Index 
Jegyzőkönyv
PDF 200kWORD 113k
2009. április 1., Szerda - Brüsszel
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az elnök nyilatkozata
 3.Köszöntés
 4.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 5.A Parlament tagjai
 6.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 7.Helyesbítések (az eljárási szabályzat 204a. cikke)
 8.Írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)
 9.Dokumentumok benyújtása
 10.A 2010-ben tartandó plenáris ülések ütemterve
 11.Ügyrend
 12.Az EU és Oroszország közötti új megállapodás (vita)
 13.Az Északi-sark védelméről szóló nemzetközi szerződés elfogadására irányuló nemzetközi tárgyalások megindítása (vita)
 14.A személyek közötti, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód * (vita)
 15.Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap és Kohéziós Alap: a pénzügyi irányítással kapcsolatos rendelkezések *** - Az ESZA-ból támogatható költségtípusok körének kiterjesztése ***I - Lakáságazattal kapcsolatos beruházások az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások területén (az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK rendelet módosítása) ***I (vita)
 16.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 17.Bevándorlók hajótörése a líbiai partok közelében (vita)
 18.Közösségi vízumkódex ***I (vita)
 19.A vezetési és pihenőidő értékelése (vita)
 20.Az állati eredetű élelmiszerekben előforduló farmakológiai hatóanyagok maradékanyag-határértékeinek meghatározása ***II (vita)
 21.A bevándorlók gyermekeinek oktatása (rövid ismertetés)
 22.Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv alkalmazása (rövid ismertetés)
 23.Az elektromágneses mezőkhöz kapcsolódó egészségügyi aggodalmak (rövid ismertetés)
 24.Az uniós polgárság problémái és kilátásai (rövid ismertetés)
 25.A következő ülésnap napirendje
 26.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


EURÓPAI PARLAMENT

ÜLÉSSZAK: 2009 - 2010

2009. április 1-2-i ülések

BRÜSSZEL

JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKÖL: Hans-Gert PÖTTERING
elnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 15.00 órakor nyitják meg.


2. Az elnök nyilatkozata

Az elnök nyilatkozatot tesz a líbiai partoknál nemrégiben hajótörést szenvedett bevándorlók tragédiájáról.

A Parlament egyperces csenddel adózik az áldozatok emlékének.


3. Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti a hivatalos galérián helyet foglaló Luc Montagnier professzort, a 2008. évi orvosi Nobel-díj kitüntetettjét.

Az elnök a Parlament nevében köszönti a Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közössége Parlamentjének hivatalos galérián helyet foglaló küldöttségét.


4. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.


5. A Parlament tagjai

Az illetékes spanyol hatóságok tájékoztatást adtak Daniel Bautista Európai Parlamentbe történő megválasztásáról Daniel Varela Suanzes-Carpegna helyére az eljárási szabályzat 4. cikkének (1) bekezdése értelmében, amit a Parlament 2009. március 26-i hatállyal tudomásul vesz.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Daniel Bautista elfoglalhatja a helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.


6. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnök a PPE-DE képviselőcsoporttól az alábbi kinevezési kérelmeket kapta:

BUDG bizottság: Liene Liepiņa

Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Liene Liepiņa

INTA bizottság: Daniel Bautista

PECH bizottság: Daniel Bautista

Az Ausztráliával és Új-Zélanddal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Daniel Bautista

Az Európai Unió–Latin-Amerika Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség (EUROLAT): Daniel Bautista

E kinevezések akkor tekinthetők ratifikáltnak, ha e jegyzőkönyv elfogadásáig nem merül fel velük szemben ellenvetés.


7. Helyesbítések (az eljárási szabályzat 204a. cikke)

Az illetékes bizottságok az alábbi helyesbítéseket továbbították az Európai Parlament által elfogadott szövegekhez:

Helyesbítés az Európai Parlament álláspontjához, amely első olvasatban 2008. december 17-én került elfogadásra az alábbi jogszabály elfogadására tekintettel: a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének továbbfejlesztése és kiterjesztése tekintetében történő módosításáról szóló 2009/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
P6_TA(2008)0610-(COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))-ENVI

Helyesbítés az Európai Parlament álláspontjához, amely első olvasatban 2008. december 17-én került elfogadásra az alábbi jogszabály elfogadására tekintettel: a megújuló energiaforrások felhasználásával előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló 2009/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
(EGT-vonatkozású szöveg)
P6_TA-PROV(2008)0609-(COM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD))-ITRE

Az eljárási szabályzat 204a. cikkének (4) bekezdése értelmében e helyesbítéseket elfogadottnak kell tekinteni, ha negyvennyolc órán belül sem egy képviselőcsoport, sem legalább negyven képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátásukra.

A helyesbítések elérhetők a „Séance en direct” honlapon.


8. Írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)

A következő képviselők nyújtottak be írásbeli nyilatkozatot nyilvántartásba vétel céljából (az eljárási szabályzat 116. cikke):

- Riccardo Ventre a hajók által okozott szennyezésnek a tengerparti turisztikai régiókra gyakorolt hatásáról (0041/2009),

- Riccardo Ventre a közúti közlekedéssel kapcsolatos oktatásról a középfokú iskolai intézmények képzési programjában (0042/2009),

- Erminio Enzo Boso és Mario Borghezio a hegyvidéki örökséggel és védelmével foglalkozó részletes szakpolitika elfogadásának szükségességéről (0043/2009),

- Vladimír Železný a rasszizmus, a faji megkülönböztetés, az idegengyűlölet és az azzal kapcsolatos intolerancia elleni ENSZ-világkonferencia bojkottálásáról (0044/2009).


9. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a parlamenti bizottságok

1.1) jelentések:

- ***I Jelentés a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételének lehetővé tételéről szóló európai parlamenti és a tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2008)0402 - C6-0278/2008 - 2008/0154(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Linda Mcavan (A6-0084/2009)

- Jelentés az elektromágneses mezőkhöz kapcsolódó egészségügyi aggodalmakról (2008/2211(INI)) - ENVI bizottság - Előadó: Frédérique Ries (A6-0089/2009)

- ***I Jelentés a közösségi ökocímkerendszerről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Salvatore Tatarella (A6-0105/2009)

- ***I Jelentés az Európai Szociális Alapra vonatkozó 1081/2006/EK rendeletnek az ESZA-ból támogatható költségtípusok körének kiterjesztése céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD)) - EMPL bizottság - Előadó: Karin Jöns (A6-0116/2009)

- * Jelentés a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodás 11. mellékletének módosításáról szóló, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (C6-0028/2009 - 15523/2008 - 2008/0202(CNS)) - INTA bizottság - Előadó: Béla Glattfelder (A6-0122/2009)

- Jelentés: a jobb iskolákról szóló európai együttműködés menetrendje (2008/2329(INI)) - CULT bizottság - Előadó: Pál Schmitt (A6-0124/2009)

- Jelentés a migránsok gyerekeinek oktatásáról (2008/2328(INI)) - CULT bizottság - Előadó: Hannu Takkula (A6-0125/2009)

- *** Ajánlás az Európai Regionális Fejlesztési Alapról, az Európai Szociális Alapról és a Kohéziós Alapról szóló 1083/2006/EK rendeletnek a pénzügyi irányítással kapcsolatos egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (17575/2008 - C6-0027/2009 - 2008/0233(AVC)) - REGI bizottság - Előadó: Iratxe García Pérez (A6-0127/2009)

- ***I Jelentés az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2008)0677 - C6-0381/2008 - 2008/0201(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Angelika Niebler (A6-0128/2009)

- ***I Jelentés az energiahatékonyságnak és a megújuló energiaforrásoknak a lakáságazattal kapcsolatos beruházások esetében való támogathatóságának vonatkozásában az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK rendelet módosítására irányuló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2008)0838 - C6-0473/2008 - 2008/0245(COD)) - REGI bizottság - Előadó: Emmanouil Angelakas (A6-0134/2009)

- Jelentés az Európai Parlament Tanácshoz intézett ajánlására irányuló javaslatról az EU és Oroszország közötti megállapodásról (2008/2104(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Janusz Onyszkiewicz (A6-0140/2009)

- * Jelentés az állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai adatok jegyzékbe foglalására és közzétételére vonatkozó eljárások egyszerűsítéséről, továbbá a 64/432/EGK, 77/504/EGK, 88/407/EGK, 88/661/EGK, 89/361/EGK, 89/556/EGK, 90/426/EGK, 90/427/EGK, 90/428/EGK, 90/429/EGK, 90/539/EGK, 91/68/EGK, 91/496/EGK, 92/35/EGK, 92/65/EGK, 92/66/EGK, 92/119/EGK, 94/28/EK, 2000/75/EK irányelv és a 2000/258/EK határozat, valamint a 2001/89/EK, 2002/60/EK és 2005/94/EK irányelv módosításáról szóló 2008/73/EK irányelvet helyesbítő tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2009)0045 - C6-0079/2009 - 2009/0016(CNS)) - AGRI bizottság - Előadó: Neil Parish (A6-0141/2009)

- * Jelentés a kölcsönös elismerés elvének az Európai Unió tagállamai közötti, az ideiglenes letartóztatás alternatívájaként felügyeleti intézkedést elrendelő határozatokra történő alkalmazásáról szóló tanácsi kerethatározatról (17002/2008 - C6-0009/2009 - 2006/0158(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Ioannis Varvitsiotis (A6-0147/2009)

- * Jelentés a személyek közötti, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2008)0426 - C6-0291/2008 - 2008/0140(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Kathalijne Maria Buitenweg (A6-0149/2009)

- Jelentés az európai polgársággal kapcsolatos problémákról és lehetőségekről (2008/2234(INI)) - LIBE bizottság - Előadó: Urszula Gacek (A6-0182/2009)

- Jelentés az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv alkalmazásáról (2008/2184(INI)) - LIBE bizottság - Előadó: Adina-Ioana Vălean (A6-0186/2009)

1.2) ajánlások második olvasatra:

- ***II Ajánlás második olvasatra az állati eredetű élelmiszerekben előforduló farmakológiai hatóanyagok szermaradék-határértékeinek meghatározására irányuló közösségi eljárásokról, a 2377/90/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására vonatkozó tanácsi közös álláspontról (15079/2/2008 - C6-0005/2009 - 2007/0064(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Avril Doyle (A6-0048/2009)

- ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjáról a Közösség harmadik országokkal folyatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról, valamint az 1172/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása tekintetében (15248/2/2008 - C6-0065/2009 - 2007/0233(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Helmuth Markov (A6-0126/2009)


10. A 2010-ben tartandó plenáris ülések ütemterve

Az Elnökök Értekezlete ismerteti a 2010-ben tartandó plenáris ülések ütemtervére vonatkozó javaslatait.

A javasolt ütemterv a következő:

január 11–14.

január 27. és 28.

február 8–11.

február 24. és 25.

március 8–11.

március 24. és 25.

április 19–22.

május 5. és 6.

május 17–20.

június 14–17.

július 5–8.

szeptember 6–9.

szeptember 20–23.

október 6. és 7.

október 18–21.

november 10. és 11.

november 22–25.

december 13–16.

A módosítások benyújtásának határideje 2009. április 16., csütörtök, 12 óra.

A szavazásra 2009. április 22-én, szerdán, 12 órakor kerül sor.


11. Ügyrend

A következő napirendi pont az ügyrend megállapítása.

Az áprilisi I. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 422.680/PDOJ) kiosztották. Módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 132. cikke):

szerda

- A Verts/ALE képviselőcsoport kéri, hogy tűzzék napirendre a Bizottság nyilatkozatát, melynek címe: Bevándorlók hajótörése a líbiai partok közelében.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

A nyilatkozatot a fontos politikai kérdésekről szóló egyperces hozzászólások után tűzik napirendre.

csütörtök

- nincs javasolt változtatás

Az ügyrendet megállapították.


12. Az EU és Oroszország közötti új megállapodás (vita)

Jelentés az Európai Parlament Tanács részére készült ajánlástervezetével az Európai Unió és Oroszország közötti új megállapodással kapcsolatban [2008/2104(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Janusz Onyszkiewicz (A6-0140/2009)

Janusz Onyszkiewicz előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Alexandr Vondra (a Tanács soros elnöke) és Benita Ferrero-Waldner (a Bizottság tagja).

Felszólal: Cristina Gutiérrez-Cortines (az ITRE bizottság véleményének előadója), Josef Zieleniec, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Csaba Sándor Tabajdi, a PSE képviselőcsoport nevében, Graham Watson, az ALDE képviselőcsoport nevében, Adam Bielan, az UEN képviselőcsoport nevében, Marie Anne Isler Béguin, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Vladimír Remek, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bastiaan Belder, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, Jana Bobošíková, független, Ria Oomen-Ruijten, Jan Marinus Wiersma, István Szent-Iványi, Inese Vaidere és Milan Horáček.

ELNÖKÖL: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
alelnök

Felszólal: Jiří Maštálka, Francisco José Millán Mon, Hannes Swoboda, Henrik Lax, Hanna Foltyn-Kubicka, Tunne Kelam, Ioan Mircea Paşcu, Andrzej Tomasz Zapałowski, György Schöpflin, Richard Howitt és Giulietto Chiesa.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Romana Jordan Cizelj, Monika Beňová, Andrzej Wielowieyski, Ewa Tomaszewska, Gerard Batten és Alexandru Nazare.

Felszólal: Alexandr Vondra, Benita Ferrero-Waldner és Janusz Onyszkiewicz.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.04.02.


13. Az Északi-sark védelméről szóló nemzetközi szerződés elfogadására irányuló nemzetközi tárgyalások megindítása (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Északi-sark védelméről szóló nemzetközi szerződés elfogadására irányuló nemzetközi tárgyalások megindítása

Alexandr Vondra (a Tanács soros elnöke) és Benita Ferrero-Waldner (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Anders Wijkman, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL: Luigi COCILOVO
alelnök

Felszólal: Véronique De Keyser, a PSE képviselőcsoport nevében, Diana Wallis, az ALDE képviselőcsoport nevében, Godfrey Bloom, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, Avril Doyle, Martí Grau i Segú és Laima Liucija Andrikienė.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Christian Rovsing, Charles Tannock, Johannes Lebech, Marie Anne Isler Béguin, Alojz Peterle és Paul Rübig.

Felszólal: Alexandr Vondra és Benita Ferrero-Waldner.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Véronique De Keyser, Jan Marinus Wiersma és Hannes Swoboda, az PSE képviselőcsoport nevében, az Északi-sarkvidék védelméről szóló nemzetközi szerződés elfogadását célzó nemzetközi tárgyalások megnyitásáról (B6-0163/2009),

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, John Bowis, Tunne Kelam és Eija-Riitta Korhola, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, az Északi-sarkvidék védelmét célzó nemzetközi szerződésről (B6-0172/2009),

- Tobias Pflüger, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az Északi-sarkvidék védelmét célzó nemzetközi szerződésről (B6-0173/2009),

- Satu Hassi, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az Északi-sarkvidék védelmét célzó nemzetközi szerződésről (B6-0174/2009),

- Diana Wallis, Bilyana Ilieva Raeva, Kyösti Virrankoski, Anne E. Jensen, Johannes Lebech, Olle Schmidt, Anneli Jäätteenmäki és Anne Laperrouze, az ALDE képviselőcsoport nevében, az Északi-sarkvidék védelmét célzó nemzetközi szerződésről (B6-0175/2009),

- Liam Aylward, Adam Bielan, Roberts Zīle és Ewa Tomaszewska, az UEN képviselőcsoport nevében, az Északi-sarkvidék védelmét célzó nemzetközi szerződésről (B6-0176/2009).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.04.02.


14. A személyek közötti, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód * (vita)

Jelentés a személyek közötti, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2008)0426 - C6-0291/2008 - 2008/0140(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Kathalijne Maria Buitenweg (A6-0149/2009)

Kathalijne Maria Buitenweg előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Vladimír Špidla (a Bizottság tagja).

Felszólal: Elizabeth Lynne (az EMPL bizottság véleményének előadója), Amalia Sartori (az ENVI bizottság véleményének előadója), Lissy Gröner (a CULT bizottság véleményének előadója), Donata Gottardi (a FEMM bizottság véleményének előadója), Manfred Weber, az PPE-DE képviselőcsoport nevében, Emine Bozkurt, a PSE képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, az ALDE képviselőcsoport nevében és Konrad Szymański, az UEN képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL: Manuel António dos SANTOS
alelnök

Felszólal: Raül Romeva i Rueda, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Sylvia-Yvonne Kaufmann, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Johannes Blokland, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, Frank Vanhecke, független, Hubert Pirker, Martine Roure, Gérard Deprez, Sebastiano (Nello) Musumeci, Elisabeth Schroedter, Jim Allister, Nicolae Vlad Popa és Michael Cashman.

Felszólal: Vladimír Špidla.

Felszólal: Sarah Ludford, Rihards Pīks, Inger Segelström, Jeanine Hennis-Plasschaert, Mario Mauro, Claude Moraes, Marco Cappato, Carlos Coelho, Iratxe García Pérez, Csaba Sógor, Evangelia Tzampazi és Martin Kastler.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Miroslav Mikolášik, Marusya Ivanova Lyubcheva, Manfred Weber és Richard Howitt.

Felszólal: Kathalijne Maria Buitenweg.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.04.02.


ELNÖKÖL:
Marek SIWIEC alelnök

15. Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap és Kohéziós Alap: a pénzügyi irányítással kapcsolatos rendelkezések *** - Az ESZA-ból támogatható költségtípusok körének kiterjesztése ***I - Lakáságazattal kapcsolatos beruházások az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások területén (az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK rendelet módosítása) ***I (vita)

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról, az Európai Szociális Alapról és a Kohéziós Alapról szóló 1083/2006/EK rendeletnek a pénzügyi irányítással kapcsolatos egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatra vonatkozó ajánlás [17575/2008 - C6-0027/2009 - 2008/0233(AVC)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Iratxe García Pérez (A6-0127/2009)

Jelentés az Európai Szociális Alapra vonatkozó 1081/2006/EK rendeletnek az ESZA-ból támogatható költségtípusok körének kiterjesztése céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról[COM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Karin Jöns (A6-0116/2009)

Jelentés az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK rendeletnek az energiahatékonyságba és a megújuló energiaforrásokba való lakásberuházások támogathatósága tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2008)0838 - C6-0473/2008 - 2008/0245(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Emmanouil Angelakas (A6-0134/2009)

Iratxe García Pérez, Karin Jöns és Emmanouil Angelakas előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Jacques Barrot (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Nathalie Griesbeck (a BUDG bizottság véleményének előadója), Gabriela Creţu (az EMPL bizottság véleményének előadója), Jamila Madeira (a REGI bizottság véleményének előadója), Iosif Matula, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Constanze Angela Krehl, a PSE képviselőcsoport nevében, Jean Marie Beaupuy, az ALDE képviselőcsoport nevében, Mieczysław Edmund Janowski, az UEN képviselőcsoport nevében, Elisabeth Schroedter, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Bairbre de Brún, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Fernand Le Rachinel, független, Richard Howitt, Marian Harkin, Guntars Krasts, Jan Olbrycht, Gábor Harangozó és Samuli Pohjamo.

ELNÖKÖL: Martine ROURE
alelnök

Felszólal: Ewa Tomaszewska, Maria Petre, Stavros Arnaoutakis, Toomas Savi, Rolf Berend, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Oldřich Vlasák, James Nicholson, Luca Romagnoli, Zita Pleštinská, Avril Doyle és Ljudmila Novak.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Colm Burke, Silvia-Adriana Ţicău, Fiona Hall és Catherine Stihler.

Felszólal: Jacques Barrot, Iratxe García Pérez és Emmanouil Angelakas.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.04.02.


16. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 144. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Colm Burke, Justas Vincas Paleckis, Marco Pannella, Sylwester Chruszcz, Athanasios Pafilis, Bernard Wojciechowski, Lívia Járóka, Vasilica Viorica Dăncilă, Marco Cappato, Andrzej Tomasz Zapałowski, Petya Stavreva, Marusya Ivanova Lyubcheva, Ewa Tomaszewska, András Gyürk, Catherine Stihler, Marian-Jean Marinescu, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Záborská, Bogusław Liberadzki, Maria Petre, Zita Pleštinská, Csaba Sógor és Miroslav Mikolášik.


17. Bevándorlók hajótörése a líbiai partok közelében (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Bevándorlók hajótörése a líbiai partok közelében

Jacques Barrot (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, a PPE-DE képviselőcsoport nevében és Pasqualina Napoletano, a PSE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL: Alejo VIDAL-QUADRAS
alelnök

Felszólal: Gérard Deprez, az ALDE képviselőcsoport nevében, Hélène Flautre, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében és Giusto Catania, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Felszólal: Jacques Barrot.

A vitát berekesztik.


18. Közösségi vízumkódex ***I (vita)

Jelentés a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2006)0403 - C6-0254/2006 - 2006/0142(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Henrik Lax (A6-0161/2008)

Henrik Lax előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Jacques Barrot (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Ewa Klamt, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Michael Cashman, a PSE képviselőcsoport nevében, Sarah Ludford, az ALDE képviselőcsoport nevében, Tatjana Ždanoka, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Sylvia-Yvonne Kaufmann, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Marian-Jean Marinescu és Jacques Barrot.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.04.02.


19. A vezetési és pihenőidő értékelése (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A vezetési és pihenőidő értékelése

Jacques Barrot (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Corien Wortmann-Kool, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Silvia-Adriana Ţicău, a PSE képviselőcsoport nevében, Eva Lichtenberger, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Johannes Blokland, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki és Jacques Barrot.

A vitát berekesztik.


(A 22.20 órakor megszakított ülést 22.25 órakor folytatják.)

ELNÖKÖL: Gérard ONESTA
alelnök

20. Az állati eredetű élelmiszerekben előforduló farmakológiai hatóanyagok maradékanyag-határértékeinek meghatározása ***II (vita)

Ajánlás második olvasatra az állati eredetű élelmiszerekben előforduló farmakológiai hatóanyagok maradékanyag-határértékeinek meghatározására irányuló közösségi eljárásokról, a 2377/90/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről, és a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó tanácsi közös álláspontról [15079/2/2008 - C6-0005/2009 - 2007/0064(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Avril Doyle (A6-0048/2009)

Avril Doyle előterjeszti az ajánlást második olvasatra.

Felszólal: Günter Verheugen (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Avril Doyle.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.04.02.


21. A bevándorlók gyermekeinek oktatása (rövid ismertetés)

Jelentés a bevándorlók gyermekeinek oktatásáról [2008/2328(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Hannu Takkula (A6-0125/2009)

Hannu Takkula rövid ismertetést tart.

Felszólal: Günter Verheugen (a Bizottság alelnöke).

Ezt a napirendi pontot lezárták.

Szavazás: 2009.04.02.


22. Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv alkalmazása (rövid ismertetés)

Jelentés az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv alkalmazásáról [2008/2184(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Adina-Ioana Vălean (A6-0186/2009)

Adina-Ioana Vălean rövid ismertetést tart.

Felszólal: Günter Verheugen (a Bizottság alelnöke).

Ezt a napirendi pontot lezárták.

Szavazás: 2009.04.02.


23. Az elektromágneses mezőkhöz kapcsolódó egészségügyi aggodalmak (rövid ismertetés)

Jelentés az elektromágneses mezőkhöz kapcsolódó egészségügyi aggodalmakról [2008/2211(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Frédérique Ries (A6-0089/2009)

Felszólal: Frédérique Ries, először a vita szervezéséről, majd ismerteti jelentését.

Felszólal: Günter Verheugen (a Bizottság alelnöke).

Ezt a napirendi pontot lezárták.

Szavazás: 2009.04.02.


24. Az uniós polgárság problémái és kilátásai (rövid ismertetés)

Jelentés az uniós polgárság problémáiról és kilátásairól [2008/2234(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Urszula Gacek (A6-0182/2009)

Urszula Gacek rövid ismertetést tart.

Felszólal: Günter Verheugen (a Bizottság alelnöke).

Ezt a napirendi pontot lezárták.

Szavazás: 2009.04.02.


25. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapították („Napirend” dokumentum PE 422.680/OJ).


26. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.20 órakor berekesztik.

Klaus Welle

Hans-Gert Pöttering

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Bautista, Beaupuy, Becsey, Beer, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borrell Fontelles, Botopoulos, Boursier, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gibault, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karas, Karim, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liepiņa, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, Novak, Olajos, Olbrycht, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Popa, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Turmes, Tzampazi, Uca, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Varvitsiotis, Vaugrenard, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat