Seznam 
Zápis
PDF 205kWORD 134k
Čtvrtek, 2. dubna 2009 - Brusel
1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Pololetní hodnocení dialogu EU-Bělorusko (předložené návrhy usnesení)
 4.Svědomí Evropy a totalita (předložené návrhy usnesení)
 5.Úloha kultury v rozvoji evropských regionů (předložené návrhy usnesení)
 6.Systém ekoznačky Společenství ***I – Dobrovolná účast organizací v programu Společenství pro systém řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) ***I (rozprava)
 7.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 8.Přivítání
 9.Hlasování
  
9.1.Informace ve veterinární a zootechnické oblasti * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.2.Statistika Společenství o informační společnosti ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.3.Dohoda ES-Švýcarsko o obchodu se zemědělskými produkty * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.4.Vzájemné uznávání rozhodnutí o opatřeních dohledu jakožto alternativy zajišťovací vazby * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.5.Nové typy nákladů způsobilé pro příspěvek z ESF ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.6.EFRR, ESF a Fond soudržnosti: ustanovení týkající se finančního řízení *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.7.Vzdělávání dětí migrantů (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.8.Provádění směrnice 2004/38/ES o právu občanů EU a jejich rodinných příslušníků volně se pohybovat a pobývat na území členských států (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.9.Problémy a perspektivy občanství Unie (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.10.Statistiky Společenství o zahraničním obchodu ***II (hlasování)
  
9.11.Stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu ***II (hlasování)
  
9.12.Investice do energetické účinnosti a obnovitelné energie v oblasti bydlení (změna nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj)***I (hlasování)
  
9.13.Kodex Společenství o vízech ***I (hlasování)
  
9.14.Systém ekoznačky Společenství ***I (hlasování)
  
9.15.Dobrovolná účast organizací v programu Společenství pro systém řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) ***I (hlasování)
  
9.16.Rovné zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci * (hlasování)
  
9.17.Prozatímní dohoda o obchodu s Turkmenistánem (hlasování)
  
9.18.Prozatímní dohoda o obchodu s Turkmenistánem * (hlasování)
  
9.19.Pololetní hodnocení dialogu EU-Bělorusko (hlasování)
  
9.20.Svědomí Evropy a totalita (hlasování)
  
9.21.Úloha kultury v rozvoji evropských regionů (hlasování)
  
9.22.Nová dohoda mezi EU a Ruskem *** (hlasování)
  
9.23.Zahájení mezinárodních jednání zaměřených na dosažení přijetí mezinárodní smlouvy na ochranu Arktidy (hlasování)
  
9.24.Zdravotní rizika spojená s elektromagnetickými poli (hlasování)
  
9.25.K lepšímu školství: agenda pro evropskou spolupráci (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Předání textů přijatých během zasedání
 13.Termíny příštích zasedání
 14.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

1. Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Návrh na převod položek DEC 02/2009 - Oddíl III - Komise (N6-0011/2009 - C6-0106/2009 - 2009/2030(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh nařízení Rady, kterým se mění Úmluva k provedení Schengenské dohody, pokud jde o dlouhodobá víza a záznamy v Schengenském informačním systému (KOM(2009)0090 - C6-0107/2009 - 2009/0025(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

JURI

- Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2006/326/ES za účelem stanovení postupu pro provedení čl. 5 odst. 2 Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních (KOM(2009)0100 - C6-0108/2009 - 2009/0031(CNS))

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2006/325/ES za účelem stanovení postupu pro provedení čl. 5 odst. 2 Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o příslušnosti, uznávání a výkonu soudních rozhodnutích v občanských a obchodních věcech (KOM(2009)0101 - C6-0109/2009 - 2009/0034(CNS))

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

LIBE

- Návrh nařízení Rady o vytvoření hodnotícího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis (KOM(2009)0102 - C6-0110/2009 - 2009/0033(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutí Rady o vytvoření hodnotícího mechanismu ke kontrole uplatňování schengenského acquis (KOM(2009)0105 - C6-0111/2009 - 2009/0032(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh na převod položek DEC 05/2009 - Oddíl III - Komise (N6-0012/2009 - C6-0112/2009 - 2009/2031(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod položek DEC 10/2009 - Oddíl III - Komise (N6-0013/2009 - C6-0113/2009 - 2009/2032(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (KOM(2009)0150 - C6-0115/2009 - 2009/2033(ACI))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením Evropským společenstvím (KOM(2008)0530 [[01]] - C6-0116/2009 - 2008/0170(CNS))

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

FEMM

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření opčního protokolu k Úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením Evropským společenstvím (KOM(2008)0530 [[02]] - C6-0117/2009 - 2008/0171(CNS))

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

FEMM

- Návrh rozhodnutí Rady o přistoupení Evropského společenství k předpisu Evropské hospodářské komise OSN č. 61 o jednotné úpravě schvalování typu užitkových vozidel s ohledem na vnější výčnělky před zadní stěnou kabiny (07240/2009 - C6-0119/2009 - 2008/0205(AVC))

předáno

příslušný výbor :

INTA

2) od poslanců: návrhy usnesení (článek 113 jednacího řádu)

- Cristiana Muscardini: Návrh usnesení o krizi, životním prostředí a kvalitě života (B6-0162/2009)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Cristiana Muscardini: Návrh usnesení o pátrání po pohřešovaných nezletilých osobách (B6-0178/2009)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

FEMM

- Roberta Angelilli, Mario Mauro, Roberto Musacchio, Gianni Pittella, Gianluca Susta a Stefano Zappalà: Návrh usnesení o kodexu profesní etiky evropských novinářů sohledem na práva nezletilých osob (B6-0179/2009)

předáno      příslušný výbor: LIBE
      
stanovisko: FEMM, CULT


3. Pololetní hodnocení dialogu EU-Bělorusko (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Rady a Komise: Pololetní hodnocení dialogu EU-Bělorusko

Rozprava se konala dne 25. března 2009 (bod 9 zápisu ze dne 25.03.2009).

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Jan Marinus Wiersma a Justas Vincas Paleckis za skupinu PSE, Jacek Protasiewicz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a Elmar Brok za skupinu PPE-DE, Janusz Onyszkiewicz za skupinu ALDE, Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska a Adam Bielan za skupinu UEN, Milan Horáček a Elisabeth Schroedter za skupinu Verts/ALE o dvakrát ročně konaném hodnocení dialogu mezi EU a Běloruskem (B6-0177/2009).

Hlasování: bod 9.19 zápisu ze dne 02.04.2009.


4. Svědomí Evropy a totalita (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Rady a Komise: Svědomí Evropy a totalita

Rozprava se konala dne 25. března 2009 (bod 10 zápisu ze dne 25.03.2009).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Martin Schulz, Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma, Helmut Kuhne, Miguel Angel Martínez Martínez, Justas Vincas Paleckis a Józef Pinior za skupinu PSE o svědomí Evropy a totalitě (B6-0164/2009),

- Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Jana Hybášková, Bernd Posselt, Charles Tannock, Alejo Vidal-Quadras, Mario Mauro, Struan Stevenson, Bogusław Sonik a József Szájer za skupinu PPE-DE o svědomí Evropy a totalitě (B6-0165/2009),

- Gisela Kallenbach, László Tőkés a Milan Horáček za skupinu Verts/ALE o svědomí Evropy a totalitě (B6-0169/2009),

- Konrad Szymański, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Mirosław Mariusz Piotrowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Wojciech Roszkowski, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Roberts Zīle a Ewa Tomaszewska za skupinu UEN o svědomí Evropy a totalitě (B6-0170/2009),

- Annemie Neyts-Uyttebroeck a István Szent-Iványi za skupinu ALDE o svědomí Evropy a totalitě (B6-0171/2009).

Hlasování: bod 9.20 zápisu ze dne 02.04.2009.


5. Úloha kultury v rozvoji evropských regionů (předložené návrhy usnesení)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0064/2009), kterou pokládá Doris Pack za skupinu PPE-DE Komisi: Role kultury v rozvoji evropských regionů (B6-0226/2009)

Rozprava se konala dne 26. března 2009 (bod 8 zápisu ze dne 26.03.2009).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Doris Pack za skupinu PPE-DE, Christa Prets za skupinu PSE, Hannu Takkula a Grażyna Staniszewska za skupinu ALDE o roli kultury v rozvoji evropských regionů (B6-0166/2009),

- Zdzisław Zbigniew Podkański, Ewa Tomaszewska, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Bogdan Pęk, Andrzej Tomasz Zapałowski, Sylwester Chruszcz, Leopold Józef Rutowicz, Czesław Adam Siekierski a Adam Bielan za skupinu UEN o roli kultury v rozvoji evropských regionů (B6-0167/2009),

- Helga Trüpel a Gisela Kallenbach za skupinu Verts/ALE o roli kultury v rozvoji evropských regionů (B6-0168/2009).

Hlasování: bod 9.21 zápisu ze dne 02.04.2009.


6. Systém ekoznačky Společenství ***I – Dobrovolná účast organizací v programu Společenství pro systém řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o systému ekoznačky Společenství [KOM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Salvatore Tatarella (A6-0105/2009)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dobrovolné účasti organizací v programu Společenství pro systém řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) [KOM(2008)0402 - C6-0278/2008 - 2008/0154(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Linda McAvan (A6-0084/2009)

Salvatore Tatarella a Linda McAvan uvedli zprávy.

Vystoupil Stavros Dimas (člen Komise).

Vystoupili: Nikolaos Vakalis (navrhovatel výboru ITRE), Anders Wijkman za skupinu PPE-DE, Gyula Hegyi za skupinu PSE, Johannes Lebech za skupinu ALDE, Liam Aylward za skupinu UEN, Satu Hassi za skupinu Verts/ALE, Roberto Musacchio za skupinu GUE/NGL, a Luca Romagnoli nezařazený.

Vystoupil Martin Bursík (úřadující předseda Rady).

Vystoupili: Amalia Sartori, Richard Howitt, Mojca Drčar Murko, Roberta Angelilli, Eva-Britt Svensson, Roberto Fiore, Avril Doyle a Daciana Octavia Sârbu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Diana WALLIS
místopředsedkyně

Vystoupili: Holger Krahmer, Antonio De Blasio, Justas Vincas Paleckis, Dorette Corbey a Martí Grau i Segú.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Czesław Adam Siekierski, Reinhard Rack a Silvia-Adriana Ţicău.

Vystoupili: Martin Bursík, Stavros Dimas, Salvatore Tatarella a Linda McAvan.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 9.14 zápisu ze dne 02.04.2009 a bod 9.15 zápisu ze dne 02.04.2009.

(Zasedání bylo přerušeno v 10:35 před hlasováním a pokračovalo v 11:05)


PŘEDSEDNICTVÍ: Hans-Gert PÖTTERING
předseda

7. Schválení zápisu z předchozího zasedání

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.

°
° ° °

Vystoupil Marco Cappato s žádostí, aby byly informace o aktivitách poslanců na plenárním zasedání a ve výboru zveřejňovány na internetových stránkách Parlamentu v souladu s postojem Parlamentu ze dne 14. ledna 2009 (P6_TA(2009)0022) (předseda odpověděl, že předsednictvo se bude touto otázkou zabývat na své příští schůzi).

Vystoupila předsedkyně výboru FEMM Anna Záborská, která vyzvala předsedu, aby jménem Parlamentu odsoudil tzv. nový zákon o afghánské rodině, který nedávno podepsal prezident Afghánistánu Hamíd Karzáí, a požádala, aby byl tento bod zařazen na pořad jednání příštího dílčího zasedání (předseda vzal žádost na vědomí).


8. Přivítání

Předseda jménem Parlamentu přivítal členy delegace z Rwandy, kterou vede Rosemary Museminaliová, ministryně pro zahraniční věci a spolupráci. Členové delegace byli usazeni na vyhrazená místa na galerii pro hosty.


9. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


9.1. Informace ve veterinární a zootechnické oblasti * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se opravuje směrnice 2008/73/ES, kterou se zjednodušují postupy tvorby seznamů a zveřejňování informací ve veterinární a zootechnické oblasti a mění směrnice 64/432/EHS, 77/504/EHS, 88/407/EHS, 88/661/EHS, 89/361/EHS, 89/556/EHS, 90/426/EHS, 90/427/EHS, 90/428/EHS, 90/429/EHS, 90/539/EHS, 91/68/EHS, 91/496/EHS, 92/35/EHS, 92/65/EHS, 92/66/EHS, 92/119/EHS, 94/28/ES, 2000/75/ES, rozhodnutí 2000/258/ES a směrnice 2001/89/ES, 2002/60/ES a 2005/94/ES [KOM(2009)0045 - C6-0079/2009 - 2009/0016(CNS)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Neil Parish (A6-0141/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0196)


9.2. Statistika Společenství o informační společnosti ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti [KOM(2008)0677 - C6-0381/2008 - 2008/0201(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Angelika Niebler (A6-0128/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0197)


9.3. Dohoda ES-Švýcarsko o obchodu se zemědělskými produkty * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se mění příloha 11 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty [15523/2008 - C6-0028/2009 - 2008/0202(CNS)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Béla Glattfelder (A6-0122/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0198)


9.4. Vzájemné uznávání rozhodnutí o opatřeních dohledu jakožto alternativy zajišťovací vazby * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rámcového rozhodnutí Rady o uplatnění zásady vzájemného uznávání na rozhodnutí o opatřeních dohledu jakožto alternativy zajišťovací vazby mezi členskými státy Evropské unie [17002/2008 - C6-0009/2009 - 2006/0158(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Ioannis Varvitsiotis (A6-0147/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0199)

Vystoupení

- Ioannis Varvitsiotis (zpravodaj) před hlasováním.


9.5. Nové typy nákladů způsobilé pro příspěvek z ESF ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1081/2006 o Evropském sociálním fondu s cílem rozšířit druhy nákladů způsobilých pro příspěvek z ESF [KOM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Karin Jöns (A6-0116/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0200)


9.6. EFRR, ESF a Fond soudržnosti: ustanovení týkající se finančního řízení *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1083/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení [17575/2008 - C6-0027/2009 - 2008/0233(AVC)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Iratxe García Pérez (A6-0127/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0201)


9.7. Vzdělávání dětí migrantů (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o vzdělávání dětí migrantů [2008/2328(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj: Hannu Takkula (A6-0125/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0202)

Vystoupení

- Christa Prets před hlasováním navrhla jazykovou úpravu bodů 5, 8 a 16 a Stavros Lambrinidis k tomuto vystoupení (návrh byl zamítnut).


9.8. Provádění směrnice 2004/38/ES o právu občanů EU a jejich rodinných příslušníků volně se pohybovat a pobývat na území členských států (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o provádění směrnice 2004/38/ES o právu občanů EU a jejich rodinných příslušníků volně se pohybovat a pobývat na území členských států [2008/2184(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Adina-Ioana Vălean (A6-0186/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2009)0203)

Vystoupení

- Adina-Ioana Vălean (zpravodajka) před hlasováním předložila ústní PN k poznámce pod čarou první odrážky bodu odůvodnění S;

- Stefano Zappalà před hlasováním navrhl vrácení zprávy výboru.

Parlament žádost zamítl EH (293 pro, 328 proti, 0 zdržení se).

- Roberta Angelilli k ústnímu PN.


9.9. Problémy a perspektivy občanství Unie (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o problémech a perspektivách občanství Unie [2008/2234(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Urszula Gacek (A6-0182/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA-PROV(2008)0204)


9.10. Statistiky Společenství o zahraničním obchodu ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení ke společnému postoji Rady ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95 [15248/2/2008 - C6-0065/2009 - 2007/0233(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Helmuth Markov (A6-0126/2009)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

SPOLEČNÝ POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P6_TA(2009)0205)


9.11. Stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení o společném postoji přijatém Radou k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 [15079/2/2008 - C6-0005/2009 - 2007/0064(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Avril Doyle (A6-0048/2009)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

SPOLEČNÝ POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P6_TA(2009)0206)


9.12. Investice do energetické účinnosti a obnovitelné energie v oblasti bydlení (změna nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj)***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, pokud jde o způsobilost investic do energetické účinnosti a obnovitelné energie v oblasti bydlení [KOM(2008)0838 - C6-0473/2008 - 2008/0245(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Emmanouil Angelakas (A6-0134/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2009)0207)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0207)


9.13. Kodex Společenství o vízech ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu Společenství o vízech [KOM(2006)0403 - C6-0254/2006 - 2006/0142(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Henrik Lax (A6-0161/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2009)0208)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0208)


9.14. Systém ekoznačky Společenství ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o systému ekoznačky Společenství [KOM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Salvatore Tatarella (A6-0105/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2009)0209)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0209)

Vystoupení

- Miroslav Ouzký před závěrečným hlasováním požádal, aby bylo do přijatých textů zahrnuto prohlášení Komise. Stavros Dimas (člen Komise) žádost schválil.


9.15. Dobrovolná účast organizací v programu Společenství pro systém řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) ***I (hlasování)


Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dobrovolné účasti organizací v programu Společenství pro systém řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) [KOM(2008)0402 - C6-0278/2008 - 2008/0154(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Linda McAvan (A6-0084/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2009)0210)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0210)


9.16. Rovné zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci * (hlasování)


Zpráva o návrhu směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci [KOM(2008)0426 - C6-0291/2008 - 2008/0140(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Kathalijne Maria Buitenweg (A6-0149/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2009)0211)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0211)


9.17. Prozatímní dohoda o obchodu s Turkmenistánem (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0150/2009/rev, B6 0160/2009

Vystoupil Daniel Caspary, který navrhl, aby byly návrhy usnesení a jeho zpráva vráceny výboru podle čl. 168 odst. 2 jednacího řádu. Stavros Dimas (člen Komise) žádost podpořil.

Parlament žádost schválil.


9.18. Prozatímní dohoda o obchodu s Turkmenistánem * (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření prozatímní dohody o obchodu a záležitostech týkajících se obchodu mezi Evropským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Turkmenistánem na druhé straně [05144/1999 - C5-0338/1999 - 1998/0304(CNS)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Daniel Caspary (A6-0085/2006)

Zpráva byla podle čl. 168 odst. 2 jednacího řádu vrácena výboru (viz bod výše).


9.19. Pololetní hodnocení dialogu EU-Bělorusko (hlasování)

Návrh usnesení B6-0177/2009

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0212)

Vystoupení


Vytautas Landsbergis předložil ústní PN k bodu odůvodnění E a k bodům 4, 7 a 13 (vzaty v potaz) a Hannes Swoboda k těmto ústním PN.

Jacek Protasiewicz předložil ústní PN k bodu 4 (vzat v potaz).


9.20. Svědomí Evropy a totalita (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0164/2009, B6-0165/2009, B6-0169/2009, B6-0170/2009 a B6-0171/2009

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0165/2009

(nahrazující B6-0165/2009, B6-0169/2009, B6-0170/2009 a B6-0171/2009):

předložen těmito poslanci:

Tunne Kelam, Gunnar Hökmark a Jana Hybášková za skupinu PPE-DE
Annemie Neyts-Uyttebroeck a István Szent-Iványi za skupinu ALDE
Hanna Foltyn-Kubicka, Wojciech Roszkowski, Ģirts Valdis Kristovskis, Adam Bielan, Roberts Zīle, Zdzisław Zbigniew Podkański, Inese Vaidere a Mirosław Mariusz Piotrowski za skupinu UEN
Gisela Kallenbach, Milan Horáček a László Tőkés za skupinu Verts/ALE

přijat (P6_TA(2009)0213)

(Návrh usnesení B6-0164/2009 se nebere v potaz.)

Vystoupení

- Bogusław Sonik oznámil, že rovněž podepsal návrh usnesení B6-0165/2009.

- Vytautas Landsbergis předložil ústní PN k bodům 3 a 4 (vzaty v potaz).

- Tunne Kelam předložil ústní PN k PN 20 (vzat v potaz).


9.21. Úloha kultury v rozvoji evropských regionů (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0166/2009, B6-0167/2009 a B6-0168/2009

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0166/2009

(nahrazující B6-0166/2009, B6-0167/2009 a B6-0168/2009B6-0166/2009, B6-0167/2009 a B6-0168/2009):

předložen těmito poslanci:

Doris Pack a Manolis Mavrommatis za skupinu PPE-DE
Christa Prets a Victor Boştinaru za skupinu PSE
Grażyna Staniszewska za skupinu ALDE
Zdzisław Zbigniew Podkański, Domenico Antonio Basile a Ewa Tomaszewska za skupinu UEN
Gisela Kallenbach a Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE
Věra Flasarová za skupinu GUE/NGL

přijat (P6_TA(2009)0214)


9.22. Nová dohoda mezi EU a Ruskem *** (hlasování)

Zpráva obsahující návrh doporučení Evropského parlamentu Radě týkající se nové dohody mezi EU a Ruskem [2008/2104(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Janusz Onyszkiewicz (A6-0140/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

NÁVRH DOPORUČENÍ

přijat (P6_TA(2009)0215)


9.23. Zahájení mezinárodních jednání zaměřených na dosažení přijetí mezinárodní smlouvy na ochranu Arktidy (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0163/2009, B6-0172/2009, B6-0173/2009, B6-0174/2009, B6-0175/2009 a B6-0176/2009

(potřebná jednoduchá většina)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0163/2009

(nahrazující B6-0163/2009, B6-0172/2009, B6-0173/2009, B6-0174/2009, B6-0175/2009 a B6-0176/2009):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, John Bowis, Tunne Kelam a Eija-Riitta Korhola za skupinu PPE-DE
Véronique De Keyser, Jan Marinus Wiersma a Hannes Swoboda za skupinu PSE
Diana Wallis za skupinu ALDE
Liam Aylward, Adam Bielan, Roberts Zīle, Ewa Tomaszewska a Inese Vaidere za skupinu UEN
Satu Hassi za skupinu Verts/ALE
Jens Holm a Adamos Adamou za skupinu GUE/NGL

Vystoupení

Vystoupily: Avril Doyle, která navrhla, aby bylo hlasování podle čl. 170 odst. 4 jednacího řádu odloženo. Diana Wallis za skupinu ALDE, a Véronique De Keyser k této žádosti.

Parlament žádost schválil EH (352 pro, 241 proti, 13 zdržení se).


9.24. Zdravotní rizika spojená s elektromagnetickými poli (hlasování)

Zpráva o zdravotních rizicích spojených s elektromagnetickými poli [2008/2211(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Frédérique Ries (A6-0089/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2009)0216)


9.25. K lepšímu školství: agenda pro evropskou spolupráci (hlasování)

Zpráva K lepšímu školství: agenda pro evropskou spolupráci [2008/2329(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj: Pál Schmitt (A6-0124/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 22)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinami PPE-DE, PSE, Verts/ALE a GUE/NGL)

přijat (P6_TA(2009)0217)

NÁVRH USNESENÍ

bezpředmětný


10. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu podle čl. 163 odst. 3 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Zpráva Hannu Takkula - A6-0125/2009
Tomáš Zatloukal a Bruno Gollnisch

Zpráva Adina-Ioana Vălean - A6-0186/2009
Mario Borghezio a Ewa Tomaszewska

Zpráva Urszula Gacek - A6-0182/2009
David Sumberg, Bruno Gollnisch, Jim Allister, Martin Callanan, Gay Mitchell a Richard Corbett

Zpráva Emmanouil Angelakas - A6-0134/2009
Neena Gill a Syed Kamall

Zpráva Henrik Lax - A6-0161/2008
Czesław Adam Siekierski

Zpráva Salvatore Tatarella - A6-0105/2009
Neena Gill

Zpráva Kathalijne Maria Buitenweg - A6-0149/2009
Anja Weisgerber, David Sumberg, Erna Hennicot-Schoepges, Richard Corbett, Frank Vanhecke, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Neena Gill, Martin Callanan, Ewa Tomaszewska, Marie Panayotopoulos-Cassiotou a Gay Mitchell

Pololetní hodnocení dialogu EU-Bělorusko - B6-0177/2009
Laima Liucija Andrikienė a Toomas Savi

Svědomí Evropy a totalita - RC-B6-0165/2009
Frank Vanhecke, Siiri Oviir, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Katrin Saks, Syed Kamall, Mario Borghezio a Ioannis Varvitsiotis

Úloha kultury v rozvoji evropských regionů - RC-B6-0166/2009
Daniel Hannan

Zpráva Janusz Onyszkiewicz - A6-0140/2009
Laima Liucija Andrikienė, David Sumberg

Zpráva Frédérique Ries - A6-0089/2009
Brigitte Fouré

Zpráva Pál Schmitt - A6-0124/2009
Tomáš Zatloukal, Siiri Oviir a Frank Vanhecke


11. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

°
° ° °

Jean-Marie Cavada oznámil, že jeho hlasovací zařízení nefungovalo při hlasování o PN 10 ke zprávě Kathalijne Maria Buitenweg - A6-0149/2009.

Marie Panayotopoulos-Cassiotou oznámila, že její hlasovací zařízení nefungovalo při hlasování o zprávě Kathalijne Maria Buitenweg – A6-0149/2009.

°
° ° °

Francis Wurtz oznámil, že se nezúčastnil hlasování o návrhu usnesení o svědomí Evropy a totalitě (RC-B6-0165/2009)


12. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 172 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku následujícího zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány institucím a orgánům, které jsou v textech jmenovány.


13. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se budou konat od 21. dubna 2009 do 24. dubna 2009.


14. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Zasedání skončilo v 13:00.

Klaus Welle

Hans-Gert Pöttering

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Bauer, Bautista, Beaupuy, Becsey, Beer, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Botopoulos, Boursier, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bulzesc, van den Burg, Bushill-Matthews, Busquin, Buzek, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Flasarová, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Krupa, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liepiņa, Liese, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Ludford, Lulling, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Manole, Marinescu, Marini, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, van Nistelrooij, Novak, Öger, Olbrycht, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotov, Pannella, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Alojz Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí