Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0201(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0128/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0128/2009

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 02/04/2009 - 9.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0197

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 2 Απριλίου 2009 - Βρυξέλλες

9.2. Κοινοτικές στατιστικές σχετικά με την κοινωνία της πληροφορίας ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 808/2004 όσον αφορά τις κοινοτικές στατιστικές για την κοινωνία της πληροφορίας. [COM(2008)0677 - C6-0381/2008 - 2008/0201(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Angelika Niebler (A6-0128/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2009)0197)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου