Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0245(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0134/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0134/2009

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 02/04/2009 - 9.12
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0207

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 2 Απριλίου 2009 - Βρυξέλλες

9.12. Επενδύσεις σε ενεργειακή απόδοση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όσον αφορά την κατασκευή κατοικιών (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ό,τι αφορά την επιλεξιμότητα των επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια στη στέγαση [COM(2008)0838 - C6-0473/2008 - 2008/0245(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Εμμανουήλ Αγγελάκας (A6-0134/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2009)0207)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0207)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου