Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0232(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0116/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0116/2009

Συζήτηση :

PV 01/04/2009 - 15
CRE 01/04/2009 - 15

Ψηφοφορία :

PV 02/04/2009 - 9.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0200

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 2 Απριλίου 2009 - Βρυξέλλες

9.5. Νέοι τύποι εξόδων που είναι επιλέξιμοι για συνδρομή από το ΕΚΤ ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με σκοπό την επέκταση των τύπων δαπανών που είναι επιλέξιμες για συνεισφορά από το ΕΚΤ [COM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Karin Jöns (A6-0116/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2009)0200)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου