Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2570(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0166/2009

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 02/04/2009 - 9.21
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0214

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 2 Απριλίου 2009 - Βρυξέλλες

9.21. Ο ρόλος του πολιτισμού στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιφερειών (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0166/2009, B6-0167/2009 και B6-0168/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 19)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0166/2009

(αντικαθιστά τις B6-0166/2009, B6-0167/2009 και B6-0168/2009B6-0166/2009, B6-0167/2009 και B6-0168/2009):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Doris Pack και Μανώλης Μαυρομμάτης, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
Christa Prets και Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
Grażyna Staniszewska, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Zdzisław Zbigniew Podkański, Domenico Antonio Basile και Ewa Tomaszewska, εξ ονόματος της Ομάδας UEN
Gisela Kallenbach και Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Věra Flasarová, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0214)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου