Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0154(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A6-0084/2009

Разисквания :

PV 02/04/2009 - 6
CRE 02/04/2009 - 6

Гласувания :

PV 02/04/2009 - 9.15
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0210

Протокол
Четвъртък, 2 април 2009 г. - Брюксел

6. Схема на Общността за екомаркировка ***I - Доброволно участие на организации в Схема на Общността по управление на околната среда и одитиране (EMAS) ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно схема на Общността за екомаркировка [COM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Salvatore Tatarella (A6-0105/2009)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно доброволното участие на организации в Схема на Общността по управление на околната среда и одитиране (EMAS) [COM(2008)0402 - C6-0278/2008 - 2008/0154(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Linda McAvan (A6-0084/2009)

Salvatore Tatarella и Linda McAvan представиха докладите.

Изказа се Stavros Dimas (член на Комисията).

Изказаха се: Nikolaos Vakalis (докладчик по становището на комисията ITRE), Anders Wijkman, от името на групата PPE-DE, Gyula Hegyi, от името на групата PSE, Johannes Lebech, от името на групата ALDE, Liam Aylward, от името на групата UEN, Satu Hassi, от името на групата Verts/ALE, Roberto Musacchio, от името на групата GUE/NGL, и Luca Romagnoli, независим член на ЕП.

Изказа се Martin Bursík (действащ председател на Съвета).

Изказаха се: Amalia Sartori, Richard Howitt, Mojca Drčar Murko, Roberta Angelilli, Eva-Britt Svensson, Roberto Fiore, Avril Doyle и Daciana Octavia Sârbu.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател

Изказаха се: Holger Krahmer, Antonio De Blasio, Justas Vincas Paleckis, Dorette Corbey и Martí Grau i Segú.

По процедурата "catch the eye" се изказаха следните членове на ЕП: Czesław Adam Siekierski, Reinhard Rack и Silvia-Adriana Ţicău.

Изказаха се: Martin Bursík, Stavros Dimas, Salvatore Tatarella и Linda McAvan.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.14 от протокола от 02.04.2009 и точка 9.15 от протокола от 02.04.2009.

(Заседанието, прекъснато в 10.35 ч. , в очакване на времето за гласуване, бе възобновено в 11.05 ч.)

Правна информация - Политика за поверителност