Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 2 Απριλίου 2009 - Βρυξέλλες

5. Ο ρόλος του πολιτισμού στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιφερειών (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )

Προφορική ερώτηση (O-0064/2009) που κατέθεσε Doris Pack, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, προς την Επιτροπή: Ο ρόλος του πολιτισμού στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιφερειών (B6-0226/2009)

Η συζήτηση έγινε στις 26 Μαρτίου 2009 (σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2009).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Doris Pack, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Christa Prets, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Hannu Takkula και Grażyna Staniszewska, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το ρόλο του πολιτισμού στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιφερειών (B6-0166/2009),

- Zdzisław Zbigniew Podkański, Ewa Tomaszewska, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Bogdan Pęk, Andrzej Tomasz Zapałowski, Sylwester Chruszcz, Leopold Józef Rutowicz, Czesław Adam Siekierski και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με το ρόλο του πολιτισμού στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιφερειών (B6-0167/2009),

- Helga Trüpel και Gisela Kallenbach, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το ρόλο του πολιτισμού στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιφερειών (B6-0168/2009).

Ψηφοφορία: σημείο 9.21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.4.2009.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου