Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Czwartek, 2 kwietnia 2009 r. - Bruksela
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Półroczna ocena dialogu UE-Białoruś (złożone projekty rezolucji)
 4.Sumienie Europy a totalitaryzm (złożone projekty rezolucji)
 5.Rola kultury w rozwoju regionów europejskich (złożone projekty rezolucji)
 6.Wspólnotowy program oznakowania ekologicznego ***I - Dobrowolny udział organizacji w systemie ekozarządania i audytu we Wspólnocie (EMAS) ***I (debata)
 7.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 8.Oficjalne powitanie
 9.Głosowanie
  
9.1.Informacje z dziedziny weterynarii i zootechniki * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.2.Statystyki wspólnotowe dotyczące społeczeństwa informacyjnego ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.3.Zatwierdzenie umowy WE/Szwajcaria o handlu produktami rolnymi * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.4.Wzajemne uznawanie decyzji w sprawie środków nadzoru zastępujących areszt tymczasowy * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.5.Nowe rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem z EFS ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.6.EFRR, EFS i Fundusz Spójności: postanowienia dotyczące zarządzania finansami *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.7.Edukacja dzieci migrantów (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.8.Wykonanie dyrektywy 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.9.Problemy i perspektywy obywatelstwa europejskiego (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.10.Wspólnotowe statystyki w dziedzinie handlu zewnętrznego z krajami trzecimi ***II (głosowanie)
  
9.11.Ustanawianie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości substancji farmakologicznie czynnych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego ***II (głosowanie)
  
9.12.Inwestycje w racjonalizację zużycia energii oraz energię odnawialną w mieszkalnictwie w ramach EFRR***I (głosowanie)
  
9.13.Wspólnotowy kodeks w zakresie wiz ***I (głosowanie)
  
9.14.Wspólnotowy program oznakowania ekologicznego ***I (głosowanie)
  
9.15.Dobrowolny udział organizacji w systemie ekozarządania i audytu we Wspólnocie (EMAS) ***I (głosowanie)
  
9.16.Zasada równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną * (głosowanie)
  
9.17.Przejściowa umowa handlowa z Turkmenistanem (głosowanie)
  
9.18.Przejściowa umowa handlowa z Turkmenistanem * (głosowanie)
  
9.19.Półroczna ocena dialogu UE-Białoruś (głosowanie)
  
9.20.Sumienie Europy a totalitaryzm (głosowanie)
  
9.21.Rola kultury w rozwoju regionów europejskich (głosowanie)
  
9.22.Nowa umowa UE-Rosja *** (głosowanie)
  
9.23.Otwarcie międzynarodowych negocjacji w celu przyjęcia Traktatu międzynarodowego w sprawie ochrony Arktyki (głosowanie)
  
9.24.Obawy dotyczące wpływu pola elektromagnetycznego na zdrowie (głosowanie)
  
9.25.Lepsze szkoły: plan europejskiej współpracy (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 12.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 13.Kalendarz następnych posiedzeń
 14.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (186 kb) Lista obecności (60 kb)    Wyniki głosowań imiennych (3254 kb) 
 
Protokół (141 kb) Lista obecności (23 kb) Wyniki głosowania (457 kb) Wyniki głosowań imiennych (2549 kb) 
 
Protokół (210 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (648 kb) Wyniki głosowań imiennych (2021 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności