Index 
Notulen
PDF 198kWORD 115k
Woensdag 1 april 2009 - Brussel
1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Welkomstwoord
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 5.Samenstelling Parlement
 6.Samenstelling commissies en delegaties
 7.Rectificaties (artikel 204 bis van het Reglement)
 8.Schriftelijke verklaringen (indiening)
 9.Ingekomen stukken
 10.Vergaderrooster voor 2010
 11.Regeling van de werkzaamheden
 12.Nieuwe overeenkomst EU-Rusland (debat)
 13.Start van de internationale onderhandelingen met het oog op de aanneming van een Internationaal Verdrag voor de bescherming van Antarctica (debat)
 14.Gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid * (debat)
 15.EFRO, ESF en Cohesiefonds: bepalingen inzake financieel beheer *** - Uitbreiding van de soorten kosten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het ESF ***I - Subsidiabiliteit uit hoofde van het EFRO van investeringen in energie-efficientie en hernieuwbare energie op het vlak van huisvesting ***I (debat)
 16.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 17.Schipbreuken met migranten voor de Libische kust (debat)
 18.Gemeenschappelijke visumcode ***I (debat)
 19.Evaluatie van rij- en rusttijden (debat)
 20.Communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong ***II (debat)
 21.Onderwijs aan migrantenkinderen (korte presentatie)
 22.Recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden (korte presentatie)
 23.Gezondheidsrisico's in verband met electromagnetische velden (korte presentatie)
 24.Problemen en perspectieven van het Europese burgerschap (korte presentatie)
 25.Agenda van de volgende vergadering
 26.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 15.00 uur geopend.


2. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af over de recente tragische schipbreuken met migranten voor de Libische kust.

Het Parlement neemt een minuut stilte in acht ter nagedachtenis van de slachtoffers.


3. Welkomstwoord

De Voorzitter verwelkomt namens het Parlement professor Luc Montagnier, winnaar van de Nobelprijs voor geneeskunde 2008, die op de officiële tribune heeft plaatsgenomen.

De Voorzitter verwelkomt namens het Parlement een delegatie van het parlement van de Economische gemeenschap van West-Afrikaanse staten, die op de officiële tribune heeft plaatsgenomen.


4. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


5. Samenstelling Parlement

De bevoegde Spaanse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Daniel Bautista tot lid van het Europees Parlement in de plaats van Daniel Varela Suanzes-Carpegna. Overeenkomstig artikel 4, lid 1 van het Reglement neemt het Parlement kennis van deze benoeming met ingang van 26 maart 2009.

Zolang de geloofsbrieven nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, neemt Daniel Bautista, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits hij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat hij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.


6. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de PPE-DE-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie BUDG: Liene Liepiņa

Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU: Liene Liepiņa

Commissie INTA: Daniel Bautista

Commissie PECH: Daniel Bautista

Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland: Daniel Bautista

Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering (EUROLAT): Daniel Bautista

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


7. Rectificaties (artikel 204 bis van het Reglement)

De bevoegde commissies hebben kennis gegeven van de volgende rectificaties op door het Europees Parlement aangenomen teksten:

Rectificatie op het standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 17 december 2008 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2009/.../EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten van de Gemeenschap te verbeteren en uit te breiden
P6_TA(2008)0610-(COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))-ENVI

Rectificatie op het standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 17 december 2008 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2009/.../EG van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijnen 2001/77/EG en 2003/30/EG
(Voor de EER relevante tekst)

P6_TA-PROV(2008)0609-(COM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD))-ITRE

Overeenkomstig artikel 204 bis, lid 4, van het Reglement worden deze rectificaties geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of ten minste veertig leden binnen achtenveertig uur verzoeken deze in stemming te brengen.

De rectificaties zijn beschikbaar op de website Séance en direct.


8. Schriftelijke verklaringen (indiening)

De volgende leden hebben schriftelijke verklaringen ingediend ter inschrijving in het register (artikel 116 van het Reglement):

- Riccardo Ventre over de gevolgen van de scheepvaartvervuiling voor de toeristische kustgebieden (0041/2009),

- Riccardo Ventre over verkeerseducatie in het middelbaar onderwijs (0042/2009),

- Erminio Enzo Boso en Mario Borghezio over de noodzaak van een uitgewerkt beleid ten aanzien van het erfgoed van berggebieden en de noodzaak van de bescherming van dit erfgoed (0043/2009),

- Vladimír Železný over het boycotten van de VN-Wereldconferentie tegen racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en daaraan gerelateerde onverdraagzaamheid (0044/2009).


9. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van de parlementaire commissies

1.1) verslagen

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) (COM(2008)0402 - C6-0278/2008 - 2008/0154(COD)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Linda Mcavan (A6-0084/2009)

- Verslag over gezondheidsrisico's in verband met elektromagnetische velden (2008/2211(INI)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Frédérique Ries (A6-0089/2009)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een systeem voor de toekenning van milieukeuren (COM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Salvatore Tatarella (A6-0105/2009)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1081/2006 betreffende het Europees Sociaal Fonds met het oog op de uitbreiding van de soorten kosten die voor een bijdrage uit het ESF in aanmerking komen (COM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD)) - Commissie EMPL - Rapporteur: Karin Jöns (A6-0116/2009)

- * Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat tot wijziging van bijlage 11 bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten (C6-0028/2009 - 15523/2008 - 2008/0202(CNS)) - Commissie INTA - Rapporteur: Béla Glattfelder (A6-0122/2009)

- Verslag over betere scholen: een agenda voor Europese samenwerking (2008/2329(INI)) - Commissie CULT - Rapporteur: Pál Schmitt (A6-0124/2009)

- Verslag over onderwijs aan migrantenkinderen (2008/2328(INI)) - Commissie CULT - Rapporteur: Hannu Takkula (A6-0125/2009)

- *** Aanbeveling betreffende het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, wat een aantal bepalingen met betrekking tot het financieel beheer betreft (17575/2008 - C6-0027/2009 - 2008/0233(AVC)) - Commissie REGI - Rapporteur: Iratxe García Pérez (A6-0127/2009)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 808/2004 betreffende communautaire statistieken over de informatiemaatschappij (COM(2008)0677 - C6-0381/2008 - 2008/0201(COD)) - Commissie ITRE - Rapporteur: Angelika Niebler (A6-0128/2009)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1080/2006 betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling met betrekking tot de subsidiabiliteit van investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie op het vlak van huisvesting (COM(2008)0838 - C6-0473/2008 - 2008/0245(COD)) - Commissie REGI - Rapporteur: Emmanouil Angelakas (A6-0134/2009)

- Verslag met een ontwerpaanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de nieuwe overeenkomst tussen de EU en Rusland (2008/2104(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: Janusz Onyszkiewicz (A6-0140/2009)

- * Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot rectificatie van Richtlijn 2008/73/EG van de Raad tot vereenvoudiging van de procedures voor het opstellen en publiceren van lijsten met informatie op veterinair en zoötechnisch gebied en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG, 77/504/EEG, 88/407/EEG, 88/661/EEG, 89/361/EEG, 89/556/EEG, 90/426/EEG, 90/427/EEG, 90/428/EEG, 90/429/EEG, 90/539/EEG, 91/68/EEG, 91/496/EEG, 92/35/EEG, 92/65/EEG, 92/66/EEG, 92/119/EEG, 94/28/EG en 2000/75/EG, Beschikking 2000/258/EG en de Richtlijnen 2001/89/EG, 2002/60/EG en 2005/94/EG (COM(2009)0045 - C6-0079/2009 - 2009/0016(CNS)) - Commissie AGRI - Rapporteur: Neil Parish (A6-0141/2009)

- * Verslag over het voorstel voor een kaderbesluit van de Raad inzake de toepassing, tussen de lidstaten van de Europese Unie, van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen inzake toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis (17002/2008 - C6-0009/2009 - 2006/0158(CNS)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Ioannis Varvitsiotis (A6-0147/2009)

- * Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid (COM(2008)0426 - C6-0291/2008 - 2008/0140(CNS)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Kathalijne Maria Buitenweg (A6-0149/2009)

- Verslag over problemen en perspectieven van het Europese burgerschap (2008/2234(INI)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Urszula Gacek (A6-0182/2009)

- Verslag over de toepassing van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden (2008/2184(INI)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Adina-Ioana Vălean (A6-0186/2009)

1.2) aanbevelingen voor de tweede lezing

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad (15079/2/2008 - C6-0005/2009 - 2007/0064(COD)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Avril Doyle (A6-0048/2009)

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1172/95 van de Raad (15248/2/2008 - C6-0065/2009 - 2007/0233(COD)) - Commissie INTA - Rapporteur: Helmuth Markov (A6-0126/2009).


10. Vergaderrooster voor 2010

De Conferentie van voorzitters heeft haar voorstellen voor het vergaderrooster 2010 bekendgemaakt.

Deze voorstellen zien er als volgt uit:

van 11 t/m 14 januari

27 en 28 januari

van 8 t/m 11 februari

24 en 25 februari

van 8 t/m 11 maart

24 en 25 maart

van 19 t/m 22 april

5 en 6 mei

van 17 t/m 20 mei

van 14 t/m 17 juni

van 5 t/m 8 juli

van 6 t/m 9 september

van 20 t/m 23 september

6 en 7 oktober

van 18 t/m 21 oktober

10 en 11 november

van 22 t/m 25 november

van 13 t/m 16 december

De termijn voor de indiening van amendementen is vastgesteld op donderdag 16 april 2009, 12.00 uur.

De stemming vindt plaats op woensdag 22 april 2009, 12.00 uur.


11. Regeling van de werkzaamheden

Aan de orde is de regeling van de werkzaamheden.

De definitieve ontwerpagenda van de vergaderperiode van april I (PE 422.680/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 132 van het Reglement):

woensdag

- verzoek van de Verts/ALE-Fractie om inschrijving op de agenda van een verklaring van de Commissie over de “Schipbreuken met migranten voor de Libische kust”

Het Parlement willigt het verzoek in.

De verklaring wordt ingeschreven na de spreektijd van één minuut over belangrijke politieke kwesties.

donderdag

- geen wijzigingen

De agenda wordt aldus vastgesteld.


12. Nieuwe overeenkomst EU-Rusland (debat)

Verslag met een ontwerpaanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de nieuwe overeenkomst tussen de EU en Rusland [2008/2104(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Janusz Onyszkiewicz (A6-0140/2009)

Janusz Onyszkiewicz leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Alexandr Vondra (fungerend voorzitter van de Raad) en Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Cristina Gutiérrez-Cortines (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Josef Zieleniec, namens de PPE-DE-Fractie, Csaba Sándor Tabajdi, namens de PSE-Fractie, Graham Watson, namens de ALDE-Fractie, Adam Bielan, namens de UEN-Fractie, Marie Anne Isler Béguin, namens de Verts/ALE-Fractie, Vladimír Remek, namens de GUE/NGL-Fractie, Bastiaan Belder, namens de IND/DEM-Fractie, Jana Bobošíková, niet-ingeschrevene, Ria Oomen-Ruijten, Jan Marinus Wiersma, István Szent-Iványi, Inese Vaidere en Milan Horáček.

VOORZITTER: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jiří Maštálka, Francisco José Millán Mon, Hannes Swoboda, Henrik Lax, Hanna Foltyn-Kubicka, Tunne Kelam, Ioan Mircea Paşcu, Andrzej Tomasz Zapałowski, György Schöpflin, Richard Howitt en Giulietto Chiesa.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Romana Jordan Cizelj, Monika Beňová, Andrzej Wielowieyski, Ewa Tomaszewska, Gerard Batten en Alexandru Nazare.

Het woord wordt gevoerd door Alexandr Vondra, Benita Ferrero-Waldner en Janusz Onyszkiewicz.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.22 van de notulen van 2.4.2009.


13. Start van de internationale onderhandelingen met het oog op de aanneming van een Internationaal Verdrag voor de bescherming van Antarctica (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Start van de internationale onderhandelingen met het oog op de aanneming van een Internationaal Verdrag voor de bescherming van Antarctica

Alexandr Vondra (fungerend voorzitter van de Raad) en Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Anders Wijkman, namens de PPE-DE-Fractie.

VOORZITTER: Luigi COCILOVO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Véronique De Keyser, namens de PSE-Fractie, Diana Wallis, namens de ALDE-Fractie, Godfrey Bloom, namens de IND/DEM-Fractie, Avril Doyle, Martí Grau i Segú en Laima Liucija Andrikienė.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Christian Rovsing, Charles Tannock, Johannes Lebech, Marie Anne Isler Béguin, Alojz Peterle en Paul Rübig.

Het woord wordt gevoerd door Alexandr Vondra en Benita Ferrero-Waldner.

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Véronique De Keyser, Jan Marinus Wiersma en Hannes Swoboda, namens de PSE-Fractie, over het aanknopen van internationale onderhandelingen met het oog op de goedkeuring van een internationaal verdrag ter bescherming van de Noordpool (B6-0163/2009),

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, John Bowis, Tunne Kelam en Eija-Riitta Korhola, namens de PPE-DE-Fractie, over het internationaal verdrag voor de bescherming van het Noordpoolgebied (B6-0172/2009),

- Tobias Pflüger, namens de GUE/NGL-Fractie, over het Internationaal Verdrag voor de bescherming van het Noordpoolgebied (B6-0173/2009),

- Satu Hassi, namens de Verts/ALE-Fractie, over het Internationaal Verdrag voor de bescherming van het Noordpoolgebied (B6-0174/2009),

- Diana Wallis, Bilyana Ilieva Raeva, Kyösti Virrankoski, Anne E. Jensen, Johannes Lebech, Olle Schmidt, Anneli Jäätteenmäki en Anne Laperrouze, namens de ALDE-Fractie, over het Internationaal Verdrag voor de bescherming van het Noordpoolgebied (B6-0175/2009),

- Liam Aylward, Adam Bielan, Roberts Zīle en Ewa Tomaszewska, namens de UEN-Fractie, over het Internationaal Verdrag voor de bescherming van het Noordpoolgebied (B6-0176/2009).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.23 van de notulen van 2.4.2009.


14. Gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid * (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid [COM(2008)0426 - C6-0291/2008 - 2008/0140(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Kathalijne Maria Buitenweg (A6-0149/2009)

Kathalijne Maria Buitenweg leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Vladimír Špidla (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Elizabeth Lynne (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Amalia Sartori (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Lissy Gröner (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Donata Gottardi (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Manfred Weber, namens de PPE-DE-Fractie, Emine Bozkurt, namens de PSE-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, en Konrad Szymański, namens de UEN-Fractie.

VOORZITTER: Manuel António dos SANTOS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, Sylvia-Yvonne Kaufmann, namens de GUE/NGL-Fractie, Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie, Frank Vanhecke, niet-ingeschrevene, Hubert Pirker, Martine Roure, Gérard Deprez, Sebastiano (Nello) Musumeci, Elisabeth Schroedter, Jim Allister, Nicolae Vlad Popa en Michael Cashman.

Het woord wordt gevoerd door Vladimír Špidla.

Het woord wordt gevoerd door Sarah Ludford, Rihards Pīks, Inger Segelström en Jeanine Hennis-Plasschaert, Mario Mauro, Claude Moraes, Marco Cappato, Carlos Coelho, Iratxe García Pérez, Csaba Sógor, Evangelia Tzampazi en Martin Kastler.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Miroslav Mikolášik, Marusya Ivanova Lyubcheva, Manfred Weber en Richard Howitt.

Het woord wordt gevoerd door Kathalijne Maria Buitenweg.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.16 van de notulen van 2.4.2009.


VOORZITTER: Marek SIWIEC
Ondervoorzitter

15. EFRO, ESF en Cohesiefonds: bepalingen inzake financieel beheer *** - Uitbreiding van de soorten kosten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het ESF ***I - Subsidiabiliteit uit hoofde van het EFRO van investeringen in energie-efficientie en hernieuwbare energie op het vlak van huisvesting ***I (debat)

Aanbeveling betreffende het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 houdende bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, wat een aantal bepalingen met betrekking tot het financiële beheer betreft [17575/2008 - C6-0027/2009 - 2008/0233(AVC)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Iratxe García Pérez (A6-0127/2009)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1081/2006 betreffende het Europees Sociaal Fonds met het oog op de uitbreiding van de soorten kosten die voor een bijdrage uit het ESF in aanmerking komen [COM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Karin Jöns (A6-0116/2009)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1080/2006 betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling met betrekking tot de subsidiabiliteit van investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie op het vlak van huisvesting [COM(2008)0838 - C6-0473/2008 - 2008/0245(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Emmanouil Angelakas (A6-0134/2009)

Iratxe García Pérez, Karin Jöns en Emmanouil Angelakas leiden de verslagen in

Het woord wordt gevoerd door Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Nathalie Griesbeck (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Gabriela Creţu (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Jamila Madeira (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Iosif Matula, namens de PPE-DE-Fractie, Constanze Angela Krehl, namens de PSE-Fractie, Jean Marie Beaupuy, namens de ALDE-Fractie, Mieczysław Edmund Janowski, namens de UEN-Fractie, Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie, Bairbre de Brún, namens de GUE/NGL-Fractie, Fernand Le Rachinel, niet-ingeschrevene, Richard Howitt, Marian Harkin, Guntars Krasts, Jan Olbrycht, Gábor Harangozó en Samuli Pohjamo.

VOORZITTER: Martine ROURE
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ewa Tomaszewska, Maria Petre, Stavros Arnaoutakis, Toomas Savi, Rolf Berend, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Oldřich Vlasák, James Nicholson, Luca Romagnoli, Zita Pleštinská, Avril Doyle en Ljudmila Novak.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Colm Burke, Silvia-Adriana Ţicău, Fiona Hall en Catherine Stihler.

Het woord wordt gevoerd door Jacques Barrot, Iratxe García Pérez en Emmanouil Angelakas.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.6 van de notulen van 2.4.2009, punt 9.5 van de notulen van 2.4.2009 en punt 9.12 van de notulen van 2.4.2009.


16. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 144 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Colm Burke, Justas Vincas Paleckis, Marco Pannella, Sylwester Chruszcz, Athanasios Pafilis, Bernard Wojciechowski, Lívia Járóka, Vasilica Viorica Dăncilă, Marco Cappato, Andrzej Tomasz Zapałowski, Petya Stavreva, Marusya Ivanova Lyubcheva, Ewa Tomaszewska, András Gyürk, Catherine Stihler, Marian-Jean Marinescu, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Záborská, Bogusław Liberadzki, Maria Petre, Zita Pleštinská, Csaba Sógor en Miroslav Mikolášik.


17. Schipbreuken met migranten voor de Libische kust (debat)

Verklaring van de Commissie: Schipbreuken met migranten voor de Libische kust

Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Agustín Díaz de Mera García Consuegra, namens de PPE-DE-Fractie, en Pasqualina Napoletano, namens de PSE-Fractie.

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Gérard Deprez, namens de ALDE-Fractie, Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie, en Giusto Catania, namens de GUE/NGL-Fractie.

Het woord wordt gevoerd door Jacques Barrot.

Het debat wordt gesloten.


18. Gemeenschappelijke visumcode ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode [COM(2006)0403 - C6-0254/2006 - 2006/0142(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Henrik Lax (A6-0161/2008)

Henrik Lax leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Ewa Klamt, namens de PPE-DE-Fractie, Michael Cashman, namens de PSE-Fractie, Sarah Ludford, namens de ALDE-Fractie, Tatjana Ždanoka, namens de Verts/ALE-Fractie, Sylvia-Yvonne Kaufmann, namens de GUE/NGL-Fractie, Marian-Jean Marinescu en Jacques Barrot.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.13 van de notulen van 2.4.2009.


19. Evaluatie van rij- en rusttijden (debat)

Verklaring van de Commissie: Evaluatie van rij- en rusttijden

Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Corien Wortmann-Kool, namens de PPE-DE-Fractie, Silvia-Adriana Ţicău, namens de PSE-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie, Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki en Jacques Barrot.

Het debat wordt gesloten.


(De vergadering wordt om 22.20 uur onderbroken en om 22.25 uur hervat.)

VOORZITTER: Gérard ONESTA
Ondervoorzitter

20. Communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong ***II (debat)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad [15079/2/2008 - C6-0005/2009 - 2007/0064(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Avril Doyle (A6-0048/2009)

Avril Doyle licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Günter Verheugen (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Avril Doyle.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.11 van de notulen van 2.4.2009.


21. Onderwijs aan migrantenkinderen (korte presentatie)

Verslag over het onderwijs aan migrantenkinderen [2008/2328(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Hannu Takkula (A6-0125/2009)

Hannu Takkula presenteert het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Günter Verheugen (vice-voorzitter van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 9.7 van de notulen van 2.4.2009.


22. Recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden (korte presentatie)

Verslag over de toepassing van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden [2008/2184(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Adina-Ioana Vălean (A6-0186/2009)

Adina-Ioana Vălean presenteert het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Günter Verheugen (vice-voorzitter van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 9.8 van de notulen van 2.4.2009.


23. Gezondheidsrisico's in verband met electromagnetische velden (korte presentatie)

Verslag over gezondheidsrisico's in verband met electromagnetische velden [2008/2211(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Frédérique Ries (A6-0089/2009)

Het woord wordt gevoerd door Frédérique Ries, eerst over de organisatie van het debat en vervolgens om haar verslag in te leiden.

Het woord wordt gevoerd door Günter Verheugen (vice-voorzitter van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 9.24 van de notulen van 2.4.2009.


24. Problemen en perspectieven van het Europese burgerschap (korte presentatie)

Verslag over problemen en perspectieven van het Europese burgerschap [2008/2234(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Urszula Gacek (A6-0182/2009)

Urszula Gacek presenteert het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Günter Verheugen (vice-voorzitter van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 9.9 van de notulen van 2.4.2009.


25. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 422.680/OJ).


26. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.20 uur gesloten.

Klaus Welle

Hans-Gert Pöttering

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Bautista, Beaupuy, Becsey, Beer, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borrell Fontelles, Botopoulos, Boursier, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gibault, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karas, Karim, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liepiņa, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, Novak, Olajos, Olbrycht, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Popa, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Turmes, Tzampazi, Uca, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Varvitsiotis, Vaugrenard, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid