Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0154(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0084/2009

Συζήτηση :

PV 02/04/2009 - 6
CRE 02/04/2009 - 6

Ψηφοφορία :

PV 02/04/2009 - 9.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0210

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 2 Απριλίου 2009 - Βρυξέλλες

6. Σύστημα κοινοτικού οικολογικού σήματος ***I - Εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί συστήματος κοινοτικού οικολογικού σήματος [COM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Salvatore Tatarella (A6-0105/2009)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) [COM(2008)0402 - C6-0278/2008 - 2008/0154(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Linda McAvan (A6-0084/2009)

Οι Salvatore Tatarella και Linda McAvan παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Σταύρος Δήμας (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Νικόλαος Βακάλης (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Anders Wijkman, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Gyula Hegyi, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Johannes Lebech, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Liam Aylward, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Satu Hassi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Roberto Musacchio, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Luca Romagnoli, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνει ο Martin Bursík (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου).

Παρεμβαίνουν οι Amalia Sartori, Richard Howitt, Mojca Drčar Murko, Roberta Angelilli, Eva-Britt Svensson, Roberto Fiore, Avril Doyle και Daciana Octavia Sârbu.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Holger Krahmer, Antonio De Blasio, Justas Vincas Paleckis, Dorette Corbey και Martí Grau i Segú.

Παρεμβαίνουν, σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye", οι Czesław Adam Siekierski, Reinhard Rack και Silvia-Adriana Ţicău.

Παρεμβαίνουν οι Martin Bursík, Σταύρος Δήμας, Salvatore Tatarella και Linda McAvan.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.4.2009 και σημείο 9.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.4.2009.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 10.35 π.μ εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 11.05 π.μ.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου