Index 
Proces-verbal
PDF 197kWORD 117k
Miercuri, 1 aprilie 2009 - Bruxelles
1.Reluarea sesiunii
 2.Declaraţia Preşedintelui
 3.Urări de bun venit
 4.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 5.Componenţa Parlamentului
 6.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 7.Rectificări (articolul 204a din Regulamentul de procedură)
 8.Declaraţii scrise (depunere)
 9.Depunere de documente
 10.Calendarul perioadelor de sesiune din 2010
 11.Ordinea lucrărilor
 12.Recomandarea adresată Consiliului privind noul acord UE-Rusia (dezbatere)
 13.Deschiderea negocierilor internaţionale care au ca scop adoptarea Tratatului internaţional pentru protecţia Antarcticii (dezbatere)
 14.Tratamentul egal al persoanelor indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală * (dezbatere)
 15.FEDER, FSE şi Fondul de Coeziune: dispoziţii privind gestiunea financiară *** - Noi tipuri de costuri eligibile pentru o contribuție din partea FSE ***I - Investiţii în eficienţa energetică şi în energiile regenerabile în locuinţe ***I (dezbatere)
 16.Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
 17.Naufragii de migranţi în apropierea coastelor libiene (dezbatere)
 18.Cod comunitar al vizelor ***I (dezbatere)
 19.Evaluarea timpului de conducere şi a perioadei de repaus (dezbatere)
 20.Stabilirea limitelor reziduurilor substanţelor farmacologic active în alimentele de origine animală ***II (dezbatere)
 21.Educaţia copiilor migranţilor (prezentare succintă)
 22.Dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora (prezentare succintă)
 23.Preocupări privind efectele câmpurilor electromagnetice asupra sănătăţii (prezentare succintă)
 24.Problematica şi perspectivele cetăţeniei Uniunii (prezentare succintă)
 25.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 26.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


PREZIDEAZĂ: Hans-Gert PÖTTERING
Preşedinte

1. Reluarea sesiunii

Şedinţa a fost deschisă la ora 15.00.


2. Declaraţia Preşedintelui

Preşedintele a făcut o declaraţie referitoare la tragedia reprezentată de recentele naufragii de migranţi în apropierea coastelor libiene.

Parlamentul a păstrat un moment de reculegere în memoria victimelor.


3. Urări de bun venit

Preşedintele în numele Parlamentului, a urat bun venit profesorului Luc Montagnier, laureat al Premiului Nobel pentru medicină în 2008, care a luat loc în tribuna oficială.

Preşedintele, în numele Parlamentului, a urat bun venit unei delegaţii parlamentare a Comunității Economice a Statelor din Africa de Vest, care a luat loc în tribuna oficială.


4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


5. Componenţa Parlamentului

Autorităţile spaniole competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Daniel Bautista, care îl înlocuieşte pe Daniel Varela Suanzes-Carpegna, cu efect de la 26 martie 2009, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Parlamentul luând act de acest lucru.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestaţie, Daniel Bautista se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament şi în organele acestuia, cu condiţia să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcţie incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.


6. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

Preşedintele a primit din partea Grupului PPE-DE următoarele cereri de numiri:

BUDG: Liene Liepiņa

Delegaţia la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE: Liene Liepiņa

INTA: Daniel Bautista

PECH: Daniel Bautista

Delegaţia pentru relaţiile cu Australia şi Noua Zeelandă: Daniel Bautista

Delegaţia la Adunarea parlamentară euro-latino-americană (EUROLAT): Daniel Bautista

Aceste numiri vor fi considerate ratificate dacă nu este prezentată nicio obiecţie până la aprobarea prezentului proces-verbal.


7. Rectificări (articolul 204a din Regulamentul de procedură)

Comisiile competente au transmis următoarele rectificări la unele texte adoptate de Parlamentul European:

Rectificare la poziţia Parlamentului European adoptată în prima lectură la 17 decembrie 2008 în vederea adoptării Directivei 2009/…/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătățirii și extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră
P6_TA(2008)0610-(COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))-ENVI

Rectificare la poziţia Parlamentului European adoptată în prima lectură la 17 decembrie 2008 în vederea adoptării Directivei 2009/.../CE a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile şi de abrogare a Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE

(Text cu relevanță pentru SEE)

P6_TA(2008)0609 - (COM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD)) - ITRE

În conformitate cu articolul 204a alineatul (4) din Regulamentul de procedură, aceste rectificări se consideră aprobate, cu excepţia cazului în care, în următoarele 48 de ore, un grup politic sau un număr de cel puţin patruzeci de deputaţi solicită supunerea lor la vot.

Rectificările sunt disponibile pe site-ul Séance en direct.


8. Declaraţii scrise (depunere)

Următorii deputaţi au prezentat declaraţii scrise pentru înscrierea în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură):

- Riccardo Ventre privind efectele poluării navale asupra regiunilor turistice de coastă (0041/2009),

- Riccardo Ventre privind cursuri de educație rutieră în cadrul programei de învățământ din ciclul secundar (0042/2009),

- Erminio Enzo Boso şi Mario Borghezio privind necesitatea adoptării unei politici detaliate referitoare la patrimoniul montan și protecția acestuia (0043/2009),

- Vladimír Železný privind boicotarea Conferinţei mondiale a ONU împotriva rasismului, discriminării rasiale, xenofobiei şi intoleranţei legate de acestea (0044/2009).


9. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de comisiile parlamentare:

1.1) rapoarte:

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS) (COM(2008)0402 - C6-0278/2008 - 2008/0154(COD)) - ENVI - Raportoare: Linda Mcavan (A6-0084/2009)

- Raport referitor la problemele de sănătate provocate de câmpurile electromagnetice (2008/2211(INI)) - ENVI - Raportoare: Frédérique Ries (A6-0089/2009)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind sistemul comunitar de etichetare ecologică (COM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD)) - ENVI - Raportor: Salvatore Tatarella (A6-0105/2009)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 privind Fondul Social European în vederea adăugării de noi tipuri de costuri eligibile pentru o contribuție din partea FSE (COM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD)) - EMPL - Raportoare: Karin Jöns (A6-0116/2009)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană de modificare a anexei 11 la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind comerțul cu produse agricole (C6-0028/2009 - 15523/2008 - 2008/0202(CNS)) - INTA - Raportor: Béla Glattfelder (A6-0122/2009)

- Raport referitor la școli mai bune: un program de cooperare europeană (2008/2329(INI)) - CULT - Raportor: Pál Schmitt (A6-0124/2009)

- Raport referitor la educația copiilor migranților (2008/2328(INI)) - CULT - Raportor: Hannu Takkula (A6-0125/2009)

- *** Recomandare referitoare la propunerea de regulament al Consiliului (CE) de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune, în ceea ce priveşte anumite dispoziţii privind gestiunea financiară (17575/2008 - C6-0027/2009 - 2008/0233(AVC)) - REGI - Raportoare: Iratxe García Pérez (A6-0127/2009)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 808/2004 privind statisticile comunitare referitoare la societatea informaţională (COM(2008)0677 - C6-0381/2008 - 2008/0201(COD)) - ITRE - Raportoare: Angelika Niebler (A6-0128/2009)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională referitor la eligibilitatea investiţiilor în eficienţa energetică şi în energiile regenerabile în locuinţe (COM(2008)0838 - C6-0473/2008 - 2008/0245(COD)) - REGI - Raportor: Emmanouil Angelakas (A6-0134/2009)

- Raport conținând o propunere de recomandare a Parlamentului European adresată Consiliului privind noul acord UE-Rusia (2008/2104(INI)) - AFET - Raportor: Janusz Onyszkiewicz (A6-0140/2009)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de rectificare a Directivei 2008/73/CE de simplificare a procedurilor de întocmire a listelor și publicare a informațiilor în domeniul veterinar și zootehnic și de modificare a Directivelor 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, a Deciziei 2000/258/CE și a Directivelor 2001/89/CE, 2002/60/CE și 2005/94/CE (COM(2009)0045 - C6-0079/2009 - 2009/0016(CNS)) - AGRI - Raportor: Neil Parish (A6-0141/2009)

- * Raport referitor la proiectul de decizie-cadru a Consiliului privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce a deciziilor privind măsurile de supraveghere judiciară între statele membre ale Uniunii Europene ca alternativă la detenția preventivă (17002/2008 - C6-0009/2009 - 2006/0158(CNS)) - LIBE - Raportor: Ioannis Varvitsiotis (A6-0147/2009)

- * Raport referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului cu privire la punerea în aplicare a principiului tratamentului egal al persoanelor indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală (COM(2008)0426 - C6-0291/2008 - 2008/0140(CNS)) - LIBE - Raportoare: Kathalijne Maria Buitenweg (A6-0149/2009)

- Raport referitor la problematica și perspectivele cetățeniei europene (2008/2234(INI)) - LIBE - Raportoare: Urszula Gacek (A6-0182/2009)

- Raport referitoare la aplicarea Directivei 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora (2008/2184(INI)) - LIBE - Raportoare: Adina-Ioana Vălean (A6-0186/2009)

1.2) recomandări pentru a doua lectură:

- ***II Proiect de recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziție comună a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a procedurilor comunitare în vederea stabilirii limitelor de reziduuri ale substanțelor farmacologic active în alimentele de origine animală și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2377/90 și de modificare a Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (15079/2/2008 - C6-0005/2009 - 2007/0064(COD)) - ENVI - Raportoare: Avril Doyle (A6-0048/2009)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind statistica de comerț exterior a Comunității cu țările terțe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1172/95 al Consiliului (15248/2/2008 - C6-0065/2009 - 2007/0233(COD)) - INTA - Raportor: Helmuth Markov (A6-0126/2009)


10. Calendarul perioadelor de sesiune din 2010

Conferinţa preşedinţilor şi-a prezentat propunerile pentru calendarul perioadelor de sesiune din 2010.

Aceste propuneri sunt următoarele:

11 - 14 ianuarie

27 şi 28 ianuarie

8 - 11 februarie

24 şi 25 februarie

8 - 11 martie

24 şi 25 martie

19 - 22 aprilie

5 şi 6 mai

17 - 20 mai

14 - 17 iunie

5 - 8 iulie

6 - 9 septembrie

20 - 23 septembrie

6 şi 7 octombrie

18 - 21 octombrie

10 şi 11 noiembrie

22 - 25 noiembrie

13 - 16 decembrie

Termenul de depunere a amendamentelor a fost fixat pentru joi, 16 aprilie 2009 la ora 12.

Votarea va avea loc miercuri, 22 aprilie 2009, la ora 12.


11. Ordinea lucrărilor

În conformitate cu ordinea de zi, s-a stabilit ordinea lucrărilor.

Proiectul definitiv de ordine de zi a şedinţelor plenare din aprilie I (PE 422.680/PDOJ) a fost distribuit, fiind propuse următoarele modificări (articolul 132 din Regulamentul de procedură):

miercuri

Solicitare din partea Grupului Verts/ALE în vederea înscrierii pe ordinea de zi a unei declaraţii a Comisiei privind naufragiile de migranţi în apropierea coastelor libiene

Parlamentul a aprobat cererea.

Declaraţia a fost înscrisă după intervenţiile de un minut privind chestiuni politice importante.

joi

- fără propuneri de modificare

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.


12. Recomandarea adresată Consiliului privind noul acord UE-Rusia (dezbatere)

Raport conținând o propunere de recomandare a Parlamentului European adresată Consiliului privind noul acord UE-Rusia [2008/2104(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Janusz Onyszkiewicz (A6-0140/2009)

Janusz Onyszkiewicz şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Alexandr Vondra (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Benita Ferrero-Waldner (membră a Comisiei).

Au intervenit: Cristina Gutiérrez-Cortines (raportoarea pentru aviz a Comisiei ITRE), Josef Zieleniec, în numele Grupului PPE-DE, Csaba Sándor Tabajdi, în numele Grupului PSE, Graham Watson, în numele Grupului ALDE, Adam Bielan, în numele Grupului UEN, Marie Anne Isler Béguin, în numele Grupului Verts/ALE, Vladimír Remek, în numele Grupului GUE/NGL, Bastiaan Belder, în numele Grupului IND/DEM, Jana Bobošíková, neafiliată, Ria Oomen-Ruijten, Jan Marinus Wiersma, István Szent-Iványi, Inese Vaidere şi Milan Horáček.

PREZIDEAZĂ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepreşedintă

Au intervenit: Jiří Maštálka, Francisco José Millán Mon, Hannes Swoboda, Henrik Lax, Hanna Foltyn-Kubicka, Tunne Kelam, Ioan Mircea Paşcu, Andrzej Tomasz Zapałowski, György Schöpflin, Richard Howitt şi Giulietto Chiesa.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Romana Jordan Cizelj, Monika Beňová, Andrzej Wielowieyski, Ewa Tomaszewska, Gerard Batten şi Alexandru Nazare.

Au intervenit: Alexandr Vondra, Benita Ferrero-Waldner şi Janusz Onyszkiewicz.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.22 al PV din 02.04.2009.


13. Deschiderea negocierilor internaţionale care au ca scop adoptarea Tratatului internaţional pentru protecţia Antarcticii (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Deschiderea negocierilor internaţionale care au ca scop adoptarea Tratatului internaţional pentru protecţia Antarcticii

Alexandr Vondra (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Benita Ferrero-Waldner (membră a Comisiei) au făcut declaraţiile.

A intervenit Anders Wijkman, în numele Grupului PPE-DE.

PREZIDEAZĂ: Luigi COCILOVO
Vicepreşedinte

Au intervenit: Véronique De Keyser, în numele Grupului PSE, Diana Wallis, în numele Grupului ALDE, Godfrey Bloom, în numele Grupului IND/DEM, Avril Doyle, Martí Grau i Segú şi Laima Liucija Andrikienė.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Christian Rovsing, Charles Tannock, Johannes Lebech, Marie Anne Isler Béguin, Alojz Peterle şi Paul Rübig.

Au intervenit: Alexandr Vondra şi Benita Ferrero-Waldner.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Véronique De Keyser, Jan Marinus Wiersma şi Hannes Swoboda, în numele Grupului PSE, referitoare la deschiderea negocierilor internaționale în vederea adoptării unui tratat internațional pentru protecția regiunii arctice (B6-0163/2009),

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, John Bowis, Tunne Kelam şi Eija-Riitta Korhola, în numele Grupului PPE-DE, referitoare la tratatul internațional pentru protejarea regiunii arctice (B6-0172/2009),

- Tobias Pflüger, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la tratatul internațional pentru protejarea regiunii arctice (B6-0173/2009),

- Satu Hassi, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la tratatul internațional pentru protejarea regiunii arctice (B6-0174/2009),

- Diana Wallis, Bilyana Ilieva Raeva, Kyösti Virrankoski, Anne E. Jensen, Johannes Lebech, Olle Schmidt, Anneli Jäätteenmäki şi Anne Laperrouze, în numele Grupului ALDE, referitoare la tratatul internațional pentru protejarea regiunii arctice (B6-0175/2009),

- Liam Aylward, Adam Bielan, Roberts Zīle şi Ewa Tomaszewska, în numele Grupului UEN, referitoare la tratatul internațional pentru protejarea regiunii arctice (B6-0176/2009).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.23 al PV din 02.04.2009.


14. Tratamentul egal al persoanelor indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală * (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de Directivă a Consiliului cu privire la punerea în aplicare a principiului tratamentului egal al persoanelor indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală [COM(2008)0426 - C6-0291/2008 - 2008/0140(CNS)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Kathalijne Maria Buitenweg (A6-0149/2009)

Kathalijne Maria Buitenweg şi-a prezentat raportul.

A intervenit Vladimír Špidla (membru al Comisiei).

Au intervenit: Elizabeth Lynne (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), Amalia Sartori (raportoarea pentru aviz a Comisiei ENVI), Lissy Gröner (raportoarea pentru aviz a Comisiei CULT), Donata Gottardi (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Manfred Weber, în numele Grupului PPE-DE, Emine Bozkurt, în numele Grupului PSE, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, şi Konrad Szymański, în numele Grupului UEN.

PREZIDEAZĂ: Manuel António dos SANTOS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, în numele Grupului GUE/NGL, Johannes Blokland, în numele Grupului IND/DEM, Frank Vanhecke, neafiliat, Hubert Pirker, Martine Roure, Gérard Deprez, Sebastiano (Nello) Musumeci, Elisabeth Schroedter, Jim Allister, Nicolae Vlad Popa şi Michael Cashman.

A intervenit Vladimír Špidla.

Au intervenit: Sarah Ludford, Rihards Pīks, Inger Segelström, Jeanine Hennis-Plasschaert, Mario Mauro, Claude Moraes, Marco Cappato, Carlos Coelho, Iratxe García Pérez, Csaba Sógor, Evangelia Tzampazi şi Martin Kastler.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Miroslav Mikolášik, Marusya Ivanova Lyubcheva, Manfred Weber şi Richard Howitt.

A intervenit Kathalijne Maria Buitenweg.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.16 al PV din 02.04.2009.


PREZIDEAZĂ: Marek SIWIEC
Vicepreşedinte

15. FEDER, FSE şi Fondul de Coeziune: dispoziţii privind gestiunea financiară *** - Noi tipuri de costuri eligibile pentru o contribuție din partea FSE ***I - Investiţii în eficienţa energetică şi în energiile regenerabile în locuinţe ***I (dezbatere)

Recomandare referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune, în ceea ce priveşte anumite dispoziţii privind gestiunea financiară [17575/2008 - C6-0027/2009 - 2008/0233(AVC)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Iratxe García Pérez (A6-0127/2009)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 privind Fondul Social European în vederea adăugării de noi tipuri de costuri eligibile pentru o contribuție din partea FSE [COM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportoare: Karin Jöns (A6-0116/2009)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională referitor la eligibilitatea investiţiilor în eficienţa energetică şi în energiile regenerabile în locuinţe [COM(2008)0838 - C6-0473/2008 - 2008/0245(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Emmanouil Angelakas (A6-0134/2009)

Iratxe García Pérez, Karin Jöns şi Emmanouil Angelakas şi-au prezentat rapoartele.

A intervenit Jacques Barrot (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Nathalie Griesbeck (raportoarea pentru aviz a Comisiei BUDG), Gabriela Creţu (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), Jamila Madeira (raportoarea pentru aviz a Comisiei REGI), Iosif Matula, în numele Grupului PPE-DE, Constanze Angela Krehl, în numele Grupului PSE, Jean Marie Beaupuy, în numele Grupului ALDE, Mieczysław Edmund Janowski, în numele Grupului UEN, Elisabeth Schroedter, în numele Grupului Verts/ALE, Bairbre de Brún, în numele Grupului GUE/NGL, Fernand Le Rachinel, neafiliat, Richard Howitt, Marian Harkin, Guntars Krasts, Jan Olbrycht, Gábor Harangozó şi Samuli Pohjamo.

PREZIDEAZĂ: Martine ROURE
Vicepreşedintă

Au intervenit: Ewa Tomaszewska, Maria Petre, Stavros Arnaoutakis, Toomas Savi, Rolf Berend, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Oldřich Vlasák, James Nicholson, Luca Romagnoli, Zita Pleštinská, Avril Doyle şi Ljudmila Novak.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Colm Burke, Silvia-Adriana Ţicău, Fiona Hall şi Catherine Stihler.

Au intervenit: Jacques Barrot, Iratxe García Pérez şi Emmanouil Angelakas.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.6 al PV din 02.04.2009, punctul 9.5 al PV din 02.04.2009 şi punctul 9.12 al PV din 02.04.2009.


16. Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 144 din Regulamentul de procedură, pentru intervenţii de un minut, următorii deputaţi, care doresc să atragă atenţia Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Colm Burke, Justas Vincas Paleckis, Marco Pannella, Sylwester Chruszcz, Athanasios Pafilis, Bernard Wojciechowski, Lívia Járóka, Vasilica Viorica Dăncilă, Marco Cappato, Andrzej Tomasz Zapałowski, Petya Stavreva, Marusya Ivanova Lyubcheva, Ewa Tomaszewska, András Gyürk, Catherine Stihler, Marian-Jean Marinescu, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Záborská, Bogusław Liberadzki, Maria Petre, Zita Pleštinská, Csaba Sógor şi Miroslav Mikolášik.


17. Naufragii de migranţi în apropierea coastelor libiene (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Naufragii de migranţi în apropierea coastelor libiene

Jacques Barrot (vicepreşedinte al Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, în numele Grupului PPE-DE, şi Pasqualina Napoletano, în numele Grupului PSE.

PREZIDEAZĂ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Gérard Deprez, în numele Grupului ALDE, Hélène Flautre, în numele Grupului Verts/ALE, şi Giusto Catania, în numele Grupului GUE/NGL.

A intervenit Jacques Barrot.

Dezbaterea s-a încheiat.


18. Cod comunitar al vizelor ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea unui Cod comunitar al vizelor [COM(2006)0403 - C6-0254/2006 - 2006/0142(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Henrik Lax (A6-0161/2008)

Henrik Lax şi-a prezentat raportul.

A intervenit Jacques Barrot (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Ewa Klamt, în numele Grupului PPE-DE, Michael Cashman, în numele Grupului PSE, Sarah Ludford, în numele Grupului ALDE, Tatjana Ždanoka, în numele Grupului Verts/ALE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, în numele Grupului GUE/NGL, Marian-Jean Marinescu şi Jacques Barrot.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.13 al PV din 02.04.2009.


19. Evaluarea timpului de conducere şi a perioadei de repaus (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Evaluarea timpului de conducere şi a perioadei de repaus

Jacques Barrot (vicepreşedinte al Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Corien Wortmann-Kool, în numele Grupului PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău, în numele Grupului PSE, Eva Lichtenberger, în numele Grupului Verts/ALE, Johannes Blokland, în numele Grupului IND/DEM, Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki şi Jacques Barrot.

Dezbaterea s-a încheiat.


(Şedinţa, suspendată la 22.20, a fost reluată la 22.25.)

PREZIDEAZĂ: Gérard ONESTA
Vicepreşedinte

20. Stabilirea limitelor reziduurilor substanţelor farmacologic active în alimentele de origine animală ***II (dezbatere)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziție comună a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a procedurilor comunitare în vederea stabilirii limitelor de reziduuri ale substanțelor farmacologic active în alimentele de origine animală și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2377/90 și de modificare a Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului [15079/2/2008 - C6-0005/2009 - 2007/0064(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Avril Doyle (A6-0048/2009)

Avril Doyle a prezentat recomandarea pentru a doua lectură.

A intervenit Günter Verheugen (vicepreşedinte al Comisiei).

A intervenit Avril Doyle.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.11 al PV din 02.04.2009.


21. Educaţia copiilor migranţilor (prezentare succintă)

Raport referitor la educația copiilor migranților [2008/2328(INI)] - Comisia pentru cultură şi educaţie. Raportor: Hannu Takkula (A6-0125/2009)

Hannu Takkula a făcut prezentarea.

A intervenit Günter Verheugen (vicepreşedinte al Comisiei).

Acest punct a fost examinat.

Vot: punctul 9.7 al PV din 02.04.2009.


22. Dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora (prezentare succintă)

Raport referitor la aplicarea Directivei 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora [2008/2184(INI)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Adina-Ioana Vălean (A6-0186/2009)

Adina-Ioana Vălean a făcut prezentarea.

A intervenit Günter Verheugen (vicepreşedinte al Comisiei).

Acest punct a fost examinat.

Vot: punctul 9.8 al PV din 02.04.2009.


23. Preocupări privind efectele câmpurilor electromagnetice asupra sănătăţii (prezentare succintă)

Raport referitor la problemele de sănătate provocate de câmpurile electromagnetice [2008/2211(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Frédérique Ries (A6-0089/2009)

A intervenit Frédérique Ries, mai întâi cu privire la organizarea dezbaterii, iar apoi pentru a-şi prezenta raportul.

A intervenit Günter Verheugen (vicepreşedinte al Comisiei).

Acest punct a fost examinat.

Vot: punctul 9.24 al PV din 02.04.2009.


24. Problematica şi perspectivele cetăţeniei Uniunii (prezentare succintă)

Raport referitor la problematica și perspectivele cetățeniei Uniunii [2008/2234(INI)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Urszula Gacek (A6-0182/2009)

Urszula Gacek face prezentarea.

A intervenit Günter Verheugen (vicepreşedinte al Comisiei).

Acest punct a fost examinat.

Vot: punctul 9.9 al PV din 02.04.2009.


25. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei de a doua zi (documentul „Ordinea de zi” PE 422.680/OJ).


26. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 23.20.

Klaus Welle

Hans-Gert Pöttering

Secretar general

Preşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Bautista, Beaupuy, Becsey, Beer, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borrell Fontelles, Botopoulos, Boursier, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gibault, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karas, Karim, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liepiņa, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, Novak, Olajos, Olbrycht, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Popa, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Turmes, Tzampazi, Uca, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Varvitsiotis, Vaugrenard, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate