Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 2 Απριλίου 2009 - Βρυξέλλες

10. Αιτιολογήσεις ψήφου
CRE

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Hannu Takkula - A6-0125/2009
Tomáš Zatloukal και Bruno Gollnisch

Έκθεση Adina-Ioana Vălean - A6-0186/2009
Mario Borghezio και Ewa Tomaszewska

Έκθεση Urszula Gacek - A6-0182/2009
David Sumberg, Bruno Gollnisch, Jim Allister, Martin Callanan, Gay Mitchell και Richard Corbett

Έκθεση Εμμανουήλ Αγγελάκας - A6-0134/2009
Neena Gill και Syed Kamall

Έκθεση Henrik Lax - A6-0161/2008
Czesław Adam Siekierski

Έκθεση Salvatore Tatarella - A6-0105/2009
Neena Gill

Έκθεση Kathalijne Maria Buitenweg - A6-0149/2009
Anja Weisgerber, David Sumberg, Erna Hennicot-Schoepges, Richard Corbett, Frank Vanhecke, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Neena Gill, Martin Callanan, Ewa Tomaszewska, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου και Gay Mitchell

Εξάμηνη αξιολόγηση του διαλόγου ΕΕ-Λευκορωσίας - B6-0177/2009
Laima Liucija Andrikienė και Toomas Savi

Ευρωπαϊκή συνείδηση και ολοκληρωτισμός - RC-B6-0165/2009
Frank Vanhecke, Siiri Oviir, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Katrin Saks, Syed Kamall, Mario Borghezio και Ιωάννης Βαρβιτσιώτης

Ο ρόλος του πολιτισμού στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιφερειών - RC-B6-0166/2009
Daniel Hannan

Έκθεση Janusz Onyszkiewicz - A6-0140/2009
Laima Liucija Andrikienė, David Sumberg

Έκθεση Frédérique Ries - A6-0089/2009
Brigitte Fouré

Έκθεση Pál Schmitt - A6-0124/2009
Tomáš Zatloukal, Siiri Oviir και Frank Vanhecke

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου