/2328(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Hannu Takkula (A6-0125/2009)

Hannu Takkula esitteli laatimansa mietinnön.

Günter Verheugen (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 2.4.2009, kohta 9.7.


22. EU:n kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeus liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella (lyhyt esittely)

Mietintö: Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella annetun direktiivin 2004/38/EY soveltaminen [2008/2184(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Adina-Ioana Vălean (A6-0186/2009)

Adina-Ioana Vălean esitteli laatimansa mietinnön.

Günter Verheugen (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 2.4.2009, kohta 9.8.


23. Sähkömagneettisiin kenttiin liittyvät terveyshaitat (lyhyt esittely)

Mietintö: Sähkömagneettisiin kenttiin liittyvät terveyshaitat [2008/2211(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Frédérique Ries (A6-0089/2009)

Frédérique Ries käytti puheenvuoron, jossa hän käsitteli ensin keskustelun järjestelyjä ja sen jälkeen esitteli mietintönsä.

Günter Verheugen (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 2.4.2009, kohta 9.24.


24. Euroopan unionin kansalaisuutta koskevat ongelmat ja näkymät (lyhyt esittely)

Mietintö: Euroopan unionin kansalaisuutta koskevat ongelmat ja näkymät [2008/2234(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Urszula Gacek (A6-0182/2009)

Urszula Gacek esitteli laatimansa mietinnön.

Günter Verheugen (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 2.4.2009, kohta 9.9.


25. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 422.680/OJ).


26. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.20.

Klaus Welle

Hans-Gert Pöttering

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Bautista, Beaupuy, Becsey, Beer, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borrell Fontelles, Botopoulos, Boursier, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gibault, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karas, Karim, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liepiņa, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, Novak, Olajos, Olbrycht, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Popa, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Turmes, Tzampazi, Uca, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Varvitsiotis, Vaugrenard, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö