Index 
Protokoll
PDF 198kWORD 112k
Onsdagen den 1 april 2009 - Bryssel
1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalande av talmannen
 3.Välkomsthälsning
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 5.Parlamentets sammansättning
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning
 7.Rättelser (artikel 204a i arbetsordningen)
 8.Skriftliga förklaringar (inkomna dokument)
 9.Inkomna dokument
 10.Sammanträdeskalender för 2010
 11.Arbetsplan
 12.Nytt avtal mellan EU och Ryssland (debatt)
 13.Inledande av internationella förhandlingar som syftar till att anta ett internationellt fördrag för skydd av Arktis (debatt)
 14.Likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning * (debatt)
 15.Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden: bestämmelser om ekonomisk förvaltning *** - Nya typer av utgifter som berättigar till stöd från ESF ***I - Investeringar i energieffektivitet och förnybar energi i samband med bostäder (ändring av förordning (EG) nr 1080/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden) ***I (debatt)
 16.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 17.Drunknande av migranter utanför Libyens kust (debatt)
 18.Gemenskapsregler för visum ***I (debatt)
 19.Utvärdering av körtider och viloperioder (debatt)
 20.Fastställande av MRL-värden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel ***II (debatt)
 21.Utbildning för barn till migranter (kortfattad redogörelse)
 22.Unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier (kortfattad redogörelse)
 23.Hälsoproblem i samband med elektromagnetiska fält (kortfattad redogörelse)
 24.Problemen med och framtidsutsikterna för unionsmedborgarskapet (kortfattad redogörelse)
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde
 26.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Hans-Gert PÖTTERING
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 15.00.


2. Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande om den tragedi som nyligen inträffat, där ett antal migranter drunknat utanför Libyens kust.

Parlamentet höll en tyst minut för offren.


3. Välkomsthälsning

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar Luc Montagnier, 2008 års nobelpristagare i medicin, som hade tagit plats på åhörarläktaren.

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar en delegation från Ecowas parlament, som hade tagit plats på åhörarläktaren.


4. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


5. Parlamentets sammansättning

De behöriga spanska myndigheterna underrättade parlamentet om att Daniel Bautista hade valts till ledamot av Europaparlamentet för att ersätta Daniel Varela Suanzes-Carpegna i enlighet med artikel 4.1 i arbetsordningen, och parlamentet beaktade denna underrättelse från och med den 26 mars 2009.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Daniel Bautista fram till dess att en granskning har gjorts av bevisen för att han valts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid han skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att han undertecknat en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


6. Utskottens och delegationernas sammansättning

Talmannen hade från PPE-DE-gruppen fått följande begäranden om utnämningar:

utskottet BUDG: Liene Liepiņa

delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen: Liene Liepiņa

utskottet INTA: Daniel Bautista

utskottet PECH: Daniel Bautista

delegationen för förbindelserna med Australien och Nya Zeeland: Daniel Bautista

delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika (Eurolat): Daniel Bautista

Dessa utnämningar ska betraktas som godkända om inga invändningar inkommit innan detta protokoll justerats.


7. Rättelser (artikel 204a i arbetsordningen)

Utskotten hade lämnat följande rättelser till texter som antagits av Europaparlamentet:

Rättelse till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 17 december 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/.../EC om ändring av direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och utvidga gemenskapssystemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser
P6_TA(2008)0610-(KOM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))-ENVI

Rättelse till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 17 december 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/.../EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och därefter upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG
(
Text av betydelse för EES)
P6_TA(2008)0609KOM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD)) – ITRE

I enlighet med artikel 204a.4 i arbetsordningen ska dessa rättelser anses ha godkänts om det inte senast 48 timmar efter tillkännagivandet inkommit en begäran från en politisk grupp eller minst 40 ledamöter om att de ska bli föremål för omröstning.

Rättelserna finns tillgängliga på webbplatsen Séance en direct.


8. Skriftliga förklaringar (inkomna dokument)

Talmannen hade från följande ledamöter mottagit skriftliga förklaringar som skulle införas i registret (artikel 116 i arbetsordningen):

- Riccardo Ventre om de konsekvenser som föroreningar från fartyg får för turistområdena längs kusterna (0041/2009),

- Riccardo Ventre om att inkludera trafikundervisning i läroplanerna för högstadie- och gymnasieskolor (0042/2009),

- Erminio Enzo Boso och Mario Borghezio om behovet av att anta en omfattande politik för bergsområden och för skyddet av dessa (0043/2009),

- Vladimír Železný om bojkott av FN:s konferens mot rasism, rasdiskriminering, främlingsfientlighet och närbesläktad intolerans(0044/2009).


9. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från parlamentets utskott

1.1) betänkanden:

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) (KOM(2008)0402 - C6-0278/2008 - 2008/0154(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Linda Mcavan (A6-0084/2009)

- Betänkande om hälsoproblem i samband med elektromagnetiska fält (2008/2211(INI)) - utskottet ENVI - Föredragande: Frédérique Ries (A6-0089/2009)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ett miljömärkesprogram för gemenskapen (KOM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Salvatore Tatarella (A6-0105/2009)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1081/2006 om Europeiska socialfonden för att utöka typerna av utgifter som berättigar till stöd från fonden (KOM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD)) - utskottet EMPL - Föredragande: Karin Jöns (A6-0116/2009)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om ändring av bilaga 11 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter (C6-0028/2009 – 15523/2008 - 2008/0202(CNS)) - utskottet INTA - Föredragande: Béla Glattfelder (A6-0122/2009)

- Betänkande om bättre skolor: En agenda för europeiskt samarbete (2008/2329(INI)) - utskottet CULT - Föredragande: Pál Schmitt (A6-0124/2009)

- Betänkande om utbildning för barn till migranter (2008/2328(INI)) - utskottet CULT - Föredragande: Hannu Takkula (A6-0125/2009)

- *** Rekommendation om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen (17575/2008 - C6-0027/2009 - 2008/0233(AVC)) - utskottet REGI - Föredragande: Iratxe García Pérez (A6-0127/2009)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 808/2004 om gemenskapsstatistik om informationssamhället (KOM(2008)0677 - C6-0381/2008 - 2008/0201(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Angelika Niebler (A6-0128/2009)

- ***I Betänkande om förslaget till ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden vad gäller stödberättigande för investeringar i energieffektivitet och förnybar energi i bostäder (KOM(2008)0838 - C6-0473/2008 - 2008/0245(COD)) - utskottet REGI - Föredragande: Emmanouil Angelakas (A6-0134/2009)

- Betänkande med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation till rådet om det nya avtalet mellan EU och Ryssland (2008/2104(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Janusz Onyszkiewicz (A6-0140/2009)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om rättelse av direktiv 2008/73/EG om förenkling av förfarandena för förteckning och offentliggörande av information på det veterinära och zootekniska området och om ändring av direktiven 64/432/EEG, 77/504/EEG, 88/407/EEG, 88/661/EEG, 89/361/EEG, 89/556/EEG, 90/426/EEG, 90/427/EEG, 90/428/EEG, 90/429/EEG, 90/539/EEG, 91/68/EEG, 91/496/EEG, 92/35/EEG, 92/65/EEG, 92/66/EEG, 92/119/EEG, 94/28/EG, 2000/75/EG, beslut 2000/258/EG samt direktiven 2001/89/EG, 2002/60/EG och 2005/94/EG (KOM(2009)0045 - C6-0079/2009 - 2009/0016(CNS)) - utskottet AGRI - Föredragande: Neil Parish (A6-0141/2009)

- * Betänkande om utkastet till rådets rambeslut om tillämpning mellan Europeiska unionens medlemsstater av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om övervakningsåtgärder som ett alternativ till provisoriskt kvarhållande (17002/2008 - C6-0009/2009 - 2006/0158(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Ioannis Varvitsiotis (A6-0147/2009)

- * Betänkande om förslaget till rådets direktiv om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning (KOM(2008)0426 - C6-0291/2008 - 2008/0140(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Kathalijne Maria Buitenweg (A6-0149/2009)

- Betänkande om problemen med och framtidsutsikterna för unionsmedborgarskapet (2008/2234(INI)) - utskottet LIBE - Föredragande: Urszula Gacek (A6-0182/2009)

- Betänkande om tillämpningen av direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier (2008/2184(INI)) - utskottet LIBE - Föredragande: Adina-Ioana Vălean (A6-0186/2009)

1.2) andrabehandlingsrekommendationer:

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapsförfaranden för att fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 och ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 (15079/2/2008 - C6-0005/2009 - 2007/0064(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Avril Doyle (A6-0048/2009)

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapens statistik rörande utrikeshandel med tredjeländer och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1172/95 (15248/2/2008 - C6-0065/2009 - 2007/0233(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Helmuth Markov (A6-0126/2009)


10. Sammanträdeskalender för 2010

Talmanskonferensen redogjorde för sina förslag rörande sammanträdeskalendern för 2010.

Följande sammanträdesperioder föreslogs:

11-14 januari

27-28 januari

8-11 februari

24-25 februari

8-11 mars

24-25 mars

19-22 april

5-6 maj

17-20 maj

14-17 juni

5-8 juli

6-9 september

20-23 september

6-7 oktober

18-21 oktober

10-11 november

22-25 november

13-16 december

Tidsfristen för ingivande av ändringsförslag fastställdes till torsdagen den 16 april 2009 kl. 12.00.

Omröstningen skulle äga rum onsdagen den 22 april 2009 kl. 12.00.


11. Arbetsplan

Nästa punkt på föredragningslistan var fastställandet av arbetsplanen.

Förslag till föredragningslista för sammanträdesperioden april I (PE 422.680/PDOJ) delades ut, till vilket följande ändringsförslag lades fram (artikel 132 i arbetsordningen):

onsdag

- Begäran från Verts/ALE-gruppen om att i föredragningslistan föra in ett uttalande från kommissionen om «Drunkande av migranter utanför Libyens kust»

Parlamentet godkände denna begäran.

Uttalandet skulle föras in i föredragningslistan, efter uttalandena på en minut om viktiga politiska frågor.

torsdag

- inga ändringar

Arbetsplanen var därmed fastställd.


12. Nytt avtal mellan EU och Ryssland (debatt)

Betänkande med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation till rådet om det nya avtalet mellan EU och Ryssland [2008/2104(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Janusz Onyszkiewicz (A6-0140/2009)

Janusz Onyszkiewicz redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Alexandr Vondra (rådets tjänstgörande ordförande) och Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen).

Talare: Cristina Gutiérrez-Cortines (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Josef Zieleniec för PPE-DE-gruppen, Csaba Sándor Tabajdi för PSE-gruppen, Graham Watson för ALDE-gruppen, Adam Bielan för UEN-gruppen, Marie Anne Isler Béguin för Verts/ALE-gruppen, Vladimír Remek för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för IND/DEM-gruppen, Jana Bobošíková, grupplös, Ria Oomen-Ruijten, Jan Marinus Wiersma, István Szent-Iványi, Inese Vaidere och Milan Horáček.

ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

Talare: Jiří Maštálka, Francisco José Millán Mon, Hannes Swoboda, Henrik Lax, Hanna Foltyn-Kubicka, Tunne Kelam, Ioan Mircea Paşcu, Andrzej Tomasz Zapałowski, György Schöpflin, Richard Howitt och Giulietto Chiesa.

Följande ledamöter yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Romana Jordan Cizelj, Monika Beňová, Andrzej Wielowieyski, Ewa Tomaszewska, Gerard Batten och Alexandru Nazare.

Talare: Alexandr Vondra, Benita Ferrero-Waldner och Janusz Onyszkiewicz.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.22 i protokollet av den 02.04.2009.


13. Inledande av internationella förhandlingar som syftar till att anta ett internationellt fördrag för skydd av Arktis (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Inledande av internationella förhandlingar som syftar till att anta ett internationellt fördrag för skydd av Arktis

Alexandr Vondra (rådets tjänstgörande ordförande) och Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Anders Wijkman för PPE-DE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Luigi COCILOVO
Vice talman

Talare: Véronique De Keyser för PSE-gruppen, Diana Wallis för ALDE-gruppen, Godfrey Bloom för IND/DEM-gruppen, Avril Doyle, Martí Grau i Segú och Laima Liucija Andrikienė.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Christian Rovsing, Charles Tannock, Johannes Lebech, Marie Anne Isler Béguin, Alojz Peterle och Paul Rübig.

Talare: Alexandr Vondra och Benita Ferrero-Waldner.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Véronique De Keyser, Jan Marinus Wiersma och Hannes Swoboda för PSE-gruppen, om inledning av internationella förhandlingar om antagande av ett internationellt fördrag för skydd av Arktis (B6-0163/2009),

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, John Bowis, Tunne Kelam och Eija-Riitta Korhola för PPE-DE-gruppen, om det internationella avtalet för skydd av Arktis (B6-0172/2009),

- Tobias Pflüger för GUE/NGL-gruppen, om det internationella avtalet om skydd av Arktis (B6-0173/2009),

- Satu Hassi för Verts/ALE-gruppen, om det internationella avtalet för skydd av Arktis (B6-0174/2009),

- Diana Wallis, Bilyana Ilieva Raeva, Kyösti Virrankoski, Anne E. Jensen, Johannes Lebech, Olle Schmidt, Anneli Jäätteenmäki och Anne Laperrouze för ALDE-gruppen, om Europaparlamentets resolution om det internationella fördraget om skydd av Arktis (B6-0175/2009),

- Liam Aylward, Adam Bielan, Roberts Zīle och Ewa Tomaszewska för UEN-gruppen, om det internationella avtalet om skydd av Arktis (B6-0176/2009).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.23 i protokollet av den 02.04.2009.


14. Likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning * (debatt)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning [KOM(2008)0426 - C6-0291/2008 - 2008/0140(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Kathalijne Maria Buitenweg (A6-0149/2009)

Kathalijne Maria Buitenweg redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Vladimír Špidla (ledamot av kommissionen).

Talare: Elizabeth Lynne (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Amalia Sartori (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Lissy Gröner (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Donata Gottardi (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Manfred Weber för PPE-DE-gruppen, Emine Bozkurt för PSE-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, och Konrad Szymański för UEN-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Manuel António dos SANTOS
Vice talman

Talare: Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, Sylvia-Yvonne Kaufmann för GUE/NGL-gruppen, Johannes Blokland för IND/DEM-gruppen, Frank Vanhecke, grupplös, Hubert Pirker, Martine Roure, Gérard Deprez, Sebastiano (Nello) Musumeci, Elisabeth Schroedter, Jim Allister, Nicolae Vlad Popa och Michael Cashman.

Talare: Vladimír Špidla.

Talare: Sarah Ludford, Rihards Pīks, Inger Segelström, Jeanine Hennis-Plasschaert, Mario Mauro, Claude Moraes, Marco Cappato, Carlos Coelho, Iratxe García Pérez, Csaba Sógor, Evangelia Tzampazi och Martin Kastler.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Miroslav Mikolášik, Marusya Ivanova Lyubcheva, Manfred Weber och Richard Howitt.

Talare: Kathalijne Maria Buitenweg.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.16 i protokollet av den 02.04.2009.


ORDFÖRANDESKAP: Marek SIWIEC
Vice talman

15. Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden: bestämmelser om ekonomisk förvaltning *** - Nya typer av utgifter som berättigar till stöd från ESF ***I - Investeringar i energieffektivitet och förnybar energi i samband med bostäder (ändring av förordning (EG) nr 1080/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden) ***I (debatt)

Rekommendation om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen [17575/2008 - C6-0027/2009 - 2008/0233(AVC)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Iratxe García Pérez (A6-0127/2009)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1081/2006 om Europeiska socialfonden för att utöka typerna av utgifter som berättigar till stöd från fonden [KOM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Karin Jöns (A6-0116/2009)

Betänkande om förslaget till ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden vad gäller stödberättigande för investeringar i energieffektivitet och förnybar energi i bostäder [KOM(2008)0838 - C6-0473/2008 - 2008/0245(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Emmanouil Angelakas (A6-0134/2009)

Iratxe García Pérez, Karin Jöns och Emmanouil Angelakas redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande).

Talare: Nathalie Griesbeck (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Gabriela Creţu (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Jamila Madeira (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Iosif Matula för PPE-DE-gruppen, Constanze Angela Krehl för PSE-gruppen, Jean Marie Beaupuy för ALDE-gruppen, Mieczysław Edmund Janowski för UEN-gruppen, Elisabeth Schroedter för Verts/ALE-gruppen, Bairbre de Brún för GUE/NGL-gruppen, Fernand Le Rachinel, grupplös, Richard Howitt, Marian Harkin, Guntars Krasts, Jan Olbrycht, Gábor Harangozó och Samuli Pohjamo.

ORDFÖRANDESKAP: Martine ROURE
Vice talman

Talare: Ewa Tomaszewska, Maria Petre, Stavros Arnaoutakis, Toomas Savi, Rolf Berend, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Oldřich Vlasák, James Nicholson, Luca Romagnoli, Zita Pleštinská, Avril Doyle och Ljudmila Novak.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Colm Burke, Silvia-Adriana Ţicău, Fiona Hall och Catherine Stihler.

Talare: Jacques Barrot, Iratxe García Pérez och Emmanouil Angelakas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.6 i protokollet av den 02.04.2009, punkt 9.5 i protokollet av den 02.04.2009 och punkt 9.12 i protokollet av den 02.04.2009.


16. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 144 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Colm Burke, Justas Vincas Paleckis, Marco Pannella, Sylwester Chruszcz, Athanasios Pafilis, Bernard Wojciechowski, Lívia Járóka, Vasilica Viorica Dăncilă, Marco Cappato, Andrzej Tomasz Zapałowski, Petya Stavreva, Marusya Ivanova Lyubcheva, Ewa Tomaszewska, András Gyürk, Catherine Stihler, Marian-Jean Marinescu, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Záborská, Bogusław Liberadzki, Maria Petre, Zita Pleštinská, Csaba Sógor och Miroslav Mikolášik.


17. Drunknande av migranter utanför Libyens kust (debatt)

Uttalande av kommissionen: Drunknande av migranter utanför Libyens kust

Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Agustín Díaz de Mera García Consuegra för PPE-DE-gruppen, och Pasqualina Napoletano för PSE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

Talare: Gérard Deprez för ALDE-gruppen, Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen, och Giusto Catania för GUE/NGL-gruppen.

Talare: Jacques Barrot.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


18. Gemenskapsregler för visum ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av en gemenskapskodex om viseringar [KOM(2006)0403 - C6-0254/2006 - 2006/0142(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Henrik Lax (A6-0161/2008)

Henrik Lax redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande).

Talare: Ewa Klamt för PPE-DE-gruppen, Michael Cashman för PSE-gruppen, Sarah Ludford för ALDE-gruppen, Tatjana Ždanoka för Verts/ALE-gruppen, Sylvia-Yvonne Kaufmann för GUE/NGL-gruppen, Marian-Jean Marinescu och Jacques Barrot.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.13 i protokollet av den 02.04.2009.


19. Utvärdering av körtider och viloperioder (debatt)

Uttalande av kommissionen: Utvärdering av körtider och viloperioder

Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Corien Wortmann-Kool för PPE-DE-gruppen, Silvia-Adriana Ţicău för PSE-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Johannes Blokland för IND/DEM-gruppen, Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki och Jacques Barrot.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


(Sammanträdet avbröts kl. 22.20 och återupptogs kl. 22.25.)

ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA
Vice talman

20. Fastställande av MRL-värden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapsförfaranden för att fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 och ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 [15079/2/2008 - C6-0005/2009 - 2007/0064(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Avril Doyle (A6-0048/2009)

Avril Doyle redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Günter Verheugen (kommissionens vice ordförande).

Talare: Avril Doyle.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.11 i protokollet av den 02.04.2009.


21. Utbildning för barn till migranter (kortfattad redogörelse)

Betänkande om utbildning för barn till migranter [2008/2328(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Hannu Takkula (A6-0125/2009)

Hannu Takkula redogjorde för betänkandet.

Talare: Günter Verheugen (kommissionens vice ordförande).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 9.7 i protokollet av den 02.04.2009.


22. Unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier (kortfattad redogörelse)

Betänkande om tillämpningen av direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier [2008/2184(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Adina-Ioana Vălean (A6-0186/2009)

Adina-Ioana Vălean redogjorde för betänkandet.

Talare: Günter Verheugen (kommissionens vice ordförande).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 9.8 i protokollet av den 02.04.2009.


23. Hälsoproblem i samband med elektromagnetiska fält (kortfattad redogörelse)

Betänkande om hälsoproblem i samband med elektromagnetiska fält [2008/2211(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Frédérique Ries (A6-0089/2009)

Talare: Frédérique Ries, som först redogjorde för hur debatten skulle organiseras och därefter redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Günter Verheugen (kommissionens vice ordförande).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 9.24 i protokollet av den 02.04.2009.


24. Problemen med och framtidsutsikterna för unionsmedborgarskapet (kortfattad redogörelse)

Betänkande om problemen med och framtidsutsikterna för unionsmedborgarskapet [2008/2234(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Urszula Gacek (A6-0182/2009)

Urszula Gacek redogjorde för betänkandet.

Talare: Günter Verheugen (kommissionens vice ordförande).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 9.9 i protokollet av den 02.04.2009.


25. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 422.680/OJ).


26. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.20.

Klaus Welle

Hans-Gert Pöttering

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Bautista, Beaupuy, Becsey, Beer, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borrell Fontelles, Botopoulos, Boursier, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gibault, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karas, Karim, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liepiņa, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, Novak, Olajos, Olbrycht, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Popa, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Turmes, Tzampazi, Uca, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Varvitsiotis, Vaugrenard, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy