Kazalo 
Zapisnik
PDF 188kWORD 107k
Sreda, 1. april 2009 - Bruselj
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Izjava predsedujočega
 3.Dobrodošlica
 4.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 5.Sestava Parlamenta
 6.Sestava odborov in delegacij
 7.Popravki (člen 204a Poslovnika)
 8.Pisne izjave (predložitev)
 9.Predložitev dokumentov
 10.Časovni razpored delnih zasedanj v letu 2010
 11.Razpored dela
 12.Sporazum EU/Rusija (razprava)
 13.Začetek mednarodnih pogajanj o sprejetju Mednarodne pogodbe o zaščiti Arktike (razprava)
 14.Izvajanje načela enakega obravnavanja oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost * (razprava)
 15.Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad in Kohezijski sklad: nekatere določbe glede finančnega upravljanja *** - Nove vrste stroškov, upravičenih do prispevka iz ESS ***I - Naložbe v energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije pri stanovanjskih objektih ***I (razprava)
 16.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 17.Brodolom migrantov blizu libijske obale (razprava)
 18.Vizumski zakonik Skupnosti ***I (razprava)
 19.Analiza časa vožnje in časa počitka (razprava)
 20.Določitev vrednosti ostankov farmakološko aktivnih snovi v živilih živalskega izvora ***II (razprava)
 21.Izobraževanje otrok migrantov (kratka predstavitev)
 22.Pravica državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic (kratka predstavitev)
 23.Zdravstvena vprašanja v zvezi z elektromagnetnimi sevanji (kratka predstavitev)
 24.Težave in perspektive v zvezi z državljanstvom Unije (kratka predstavitev)
 25.Dnevni red naslednje seje
 26.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 15.00.


2. Izjava predsedujočega

Predsednik je podal izjavo o nedavnem tragičnem brodolomu ladij migrantov pred libijsko obalo.

Parlament je posvetil minuto molka v spomin na žrtve.


3. Dobrodošlica

Predsednik je v imenu Parlamenta izrekel dobrodošlico profesorju Lucu Montagnieru, prejemniku Nobelove nagrade za medicino leta 2008, ki je sejo spremljal s častne galerije.

Predsednik je v imenu Parlamenta izrekel dobrodošlico delegaciji parlamenta Gospodarske skupnosti držav Zahodne Afrike, ki je sejo spremljala s častne galerije.


4. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


5. Sestava Parlamenta

Pristojni španski organi so sporočili, da je bil Daniel Bautista izvoljen za poslanca Evropskega parlamenta, ki bo v skladu s členom 4(1) Poslovnika nadomestil Daniela Varelo Suanzes-Carpegno. Evropski parlament je to sprejel v vednost z začetkom veljavnosti dne 26. marca 2009.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanca oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanec Daniel Bautista polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podal izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


6. Sestava odborov in delegacij

Presednik je od skupine PPE-DE prejel zahteve za sledeča imenovanja:

odbor BUDG: Liene Liepiņa

Delegacija pri Skupni parlamentarni skupščini AKP-EU: Liene Liepiņa

odbor INTA: Daniel Bautista

odbor PECH: Daniel Bautista

Delegacija za odnose z Avstralijo in Novo Zelandijo: Daniel Bautista

Delegacija pri Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini (EUROLAT): Daniel Bautista

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če jim do sprejetja tega zapisnika ne bo nihče nasprotoval.


7. Popravki (člen 204a Poslovnika)

Pristojna odbora sta podala popravka besedil, ki ju je sprejel Evropski parlament.

Popravek stališča Evropskega parlamenta, sprejetega na prvi obravnavi dne 17. decembra 2008 z namenom sprejetja Direktive 2009/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES z namenom izboljšanja in razširitve sistema Skupnosti za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov

P6_TA(2008)0610-(KOM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD)) – ENVI

Popravek stališča Evropskega parlamenta, sprejetega na prvi obravnavi dne 17. decembra 2008 z namenom sprejetja Direktive 2009/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, ki spreminja in nato razveljavlja direktivi 2001/77/ES in 2003/30/ES (Besedilo velja za EGP)

P6_TA(2008)0609-(KOM(2008)0019 - C6-0046/2008 – 2008/0016(COD)) - ITRE

V skladu s členom 204a(4) Poslovnika se šteje, da sta ta popravka sprejeta, če politična skupina ali vsaj štirideset poslancev najkasneje v oseminštiridesetih urah ne zahteva glasovanja o njiju.

Popravki so na razpolago na spletni strani Séance en direct.


8. Pisne izjave (predložitev)

Naslednji poslanci so vložili pisne izjave za zabeležbo v register (člen 116 Poslovnika):

- Riccardo Ventre o posledicah onesnaženja, ki ga povzročajo ladje, za obmorske turistične kraje (0041/2009),

- Riccardo Ventre o tečajih cestnoprometne varnosti v srednješolskih izobraževalnih programih (0042/2009),

- Erminio Enzo Boso in Mario Borghezio o nujnem sprejetju dodelane politike za varovanje dediščine na gorskih območjih (0043/2009),

- Vladimír Železný o bojkotu svetovne konference OZN proti rasizmu, rasni diskriminaciji, ksenofobiji in s tem povezani nestrpnosti (0044/2009).


9. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od odborov

1.1) poročila

- ***I Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) (KOM(2008)0402 - C6-0278/2008 - 2008/0154(COD)) - Odbor ENVI - Poročevalka: Linda Mcavan (A6-0084/2009)

- Poročilo o zdravstvenih vprašanjih v zvezi z elektromagnetnimi sevanji (2008/2211(INI)) - Odbor ENVI - Poročevalka: Frédérique Ries (A6-0089/2009)

- ***I Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o sistemu Skupnosti za podeljevanje znaka za okolje (KOM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD)) - Odbor ENVI - Poročevalec: Salvatore Tatarella (A6-0105/2009)

- ***I Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1081/2006 o Evropskem socialnem skladu, da se dodajo vrste stroškov, upravičenih do prispevka iz ESS (KOM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD)) - Odbor EMPL - Poročevalka: Karin Jöns (A6-0116/2009)

- * Poročilo o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o spremembi Priloge 11 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi (C6-0028/2009 - 15523/2008 - 2008/0202(CNS)) - Odbor INTA - Poročevalec: Béla Glattfelder (A6-0122/2009)

- Poročilo o boljših šolah: agenda za evropsko sodelovanje (2008/2329(INI)) - Odbor CULT - Poročevalec: Pál Schmitt (A6-0124/2009)

- Poročilo o izobraževanju otrok migrantov (2008/2328(INI)) - Odbor CULT - Poročevalec: Hannu Takkula (A6-0125/2009)

- *** Priporočilo o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1083/2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu v zvezi z nekaterimi določbami glede finančnega upravljanja (17575/2008 - C6-0027/2009 - 2008/0233(AVC)) - Odbor REGI - Poročevalka: Iratxe García Pérez (A6-0127/2009)

- ***I Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 808/2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z informacijsko družbo (KOM(2008)0677 - C6-0381/2008 - 2008/0201(COD)) - Odbor ITRE - Poročevalka: Angelika Niebler (A6-0128/2009)

- ***I Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1080/2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj v zvezi z upravičenostjo do naložb v energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije pri stanovanjskih objektih (KOM(2008)0838 - C6-0473/2008 - 2008/0245(COD)) - Odbor REGI - Poročevalec: Emmanouil Angelakas (A6-0134/2009)

- Poročilo s predlogom priporočila Evropskega parlamenta Svetu o novem sporazumu EU-Rusija (2008/2104(INI)) - Odbor AFET - Poročevalec: Janusz Onyszkiewicz (A6-0140/2009)

- * Poročilo o predlogu Odločbe Sveta o spremembi Direktive Sveta 2008/73/ES o poenostavitvi postopkov za oblikovanje seznamov in objavljanje informacij na veterinarskem in zootehniškem področju ter o spremembi direktiv 64/432/EGS, 77/504/EGS, 88/407/EGS, 88/661/EGS, 89/361/EGS, 89/556/EGS, 90/426/EGS, 90/427/EGS, 90/428/EGS, 90/429/EGS, 90/539/EGS, 91/68/EGS, 91/496/EGS, 92/35/EGS, 92/65/EGS, 92/66/EGS, 92/119/EGS, 94/28/ES, 2000/75/ES, Odločbe 2000/258/ES ter direktiv 2001/89/ES, 2002/60/ES in 2005/94/ES (KOM(2009)0045 - C6-0079/2009 - 2009/0016(CNS)) - Odbor AGRI - Poročevalec: Neil Parish (A6-0141/2009)

- * Poročilo o osnutku Okvirnega sklepa Sveta o uporabi načela vzajemnega priznavanja odločb o nadzornih ukrepih med državami članicami Evropske unije kot alternativi začasnemu priporu (17002/2008 - C6-0009/2009 - 2006/0158(CNS)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Ioannis Varvitsiotis (A6-0147/2009)

- * Poročilo o predlogu Direktive Sveta o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost (KOM(2008)0426 - C6-0291/2008 - 2008/0140(CNS)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Kathalijne Maria Buitenweg (A6-0149/2009)

- Poročilo o težavah in perspektivah v zvezi z evropskim državljanstvom (2008/2234(INI)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Urszula Gacek (A6-0182/2009)

- Poročilo o uporabi Direktive 2004/38/ES o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic (2008/2184(INI)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Adina-Ioana Vălean (A6-0186/2009)

1.2) priporočila za drugo obravnavo:

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi postopkov Skupnosti za določitev mejnih vrednosti ostankov farmakološko aktivnih snovi v živilih živalskega izvora in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2377/90 in spremembi Direktive 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (15079/2/2008 - C6-0005/2009 - 2007/0064(COD)) - Odbor ENVI - Poročevalka: Avril Doyle (A6-0048/2009)

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti glede zunanje trgovine z državami nečlanicami in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1172/95 (15248/2/2008 - C6-0065/2009 - 2007/0233(COD)) - Odbor INTA - Poročevalec: Helmuth Markov (A6-0126/2009)


10. Časovni razpored delnih zasedanj v letu 2010

Konferenca predsednikov je podala svoje predloge za časovni razpored delnih zasedanj v letu 2010.

Predlogi so naslednji:

od 11. do 14. januarja

27. in 28. januarja

od 8. do 11. februarja

24. in 25. februarja

od 8. do 11. marca

24. in 25. marca

od 19. do 22. aprila

5. in 6. maja

od 17. do 20. maja

od 14. do 17. junija

od 5. do 8. julija

od 6. do 9. septembra

od 20. do 23. septembra

6. in 7. oktobra

od 18. do 21. oktobra

10. in 11. novembra

od 22. do 25. novembra

od 13. do 16. decembra

Rok za vložitev predlogov sprememb je četrtek, 16. april 2009, ob 12.00.

Glasovanje bo v sredo, 22. aprila 2009, ob 12.00.


11. Razpored dela

Po dnevnem redu sledi določitev razporeda dela.

Razdeljen je bil osnutek dokončnega dnevnega reda prvega aprilskega delnega zasedanja (PE 422.680/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 132 Poslovnika):

sreda

- zahteva skupine Verts/ALE, da se na dnevni red uvrsti izjava Komisije o brodolomu migrantov blizu libijske obale.

Parlament je odobril zahtevo.

Izjava je na dnevi red uvrščena po enominutnih govorih o zadevah političnega pomena.

četrtek

- ni sprememb

S tem je bil določen razpored dela.


12. Sporazum EU/Rusija (razprava)

Poročilo: Predlog Priporočila Evropskega parlamenta Svetu o novem sporazumu med Evropsko unijo in Rusijo [2008/2104(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Janusz Onyszkiewicz (A6-0140/2009)

Janusz Onyszkiewicz je predstavil poročilo.

Govorila sta Alexandr Vondra (predsedujoči Svetu) in Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije).

Govorili so Cristina Gutiérrez-Cortines (pripravljalka mnenja odbora ITRE), Josef Zieleniec v imenu skupine PPE-DE, Csaba Sándor Tabajdi v imenu skupine PSE, Graham Watson v imenu skupine ALDE, Adam Bielan v imenu skupine UEN, Marie Anne Isler Béguin v imenu skupine Verts/ALE, Vladimír Remek v imenu skupine GUE/NGL, Bastiaan Belder v imenu skupine IND/DEM, Jana Bobošíková samostojna poslanka, Ria Oomen-Ruijten, Jan Marinus Wiersma, István Szent-Iványi, Inese Vaidere in Milan Horáček.

PREDSEDSTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsednica

Govorili so Jiří Maštálka, Francisco José Millán Mon, Hannes Swoboda, Henrik Lax, Hanna Foltyn-Kubicka, Tunne Kelam, Ioan Mircea Paşcu, Andrzej Tomasz Zapałowski, György Schöpflin, Richard Howitt in Giulietto Chiesa.

Po postopku "catch the eye" so govorili Romana Jordan Cizelj, Monika Beňová, Andrzej Wielowieyski, Ewa Tomaszewska, Gerard Batten in Alexandru Nazare.

Govorili so Alexandr Vondra, Benita Ferrero-Waldner in Janusz Onyszkiewicz.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.22 zapisnika z dne 2.4.2009.


13. Začetek mednarodnih pogajanj o sprejetju Mednarodne pogodbe o zaščiti Arktike (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Začetek mednarodnih pogajanj o sprejetju Mednarodne pogodbe o zaščiti Arktike

Alexandr Vondra (predsedujoči Svetu) in Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije) sta podala izjavi.

Govoril je Anders Wijkman v imenu skupine PPE-DE.

PREDSEDSTVO: Luigi COCILOVO
podpredsednik

Govorili so Véronique De Keyser v imenu skupine PSE, Diana Wallis v imenu skupine ALDE, Godfrey Bloom v imenu skupine IND/DEM, Avril Doyle, Martí Grau i Segú in Laima Liucija Andrikienė.

Po postopku "catch the eye" so govorili Christian Rovsing, Charles Tannock, Johannes Lebech, Marie Anne Isler Béguin, Alojz Peterle in Paul Rübig.

Govorila sta Alexandr Vondra in Benita Ferrero-Waldner.

Vloženi predlogi resolucije, s katero se v skladu s členom 103(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Véronique De Keyser, Jan Marinus Wiersma in Hannes Swoboda v imenu skupine PSE, o začetku mednarodnih pogajanj za sprejetje mednarodne pogodbe o zaščiti Arktike (B6-0163/2009),

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, John Bowis, Tunne Kelam in Eija-Riitta Korhola v imenu skupine PPE-DE, o mednarodni pogodbi za zaščito Arktike (B6-0172/2009),

- Tobias Pflüger v imenu skupine GUE/NGL, o mednarodni pogodbi za zaščito Arktike (B6-0173/2009),

- Satu Hassi v imenu skupine Verts/ALE, o mednarodni pogodbi za zaščito Arktike (B6-0174/2009),

- Diana Wallis, Bilyana Ilieva Raeva, Kyösti Virrankoski, Anne E. Jensen, Johannes Lebech, Olle Schmidt, Anneli Jäätteenmäki in Anne Laperrouze v imenu skupine ALDE, o mednarodni pogodbi za zaščito Arktike (B6-0175/2009),

- Liam Aylward, Adam Bielan, Roberts Zīle in Ewa Tomaszewska v imenu skupine UEN, o mednarodni pogodbi za zaščito Arktike (B6-0176/2009).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.23 zapisnika z dne 2.4.2009.


14. Izvajanje načela enakega obravnavanja oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost * (razprava)

Poročilo: Predlog Direktive Sveta o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost [COM(2008)0426 - C6-0291/2008 - 2008/0140(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Kathalijne Maria Buitenweg (A6-0149/2009)

Kathalijne Maria Buitenweg je predstavila poročilo.

Govoril je Vladimír Špidla (član Komisije).

Govorili so Elizabeth Lynne (pripravljalka mnenja odbora EMPL), Amalia Sartori (pripravljalka mnenja odbora ENVI), Lissy Gröner (pripravljalka mnenja odbora CULT), Donata Gottardi (pripravljalka mnenja odbora FEMM), Manfred Weber v imenu skupine PPE-DE, Emine Bozkurt v imenu skupine PSE, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, in Konrad Szymański v imenu skupine UEN.

PREDSEDSTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredsednik

Govorili so Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE, Sylvia-Yvonne Kaufmann v imenu skupine GUE/NGL, Johannes Blokland v imenu skupine IND/DEM, Frank Vanhecke samostojni poslanec, Hubert Pirker, Martine Roure, Gérard Deprez, Sebastiano (Nello) Musumeci, Elisabeth Schroedter, Jim Allister, Nicolae Vlad Popa in Michael Cashman.

Govoril je Vladimír Špidla.

Govorili so Sarah Ludford, Rihards Pīks, Inger Segelström in Jeanine Hennis-Plasschaert, Mario Mauro, Claude Moraes, Marco Cappato, Carlos Coelho, Iratxe García Pérez, Csaba Sógor, Evangelia Tzampazi in Martin Kastler.

Po postopku "catch the eye" so govorili Miroslav Mikolášik, Marusya Ivanova Lyubcheva, Manfred Weber in Richard Howitt.

Govorila je Kathalijne Maria Buitenweg.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.16 zapisnika z dne 2.4.2009.


PREDSEDSTVO: Marek SIWIEC
podpredsednik

15. Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad in Kohezijski sklad: nekatere določbe glede finančnega upravljanja *** - Nove vrste stroškov, upravičenih do prispevka iz ESS ***I - Naložbe v energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije pri stanovanjskih objektih ***I (razprava)

Priporočilo: Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu v zvezi z nekaterimi določbami glede finančnega upravljanja [17575/2008 - C6-0027/2009 - 2008/0233(AVC)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Iratxe García Pérez (A6-0127/2009)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1081/2006 o Evropskem socialnem skladu, da se dodajo vrste stroškov, upravičenih do prispevka iz ESS [COM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Karin Jöns (A6-0116/2009)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1080/2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj v zvezi z upravičenostjo do naložb v energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije pri stanovanjskih objektih [COM(2008)0838 - C6-0473/2008 - 2008/0245(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Emmanouil Angelakas (A6-0134/2009)

Iratxe García Pérez, Karin Jöns in Emmanouil Angelakas so predstavili poročila.

Govoril je Jacques Barrot (podpredsednik Komisije).

Govorili so Nathalie Griesbeck (pripravljalka mnenja odbora BUDG), Gabriela Creţu (pripravljalka mnenja odbora EMPL), Jamila Madeira (pripravljalka mnenja odbora REGI), Iosif Matula v imenu skupine PPE-DE, Constanze Angela Krehl v imenu skupine PSE, Jean Marie Beaupuy v imenu skupine ALDE, Mieczysław Edmund Janowski v imenu skupine UEN, Elisabeth Schroedter v imenu skupine Verts/ALE, Bairbre de Brún v imenu skupine GUE/NGL, Fernand Le Rachinel samostojni poslanec, Richard Howitt, Marian Harkin, Guntars Krasts, Jan Olbrycht, Gábor Harangozó in Samuli Pohjamo.

PREDSEDSTVO: Martine ROURE
podpredsednica

Govorili so Ewa Tomaszewska, Maria Petre, Stavros Arnaoutakis, Toomas Savi, Rolf Berend, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Oldřich Vlasák, James Nicholson, Luca Romagnoli, Zita Pleštinská, Avril Doyle in Ljudmila Novak.

Po postopku "catch the eye" so govorili Colm Burke, Silvia-Adriana Ţicău, Fiona Hall in Catherine Stihler.

Govorili so Jacques Barrot, Iratxe García Pérez in Emmanouil Angelakas.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.6 zapisnika z dne 2.4.2009, točka 9.5 zapisnika z dne 2.4.2009 in točka 9.12 zapisnika z dne 2.4.2009.


16. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 144 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki želijo Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Colm Burke, Justas Vincas Paleckis, Marco Pannella, Sylwester Chruszcz, Athanasios Pafilis, Bernard Wojciechowski, Lívia Járóka, Vasilica Viorica Dăncilă, Marco Cappato, Andrzej Tomasz Zapałowski, Petya Stavreva, Marusya Ivanova Lyubcheva, Ewa Tomaszewska, András Gyürk, Catherine Stihler, Marian-Jean Marinescu, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Záborská, Bogusław Liberadzki, Maria Petre, Zita Pleštinská, Csaba Sógor in Miroslav Mikolášik.


17. Brodolom migrantov blizu libijske obale (razprava)

Izjava Komisije: Brodolom migrantov blizu libijske obale

Jacques Barrot (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorila sta Agustín Díaz de Mera García Consuegra v imenu skupine PPE-DE, in Pasqualina Napoletano v imenu skupine PSE.

PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

Govorili so Gérard Deprez v imenu skupine ALDE, Hélène Flautre v imenu skupine Verts/ALE, in Giusto Catania v imenu skupine GUE/NGL.

Govoril je Jacques Barrot.

Razprava se je zaključila.


18. Vizumski zakonik Skupnosti ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Vizumskem zakoniku Skupnosti [COM(2006)0403 - C6-0254/2006 - 2006/0142(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Henrik Lax (A6-0161/2008)

Henrik Lax je predstavil poročilo.

Govoril je Jacques Barrot (podpredsednik Komisije).

Govorili so Ewa Klamt v imenu skupine PPE-DE, Michael Cashman v imenu skupine PSE, Sarah Ludford v imenu skupine ALDE, Tatjana Ždanoka v imenu skupine Verts/ALE, Sylvia-Yvonne Kaufmann v imenu skupine GUE/NGL, Marian-Jean Marinescu in Jacques Barrot.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.13 zapisnika z dne 2.4.2009.


19. Analiza časa vožnje in časa počitka (razprava)

Izjava Komisije: Analiza časa vožnje in časa počitka

Jacques Barrot (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Corien Wortmann-Kool v imenu skupine PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău v imenu skupine PSE, Eva Lichtenberger v imenu skupine Verts/ALE, Johannes Blokland v imenu skupine IND/DEM, Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki in Jacques Barrot.

Razprava se je zaključila.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 22.20,
se je nadaljevala ob 22.25.)

PREDSEDSTVO: Gérard ONESTA
podpredsednik

20. Določitev vrednosti ostankov farmakološko aktivnih snovi v živilih živalskega izvora ***II (razprava)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi postopkov Skupnosti za določitev mejnih vrednosti ostankov farmakološko aktivnih snovi v živilih živalskega izvora in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2377/90 [15079/2/2008 - C6-0005/2009 - 2007/0064(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Avril Doyle (A6-0048/2009)

Avril Doyle je predstavila priporočilo za drugo obravnavo.

Govoril je Günter Verheugen (podpredsednik Komisije).

Govorila je Avril Doyle.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.11 zapisnika z dne 2.4.2009.


21. Izobraževanje otrok migrantov (kratka predstavitev)

Poročilo: Izobraževanje otrok migrantov [2008/2328(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalec: Hannu Takkula (A6-0125/2009)

Hannu Takkula je predstavil poročilo.

Govoril je Günter Verheugen (podpredsednik Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 9.7 zapisnika z dne 2.4.2009.


22. Pravica državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic (kratka predstavitev)

Poročilo: Uporaba Direktive 2004/38/ES o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic [2008/2184(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Adina-Ioana Vălean (A6-0186/2009)

Adina-Ioana Vălean je predstavila poročilo.

Govoril je Günter Verheugen (podpredsednik Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 9.8 zapisnika z dne 2.4.2009.


23. Zdravstvena vprašanja v zvezi z elektromagnetnimi sevanji (kratka predstavitev)

Poročilo: Zdravstvena vprašanja v zvezi z elektromagnetnimi sevanji [2008/2211(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Frédérique Ries (A6-0089/2009)

Govorila je Frédérique Ries, ki se je najprej dotaknila organizacije razprave, nato pa je predstavila svoje poročilo.

Govoril je Günter Verheugen (podpredsednik Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 9.24 zapisnika z dne 2.4.2009.


24. Težave in perspektive v zvezi z državljanstvom Unije (kratka predstavitev)

Poročilo: Težave in perspektive v zvezi z državljanstvom Unije [2008/2234(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Urszula Gacek (A6-0182/2009)

Urszula Gacek je predstavila poročilo.

Govoril je Günter Verheugen (podpredsednik Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 9.9 zapisnika z dne 2.4.2009.


25. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 422.680/OJ).


26. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.20.

Klaus Welle

Hans-Gert Pöttering

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Bautista, Beaupuy, Becsey, Beer, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borrell Fontelles, Botopoulos, Boursier, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gibault, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karas, Karim, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liepiņa, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, Novak, Olajos, Olbrycht, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Popa, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Turmes, Tzampazi, Uca, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Varvitsiotis, Vaugrenard, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov