Indeks 
Protokol
PDF 203kWORD 137k
Torsdag den 2. april 2009 - Bruxelles
1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Dialogen mellem EU og Belarus (indgivne beslutningsforslag)
 4.Den europæiske samvittighed og totalitarisme (indgivne beslutningsforslag)
 5.Kulturens rolle i udviklingen af Europas regioner (indgivne beslutningsforslag)
 6.Fællesskabets miljømærkeordning ***I - Deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) ***I (forhandling)
 7.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 8.Velkomstord
 9.Afstemningstid
  
9.1.Oplysninger på veterinærområdet og det zootekniske område * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
9.2.EF-statistikker om informationssamfundet ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
9.3.EF/Schweiz aftale om handel med landbrugsprodukter * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
9.4.Kontrolordre forud for domsafsigelse * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
9.5.Nye omkostningstyper, der er berettigede til støtte fra ESF ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
9.6.Den Europæiske Regionaludviklingsfond, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden: bestemmelser om finansiel forvaltning *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
9.7.Uddannelse af indvandrerbørn (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
9.8.Unionsborgeres ret til at færdes frit på medlemsstaternes område (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
9.9.Problemer og perspektiver i forbindelse med unionsborgerskabet (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
9.10.Fællesskabsstatistik over handelen med tredjelande ***II (afstemning)
  
9.11.Grænseværdier for farmakologiske stoffer i fødevarer ***II (afstemning)
  
9.12.Energieffektivitet og vedvarende energi på boligområdet***I (afstemning)
  
9.13.Fællesskabskodeks for visa ***I (afstemning)
  
9.14.Fællesskabets miljømærkeordning ***I (afstemning)
  
9.15.Deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) ***I (afstemning)
  
9.16.Ligebehandling * (afstemning)
  
9.17.Interimsaftale om handel med Turkmenistan (afstemning)
  
9.18.Interimsaftale om handel med Turkmenistan * (afstemning)
  
9.19.Dialogen mellem EU og Belarus (afstemning)
  
9.20.Den europæiske samvittighed og totalitarisme (afstemning)
  
9.21.Kulturens rolle i udviklingen af Europas regioner (afstemning)
  
9.22.Den nye aftale EU/Rusland *** (afstemning)
  
9.23.Åbning af internationale forhandlinger med henblik på vedtagelse af en international traktat om beskyttelse af Arktis (afstemning)
  
9.24.Sundhedsproblemer i forbindelse med elektromagnetiske felter (afstemning)
  
9.25.Bedre skoler (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 13.Tidspunkt for næste møde
 14.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC02/2009 - Sektion III - Kommissionen (N6-0011/2009 - C6-0106/2009 - 2009/2030(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Rådets forordning om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen, hvad angår visum til længerevarende ophold og indberetninger til Schengen-informationssystemet (KOM(2009)0090 - C6-0107/2009 - 2009/0025(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

JURI

- Forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse 2006/326/EF med henblik på fastsættelse af en procedure til gennemførelse af artikel 5, stk. 2, i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager (KOM(2009)0100 - C6-0108/2009 - 2009/0031(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

- Forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse 2006/325/EF med henblik på fastsættelse af en procedure til gennemførelse af artikel 5, stk. 2, i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (KOM(2009)0101 - C6-0109/2009 - 2009/0034(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets forordning om indførelse af en evalueringsmekanisme til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne (KOM(2009)0102 - C6-0110/2009 - 2009/0033(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets beslutning om indførelse af en evalueringsmekanisme til overvågning af anvendelsen af Schengenreglerne (KOM(2009)0105 - C6-0111/2009 - 2009/0032(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC05/2009 - Sektion III - Kommissionen (N6-0012/2009 - C6-0112/2009 - 2009/2031(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC10/2009 - Sektion III - Kommissionen (N6-0013/2009 - C6-0113/2009 - 2009/2032(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (KOM(2009)0150 - C6-0115/2009 - 2009/2033(ACI))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL

- Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder (KOM(2008)0530 [[01]] - C6-0116/2009 - 2008/0170(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

FEMM

- Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af den valgfrie protokol til De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder (KOM(2008)0530 [[02]] - C6-0117/2009 - 2008/0171(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

FEMM

- Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af regulativ nr. 61 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa vedrørende ensartede bestemmelser for godkendelse af erhvervskøretøjer for så vidt angår udragende dele foran bagpanelet på førerhuse (07240/2009 - C6-0119/2009 - 2008/0205(AVC))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

2) fra medlemmerne beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 113):

- Cristiana Muscardini. Forslag til beslutning om krise, miljø og livskvalitet (B6-0162/2009)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Cristiana Muscardini. Forslag til beslutning om eftersøgning af forsvundne mindreårige (B6-0178/2009)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

FEMM

- Roberta Angelilli, Mario Mauro, Roberto Musacchio, Gianni Pittella, Gianluca Susta og Stefano Zappalà. Forslag til beslutning om en etisk kodeks for europæiske journalister vedrørende børns rettigheder (B6-0179/2009)

henvist til:      kor.udv.: LIBE
      
rådg.udv.: FEMM, CULT


3. Dialogen mellem EU og Belarus (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Dialogen mellem EU og Belarus

Forhandlingen havde fundet sted den 25. marts 2009 (punkt 9 i protokollen af 25.03.2009).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 103, stk. 2):

- Jan Marinus Wiersma og Justas Vincas Paleckis for PSE-Gruppen, Jacek Protasiewicz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra og Elmar Brok for PPE-DE-Gruppen, Janusz Onyszkiewicz for ALDE-Gruppen, Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska og Adam Bielan for UEN-Gruppen, Milan Horáček og Elisabeth Schroedter for Verts/ALE-Gruppen, om den halvårlige evaluering af dialogen mellem EU og Belarus (B6-0177/2009).

Afstemning: punkt 9.19 i protokollen af 02.04.2009.


4. Den europæiske samvittighed og totalitarisme (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Den europæiske samvittighed og totalitarisme

Forhandlingen havde fundet sted den 25. marts 2009 (punkt 10 i protokollen af 25.03.2009).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 103, stk. 2):

- Martin Schulz, Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma, Helmut Kuhne, Miguel Angel Martínez Martínez, Justas Vincas Paleckis og Józef Pinior for PSE-Gruppen om europæisk samvittighed og totalitarisme (B6-0164/2009)

- Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Jana Hybášková, Bernd Posselt, Charles Tannock, Alejo Vidal-Quadras, Mario Mauro, Struan Stevenson, Bogusław Sonik og József Szájer for PPE-DE-Gruppen om europæisk samvittighed og totalitarisme (B6-0165/2009)

- Gisela Kallenbach, László Tőkés og Milan Horáček for Verts/ALE-Gruppen om europæisk samvittighed og totalitarisme (B6-0169/2009)

- Konrad Szymański, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Mirosław Mariusz Piotrowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Wojciech Roszkowski, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Roberts Zīle og Ewa Tomaszewska for UEN-Gruppen om europæisk samvittighed og totalitarisme (B6-0170/2009)

- Annemie Neyts-Uyttebroeck og István Szent-Iványi for ALDE-Gruppen om europæisk samvittighed og totalitarisme (B6-0171/2009).

Afstemning: punkt 9.20 i protokollen af 02.04.2009.


5. Kulturens rolle i udviklingen af Europas regioner (indgivne beslutningsforslag)

Mundtlig forespørgsel (O-0064/2009) af Doris Pack for PPE-DE-Gruppen til Kommissionen: Kulturens rolle i udviklingen af Europas regioner (B6-0226/2009)

Forhandlingen havde fundet sted den 26. marts 2009 (punkt 8 i protokollen af 26.03.2009).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 108, stk. 5):

- Doris Pack for PPE-DE-Gruppen, Christa Prets for PSE-Gruppen, Hannu Takkula og Grażyna Staniszewska for ALDE-Gruppen, om kulturens rolle i udviklingen af de europæiske regioner (B6-0166/2009)

- Zdzisław Zbigniew Podkański, Ewa Tomaszewska, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Bogdan Pęk, Andrzej Tomasz Zapałowski, Sylwester Chruszcz, Leopold Józef Rutowicz, Czesław Adam Siekierski og Adam Bielan for UEN-Gruppen om kulturens rolle i udviklingen af de europæiske regioner (B6-0167/2009)

- Helga Trüpel og Gisela Kallenbach for Verts/ALE-Gruppen om kulturens rolle i udviklingen af de europæiske regioner (B6-0168/2009).

Afstemning: punkt 9.21 i protokollen af 02.04.2009.


6. Fællesskabets miljømærkeordning ***I - Deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Fællesskabets miljømærkeordning [KOM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Salvatore Tatarella (A6-0105/2009)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) [KOM(2008)0402 - C6-0278/2008 - 2008/0154(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Linda McAvan (A6-0084/2009)

Salvatore Tatarella og Linda McAvan forelagde deres betænkninger.

Stavros Dimas (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Nikolaos Vakalis (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Anders Wijkman for PPE-DE-Gruppen, Gyula Hegyi for PSE-Gruppen, Johannes Lebech for ALDE-Gruppen, Liam Aylward for UEN-Gruppen, Satu Hassi for Verts/ALE-Gruppen, Roberto Musacchio for GUE/NGL-Gruppen og Luca Romagnoli, løsgænger.

Martin Bursík (formand for Rådet) tog ordet.

Talere: Amalia Sartori, Richard Howitt, Mojca Drčar Murko, Roberta Angelilli, Eva-Britt Svensson, Roberto Fiore, Avril Doyle og Daciana Octavia Sârbu.

FORSÆDE: Diana WALLIS
næstformand

Talere: Holger Krahmer, Antonio De Blasio, Justas Vincas Paleckis, Dorette Corbey og Martí Grau i Segú.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Czesław Adam Siekierski, Reinhard Rack og Silvia-Adriana Ţicău.

Talere: Martin Bursík, Stavros Dimas, Salvatore Tatarella og Linda McAvan.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.14 i protokollen af 02.04.2009 og punkt 9.15 i protokollen af 02.04.2009.

(Mødet udsat kl. 10.35 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 11.05)


FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING
formand

7. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

°
° ° °

Marco Cappato tog ordet for at anmode om, at oplysninger om medlemmernes virksomhed i plenarforsamlingen og i udvalgene skulle offentliggøres på Parlamentets websted i overensstemmelse med Parlamentets beslutning af 14. januar 2009 (P6_TA(2009)0022) (formanden svarede, at Præsidiet ville drøfte dette spørgsmål på sit næste møde).

°
° ° °

Anna Záborská tog ordet i sin egenskab af formand for FEMM for at anmode formanden om på Parlamentets vegne at tage afstand fra den såkaldte afghanske familielov, der for nylig var blevet underskrevet af den afghanske præsident Hamid Karzai, og hun anmodede om, at dette punkt blev opført på dagsordenen for den næste mødeperiode (formanden tog dette til efterretning).


8. Velkomstord

Formanden bød på Parlamentets vegne velkommen til en delegation fra Rwanda, under ledelse af Rosemary Museminali, udenrigs- og samarbejdsminister, som havde taget plads i den officielle loge.


9. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


9.1. Oplysninger på veterinærområdet og det zootekniske område * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets beslutning om berigtigelse af direktiv 2008/73/EF om forenkling af procedurerne for udarbejdelse af lister og offentliggørelse af oplysninger på veterinærområdet og det zootekniske område og om ændring af direktiv 64/432/EØF, 77/504/EØF, 88/407/EØF, 88/661/EØF, 89/361/EØF, 89/556/EØF, 90/426/EØF, 90/427/EØF, 90/428/EØF, 90/429/EØF, 90/539/EØF, 91/68/EØF, 91/496/EØF, 92/35/EØF, 92/65/EØF, 92/66/EØF, 92/119/EØF, 94/28/EF og 2000/75/EF, beslutning 2000/258/EF og direktiv 2001/89/EF, 2002/60/EF og 2005/94/EF [KOM(2009)0045 - C6-0079/2009 - 2009/0016(CNS)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Neil Parish (A6-0141/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2009)0196)


9.2. EF-statistikker om informationssamfundet ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004 om EF-statistikker om informationssamfundet [KOM(2008)0677 - C6-0381/2008 - 2008/0201(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Angelika Niebler (A6-0128/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2009)0197)


9.3. EF/Schweiz aftale om handel med landbrugsprodukter * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets afgørelse om godkendelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om ændring af bilag 11 til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter [15523/2008 - C6-0028/2009 - 2008/0202(CNS)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Béla Glattfelder (A6-0122/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2009)0198)


9.4. Kontrolordre forud for domsafsigelse * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets rammeafgørelse om den europæiske kontrolordre under procedurer forud for domsafsigelse mellem Den Europæiske Unions medlemsstater [17002/2008 - C6-0009/2009 - 2006/0158(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Ioannis Varvitsiotis (A6-0147/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2009)0199)

Taler:

Ioannis Varvitsiotis (ordfører), inden afstemningen.


9.5. Nye omkostningstyper, der er berettigede til støtte fra ESF ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1081/2006 om Den Europæiske Socialfond med henblik på at udvide listen over omkostningstyper, der er berettigede til støtte fra ESF [KOM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Karin Jöns (A6-0116/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2009)0200)


9.6. Den Europæiske Regionaludviklingsfond, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden: bestemmelser om finansiel forvaltning *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Henstilling: Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, for så vidt angår visse bestemmelser om økonomisk forvaltning [17575/2008 - C6-0027/2009 - 2008/0233(AVC)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Iratxe García Pérez (A6-0127/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2009)0201)


9.7. Uddannelse af indvandrerbørn (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Uddannelse af indvandrerbørn [2008/2328(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Hannu Takkula (A6-0125/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2009)0202)

Talere:

- Christa Prets, inden afstemningen, for at foreslå en sproglig justering af punkt 5, 8 og 16, og Stavros Lambrinidis om dette indlæg (forslaget blev forkastet).


9.8. Unionsborgeres ret til at færdes frit på medlemsstaternes område (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Anvendelse af direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område [2008/2184(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Adina-Ioana Vălean (A6-0186/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2009)0203)

Talere:

- Adina-Ioana Vălean (ordfører), inden afstemningen, for at stille et mundtligt ændringsforslag til fodnoten til punkt S, led 1

- Stefano Zappalà, inden afstemningen, for at foreslå, at betænkningen blev henvist til fornyet udvalgsbehandling.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (293 for, 328 imod, 0 hverken/eller).

- Roberta Angelilli om det mundtlige ændringsforslag.


9.9. Problemer og perspektiver i forbindelse med unionsborgerskabet (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Problemer og perspektiver i forbindelse med unionsborgerskabet [2008/2234(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Urszula Gacek (A6-0182/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2009)0204)


9.10. Fællesskabsstatistik over handelen med tredjelande ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1172/95 [15248/2/2008 - C6-0065/2009 - 2007/0233(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Helmuth Markov (A6-0126/2009)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Erklæret godkendt (P6_TA(2009)0205)


9.11. Grænseværdier for farmakologiske stoffer i fødevarer ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning af 18. december 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fællesskabsprocedurer for fastsættelse af grænseværdier for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer i animalske fødevarer, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90, og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 [15079/2/2008 - C6-0005/2009 - 2007/0064(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Avril Doyle (A6-0048/2009)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Erklæret godkendt (P6_TA(2009)0206)


9.12. Energieffektivitet og vedvarende energi på boligområdet***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling for så vidt angår støtteberettigede investeringer i energieffektivitet og vedvarende energi i boliger [KOM(2008)0838 - C6-0473/2008 - 2008/0245(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Emmanouil Angelakas (A6-0134/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2009)0207)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0207)


9.13. Fællesskabskodeks for visa ***I (afstemning)

Betænkning: Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fællesskabskodeks for visa [KOM(2006)0403 - C6-0254/2006 - 2006/0142(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Henrik Lax (A6-0161/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2009)0208)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0208)


9.14. Fællesskabets miljømærkeordning ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Fællesskabets miljømærkeordning [KOM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Salvatore Tatarella (A6-0105/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2009)0209)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0209)

Talere:

- Miroslav Ouzký havde inden den endelige afstemning anmodet om, at der i de vedtagne tekster blev indføjet en erklæring fra Kommissionen. Stavros Dimas (medlem af Kommissionen) godkendte denne anmodning.


9.15. Deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) ***I (afstemning)


Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) [KOM(2008)0402 - C6-0278/2008 - 2008/0154(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Linda McAvan (A6-0084/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2009)0210)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0210)


9.16. Ligebehandling * (afstemning)


Betænkning: Forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering [KOM(2008)0426 - C6-0291/2008 - 2008/0140(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Kathalijne Maria Buitenweg (A6-0149/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2009)0211)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0211)


9.17. Interimsaftale om handel med Turkmenistan (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0150/2009/rev, B6 0160/2009

Daniel Caspary tog ordet for at anmode om, at beslutningsforslagene og hans betænkning blev henvist til fornyet udvalgsbehandling, jf. forretningsordenens artikel 168, stk. 2. Stavros Dimas (medlem af Kommissionen) støttede denne anmodning.

Parlamentet godkendte denne anmodning.


9.18. Interimsaftale om handel med Turkmenistan * (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om interimsaftalen om handel og handelsanliggender mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Turkmenistan på den anden side [05144/1999 - C5-0338/1999 - 1998/0304(CNS)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Daniel Caspary (A6-0085/2006)

Betænkningen var blevet henvist til fornyet udvalgsbehandling, jf. forretningsordenens artikel 168, stk. 2 (se punktet ovenfor).


9.19. Dialogen mellem EU og Belarus (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0177/2009

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0212)

Talere:

Vytautas Landsbergis, for at stille mundtlige ændringsforslag til punkt E samt punkt 7 og 13 (godtaget), og Hannes Swoboda, om disse mundtlige ændringsforslag

Jacek Protasiewicz, for at stille et mundtligt ændringsforslag til punkt 4.


9.20. Den europæiske samvittighed og totalitarisme (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0164/2009, B6-0165/2009, B6-0169/2009, B6-0170/2009 og B6-0171/2009

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FORSLAG TIL BESLUTNING RC-B6-0165/2009

(erstatter B6-0165/2009, B6-0169/2009, B6-0170/2009 og B6-0171/2009):

stillet af:

Tunne Kelam, Gunnar Hökmark og Jana Hybášková for PPE-DE-Gruppen
Annemie Neyts-Uyttebroeck og István Szent-Iványi for ALDE-Gruppen
Hanna Foltyn-Kubicka, Wojciech Roszkowski, Ģirts Valdis Kristovskis, Adam Bielan, Roberts Zīle, Zdzisław Zbigniew Podkański, Inese Vaidere og Mirosław Mariusz Piotrowski for UEN-Gruppen
Gisela Kallenbach, Milan Horáček og László Tőkés for Verts/ALE-Gruppen

Vedtaget (P6_TA(2009)0213)

(Forslag til beslutning B6-0164/2009 bortfaldt).

Talere:

- Bogusław Sonik havde oplyst, at han ligeledes havde underskrevet forslag til beslutning B6-0165/2009.

- Vytautas Landsbergis havde stillet mundtlige ændringsforslag til punkt 3 og 4 (godtaget).

- Tunne Kelam havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 20 (godtaget).


9.21. Kulturens rolle i udviklingen af Europas regioner (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0166/2009, B6-0167/2009 og B6-0168/2009

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

FORSLAG TIL BESLUTNING RC-B6-0166/2009

(erstatter B6-0166/2009, B6-0167/2009 og B6-0168/2009B6-0166/2009, B6-0167/2009 og B6-0168/2009):

stillet af:

Doris Pack og Manolis Mavrommatis for PPE-DE-Gruppen
Christa Prets og Victor Boştinaru for PSE-Gruppen
Grażyna Staniszewska for ALDE-Gruppen
Zdzisław Zbigniew Podkański, Domenico Antonio Basile og Ewa Tomaszewska for UEN-Gruppen
Gisela Kallenbach og Helga Trüpel for Verts/ALE-Gruppen
Věra Flasarová for GUE/NGL-Gruppen

Vedtaget (P6_TA(2009)0214)


9.22. Den nye aftale EU/Rusland *** (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om den nye aftale EU/Rusland [2008/2104(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Janusz Onyszkiewicz (A6-0140/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

FORSLAG TIL HENSTILLING

Vedtaget (P6_TA(2009)0215)


9.23. Åbning af internationale forhandlinger med henblik på vedtagelse af en international traktat om beskyttelse af Arktis (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0163/2009, B6-0172/2009, B6-0173/2009, B6-0174/2009, B6-0175/2009 og B6-0176/2009

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING RC-B6-0163/2009

(erstatter B6-0163/2009, B6-0172/2009, B6-0173/2009, B6-0174/2009, B6-0175/2009 og B6-0176/2009):

stillet af:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, John Bowis, Tunne Kelam og Eija-Riitta Korhola for PPE-DE-Gruppen
Véronique De Keyser, Jan Marinus Wiersma og Hannes Swoboda for PSE-Gruppen
Diana Wallis for ALDE-Gruppen
Liam Aylward, Adam Bielan, Roberts Zīle, Ewa Tomaszewska og Inese Vaidere for UEN-Gruppen
Satu Hassi for Verts/ALE-Gruppen
Jens Holm og Adamos Adamou for GUE/NGL-Gruppen

Talere: Avril Doyle, som foreslog, at afstemningen blev udsat, jf. forretningsordenens artikel 170, stk. 4, Diana Wallis for ALDE-Gruppen og Véronique De Keyser, begge om denne anmodning.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (352 for, 241 imod, 13 hverken/eller).


9.24. Sundhedsproblemer i forbindelse med elektromagnetiske felter (afstemning)

Betænkning: Sundhedsproblemer i forbindelse med elektromagnetiske felter [2008/2211(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Frédérique Ries (A6-0089/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0216)


9.25. Bedre skoler (afstemning)

Betænkning: Bedre skoler: en dagsorden for europæisk samarbejde [2008/2329(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Pál Schmitt (A6-0124/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 22)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (stillet af PPE-DE-Gruppen, PSE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen og GUE/NGL-Gruppen)

Vedtaget (P6_TA(2009)0217)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Bortfaldet


10. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 163, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Hannu Takkula - A6-0125/2009
Tomáš Zatloukal og Bruno Gollnisch

Betænkning: Adina-Ioana Vălean - A6-0186/2009
Mario Borghezio og Ewa Tomaszewska

Betænkning: Urszula Gacek - A6-0182/2009
David Sumberg, Bruno Gollnisch, Jim Allister, Martin Callanan, Gay Mitchell og Richard Corbett

Betænkning: Emmanouil Angelakas - A6-0134/2009
Neena Gill og Syed Kamall

Betænkning: Henrik Lax - A6-0161/2008
Czesław Adam Siekierski

Betænkning: Salvatore Tatarella - A6-0105/2009
Neena Gill

Betænkning: Kathalijne Maria Buitenweg - A6-0149/2009
Anja Weisgerber, David Sumberg, Erna Hennicot-Schoepges, Richard Corbett, Frank Vanhecke, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Neena Gill, Martin Callanan, Ewa Tomaszewska, Marie Panayotopoulos-Cassiotou og Gay Mitchell

Dialogen mellem EU og Belarus - B6-0177/2009
Laima Liucija Andrikienė og Toomas Savi

Den europæiske samvittighed og totalitarisme - RC-B6-0165/2009
Frank Vanhecke, Siiri Oviir, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Katrin Saks, Syed Kamall, Mario Borghezio og Ioannis Varvitsiotis

Kulturens rolle i udviklingen af Europas regioner - RC-B6-0166/2009
Daniel Hannan

Betænkning: Janusz Onyszkiewicz - A6-0140/2009
Laima Liucija Andrikienė, David Sumberg

Betænkning: Frédérique Ries - A6-0089/2009
Brigitte Fouré

Betænkning: Pál Schmitt - A6-0124/2009
Tomáš Zatloukal, Siiri Oviir og Frank Vanhecke


11. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

°
° ° °

Jean-Marie Cavada havde meddelt, at hans afstemningsanlæg ikke havde fungeret under afstemningen om ændringsforslag 10 til betænkning af Kathalijne Maria Buitenweg - A6-0149/2009.

Marie Panayotopoulos-Cassiotou havde meddelt, at hendes afstemningsanlæg ikke havde fungeret under afstemningen om betænkning af Kathalijne Maria Buitenweg - A6-0149/2009.

°
° ° °

Francis Wurtz havde meddelt, at han ikke havde deltaget i afstemningen om forslag til beslutning om den europæiske samvittighed og totalitarisme (RC-B6-0165/2009)


12. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 172, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


13. Tidspunkt for næste møde

Formanden meddelte, at næste møde ville finde sted den 21. april 2009 - 24. april 2009.


14. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 13.00.

Klaus Welle

Hans-Gert Pöttering

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Bauer, Bautista, Beaupuy, Becsey, Beer, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Botopoulos, Boursier, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bulzesc, van den Burg, Bushill-Matthews, Busquin, Buzek, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Flasarová, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Krupa, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liepiņa, Liese, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Ludford, Lulling, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Manole, Marinescu, Marini, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, van Nistelrooij, Novak, Öger, Olbrycht, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotov, Pannella, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Alojz Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik