Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 2 Απριλίου 2009 - Βρυξέλλες

9. Ώρα των ψηφοφοριών
CRE

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


9.1. Πληροφορίες στον κτηνιατρικό και ζωοτεχνικό τομέα * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

9.2. Κοινοτικές στατιστικές σχετικά με την κοινωνία της πληροφορίας ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

9.3. Έγκριση της συμφωνίας ΕΕ/Ελβετίας σχετικά με τις ανταλλαγές αγροτικών προϊόντων * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

9.4. Αμοιβαία αναγνώριση στις αποφάσεις περί μέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

9.5. Νέοι τύποι εξόδων που είναι επιλέξιμοι για συνδρομή από το ΕΚΤ ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

9.6. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Ταμείο Συνοχής: διατάξεις σχετικά με την οικονομική διαχείριση *** (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

9.7. Εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

9.8. Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή των ευρωπαίων πολιτών και των οικογενειών τους στην επικράτεια των κρατών μελών (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

9.9. Προβλήματα και προοπτικές της ευρωπαϊκής ιθαγένειας (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

9.10. Κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες ***II (ψηφοφορία)

9.11. Καθορισμός ορίων καταλοίπων των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης ***II (ψηφοφορία)

9.12. Επενδύσεις σε ενεργειακή απόδοση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όσον αφορά την κατασκευή κατοικιών (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)***I (ψηφοφορία)

9.13. Κοινοτικός κώδικας θεωρήσεων ***I (ψηφοφορία)

9.14. Σύστημα κοινοτικού οικολογικού σήματος ***I (ψηφοφορία)

9.15. Εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) ***I (ψηφοφορία)

9.16. Ίση μεταχείριση των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού * (ψηφοφορία)

9.17. Ενδιάμεση εμπορική συμφωνία με το Τουρκμενιστάν (ψηφοφορία)

9.18. Ενδιάμεση εμπορική συμφωνία με το Τουρκμενιστάν * (ψηφοφορία)

9.19. Εξάμηνη αξιολόγηση του διαλόγου ΕΕ-Λευκορωσίας (ψηφοφορία)

9.20. Ευρωπαϊκή συνείδηση και ολοκληρωτισμός (ψηφοφορία)

9.21. Ο ρόλος του πολιτισμού στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιφερειών (ψηφοφορία)

9.22. Σύσταση προς το Συμβούλιο για τη συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας *** (ψηφοφορία)

9.23. Έναρξη διαπραγματεύσεων σε διεθνές επίπεδο με σκοπό τη θέσπιση διεθνούς Συνθήκης για την προστασία της Αρκτικής (ψηφοφορία)

9.24. Προβλήματα υγείας που συνδέονται με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (ψηφοφορία)

9.25. Καλύτερα σχολεία: ατζέντα για την ευρωπαϊκή συνεργασία (ψηφοφορία)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου